Tải bản đầy đủ (.docx) (79 trang)

Chu de mamnon

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (400.52 KB, 79 trang )

(1)CHỦ ĐỀ 1:. TRƯỜNG MẦM NON (Thực hiện 3 tuần từ ngày 25/8 đến ngày 12/9/2014) I.CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN : 1. Phát triển thể chất: - Biết được một số món ăn thông thường ở trường mầm non. - Sử dụng thành thạo các đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non : khăn, bàn chải đánh răng , bát ăn cơm, thìa xúc cơm… - Có thói quen vệ sinh thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống ( sinh hoạt): rửa tay trước khi ăn , sau khi đi vệ sinh ,chào hỏi trước khi ăn… - Phối hợp các bộ phận trên cơ thể một cách nhẹ nhàng để tham gai các hoạt động như đi, chạy, bò, tung bóng… - Thực hiện các vận động cơ thể theo nhu cầu của bản thân. - Biết tránh những vật dụng và nơi nguy hiểm trong trường lớp mầm non. 2. Phát triển nhận thức: - Biết tên, địa chỉ trường lớp đang học. - Phân biệt được các khu vực trong trường và công việc của các cô các bác trong trường. - Biết tên và một vài đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp. - Phân biệt đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu : hình dạng, màu sắc, kích thước… - Nhận biết được các chữ số trong phạm vi 5. 3. Phát triển ngôn ngữ: - Biết bày tỏ nhu cầu mong muốn suy nghĩ của mình bằng lời nói . - Biết lắng nghe cô và các bạn nói , biết đặt và trả lời câu hỏi. - Kể về các hoạt động trong lớp , trong trường có trình tự lô gic. - Đọc thơ kể chuyện diễn cảm về trường mầm non. - Nhận biết kí hiệu chữ viết qua các từ. - Mạnh dạn vui vẻ trong giao tiếp. 4. Phát triển thẩm mĩ: - Hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường lớp. - Thể hiện bài hát về trường mầm non một cách tự nhiên đúng nhịp , có cảm xúc. - Thể hiện cảm xúc khả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình về trường lớp, đồ dùng, đồ chơi , cô giáo, các bạn trong lớp …một cách hài hòa cân đối. 5. Phát triển tình cảm xã hội: - Biết kính trọng yêu quý cô giáo, các cô các bác trong trường, thân thiện, hợp tác chia sẻ với các bạn trong lớp. - Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi trong lớp trong trường. - Biết giữ gìn bảo vệ môi trường: cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong, không vứt rác bẻ cây… - Biết thực hiện một số quy định của trường, lớp..

(2) II. M¹ng néi dung Trêng líp cña bÐ - Trẻ biết đợc tên gọi, địa chỉ, tên cô giáo, tên các bạn - Trẻ biết đợc ngày hội đến trờng, các hoạt động một ngày ở lớp, các hoạt động ngo¹i kho¸: Th¨m quan, d· ngo¹i, c¸c héi thi bÐ khÐo tay... - Thể hiện tình cảm đối với các cô giáo các bạn trong lớp. - BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh n¬i c«ng céng. Chñ ®iÓm: Trêng mÇm non - TÕt trung thu. Đồ dùng đồ chơi của bé - BiÕt vÞ trÝ líp häc cña m×nh. - Biết tên lớp, tên cô giáo, tên và đặc ®iÓm c¸c b¹n trong líp. - Đồ dùng, đồ chơi, các khu vực hoạt động trong lớp (đặc điểm, hình dạng, chÊt liÖu, mµu s¾c, c¸ch sö dông, xÕp đặt. bảo quản...) - Phân nhóm, phân loại đồ dùng theo chÊt liÖu, theo chøc n¨ng sö dung. TÕt trung thu - ý nghÜa cña ngµy tÕt trung thu - Biết đợc các hoạt động diễn ra trong ngµy tÕt trung thu - BiÕt c¸c lo¹i hoa, qu¶, b¸nh kÑo trong ngµy tÕt trung thu. - BiÕt mét sè trß ch¬i d©n gian: Múa s tử, đồ dùng, đồ chơi trong tÕt trung thu.. Ii . xây dựng kế hoạch chủ đề: Th ø. 2. Hoạt động. TuÇn 1 Ngày hội đến trường của bé THỂ DỤC - Bật liên tục vào 5 ô. MTXQ. -Tìm hiểu trêng líp mÇm non cña bé. TuÇn 2 Lớp học của bé. TuÇn 3 Bé vui đón tết trung thu - Đi ngang bước dồn - Tung bóng lên cao trên ghế thể dục. và bắt bóng. - Một số đồ dùng đồ - Trò chuyện về ch¬i cña bÐ ngµy tÕt trung thu.

(3) 3. 4. 5 6. TOÁN. - Ôn số lượng 3 nhận biết số 3 luyện so sánh chiều dài.. V¡N HäC - Truyện: Gà tơ đi học. - Ôn số lượng 4 nhận biết số 4 luyện so sánh chiều rộng. - Ôn sè lîng trong ph¹m vi 5 nhËn biÕt ch÷ sè 5. - Thơ: Cô giáo của em. - Truyện: Anh chàng mèo mướp. CHỮ VIẾT. - Làm quen chữ o,ô,ơ.. T¹O H×NH. - Nặn đồ chơi tặng bạn - Vườn trường mùa thu. - Vẽ chân dung cô giáo ¢M NH¹C - Ngày vui của bé - NH : Ngµy ®Çu tiªn ®i häc - TC : Ai nhanh nhÊt. Chủ đề nhánh 1 :. - Cắt dán đèn lồng - Gác trăng. Trêng mÇm non cña bÐ (Thực hiện từ ngày 26 /8đến ngày 30/82013). I. MôC TI£U : 1. Phát triển thể chất: *Dinh dìng søc kháe: - Biết được một số món ăn thông thường ở trường mầm non. - Sử dụng thành thạo các đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non : khăn, bàn chải đánh răng , bát ăn cơm, thìa xúc cơm… - Có thói quen vệ sinh thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống ( sinh hoạt): rửa tay trước khi ăn , sau khi đi vệ sinh ,chào hỏi trước khi ăn… -Biết tránh những vật dụng và nơi nguy hiểm trong trường lớp mầm non *Vận động: -BiÕt nghe nh¹c vµ tËp theo nh¹c bµi:Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non. -BiÕt bËt nhÑ nhµng liªn tôc vµo 5 «. 2. Phát triển nhận thức: - Biết tên, địa chỉ trường lớp đang học..

(4) - Phân biệt được các khu vực trong trường và công việc của các cô các bác trong trường. - Nhận biết được các chữ số trong phạm vi 3,luyÖn c¸ch so s¸nh. 3. Phát triển ngôn ngữ: - Biết bày tỏ nhu cầu mong muốn suy nghĩ của mình bằng lời nói . - Biết lắng nghe cô và các bạn nói , biết đặt và trả lời câu hỏi. - Kể về các hoạt động trong lớp , trong trường có trình tự lô gic. - Đọc thơ kể chuyện diễn cảm về trường mầm non. - Nhận biết kí hiệu chữ viết qua các từ. - Mạnh dạn vui vẻ trong giao tiếp. 4. Phát triển thẩm mĩ: - Hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường lớp. - Thể hiện bài hát về trường mầm non một cách tự nhiên đúng nhịp , có cảm xúc. - Thể hiện cảm xúc khả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình về trường lớp, đồ dùng, đồ chơi , cô giáo, các bạn trong lớp …một cách hài hòa cân đối. 5. Phát triển tình cảm xã hội: *Ph¸t triÓn t×nh c¶m: - Biết kính trọng yêu quý cô giáo, các cô các bác trong trường, thân thiện, hợp tác chia sẻ với các bạn trong lớp. *Kü n¨ng x· héi: Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi trong lớp trong trường. - Biết giữ gìn bảo vệ môi trường: cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong, không vứt rác bẻ cây… - Biết thực hiện một số quy định của trường, lớp.. kÕ ho¹ch tuÇn 1: Thời điểm Đón trẻ. Hoạt động có. Tuần : …….Chủ đề nhánh :Trêng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4. mÇm non cña bÐ. Thứ 5. Thứ 6. - Cô trò chuyện với trẻ về trường mầm non của mình. - Các hoạt động trong trường mầm non của mình . -Trò chuyện với trẻ ở trường mầm non có những đồ chơi gì . - Cho trẻ giới thiệu tên mình và tên bạn. - Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân. Thể dục. Toán. - Bật liên tục vào 5 ô. Ôn số lượng 3. Văn học Tạo hình -Th¬: Gà tơ – Vẽ chân đi học. dung cô. Âm nhạc -D¹y h¸t: Ngày vui của.

(5) chủ đích MTXQ Nhận biết số - Trò 3 chuyện về Luyện so trường mầm sánh chiều non dài. Hoạt động Góc. giáo. bé. -Nghe h¸t: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc. -Trß ch¬i:Ai nhanh nhÊt. Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình Góc xây dựng : Xây trường mầm non Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề Quan sát vườn trường .TCV§:L¨n bãng. Ch¬i tù do. -Quan sát c©y s÷a. TCV§:KÐo co. Ch¬i tù do.. -Quan sát về -Quan sát cây một số đặc s÷a. Hoạt điểm ,vÞ trÝ -TCV§:L¨n bãng. động của trường -Ch¬i tù do. ngoài mầm non. trời TCV§:NÐm bãng vµo ræ. -Ch¬i tù do -C« cho trÎ xÕp hµng röa tay díi vßi níc .gi¸o dôc trÎ röa tay tríc khi ¨n Vệ sinh vµ sau khi ®i vÖ sinh. ăn -Co chia phÇn ¨n cho trÎ ,giíi thiÖu c¸c mãn ¨n,céng viªn trÎ ¨n ,GD trÎ trưa,ngủ khi ăn không nói chuyện biết nhặt cơm rơi vào đĩa mời chào trong khi ¨n. trưa -¡n xong cho trÎ lau miÖng ,xóc miÖng. -C« kª d¸t giêng s¾p xÕp chç ngñ cho trÎ. Xem tranh ¤n bµi buæi ¤n bµi th¬: Sö dông vë BiÓu diÔn v¨n ¶nh vÒ chñ s¸ng Gµ t¬ ®i t¹o h×nh. nghÖ cuèi Hoạt đề. TC:T×m häc. Ch¬i tù do. tuÇn. động Ch¬i tù do. đúng nhà TC:T×m b¹n VS-TT Nªu g¬ng chiều VS-TT .Ch¬i tù do. th©n c¾m c¬. Ph¸t VS-TT .Ch¬i tù do bÐ ngoan VSVS-TT TT Quan sát cây trong vườn trường. TCV§:KÐo co. Ch¬i tù do.. Phần soạn chung cả tuần A. Thể dục sáng : -TËp kÕt hîp theo nh¹c bµi ‘Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” 1. Yªu cÇu: - Trẻ biết tập các động tác nhịp nhàng theo bài hát: “Trờng chúng cháu là trờng mầm non” cïng c«. - BiÕt d·n hµng theo hiÖu lÖnh. -RÌn thãi quen nÒ nÕp khi tËp thÓ dôc..

