Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

TUAN 35 T 1112014 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (29.63 KB, 1 trang )

(1)Tuaàn: 35 Tieát: 111. TRAÛ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KYØ II. Ngày Soạn: 02/05/2015 Ngaøy daïy : 04/05/2015. I. Muïc Tieâu: -Kiến thức : Củng cố các kiến thức của bài thi HKII. -Kĩ năng :Rèn kĩ năng nhìn nhận vấn đề, sửa chữa các lỗi sai. -Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, rút kinh nghiệm. II. Chuaån Bò: - GV: Đề thi, đáp án, kết quả bài thi. - HS: Xem lại đề thi, ôn tập các kiến thức có liên quan. III. Tieán Trình: 1. Ổn định lớp:(1’) 6A1: ................................................................................................ 6A2: ................................................................................................ 2. Bài mới : (40’) - Nhaän xeùt toång quan baøi laøm cuûa HS. - Thông báo kết quả điểm thi của từng HS. - Phaùt baøi cho HS xem - Yêu cầu HS xem bài làm của mình, đề xuất ý kiến (nếu có). - Giải đáp các ý kiến của HS. - Goïi Hs leân baûng giaûi caùc caâu 6,7,8. - GV choát yù, ruùt kinh nghieäm cho HS. 3. Cuûng coá : Xen vào lúc giải đề thi. 4. Daën doø : (4’) - Về nhà xem lại các bài tập đã sửa, rút kinh nghiệm. - Thực hiện giải lại đề thi . - Nghỉ hè phải thường xuyên ôn tập lại kiến thức. 5. Ruùt kinh nghieäm: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ....

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×