(6) -GDthờng xuyên tập thẻ dục để có cơ thể khỏe mạnh. 2. ChuÈn bÞ: -Đàn ghi nhạc bài hát về chủ đề. -S©n b·i s¹ch sÏ 3. TiÕn hµnh: * Khởi động: - Cho trẻ làm đoàn tầu đi ra sân kết hợp đi các kiểu chân sau đó về đội hình 3 hàng ngang. *Trọng động: - Trẻ tập các động tác theo nhạc bài: “Trờng chúng cháu là trờng mầm non” - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: 2 tay ra tríc lªn cao - Lên: Nghiªng ngêng sang 2 bªn LÇn 2: LÆp l¹i nh lÇn1 §T h« hÊp, §T tay - Ch©n: §øng dËm ch©n t¹i chç - BËt: BËt t¹i chç * Håi tÜnh: - §i l¹i nhÑ nhµng 1- 2 vßng quanh s©n trêng.. B. Hoạt động góc: *Néi dung:. -Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non -Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ trêng mÇm no -Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non -Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y - Gãc häc tËp s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. 1. Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh a. Yªu cÇu: - Trẻ phản ánh đợc công việc của cô giáo, học sinh, ngời bán hàng, mua hàng, công viÖc cña b¸c sü, y t¸ vµ biÕt chÕ biÕn 1 sè mãn ¨n ®ơn gi¶n. b.ChuÈn bÞ: -Đồ dùng đồ chơi gia đình, bán hàng, các đồ dùng học tập, bộ bác sỹ c. TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc giúp trẻ phân vai chơi cho nhau. Cho trẻ kể sẽ làm gì, làm nh thế nào? Cô gợi ý cho trẻ cách đóng vai cô giáo, học sinh, cách đóng vai bác sỹ tiêm thuốc- kê đơn và cách chế biến 1 số món ăn đơn giản.. - C« nh¾c trÎ ch¬i ngoan, ®oµn kÕt víi c¸c b¹n. 2. Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non a. Yªu cÇu: - TrÎ biÕt nhËn vai ch¬i, biÕt c¸ch ch¬i - Lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định. b.ChuÈn bÞ: - G¹ch nhùa, khèi c¸c lo¹i, hµng rµo, th¶m hoa, th¶m cá… c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« gióp trÎ ph©n c«ng c«ng viÖc cho nhau, gióp trÎ biÕt c¸ch x©y dùng c«ng tr×nh trêng mÇm non. 3 Gãc häc tËp s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. a.Yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i, biÕt c¸ch gië s¸ch vµ biÕt lµm 1 sè s¸ch vÒ trêng mÇm non. b. ChuÈn bÞ: - S¸ch , b¸o cò, tranh ¶nh vÒ trêng mÇm non.

(7) c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« híng dÉn cho trÎ c¸ch xem s¸ch, c¸ch gië vë vµ biÕt lµm 1 sè quyÓn s¸ch vÒ trêng mÇm non. 4. Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ trêng mÇm non a. Yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch t« mÇu, vÏ 1 sè tranh vÒ trêng mÇm non b.ChuÈn bÞ: -GiÊy, tranh t« mÇu, s¸p mÇu c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« gîi ý cho trÎ c¸ch t« mÇu, c¸ch vÏ tranh vÒ trêng mÇm non. 5. Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non a.Yªu cÇu: - Trẻ biết hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát về trờng mầm non - BiÕt l¾ng nghe 1 sè bµi h¸t vµ biÕt hëng øng theo. b. ChuÈn bÞ: - Dông cô ©m nh¹c c.TiÕn hµnh: - Cho trẻ về góc chơi, cô hớng dẫn cho trẻ hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát về trờng mầm non. - Më cho trÎ nghe b¨ng 1 sè bµi h¸t vÒ trêng mÇm non, trÎ hëng øng b»ng dông cô ©m nh¹c. 6. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y a. Yªu cÇu: -TrÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y: Tíi c©y, lau l¸ c©y, tØa l¸… b.ChuÈn bÞ: - Gãc thiªn nhiªn. -Dông cô :b×nh tíi quèc xÎng..... c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« híng dÉn trÎ c¸ch ch¨m sãc c©y: ®ong níc, tíi níc, lau l¸ cây, tỉa lá.Cô nhắc trẻ chơi ngoan, đong nớc không dể nớc đổ ra ngoài.. C. Hoạt động ngoài trời: -H§QS : - Quan s¸t vên trêng. . - Quan sát nhận xét một số đặc điểm ,vị trí trờng mầm non. - Quan s¸t c©y s÷a. - TCV§ : - L¨n bãng. - kÐo co. - NÐm bãng vµo ræ. - Ch¬i tù do. a. Mục đích:Trẻ biết quan sát và trò chuyện cùng cô. - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t ph¸n ®o¸n cña trÎ. - TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i. b. ChuÈn bÞ: s©n b·i s¹ch sÏ thãng m¸t. - Đồ dùng để chơi trò chơi.. kÕ ho¹ch ngµy.

(8) Thứ 2 ngày 25 tháng 8 năm 2013 I. §ãn trÎ: -Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. -§iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích ThÓ dôc: BẬT LIÊN TỤC QUA 5 Ô 1. Yêu cầu: a. Kiến thức: - Trẻ biết bật chụm liên tục qua 5 ô không chạm vào vạch .Rơi xuống đất nhẹ nhàng bằng hai đầu mũi bàn chân từ từ đến cả bàn chân. - Biết cầm bóng bằng hai tay và chuyền bóng qua đầu cho bạn phía sau. b. Kĩ năng: - Rèn khả năng nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ. c. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia vận động. - Rèn ý thức kỷ luật nhanh nhẹn hoạt bát cho trẻ. 2. Chuẩn bị: :-MTHT:- Ngoµi líp häc - Sân tập sạch sẽ bằng phẳng -DD cña c«: 10 vßng thÓ dôc. 2 qu¶ bãng -NDC:D¹y trÎ bËt liªn tôc vµo 5 «. -NDTH: TC:ChuyÒn bãng -Phèi hîp víi phô huynh gióp ph¸t triÓn thÓ lùc cho 3. Tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động 1: Khởi động - Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp với các kiểu đi Tàu đi thường, tàu đi chậm, tàu đi nhanh…sau đó cho trẻ xếp làm 2 hàng dọc. Hoạt động 2: Trọng động a. Bài tập phát triển chung: - Cô và trẻ tập kết hợp với bài “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non” - Cô và trẻ tập 2-3 lần. b. Vận động cơ bản: - Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích - Lần 2: Cô vừa làm mẫu vừa phân tích Đứng chụm 2 chân 2 tay chống hông. Khi có. Hoạt động của trẻ - Trẻ thực hiện. - Trẻ tập. - Trẻ quan sát - Trẻ quan sát và lắng nghe.

(9) hiệu lệnh bật cô bật chụm chân bật liên tục qua 5 ô không chạm vào vòng . Rơi xuống đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi bàn chân từ từ đến cả bàn chân . Khi bật xong cô đi về cuối hàng đứng. - Lần 3: Cô cho 2 trẻ lên làm mẫu. + Trẻ thực hiện: - Cô cho lần lượt trẻ ở 2 tổ lên thực hiện. - Cô cho 2 tổ thi đua bật xem tổ nào bật nhanh là thắng. - Sau mỗi lần tập cô động viên và khuyến khích trẻ. c. Trò chơi vận động: Chuyền bóng - Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi - Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội . Bạn đầu hàng cầm bóng đưa qua đầu bạn đứng sau đỡ bóng sau đó đưa qua đầu cho bạn phía sau cứ như thế cho đến bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên đưa cho bạn đầu hàng. Đội nào mang bóng về trước và không làm rơi bóng là đội đó thắng cuộc. - Luật chơi: Không chuyền bóng bỏ cách, không làm rơi bóng. - Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần - Trong quá trình chơi cô bao quát động viên trẻ. Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Cho trẻ đi nhẹ nhàng quang sân trường .. cô nói.. - Trẻ lên làm mẫu - Trẻ thực hiện - 2 tổ thi đua bật. - Trẻ chơi. - Trẻ đi nhẹ nhàng. MTXQ: TÌM HIỂU TRƯỜNG MN 1. Yêu cầu a. Kiến thức: - Trẻ biết trường MN và các hoạt động của trường, công việc của từng người trong trường. - Trẻ biết tên cô giáo và tên các bạn trong lớp. b. Kĩ năng: - Trẻ trả lời đủ câu, diễn đạt mạch lạc - Phát triển tư duy cho trẻ. c. Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu thương bạn bè, kính trọng các cô, các bạn, các bác trong trường lớp, giữ gìn và bảo vệ trường lớp không vẽ bẩn lên tường. 2. Chuẩn bị. -MTHT:-Trong líp -DD cña c«:- Tranh ¶nh VÒ trêng líp mÇm non..

(10) -NDC: BÐ t×m hiÓu vÒ trêng mÇm non. - Nội dung tích hợp: ¢m nh¹c. -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ t×m hiÓu tríc 3. Tiến hành. Hoạt động của cô *Hoạt động 1: -Cả lớp cùng hát với cô bài “Trường chúng cháu là trường mầm non” *Họat động 2:Cùng tìm hiểu về trường Mẫu giáo. - Các con vừa hát bài hát nói về gì? - Bài hát các con vừa hát nói về trường MG của chúng ta đấy.Bây giờ cô cháu chúng ta cùng tìm hiểu về trường của chúng mình nhé. - Trường của chúng ta tên là gì? - Trong trường gồm có những ai? - Các con thấy các cô làm những việc gì? - Các cô hàng ngày dạy các con múa hát , kể chuyện đọc thơ, học chữ cái, chữ số…Các cô giống như mẹ của các con vậy, cô luôn tận tình chăm sóc các con.Vậy các con có yêu cô giáo của mình không?Yêu cô các con phải làm gì cho cô vui? - Cô hiệu trưởng lo công việc cho cả trường,bảo vệ, các cô tạp vụ quét dọn sân trường sạch đẹp và chăm sóc cây xanh cho đẹp. - Lớp mẫu giáo chúng ta là lớp gì? - Lớp có cô và các bạn, trong đó có bạn trai và bạn gái, cô muốn lớp ta sẽ chia làm hai nhóm, nhóm bạn gái và nhóm bạn trai. Nhóm bạn trai sẽ đứng bên phải của cô, nhóm bạn gái sẽ đứng bên trái của cô, tiếp tục yêu cầu bạn trai đứng phía trước cô, bạn gái đứng phía sau cô. - Các bạn trai, gái ai cũng được học được chơi, vậy các con phải biết giúp đỡ đoàn kết nhau trong học tập cũng như vui chơi nhé. - Các con nhìn xem lớp chúng ta có những đồ dùng đố chơi gì? Các góc chơi nào? - Các con có thích chơi nhũng đồ chơi đó không? - Cô cho các con chơi thì các con phải làm sao?. Hoạt động của trẻ - Trẻ hát. - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời.

(11) - Khi chơi xong các con phải làm sao? - Cho cả lớp đọc thơ”giữ gìn đồ chơi” - Trẻ trả lời - đến trừơng mẫu giáo các con thấy thế nào? - Đến trường các con gặp ai? - Trẻ trả lời - Vậy vào lớp các con gặp cô thì phải làm gì? - Đối với bạn thì phải thế nào? - Trẻ trả lời - Khi có khách đến lớp,các con phải làm sao? - Các con đến trường mẫu giáo được cô dạy biết - Trẻ lắng nghe lễ phép, đọc thơ, hát, tập viết……các con phải cố gắng chăm học, biết vâng lời cô và ba mẹ. - Cả lớp hát bài “cô và mẹ” - Cho cả lớp chơi trò chơi “ tìm bạn thân.” * Họat động 3: - Trẻ hát - Hôm nay cô và các con cùng tìm hiểu về gì? - Khi đã được đến trường, được đi học, các con phải cố gắng học chăm, ngoan hiền lễ phép, và luôn gíup đỡ nhau trong các họat động ở trường - Trẻ lắng nghe cô nói nhé!. II. Hoạt động góc: Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình Góc xây dựng : Xây trường mầm non Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III. Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t: Vên trêng - TCV§: L¨n bãng - Ch¬i víi phÊn, vßng, ®u quay cÇu trît 1.Yªu cÇu: - Trẻ quan sát và nhận xét đợc vờn trờng nh thê nào? Có những gì? Có những cây gì và những đồ chơi gì?... - Hứng thú chơi trò chơi vận động và chơi tự do theo ý thích. 2.ChuÈn bÞ: - Địa điểm, đồ dùng đồ chơi. 3.Tổ chức hoạt động: - H¸t bµi: Khóc h¸t d¹o ch¬i - Cho trÎ quan s¸t vên trêng vµ cho nhËn xÐt + Trêng chóng m×nh mang tªn g×? + Vên trêng nh thÕ nµo? Trªn s©n trêng cã nh÷ng c©y xanh g×? Nã nh thÕ nµo? Cßn cã g× n÷a? + Cần phải làm gì để vờn trờng luôn sạch đẹp? - TCV§: L¨n bãng C« giíi thiÖu trß ch¬i luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho trÎ ch¬i 8- 10 phót. - Ch¬i tù do theo ý thÝch. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra - Cô cho trẻ đi rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.

(12) - Khi ăn động viên trẻ ăn hết xuất của mình. - Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh khi ăn uống : không để rơi cơm, không làm đổ cơm... - Cô bao quát trẻ để trẻ có giấc ngủ sâu và ngon. V. Hoạt động chiều: *Xem tranh ảnh về chủ đề: Cô hớng dẫn trẻ cách mở tranh và trò chuyện với trẻ về néi dung tranh. -Nªu g¬ng cuèi ngµy. -VÖ sinh ,tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:....................................................................... +NhËn thøc cña trÎ......................................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«......................................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc.................................................................................................. -Néi dung tÝch hîp:................................................................................................... -C¸c trß ch¬i.............................................................................................................. +Mục đích yêu cầu đặt ra............................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... ******************************************************************** Thứ 3 ngày 26 tháng 8 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. - §iÓm danh ,b¸o ¨n - ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động cú chủ đích:. To¸n: ¤n luyÖn sè lîng 3 ¤n so s¸nh chiÒu dµi. 1,yªu cÇu : a. Kiến thức : trẻ biết số lợng 3 phát âm đúng số 3 biết so sánh chiều dài đối tợng b. Kỹ năng :phát âm đúng số 3 biết so sánh chiều dài , trả lời câu hỏi rõ ràng mạch l¹c t tin giao tiÕp -phát triển khả năng nhanh nhẹn tìm đúng số nhà c. Thái độ:Trẻ tập trung hứng thú tham gia học bài 2 : chuÈn bÞ : -MTHT:-Trong líp -DD của cô:- Các đồ dùng có số lợng 3 -2 b¨ng giÊy cã chiÒu dµi kh¸c nhau. -DD cña trÎ: ThÎ sè 3.. -NDC: BÐ «n sè 3 so s¸nh chiÒu dµi. - Nội dung tích hợp: ¢m nh¹c -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ t×m hiÓu tríc.

(13) 3. Tiến hành. Hoạt động của cô 1 ổn định tổ chức : - cô và trẻ trò chuyện về trường mầm non - cô cho trẻ hát bài trường chúng cháu là trường mầm non - cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát 2 Nội dung : cô giới tiệu bài mới ôn luyện ch÷ số 3 ôn so sánh ciều dài PhÇn 1 : - ¤n sè lîng 3 - Cô cho trẻ hát bài tập đếm - Trẻ đếm - Trẻ đếm số bảng và đặt số tương ứng - Trẻ đếm số bút và đặt số tương ứng - sau mỗi lần trẻ đếm và đặt số cô cho cả lớp kiểm tra - Trẻ tiếp tục đếm - Cho trÎ gi¬ ngãn tay theo hiÖu lÖnh cña c« - C« vç tay - cô quan sát và sửa sai cho trẻ * PhÇn 2 : - ¤n so s¸nh chiÒu dµi - C« gi¬ hai b¨ng giÊy vµ hái trÎ c¸i g× ®©y ? b¨ng giÊy cã mµu g× ? - Cô so sánh băng giấy bằng cách : đặt chồng khít lên nhau - cô cho trẻ thực hiện cùng cô - cô cho cả lớp thực hiện và hỏi trẻ - b¨ng giÊy nµo dµi h¬n ? - V× sao con biÕt ? - C« cho trÎ thùc hiÖn - C« bao qu¸t vµ söa sai cho trÎ - C« cho trÎ so s¸nh 2 thíc kÎ , 2 c¸i bµn , 2 quyÓn vë - mỗi lần trẻ thực hiện cô cho trẻ nhận xét kết quả 3. luyện tập Cñng cè : Trß ch¬i t×m nhµ - cô phổ biến luật chơi và cách chơi - C« g¾n thÎ sè 3 vµo ng«i nhµ - Trẻ cầm thẻ số tìm đúng nhà - Cô cho trẻ đổi thẻ số cho nhau - cô nhận xét trẻ chơi 4 :kết thúc : cô nhận xét tuyên dương trẻ chơi. Họat động của trẻ - TrÎ h¸t to râ rµng. 3 3 - Sè 3 - TrÎ lµm theo c« - Trẻ nghe và đếm sè tiÕng vç tay cña c« - 2 b¨ng giÊy - Màu đỏ và màu xanh - TrÎ chó ý quan s¸t Băng giấy đỏ ạ - Băng màu đỏ có phÇn thõa - TrÎ so s¸nh - TrÎ so s¸nh TrÎ ch¬i høng thó.

(14) II. Hoạt động góc: Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình Góc xây dựng : Xây trường mầm non Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III. Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t: C©y s÷a - TCV§: KÐo co - Ch¬i tù do c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi 1. Yªu cÇu: - Trẻ biết gọi tên đặc điểm của cây sữa - C¸ch gi÷ g×n vµ b¶o vÖ an toµn khi ch¬i. - Ch¬i trß ch¬i høng thó. 2. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm, bãng, phÊn. 3. TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ đứng xung quanh quan sát cây sữa hỏi trẻ đó là cây gì? - C©y s÷a nh thÕ nµo- trÎ miªu t¶ vµ nhËn xÐt - C« bao qu¸t l¹i *TCV§: Lăn bóng - C« nãi c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i. - Ch¬i tù do c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi,ch¬i víi phÊn vßng IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra - Cô cho trẻ đi rửa tay sạch sẽ trước khi ăn - Khi ăn động viên trẻ ăn hết xuất của mình. - Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh khi ăn uống : không để rơi cơm, không làm đổ cơm... - Cô bao quát trẻ để trẻ có giấc ngủ sâu và ngon. V. Hoạt động chiều: *¤n bµi buæi s¸ng:-Gîi ý cho trÎ nhí l¹i sè 3 kü n¨ng so s¸nh chiÒu dµi. *TC:T×m b¹n th©n. -ch¬i tù do. -Nªu g¬ng ,vÖ sinh –tr¶ trÎ. VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:....................................................................... +NhËn thøc cña trÎ......................................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«.......................................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc.................................................................................................. -Néi dung tÝch hîp:................................................................................................... -C¸c trß ch¬i.............................................................................................................. +Mục đích yêu cầu đặt ra............................................................................................... +Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động................................................ ******************************************************************** Thứ 4 ngày 27 tháng 8 năm 2014.

(15) I. §ãn trÎ: -Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non. -§iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích V¨n häc : TruyÖn : GÀ TƠ ĐI HỌC 1.Yêu cầu: a.Kiến thức: - Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả và hiểu nội dung câu chuyện. - Trẻ nhớ tên các nhân vật trong truyện. b. Kĩ năng: - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. - Khả năng ghi nhớ cho trẻ. c. Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu quý trường lớp thích đi học và nghe lời cô giáo. 2. Chuẩn bị: -MTHT:-Trong líp -DD cña c«:- Tranh minh häa -NDC: -KÓ cho trÎ nghe chuyÖn gµ t¬ ®i häc. - Nội dung tích hợp : ¢m nh¹c. -Phối hợp với phụ huynh dạy trẻ đọc thơ 3. Tiến hành : Họat động của cô Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Trò chuyện - Cô và trẻ hát bài :Ngày vui của bé. - Trẻ hát - Bài hát nói về ai - Trong bài hát có nhắc tới hình ảnh gì Hoạt động 2: Hôm nay cô có một câu chuyện muốn kể cho chúng mình nghe nói về một bạn nhỏ không thích đi học nên không biết chữ đó là câu chuyện “ Gà tơ đi học” chúng mình hãy lắng nghe cô kể nhé. - Lần 1: Kể diễn cảm Giới thiệu tên câu chuyên, tên tác giả và nội - Trẻ nghe dung câu chuyện. Nội dung: Câu chuyện nói về bạn gà không chịu đi học nên không biết chữ không biết đọc, biết viết nên khi các bạn đưa cho tờ giấy đi cắm trại.

(16) nên không biết đọc đó là tờ giấy gì nên gà đã vứt đi.Về sau gà hiểu ra nên rất chịu khó đi học cùng các bạn và rất chăm chỉ học. - Lần 2: Kể theo tranh - Trẻ lắng nghe và quan Hỏi trẻ tên câu chuyện sát - Lần 3: Trích dẫn giảng giải làm rõ ý. Hoạt động 3: Đàm thoại - Hỏi trẻ tên truyện, tên tác giả? - Trẻ trả lời - Trong câu chuyện có những nhân vật nào? - Gà con là người như thế nào ? - Trẻ trả lời - Ai đã đến rủ gà con đi học? - Gà con có đi không ? vì sao gà con không - Trẻ trả lời thích đi học? - Gà con bị lạc như thế nào? Ai đã cứu gà con? - Trẻ trả lời - Ai đã khuyên giải giúp gà con hiểu ra và thích đi học? - Về sau gà con thích đi học không? - Trẻ trả lời - Qua câu chuyện này chúng mình học tập điều gì? Giáo dục: Qua câu chuyện này thì chúng mình phải chăm chỉ đi học nghe lời cô giáo . Hoạt động 4: Trò chơi - Trẻ chơi - Cho trẻ chơi trò chơi “ Gà con tìm mồi” II. Hoạt động góc: -Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình -Góc xây dựng : Xây trường mầm non -Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non -Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III.Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t vên trêng - TCV§: Kéo co - Chơi tự do với đồ chơi sân trờng. 1.Yªu cÇu: - Trẻ chú ý quan sát và nhận xét đợc một số đặc điểm của vờn trờng mầm non. - Hứng thú chơi trò chơi vận động. 2. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm, gi©y thừng ,phÊn vÏ. 3. TiÕn hµnh: - C¶ líp h¸t ”Trêng chóng ch¸u lµ trêng m©m no”. - Chóng m×nh thấy trêng mÇm non cña chóng m×nh nh thÕ nµo - Ai có nhận xét gì vê quang cảnh trờng /có những loại cây gì? trồng cây để làm gì? muèn cho c©y xanh tèt ph¶i lµm g×? + TCV§: KÐo co - C« phæ biÕn luËt ch¬i,c¸ch ch¬i.

(17) - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn - Chơi tự do với đồ chơi sân trờng. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *¤n bµi th¬ tay ngoan: - TrÎ nh¬ tªn bµi th¬ ,tªn t¸c gi¶. - §äc thuéc vµ diÔn c¶m bµi th¬ -TrÎ yªu thÝch bµi th¬. *TC: T×m b¹n th©n. –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:....................................................................... +NhËn thøc cña trÎ......................................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«.......................................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc.................................................................................................. -Néi dung tÝch hîp:................................................................................................... -C¸c trß ch¬i.............................................................................................................. +Mục đích yêu cầu đặt ra............................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... ....................................................................................................................................... ******************************************************************** Thứ 5 ngày 28 tháng 8 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non. - §iÓm danh ,b¸o ¨n - ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích T¹o h×nh: VẼ CHÂN DUNG CÔ GIÁO 1. Yêu cầu: a. Kiến thức: -Trẻ biết vẽ cô giáo đủ các chi tiết mắt, mũi, miệng,… - Biết tô màu nét mặt , trang phục của cô bằng các màu tươi sáng. -Trẻ biết bố cục bức tranh cân đối. b. Kĩ năng: - Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ nét cong, tròn…để vẽ được cô giáo theo ý thích của mình. - Rèn kĩ năng cầm bút và tư thế ngồi..

(18) c. Thái độ - Yêu quý kính trọng cô giáo của mình . 2. Chuẩn bị: -MTHT:-Trong líp -DD cña c«:- Tranh mÉu c« gi¸o - Bµn trng bµy s¶n phÈm -DD cña trÎ: Bót giÊy vÏ s¸p mµu -NDC: D¹y trÎ biÕt vÏ ch©n dung c« gi¸o. - Nội dung tích hợp : ¢m nh¹c. -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ lam quen tríc.. 3. Tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động 1:Trò chuyện với trẻ về cô giáo. -Cho trẻ hát bài hát “cô giáo ” -Các con vừa hát về ai? -Vậy các con biết gì về cô giáo? -Các con có thương yêu cô giáo của mình không,để khắc sâu hình ảnh cô giáo ,hôm nay cô dạy các con vẽ cô giáo nhé. Hoạt động 2:Vẽ cô giáo. * Cô treo tranh cô giáo hỏi trẻ. + Đây là hình của ai? + Trong hình cô vui hay buồn? + Tóc cô dài hay ngắn? + Mắt cô thế nào? + Mũi cô ra sao? + Miệng cô thế nào nhỉ? + Hôm nay các con định vẽ cô giáo thế nào? * Cô hướng dẫn trẻ vẽ: các con vẽ một nét cong làm khuôn mặt,vẽ tóc dài từ trên xuống,vẽ hai con mắt dưới vầng tráng,vẽ nét thẳng làm mũi,phía dưới vẽ hai nét cong khép kín làm miệng,……Khi vẽ xong cô tô màu cho đẹp . Các con nhớ bố cục bức tranh cân đối. * Trẻ thực hiện: - Cô bao quát lớp hướng dẫn trẻ chưa vẽ được . - Động viên khuyến khích trẻ vẽ . Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm - Bạn thích tranh nào? - Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của bạn ? thích bài của bạn nào? Vì sao.. Hoạt động của trẻ - Trẻ hát - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ quan sát tranh mẫu. - Trẻ quan sát xem cô vẽ. - Trẻ vẽ. - Trẻ nhận xét.

(19) -Hôm nay các con vẽ ai? -Trẻ giới thiệu tranh đẹp của mình. -Trẻ nêu ý thích tranh đẹp,cô nhận xét bổ sung - Cô nhận xét * GD: Các con đến trường học dược cô giáo dạy vỗ thương yêu ,chăm sóc các con .để nhớ ơn cô giáo các con phải làm gì? II. Hoạt động góc: -Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình -Góc xây dựng : Xây trường mầm non -Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non -Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III.Hoạt động ngoài trời *HĐQS:- Quan sát nhận xét về 1 số đặc điểm của trờng mầm non. - TCV§: nÐm bóng vµo ræ. - Ch¬i tù do. 1.Yªu cÇu: - Trẻ bết đợc 1 số đặc điểm của trờng mầm non lớp học nhà bếp,sân trờng cây cối đồ ch¬i. 2.ChuÈn bÞ: - S©n b·i s¹ch sÏ, bãng. 3.TiÕn hµnh: - Quan s¸t xem trêng mÇm non cña chóng m×nh cã nh÷ng g×? - Lớp học đợc xây dựng nh thế nào? - Trong líp häc nh thÕ nµo? - Ngoµi líp häc cã g×? - Trªn s©n trêng cã nh÷ng g×? - Chúng mình phải làm gì để giữ gìn ? + TCV§: NÐm bãng vµo ræ. - C« nãi c¸ch chơi luËt ch¬i. - Tæ chức cho trÎ ch¬i tõ 8-10p. + Chơi tự do: - Cô bao quát trẻ chơi : Đu quay , cầu trượt… IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra - Cô cho trẻ đi rửa tay sạch sẽ trước khi ăn - Khi ăn động viên trẻ ăn hết xuất của mình. - Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh khi ăn uống : không để rơi cơm, không làm đổ cơm... - Cô bao quát trẻ để trẻ có giấc ngủ sâu và ngon. V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ sö dông vë t¹o h×nh. -Híng dÉn trÎ vÏ vµ t« tiÕp ch©n dung c« gi¸o –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................................

(20) +NhËn thøc cña trÎ......................................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«......................................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc.................................................................................................. -Néi dung tÝch hîp:................................................................................................... -C¸c trß ch¬i.............................................................................................................. +Mục đích yêu cầu đặt ra............................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động................................................ ........................................................................................................................................ ******************************************************************** Thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non. - §iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích ¢m nh¹c: DËy h¸t; NGÀY VUI CỦA BÉ Nghe h¸t: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc Trß ch¬i : Ai nhanh nhÊt 1. Yêu cầu: a. Kiến thức - Trẻ biết hát đúng, biết thể hiện niềm vui đến trường - Trẻ biết gõ đệm theo phách(nhịp) bài hát - Trẻ được nghe cô hát bài “ngày đầu tiên đi học”.gợi cho trẻ tình cảm yêu thương bạn ,lớp.Niềm vui sướng đuợc bên cô giáo trong những ngày đầu tiên đến trường MG. b. Kĩ năng: - Trẻ hát theo cô sôi nổi hào hứng. - Trẻ biết chơi trò chơi. c. Thái độ: - Chú ý lắng nghe cô hát ,hëng øng cïng c«. -Chơi trò chơi đúng luật. 2. Chuẩn bị: : - MTHT:-Trong líp -DD cña c«: §µn ,nh¹c cô. Bµi h¸t -DD cña trÎ: 5 vßng thÓ dôc -NDC: D¹y trÎ h¸t bµi ngµy vui cña bÐ. - Nội dung tích hợp: Trß ch¬i. -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ lµm quen tríc. 3. Tiến hành:.

(21) Hoạt động của cô * Họat động 1: - Hôm nay trời rất đẹp, các bạn nhỏ khắp nơi cùng nhau đến trường chào đón năm học mới.Vậy các con hãy cùng nhau ca hát bài “Ngày vui của bé” sáng tác của Hòang Văn Yến để chào mừng ngày vui được đến trường cùng các bạn nhé! * Họat động 2: - Lần 1: Cô hát cả bài một lần Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và nội dung bài hát *Giảng nội dung: - Năm học mới bắt đầu, các bạn khắp nơi nô nức đến trường với niềm vui gặp bạn gặpcô. Hàng cây đung đưa, muôn hoa khoe sắc như vẫy gọi như đón chào ngày vui của bé! - Lần 2: Cô hát - Các con vừa hát bài hát gì? - Bài hát do ai sáng tác? - Bài hát nói đến điều gì? * Dạy vận động - Bài hát sẽ còn hay hơn nữa nếu các con biết gõ theo nhịp bài hát nhé! - Cô cháu cùng vận động - Tổ hát vận động - Nhóm hát - Cá nhân hát - Cô sửa sai cho cháu. * Hoạt động 3: Nghe hát “ngày đầu tiên đi học” - Các con đến trường có vui không ? - Đến trường được học, được chơi với bạn. Nhưng ngày đầu tiên đi học nhiều bạn còn bỡ ngỡ, lại khóc nhè nữa đấy!Giống như bạn nhỏ trong bài hát “ Ngày đầu tiên đi học” sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện vậy. - Cô hát lần một : Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung Nội dung : Bạn nhỏ đến trường được học được chơi, nhưng ngày đầu bạn còn nhút nhát, khi được mẹ dắt đến trường.Nhờ sự chăm sóc thương yêu của cô giáo mà các bạn. Họa động của trẻ - Trẻ lắng nghe. - Trẻ nghe. - Trẻ lắng nghe. - Trẻ trả lời - Tổ hát vận động - Nhóm. - Trẻ nghe cô hát.

(22) không còn khóc nhè nữa và tình cảm đó luôn đuợc khắc sâu trong lòng và bạn xem cô giáo như người mẹ thứ hai. -Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? -Sáng tác của ai? -Cô hát lần hai: múa minh hoạ. Hoạt động 4 : Trò chơi : Ai nhanh nhất Cô có 4- 5 chiếc vòng cô mời 5- 6 bạn lênchơi. Mỗi bạn lên chơi vừa đi vừa hát khi nào cô gõ xắc xô mạnh và nhanh thì mỗi bạn phải tìm cho mình một chiếc vòng nhảy vào. Nếu ai không tìm được là thua cuộc phải nhảy lò cò hoặc hát một bài.. - Trẻ quan sát. - Trẻ chơi. II. Hoạt động góc: -Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình -Góc xây dựng : Xây trường mầm non -Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non -Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III.Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t: C©y s÷a - TCV§: Lăn bãng - Ch¬i tù do c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi 1. Yªu cÇu: - Trẻ biết gọi tên đặc điểm của cây sữa - C¸ch gi÷ g×n vµ b¶o vÖ an toµn khi ch¬i. - Ch¬i trß ch¬i høng thó. 2. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm, bãng, phÊn. 3. TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ đứng xung quanh quan sát cây sữa hỏi trẻ đó là cây gì? - C©y s÷a nh thÕ nµo- trÎ miªu t¶ vµ nhËn xÐt - C« bao qu¸t l¹i *TCV§: Lăn bóng - C« nãi c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i. - Ch¬i tù do c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi,ch¬i víi phÊn vßng IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra - Cô cho trẻ đi rửa tay sạch sẽ trước khi ăn - Khi ăn động viên trẻ ăn hết xuất của mình. - Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh khi ăn uống : không để rơi cơm, không làm đổ cơm... - Cô bao quát trẻ để trẻ có giấc ngủ sâu và ngon. V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn. - Hớng dẫn trẻ vào hoạt động - Biết hát đúng thể hiện niềm vui..

(23) - T¹o kh«ng khÝ vui vÎ cho trÎ khi h¸t – Ch¬i tù do. – Nªu g¬ng . - C¾m cê –Ph¸t bÐ ngoan -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:....................................................................... +NhËn thøc cña trÎ......................................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«.......................................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc.................................................................................................. -Néi dung tÝch hîp:................................................................................................... -C¸c trß ch¬i.............................................................................................................. +Mục đích yêu cầu đặt ra............................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động................................................ Chủ đề nhánh 2 :. ngày hội đến trờng của bé (Thực hiện từ ngày 2/9 đến ngày 6/9/2013). I. MôC TI£U : 1. Phát triển thể chất: *Dinh dìng søc kháe: - Biết được một số món ăn thông thường ở trường mầm non. - Sử dụng thành thạo các đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non : khăn, bàn chải đánh răng , bát ăn cơm, thìa xúc cơm….

(24) - Có thói quen vệ sinh thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống ( sinh hoạt): rửa tay trước khi ăn , sau khi đi vệ sinh ,chào hỏi trước khi ăn… -Biết tránh những vật dụng và nơi nguy hiểm trong trường lớp mầm non *Vận động: -BiÕt nghe nh¹c vµ tËp theo nh¹c bµi:Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non. -Biết phối hợp chân tay nhịp nhàng để tham gia các hoạt động thể dục. -BiÕt ®i ngang bíc dån ch©n. 2. Phát triển nhận thức: - Biết tên, địa chỉ trường lớp đang học. - Phân biệt được các khu vực trong trường và công việc của các cô các bác trong trường. - Phân lọai đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu. -xÕp t¬ng ng 1-1.nhËn biÕt ch÷ sè 4 3. Phát triển ngôn ngữ: - Biết bày tỏ nhu cầu mong muốn suy nghĩ của mình bằng lời nói . - Biết lắng nghe cô và các bạn nói , biết đặt và trả lời câu hỏi. - Kể về các hoạt động trong lớp , trong trường có trình tự lô gÝc. - Đọc thơ kể chuyện diễn cảm về trường mầm non. - Nhận biết kí hiệu chữ viết qua các từ. - Mạnh dạn vui vẻ trong giao tiếp. 4. Phát triển thẩm mĩ: - Hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường lớp. - Thể hiện bài hát về trường mầm non một cách tự nhiên đúng nhịp , có cảm xúc. - Thể hiện cảm xúc khả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình về trường lớp, đồ dùng, đồ chơi , cô giáo, các bạn trong lớp …một cách hài hòa cân đối. -NhËn biÕt ký hiÖu ch÷ viÕt qua c¸c tõ. 5. Phát triển tình cảm xã hội: *Ph¸t triÓn t×nh c¶m: - Biết kính trọng yêu quý cô giáo, các cô các bác trong trường, thân thiện, hợp tác chia sẻ với các bạn trong lớp. *Kü n¨ng x· héi: Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi trong lớp trong trường. - Biết giữ gìn bảo vệ môi trường: cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong, không vứt rác bẻ cây… - Biết thực hiện một số quy định của trường, lớp.. kÕ ho¹ch tuÇn 2: Thời điểm. Đón trẻ. Tuần : …….Chủ đề nhỏnh :Ngày hội đến trờng của Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 - Cô trò chuyện với trẻ về trường mầm non của mình. - Các hoạt động trong trường mầm non của mình .. bÐ..

(25) Hoạt động có chủ đích. -Trò chuyện với trẻ ở trường mầm non có những đồ chơi gì . - Cho trẻ giới thiệu tên mình và tên bạn. - Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân Thể dục Toán Văn học Tạo hình Âm nhạc -Th¬: Bµn - §i trong ®- XÕp t¬ng -D¹y h¸t :Vui tay c« gi¸o. – Vẽ hoa øng 1-1 «n êng hÑp trong vên đến trờng nhËn biÕt sè MTXQ -Nghe h¸t: Em 4 ®i mÉu gi¸o.. - Trò -Trß ch¬i:§o¸n chuyện víi tªn b¹n h¸t trÎ về trường mầm non Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình. Hoạy động Góc. Góc xây dựng : Xây trường mầm non Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề Quan sát. Hoạt động ngoài trời. Vệ sinh ăn trưa,ngủ trưa. -Quan sát c©y s÷a. TCV§:KÐo co. Ch¬i tù do.. Quan sát. -Quan sát. -Quan sát cây s÷a. vườn trường cây trong về một số -TCV§:L¨n .TCV§:L¨n vườn đặc điểm ,vÞ bãng. bãng. trường. trÝ của -Ch¬i tù do. Ch¬i tù do TCV§:KÐo trường mầm co. non. Ch¬i tù do. TCV§:NÐm bãng vµo ræ. -Ch¬i tù do -C« cho trÎ xÕp hµng röa tay díi vßi níc .gi¸o dôc trÎ röa tay tríc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh. -Co chia phÇn ¨n cho trÎ ,giíi thiÖu c¸c mãn ¨n,céng viªn trÎ ¨n ,GD trÎ khi ăn không nói chuyện biết nhặt cơm rơi vào đĩa mời chào trong khi ăn. -¡n xong cho trÎ lau miÖng ,xóc miÖng. -C« kª d¸t giêng s¾p xÕp chç ngñ cho trÎ. ¤n bµi buæi ¤n bµi th¬: Sö dông vë BiÓu diÔn v¨n Xem tranh s¸ng Gµ t¬ ®i t¹o h×nh. nghÖ cuèi tuÇn..

(26) Hoạt động chiều. ¶nh vÒ chñ đề. Ch¬i tù do. VS-TT. TC:T×m đúng nhà .Ch¬i tù do. VS-TT. häc. Ch¬i tù do. TC:T×m b¹n VS-TT th©n .Ch¬i tù do VS-TT. Nªu g¬ng c¾m c¬. Ph¸t bÐ ngoan VS-TT. Phần soạn chung cả tuần A. Thể dục sáng : -TËp kÕt hîp theo nh¹c bµi ‘Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” 1. Yªu cÇu: - Trẻ biết tập các động tác nhịp nhàng theo bài hát: “Trờng chúng cháu là trờng mầm non” cïng c«. - BiÕt d·n hµng theo hiÖu lÖnh. -RÌn thãi quen nÒ nÕp khi tËp thÓ dôc. -GDthờng xuyên tập thẻ dục để có cơ thể khỏe mạnh. 2. ChuÈn bÞ: -Đàn ghi nhạc bài hát về chủ đề. -S©n b·i s¹ch sÏ 3. TiÕn hµnh: * Khởi động: - Cho trẻ làm đoàn tầu đi ra sân kết hợp đi các kiểu chân sau đó về đội hình 3 hàng ngang. *Trọng động: - Trẻ tập các động tác theo nhạc bài: “Trờng chúng cháu là trờng mầm non” - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: 2 tay ra tríc lªn cao - Lên: Nghiªng ngêng sang 2 bªn LÇn 2: LÆp l¹i nh lÇn1 §T h« hÊp, §T tay - Ch©n: §øng dËm ch©n t¹i chç - BËt: BËt t¹i chç * Håi tÜnh: - §i l¹i nhÑ nhµng 1- 2 vßng quanh s©n trêng.. B. Hoạt động góc: *Néi dung: -Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non -Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ trêng mÇm no -Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non -Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y - Gãc häc tËp s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. 1. Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh a. Yªu cÇu: - Trẻ phản ánh đợc công việc của cô giáo, học sinh, ngời bán hàng, mua hàng, công viÖc cña b¸c sü, y t¸ vµ biÕt chÕ biÕn 1 sè mãn ¨n ®ơn gi¶n. b.ChuÈn bÞ: -Đồ dùng đồ chơi gia đình, bán hàng, các đồ dùng học tập, bộ bác sỹ.

(27) c. TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc giúp trẻ phân vai chơi cho nhau. Cho trẻ kể sẽ làm gì, làm nh thế nào? Cô gợi ý cho trẻ cách đóng vai cô giáo, học sinh, cách đóng vai bác sỹ tiêm thuốc- kê đơn và cách chế biến 1 số món ăn đơn giản.. - C« nh¾c trÎ ch¬i ngoan, ®oµn kÕt víi c¸c b¹n. 2. Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non a. Yªu cÇu: - TrÎ biÕt nhËn vai ch¬i, biÕt c¸ch ch¬i - Lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định. b.ChuÈn bÞ: - G¹ch nhùa, khèi c¸c lo¹i, hµng rµo, th¶m hoa, th¶m cá… c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« gióp trÎ ph©n c«ng c«ng viÖc cho nhau, gióp trÎ biÕt c¸ch x©y dùng c«ng tr×nh trêng mÇm non. 3 Gãc häc tËp s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. a.Yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i, biÕt c¸ch gië s¸ch vµ biÕt lµm 1 sè s¸ch vÒ trêng mÇm non. b. ChuÈn bÞ: - S¸ch , b¸o cò, tranh ¶nh vÒ trêng mÇm non c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« híng dÉn cho trÎ c¸ch xem s¸ch, c¸ch gië vë vµ biÕt lµm 1 sè quyÓn s¸ch vÒ trêng mÇm non. 4. Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ trêng mÇm non a. Yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch t« mÇu, vÏ 1 sè tranh vÒ trêng mÇm non b.ChuÈn bÞ: -GiÊy, tranh t« mÇu, s¸p mÇu c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« gîi ý cho trÎ c¸ch t« mÇu, c¸ch vÏ tranh vÒ trêng mÇm non. 5. Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non a.Yªu cÇu: - Trẻ biết hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát về trờng mầm non - BiÕt l¾ng nghe 1 sè bµi h¸t vµ biÕt hëng øng theo. b. ChuÈn bÞ: - Dông cô ©m nh¹c c.TiÕn hµnh: - Cho trẻ về góc chơi, cô hớng dẫn cho trẻ hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát về trờng mầm non. - Më cho trÎ nghe b¨ng 1 sè bµi h¸t vÒ trêng mÇm non, trÎ hëng øng b»ng dông cô ©m nh¹c. 6. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y a. Yªu cÇu: -TrÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y: Tíi c©y, lau l¸ c©y, tØa l¸… b.ChuÈn bÞ: - Gãc thiªn nhiªn. -Dông cô :b×nh tíi quèc xÎng..... c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« híng dÉn trÎ c¸ch ch¨m sãc c©y: ®ong níc, tíi níc, lau l¸ cây, tỉa lá…Cô nhắc trẻ chơi ngoan, đong nớc không dể nớc đổ ra ngoài..

(28) C. Hoạt động ngoài trời: -H§QS:-Quan s¸t vên trêng. .-Quan sát nhận xét một số đặc điểm ,vị trí trờng mầm non. -Quan s¸t c©y s÷a. -TCV§:-L¨n bãng. - kÐo co. -NÐm bãng vµo ræ. -Ch¬i tù do. a. Mục đích:Trẻ biết quan sát và trò chuyện cùng cô. -Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t ph¸n ®o¸n cña trÎ. -TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i. b. ChuÈn bÞ:s©n b·i s¹ch sÏ thãng m¸t. -Đồ dùng để chơi trò chơi.. kÕ ho¹ch ngµy Thứ 2 ngày 2 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: -Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. -§iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích ThÓ dôc: Đi trong đờng hẹp. 1. Mục đích - yêu cầu: a, KiÕn thøc: - Trẻ biết đi đúng trong đờng hẹp. b, Kü n¨ng: - RÌn luyÖn tè chÊt khÐo lÐo. - §i phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng. c, Thái độ: - Cã ý thøc kû luËt trong giê häc. - TrÎ ¨n mÆc gän gµng, cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng. 2. ChuÈn bÞ: MTHT:- Ngoµi líp häc - Sân tập sạch sẽ bằng phẳng -DD của cô: Đờng hẹp, vạch đích. -NDC:Dạy trẻ đi tron đờng hẹp.. -NDTH: TC:Cíp cê,©m nh¹c -Phèi hîp víi phô huynh gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng 3. TiÕn hµnh: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

(29) trêng mÇm non: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng cña trÎ. - Trêng mÇm non cña trÎ cã nh÷ng ai vµ cã nh÷ng đồ chơi gì ? - Cô gợi mở để trẻ kể đợc trờng của mình. - C« giíi thiÖu vÒ khu tËp thÓ dôc cña trêng, khu vùc vui chơi có các đồ chơi trên sân trờng. => H¸t: Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non. a. Khởi động: - Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát 1 đoàn tàu ra địa ®iÓm tËp, cho trÎ ®i thµnh vßng trßn ®i c¸c kiÓu ®i theo hiÖu lÖnh cña c«. - Cho trÎ vÒ 2 hµng ngang b. Trọng động: * Bµi tËp ph¸t triÓn chung - Cho trẻ tập các động tác trong bài hát: “Trờng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non”. * Vận động cơ bản: Đi trong đờng hẹp - C« giíi thiÖu tªn bµi tËp + C« tËp mÉu - Lần 1: Không phân tích động tác - Lần 2: Vừa tập vừa phân tích động tác. + TrÎ tËp - Tõng trÎ tËp. => C« chó ý söa sai cho trÎ (nÕu cã) - Tõng tæ thùc hiªn theo híng dÉn cña c« gi¸o. - Cho 2 tæ cïng thi ®ua nhau luyÖn tËp. + Cñng cè: - C« hái l¹i trÎ tªn bµi tËp, gi¸o dôc trÎ. - Gäi 1trÎ kh¸ lªn tËp. * TCV§: Cíp cê - C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - Tæ chøc cho trÎ ch¬i. - NhËn xÐt ch¬i. c. Héi tÜnh: -Cô cho trẻ hát bài hát “ Vui đến trờng" và nhẹ nhµng ®i vµo líp . H§2 :MTXQ :. - TrÎ trß chuyÖn cïng c« - TrÎ kÓ vÒ trêng mÇm non cña bÐ. - TrÎ l¾ng nghe c« nãi. => C¶ líp h¸t. - TrÎ h¸t vµ ®i c¸c kiÓu ®i. - TrÎ vÒ 2 hµng ngang. - Trẻ tập các động tác cùng c« - TrÎ l¾ng nghe tªn bµi tËp - TrÎ chó ý quan s¸t c« tËp mÉu - TrÎ chó ý l¾ng nghe vµ quan s¸t c« tËp - TrÎ thùc hiÖn bµi tËp. - 1 trÎ lªn tËp - Tõng tæ thùc hiÖn. - TrÎ nãi tªn bµi tËp. - 1 trÎ lªn tËp. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - TrÎ tham gia trß ch¬i vui vÎ. - TrÎ h¸t vµ ®i nhÑ nhµng vµo líp.. Trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non. 1. Môc tiªu a.KiÕn thøc : Trẻ biết tên trờng , địa chỉ , cô giáo trong trờng , các hoạt động trong ngày b. Kü n¨ng : Trẻ đợc giao lu giữa cô giáo và bạn bè Ph¸t triÓn tè chÊt nhanh nhÖn khÐo lÐo cña trÎ c.Thái độ : TrÎ biÕt yªu quý trêng líp , kÝnh träng lÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o , yªu quý c« gi¸o cña m×nh §oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ.

(30) Trẻ cảm nhận đợc vẻ đẹp của trờng MN thông qua tranh ảnh và thực tế 2 : ChuÈn bÞ :MTHT:- Trong líp häc -DD cña c«: Tranh ¶nh vÒ trêng mÇm non -NDC:Dạy trẻ biết đợc tên trờng ,lớp,các bạn trong lớp. -NDTH: LQVH,©m nh¹c,To¸n 3.TiÕn hµnh: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1 ổn định tổ chức C« cho trÎ h¸t bµi : trêng chóng ch¸u lµ trêng - TrÎ h¸t to râ rµng mÇm non -Trẻ đàm thoại cùng cô cô và trẻ đàm thoại về nội dung bài hát 2 Nội dung :cô giới thiệu bài : - Cho trÎ xem tranh vµ hỏi trẻ bức tranh vẽ cảnh - TrÎ trß chuyÖn cïng c« gì ? cô và trẻ đàm thoại về bức tranh vẽ cảnh trường - TrÎ t×m b¹n trai b¹n g¸i mầm non trẻ nói tên trường và địa chỉ của trường vµ tªn c¸c c« gi¸o trong nhµ trõêng vµ c«ng viÖc cña c¸c c« , - C¶ líp cïng ch¬i , ch¬i theo c¸c b¸c - C« gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý kÝnh träng vµ lÔ tæ , theo nhãm - Vui đến trờng phÐp víi thÇy c« gi¸o - Cô cùng trẻ đàm thoại về lớp của mình, tên lớp , - Vờn trờng mùa xuân - Bµn tay c« gi¸o tªn c¸c b¹n , së thÝch , trang phôc - Bạn mới đến trờng 3 Ch¬i trß ch¬i : t×m b¹n th©n - C« nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Cô cùng trẻ đi dạo quanh lớp học của mình đàm thoại về tranh ảnh , đồ dùng , đồ chơi quanh lớp - Thi xem ai nãi nhanh vÒ tªn trêng , tªn líp , tªn c« gi¸o chñ nhÖm ? 4 kết thúc C« cho trÎ «n l¹i bµi h¸t , bµi th¬ vÒ tr- trẻ hát êng líp - Giáo dục trẻ yêu trờng lớp và đi học đều II. Hoạt động góc: Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình Góc xây dựng : Xây trường mầm non Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III. Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t: Vên trêng - TCV§: L¨n bãng - Ch¬i víi phÊn, vßng, ®u quay cÇu trît 1.Yªu cÇu:.

(31) - Trẻ quan sát và nhận xét đợc vờn trờng nh thê nào? Có những gì? Có những cây gì và những đồ chơi gì?... - Hứng thú chơi trò chơi vận động và chơi tự do theo ý thích. 2.ChuÈn bÞ: - Địa điểm, đồ dùng đồ chơi. 3.Tổ chức hoạt động: - H¸t bµi: Khóc h¸t d¹o ch¬i - Cho trÎ quan s¸t vên trêng vµ cho nhËn xÐt + Trêng chóng m×nh mang tªn g×? + Vên trêng nh thÕ nµo? Trªn s©n trêng cã nh÷ng c©y xanh g×? Nã nh thÕ nµo? Cßn cã g× n÷a? + Cần phải làm gì để vờn trờng luôn sạch đẹp? - TCV§: L¨n bãng C« giíi thiÖu trß ch¬i luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho trÎ ch¬i 8- 10 phót. - Ch¬i tù do theo ý thÝch. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *Xem tranh ảnh về chủ đề: Cô hớng dẫn trẻ cách mở tranh và trò chuyện với trẻ về néi dung tranh. -Nªu g¬ng cuèi ngµy. -VÖ sinh ,tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... Thứ 3 ngày 3 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: -Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. -§iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động cú chủ đích:. To¸n: xÕp t¬ng øng 1-1 ¤n nhËn biÕt sè 4. 1. Mục đích - yêu cầu: a, KiÕn thøc: - Trẻ nhận biết, phân biệt các dồ dùng đồ chơi. - NhËn biÕt ch÷ sè 4..

(32) b, Kü n¨ng: - Trẻ biết các thao tác ghép đôi. c, Thái độ: - Trẻ biết giữ giàn đồ dùng đồ chơi trong lớp. 2. ChuÈn bÞ: MTHT: Trong líp -DD của cô: Đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ . -NDC:D¹y trÎ xÕp t¬ng øng vµ «n sè lîng 4. -NDTH: TC,v¨n häc. -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ lµm quen dÇn. 3. TiÕn hµnh: Hoạt động của cô * HĐ 1: Trò chuyện với trẻ về chủ đề. - Cho trẻ kể về các đồ dùng của trẻ ở trờng mầm non. - Cho trÎ ch¬i: XÕp nhµ - C« nãi c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. * H§ 2: XÕp t¬ng øng 1-1. - C« tÆng cho mçi trÎ 1 hép quµ. - Cho trÎ vÒ chç ngåi võa ®i võa h¸t bµi: Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non. - Cho trẻ lấy đồ chơi trong hộp theo yêu cầu của cô. - Hái trÎ vÒ c¸ch xÕp. (C« gióp trÎ nãi cho chÝnh x¸c). - XÕp t¬ng øng 1c©y,1 hoa. -Cho trẻ đếm và Cho trẻ gắn chữ số tơng tự vào. XÕp t¬ng øng m«i c©y víi 1 b«ng hoa. Cã mÊy c©y vµ mÊy b«ng hoa. T¬ng øng víi sè mÊy? - Cô cho trẻ đọc số 4. Cô cho trẻ viết số 4 trên kh«ng. * H§3: Luyªn tËp. - Cho trẻ chọn các đồ dùng đồ chơi trong lớp và xếp t¬ng øng 1-1, g¾n thÎ sè. -TC:Thi xem ai nhanh C« nãi c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt tuyªn d¬ng trÎ. II. Hoạt động góc: Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình Góc xây dựng : Xây trường mầm non Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III. Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t: C©y s÷a - TCV§: KÐo co - Ch¬i tù do c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi 1. Yªu cÇu:. Hoạt động của trẻ - TrÎ trß chuyÖn cïng c«. - TrÎ kÓ. - TrÎ xÕp nhµ.. - TrÎ h¸t vµ ngåi vµ chç. - TrÎ lÊy theo - TrÎ tr¶ lêi theo ý hiÓu. - TrÎ xÕp vµ g¾n thÎ ch÷. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - Trẻ xếp tất các đồ chơi trong l¬p. - Trẻ đọc thơ..

(33) - Trẻ biết gọi tên đặc điểm của cây sữa - C¸ch gi÷ g×n vµ b¶o vÖ an toµn khi ch¬i. - Ch¬i trß ch¬i høng thó. 2. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm, bãng, phÊn. 3. TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ đứng xung quanh quan sát cây sữa hỏi trẻ đó là cây gì? - C©y s÷a nh thÕ nµo- trÎ miªu t¶ vµ nhËn xÐt - C« bao qu¸t l¹i *TCV§: Lăn bóng - C« nãi c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i. - Ch¬i tù do c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi,ch¬i víi phÊn vßng IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *¤n bµi buæi s¸ng:-Gîi ý cho trÎ nhí l¹i sè 3 kü n¨ng so s¸nh chiÒu dµi. *TC:T×m b¹n th©n. -ch¬i tù do. -Nªu g¬ng ,vÖ sinh –tr¶ trÎ. VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................ Thứ 4 ngày 28 tháng 8 năm 2013 I. §ãn trÎ: -Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non. -§iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích. T¹o h×nh: VÏ hoa trong vên trêng.. 1. Mục đích - yêu cầu: a, KiÕn thøc: - Trẻ miêu tả đợc đặc điểm của một số loài hoa trong vờn trờng qua sản phẩm vẽ cña trÎ. - BiÕt nhËn xÐt bµi cña m×nh vµ cña b¹n. b, Kü n¨ng: - TrÎ biÕt c¸ch cÇm bót. - BiÕt s¾p xÕp bè côc tranh, biÕt c¸ch t« mµu cho phï hîp. c, Thái độ:.

(34) - BiÕt tr©n träng s¶n phÈm cña m×nh. -TrÎ biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c loµi hoa. 2. ChuÈn bÞ: MTHT: Trong líp -DD cña c«: Tranh vÏ mÉu -DD cña trÎ:GiÊy bót ch×,bót s¸p. . -NDC:D¹y trÎ vÏ c¸c lo¹i hoa.. -NDTH: TC,©m nh¹c.. -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ lµm quen dÇn 3. TiÕn hµnh: Hoạt động của cô * H§1: Cho trÎ ®i th¨m quan vên hoa. - C¸c con h«m nay ®i hoc cã vui kh«ng ? - C¸c con cã biÕt trêng cña chóng m×nh cã tªn lµ g× kh«ng ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ tªn trêng cña chóng m×nh nµo ? - C« vµ trÎ cïng h¸t bµi: Ra vên hoa vµ cïng ®i ra th¨m vên hoa cña trêngmÇm non phó thø nhÐ ! - Chúng mình đang đứng ở đâu ? - Chóng m×nh cïng quan s¸t xem vên hoa trêng m×nh cã nh÷ng lo¹i hoa g× ? - C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c lo¹i hoa nµy? - Chúng mình trồng hoa để làm gì? - Cô cho trẻ nhận xét từng loài hoa, đặc điểm và mµu s¾c vµ tªn gäi cña chóng. * H§ 2: T×m hiÓu c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt. - TrÎ cïng h¸t bµi: Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non vµ ®i vµ líp. - Chóng m×nh cïng xem c« cã tranh vÒ nh÷ng lo¹i hoa g× ? - Các con thấy những bức tranh này đợc vẽ nh thế nµo? C« cã thÓ gîi ý: + Tranh vÏ hoa g×? + B«ng hoa nµy vÏ thÕ nµo? ( Cã mÊy c¸nh? cµnh l¸ thÕ nµo?) + T« mµu thÕ nµo? + C¸ch s¾p xÕp bè côc ra sao? * H§ 3: Cïng lµm ho¹ sÜ. - Cô gợi ý để trẻ nói lên ý tởng vẽ của mình . + Con sÏ vÏ hoa g× ? + Hoa đó có cánh nh thế nào ? + Hoa đó có màu gì ? - TrÎ thùc hiÖn =>C« chó ý bao qu¸t trÎ vµ nh¾c nhë trÎ c¸ch ngồi, cách cầm bút, gợi ý để trẻ chọn màu tô cho hoa mà trẻ đã vẽ. * H§ 4: B×nh chän cho tranh. - C« cho trÎ mang tranh lªn trng bµy s¶n phÈm. - Hái trÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh cña m×nh vµ cña. Hoạt động của trẻ Dù kiÕn: + Cã ¹ +Trêng Mn phó thø. + Tªn mét loµi hoa - TrÎ võa ®i võa h¸t. Dù kiÕn: + Vên hoa cña trêng. + Cã hoa hång, hoa cúc, hoa đồng tiền. - TrÎ tr¶ lêi theo ý hiÓu. - TrÎ tr¶ lêi theo ý hiÓu.. - TrÎ h¸t vµ ®i vµo líp. - TrÎ nãi tªn tranh mµ trÎ nh×n thÊy. - TrÎ quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt. - TrÎ nªu ý tëng cña m×nh. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ thùc hiÖn: VÏ hoa - TrÎ vÏ. - TrÎ vÏ xong mang trng bµy s¶n phÈm..

(35) b¹n. - TrÎ nhËn xÐt tranh. + Con thÝch tranh nµo nhÊt ? + V× sao con thÝch ? => Cô nhận xét chung và động viên những trẻ - Cả lớp hát. chËm lÇn sau cè g¾ng h¬n. * H§ 5: C« cho trÎ h¸t bµi ra vên hoa vµ ®i ra s©n ch¬i. II. Hoạt động góc: -Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình -Góc xây dựng : Xây trường mầm non -Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non -Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III.Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t vên trêng - TCV§: Kéo co - Chơi tự do với đồ chơi sân trờng. 1.Yªu cÇu: - Trẻ chú ý quan sát và nhận xét đợc một số đặc điểm của vờn trờng mầm non. - Hứng thú chơi trò chơi vận động. 2. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm, gi©y thừng ,phÊn vÏ. 3. TiÕn hµnh: - C¶ líp h¸t ”Trêng chóng ch¸u lµ trêng m©m no”. - Chóng m×nh thấy trêng mÇm non cña chóng m×nh nh thÕ nµo - Ai có nhận xét gì vê quang cảnh trờng /có những loại cây gì? trồng cây để làm gì? muèn cho c©y xanh tèt ph¶i lµm g×? + TCV§: KÐo co - C« phæ biÕn luËt ch¬i,c¸ch ch¬i - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn - Chơi tự do với đồ chơi sân trờng. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *¤n bµi th¬ tay ngoan: -TrÎ nh¬ tªn bµi th¬ ,tªn t¸c gi¶. -§äc thuéc vµ diÔn c¶m bµi th¬ -TrÎ yªu thÝch bµi th¬. *TC: T×m b¹n th©n. –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.....................................................................................................

(36) +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... .................................................................................................................................... Thứ 5 ngày 5 tháng 9 năm 2013 khai gi¶ng n¨m häc míi Thứ 6 ngày 6 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: -Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non. -§iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích ¢m nh¹c: Dậy hát; vui đến trờng Nghe h¸t: Em ®i mÉu gi¸o Trß ch¬i : §o¸n tªn b¹n h¸t 1. Mục đích - yêu cầu: a, KiÕn thøc: - TrÎ nhí tªn c¸c bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. - HiÓu néi dung c¸c bµi h¸t. - Trẻ thuộc bài hát " Vui đến trờng". - BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i vµ ch¬i vui vÎ. b, Kü n¨ng: - Trẻ hát đúng giai điệu bài hát "Vui đến trờng". - Trẻ cảm nhận đợc giai điệu của các bài hát. c, Thái độ: - Trẻ thích đến lớp, yêu quí cô giáo và các bạn. 2. ChuÈn bÞ: MTHT: Trong líp -DD cña c«: §µn ghi nh¹c -DD cña trÎ:mò chãp. -NDC:Dạy trẻ hát vui đến trờng -NDTH: v¨n häc,trß ch¬i -Phối hợp với phụ huynh mua băng đĩa có các bài hát tren 3. TiÕn hµnh: : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * H§1: Ch¬i trß ch¬i: Lén cÇu vång - TrÎ tham gia trß ch¬i. - Häc líp nµo? - TrÎ nãi tªn líp cña trÎ. - Líp cã mÊy c« gi¸o? §ã lµ c« nµo? - TrÎ nãi tªn c« gi¸o. - Khi đến lớp các con cảm thấy thế nào? - TrÎ nãi c¶m nhËn cña trÎ khi.

(37) => H¸t "Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non" - Mçi buæi s¸ng thøc dËy chóng m×nh thêng lµm nh÷ng c«ng viÖc g×? - Chóng m×nh cïng nghe 1 b¹n nhá kÓ vÒ nh÷ng công việc mà bạn đã làm trớc khi đến lớp và cảm xúc của bạn đó khi đến lớp nhé. * H§2: Nghe thÊu h¸t tµi. - C« h¸t:+ lÇn1: => giíi thiÖu tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. +lần 2: Hát + đàn => Hái trÎ néi dung bµi h¸t? - Cho trÎ h¸t: + C¶ líp h¸t + Tõng tæ h¸t => C« chó ý söa sai cho trÎ (nÕu cã) + Nhãm h¸t. + C¸ nh©n h¸t. * H§3: Hoµ nhÞp tuæi th¬. - Cô hát lần 1: Hát + đàn. => Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. - Cô hát lần 2: Hát + minh hoạ bằng động tác. => +Hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶? + C¸c con c¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi h¸t nµy thÕ nµo? - LÇn 3 : H¸t + 1 trÎ móa minh ho¹ lêi h¸t cïng c«. => §äc th¬: C« vµ mÑ. * H§4: §o¸n tªn b¹n h¸t.. - C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - Tæ chøc cho trÎ ch¬i. - NhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i. => Hát "Vui đến trờng". đến lớp. - C¶ líp h¸t. - TrÎ nãi nh÷ng c«ng viÖc mµ trẻ làm buổi sáng trớc khi đến líp. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - TrÎ nãi néi dung cña bµi h¸t. - C¶ líp h¸t - LÇn lît tõng tæ h¸t theo nh¹c đàn. - 2 nhãm h¸t. - 1-> 2 trÎ h¸t. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - TrÎ nãi tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. - TrÎ nãi lªn c¶m nhËn cña trÎ vÒ giai ®iÖu bµi h¸t. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - 1 trÎ lªn móa cïng c«. - Cả lớp đọc thơ. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - 2 - 3 lÇn. - C¶ líp h¸t.. Hoạt động 2:Bài thứ 5 V¨n häc:. Dạy trẻ đọc thơ: Bàn tay cô giáo. 1. Mục đích - yêu cầu: a, KiÕn thøc: - TrÎ biÕt tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. -HiÓu néi dung bµi. b, Kü n¨ng: - Trẻ đọc thơ diễn cảm. c, Thái độ: - TrÎ biÕt yªu quý, kÝnh träng vµ biÕt ¬n c« gi¸o. 2. ChuÈn bÞ: MTHT: Trong líp -DD cña c«: Tranh minh häa néi dung bµi th¬ -NDC:Dạy trẻ đọc thuôc bài thơ bàn tay cô giáo -NDTH: ¢m nh¹c,trß ch¬i -Phối hợp với phụ huynh dạy trẻ đọc thơ..

(38) 3. TiÕn hµnh: Hoạt động của cô * H§1: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ têng mÇm non. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c«ng viÖc cña trÎ vµ c« ë trêng mÇm non. - C« vµ trÎ cïng h¸t bµi: C« vµ mÑ. - C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? - Bµi h¸t nãi vÒ ai ? - Cã 1 bµi th¬ kÓ vÒ c«ng viÖc cña c« gi¸o khi ch¨m sóc chúng mình đấy. Các con hãy lắng nghe cô đọc th¬ nhÐ* H§2: Cïng l¾ng nghe. + Cô đọc thơ diễn cảm - LÇn 1: => Giíi thiÖu tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. - LÇn 2: KÕt hîp tranh minh ho¹. * H§ 3: Cïng t×m hiÓu. - Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì ? - Bµi th¬ nãi vÒ ®iÒu g× ?. Hoạt động cuả trẻ - TrÎ trß chuyÖn cïng c« - TrÎ h¸t cïng c«. - TrÎ tr¶ lêi theo ý trÎ.. - TrÎ chó ý l¾ng nghe. - TrÎ chó ý l¾ng nghe vµ quan s¸t.. - TrÎ nãi tªn bµi th¬. - Bàn tay cô giáo đã làm gì cho em. - TrÎ tr¶ lêi theo néi dung - Con thấy đôi bàn tay cô giáo thế nào? - Bµn tay c« cßn lµm nh÷ng c«ng viÖc g× cho em bÐ bµi th¬. Dự kiến : + Về đôi bàn tay n÷a ? c« gi¸o. - Bàn tay cô giáo đợc ví nh tay ai? + §· tÕt tãc cho em. + MÒm m¹i vµ khÐo lÐo. * H§ 4: Ai giái h¬n nµo. +V¸ ¸o cho em - Cả lớp đọc thơ - Từng đọc thơ. => C« chó ý söa sai cho trÎ (nÕu cã) + Nh tay chÞ c¶; - Nhóm, cá nhân trẻ đọc. Nh tay mÑ hiÒn. - Cá nhân trẻ đọc. - 3 lÇn. => Gi¸o dôc trÎ ph¶i biÕt ¬n vµ yªu quý c« gi¸o. - Từng tổ đọc thơ. * H§5: Thi xem ai nhanh. - Nhóm cá, nhân trẻ đọc. - Cô cho trẻ chơi ghép tranh: Cô giáo đang chăm sóc - 1 - 2 trẻ đọc. bÐ. - TrÎ ch¬i ghÐp tranh. - Cô cho trẻ tham gia chơi và cùng đọc thơ bài : Bàn tay c« gi¸o. - Trẻ đọc thơ. II. Hoạt động góc: -Góc phân vai : Cửa hàng . gia đình -Góc xây dựng : Xây trường mầm non -Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non -Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề III.Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t: C©y s÷a - TCV§: Lăn bãng - Ch¬i tù do c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi 1. Yªu cÇu: - Trẻ biết gọi tên đặc điểm của cây sữa.

(39) - C¸ch gi÷ g×n vµ b¶o vÖ an toµn khi ch¬i. - Ch¬i trß ch¬i høng thó. 2. ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm, bãng, phÊn. 3. TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ đứng xung quanh quan sát cây sữa hỏi trẻ đó là cây gì? - C©y s÷a nh thÕ nµo- trÎ miªu t¶ vµ nhËn xÐt - C« bao qu¸t l¹i *TCV§: Lăn bóng - C« nãi c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i. - Ch¬i tù do c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi,ch¬i víi phÊn vßng IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn. -Hớng dẫn trẻ vào hoạt động -biết hát đúng thể hiện niềm vui. -T¹o kh«ng khÝ vui vÎ cho trÎ khi h¸t –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -C¾m cê –Ph¸t bÐ ngoan -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng ph¸p tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động................................................ Chủ đề nhánh 3 :. Líp häc cña bÐ (Thực hiện từ ngày 9/9 đến ngày 13/9/2013). I. MôC TI£U : 1. Phát triển thể chất: *Dinh dìng søc kháe: - Biết được một số món ăn thông thường ở trường mầm non. - Sử dụng thành thạo các đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non : khăn, bàn chải đánh răng , bát ăn cơm, thìa xúc cơm… - Có thói quen vệ sinh thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống ( sinh hoạt): rửa tay trước khi ăn , sau khi đi vệ sinh ,chào hỏi trước khi ăn… -Biết tránh những vật dụng và nơi nguy hiểm trong trường lớp mầm non.

(40) *Vận động: -BiÕt nghe nh¹c vµ tËp theo nh¹c bµi:Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non. -Biết phối hợp chân tay nhịp nhàng để tham gia các hoạt động thể dục. -BiÕt ®i ngang bíc dån ch©n. 2. Phát triển nhận thức: - Biết tên, địa chỉ trường lớp đang học. - Phân biệt được các khu vực trong trường và công việc của các cô các bác trong trường. - Phân lọai đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu. -¤n sè lîng 3-4,biÕt so s¸nh chiÒu réng 3. Phát triển ngôn ngữ: - Biết bày tỏ nhu cầu mong muốn suy nghĩ của mình bằng lời nói . - Biết lắng nghe cô và các bạn nói , biết đặt và trả lời câu hỏi. - Kể về các hoạt động trong lớp , trong trường có trình tự lô gic. - Đọc thơ kể chuyện diễn cảm về trường mầm non. - Nhận biết kí hiệu chữ viết qua các từ. - Mạnh dạn vui vẻ trong giao tiếp. 4. Phát triển thẩm mĩ: - Hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường lớp. - Thể hiện bài hát về trường mầm non một cách tự nhiên đúng nhịp , có cảm xúc. - Thể hiện cảm xúc khả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình về trường lớp, đồ dùng, đồ chơi , cô giáo, các bạn trong lớp …một cách hài hòa cân đối. -NhËn biÕt ký hiÖu ch÷ viÕt qua c¸c tõ. 5. Phát triển tình cảm xã hội: *Ph¸t triÓn t×nh c¶m: - Biết kính trọng yêu quý cô giáo, các cô các bác trong trường, thân thiện, hợp tác chia sẻ với các bạn trong lớp. *Kü n¨ng x· héi: Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi trong lớp trong trường. - Biết giữ gìn bảo vệ môi trường: cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong, không vứt rác bẻ cây… - Biết thực hiện một số quy định của trường, lớp.. kÕ ho¹ch tuÇn 3: Thời điểm. Đón trẻ. Tuần : …3….Chủ đề nhánh :Líp häc cña bÐ. Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 - Cô trò chuyện với trẻ về trường mầm non của mình. - Các hoạt động trong trường mầm non của mình . -Trò chuyện với trẻ ở trường mầm non có những đồ chơi gì . - Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân. -§iÓm danh –b¸o ¨n –ThÓ dôc s¸ng.

(41) Hoạt động có chủ đích. Thể dục. Toán. - §i ngang bíc dån ghÕ.. Ôn số lượng. MTXQ - Trò. 4. Luyện so sánh chiều réng. Văn học -Th¬: C« gi¸o cña em Chữ viết - Lµm quen ch÷ o,«,¬.. Tạo hình. Âm nhạc. – Nặn đồ ch¬i tÆng b¹n. -D¹y h¸t :Vên trêng mïa thu.. chuyện về líp häc cña bÐ. -Nghe h¸t: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc. -Trß ch¬i:Ai nhanh nhÊt. Góc phân vai : C« gi¸o ,cöa hµng ,b¸c sÜ. Hoạy động Góc. Góc xây dựng : Xây trường mầm non Góc tạo hình : Vẽ, tô, xé dàn trường mầm non Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề Gãc häc tËp :Xem tranh ¶nh vÒ trêng líp mÇm non. Quan sát. Hoạt động ngoài trời. Vệ sinh ăn trưa,ngủ trưa. Hoạt động chiều. -Quan s¸t v- Quan sát -Quan s¸t v- -Quan sát líp s©n trêng. ên c©y. ên c©y. mÉu gi¸o 3 vườn thêi TCV§:Dung TCV§: TCV§:Dung tuæi tiÕt. MÌo ®uæi -TCV§:MÌo d¨ng dung TCV§:L¨n d¨ng dung chuét ®uæi chuét dÎ. dÎ. bãng. Ch¬i tù do. -Ch¬i tù do -Ch¬i tù do. -Ch¬i tù do Ch¬i tù do -C« cho trÎ xÕp hµng röa tay díi vßi níc .gi¸o dôc trÎ röa tay tríc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh. -Co chia phÇn ¨n cho trÎ ,giíi thiÖu c¸c mãn ¨n,céng viªn trÎ ¨n ,GD trÎ khi ăn không nói chuyện biết nhặt cơm rơi vào đĩa mời chào trong khi ăn. -¡n xong cho trÎ lau miÖng ,xóc miÖng. -C« kª d¸t giêng s¾p xÕp chç ngñ cho trÎ. H¬ng dÉn trÎ ¤n bµi buæi ¤n bµi th¬: Ch¬i tù do ë BiÓu diÔn v¨n cÇm kÐo s¸ng C« gi¸o c¸c gãc. nghÖ cuèi tuÇn. ,giấy để cắt. TC:Tìm cña em. Nªu g¬ng Nªu g¬ng c¾m TC:Tìm bạn đúng nhà .Ch¬i tù do VS-TT c¬. Ph¸t bÐ th©n. .Ch¬i tù do. VS-TT ngoan VS-TT Ch¬i tù do. VS-TT VS-TT. Phần soạn chung cả tuần.

(42) A. Thể dục sáng 1. Yªu cÇu: - Trẻ biết tập các động tác nhịp nhàng theo bài hát: “Trờng chúng cháu là trờng mầm non” cïng c«. - BiÕt d·n hµng theo hiÖu lÖnh. 2. ChuÈn bÞ: -S©n b·i s¹ch sÏ 3. Tổ chức hoạt động * Khởi động: - Cho trẻ làm đoàn tầu đi ra sân kết hợp đi các kiểu chân sau đó về đội hình 3 hàng ngang. *Trọng động: - Trẻ tập các động tác theo nhạc bài: “Trờng chúng cháu là trờng mầm non” - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: 2 tay ra tríc lªn cao - Lên: Nghiªng ngêng sang 2 bªn LÇn 2: LÆp l¹i nh lÇn1 §T h« hÊp, §T tay - Ch©n: §øng dËm ch©n t¹i chç - BËt: BËt t¹i chç * Håi tÜnh: - §i l¹i nhÑ nhµng 1- 2 vßng quanh s©n trêng.. B. Hoạt động góc:. *Néi dung: -Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non -Gãc häc tËp, s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. -Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non -Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y 1. Gãc ph©n vai:Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh a. Yêu cầu: - Trẻ phản ánh đợc công việc của cô giáo, học sinh, ngời bán hàng, mua hµng, c«ng viÖc cña b¸c sü, y t¸ vµ biÕt chÕ biÕn 1 sè mãn ¨n ®ơn gi¶n. b.ChuÈn bÞ: -Đồ dùng đồ chơi gia đình, bán hàng, các đồ dùng học tập, bộ bác sỹ c. TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc giúp trẻ phân vai chơi cho nhau. Cho trẻ kể sẽ làm gì, làm nh thế nào? Cô gợi ý cho trẻ cách đóng vai cô giáo, học sinh, cách đóng vai bác sỹ tiêm thuốc- kê đơn và cách chế biến 1 số món ăn đơn giản.. - C« nh¾c trÎ ch¬i ngoan, ®oµn kÕt víi c¸c b¹n. 2. Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non a. Yªu cÇu: - TrÎ biÕt nhËn vai ch¬i, biÕt c¸ch ch¬i - Lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định. b.ChuÈn bÞ: - G¹ch nhùa, khèi c¸c lo¹i, hµng rµo, th¶m hoa, th¶m cá… c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« gióp trÎ ph©n c«ng c«ng viÖc cho nhau, gióp trÎ biÕt c¸ch x©y dùng c«ng tr×nh trêng mÇm non. 3. Gãc häc tËp s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. a.Yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i, biÕt c¸ch gië s¸ch vµ biÕt lµm 1 sè s¸ch vÒ trêng mÇm non. b. ChuÈn bÞ:.

(43) - S¸ch , b¸o cò, tranh ¶nh vÒ trêng mÇm non c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« híng dÉn cho trÎ c¸ch xem s¸ch, c¸ch gië vë vµ biÕt lµm 1 sè quyÓn s¸ch vÒ trêng mÇm non. 4. Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ trêng mÇm non a. Yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch t« mÇu, vÏ 1 sè tranh vÒ trêng mÇm non b.ChuÈn bÞ: -GiÊy, tranh t« mÇu, s¸p mÇu c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« gîi ý cho trÎ c¸ch t« mÇu, c¸ch vÏ tranh vÒ trêng mÇm non. 5. Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non a.Yªu cÇu: - Trẻ biết hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát về trờng mầm non - BiÕt l¾ng nghe 1 sè bµi h¸t vµ biÕt hëng øng theo. b. ChuÈn bÞ: - Dông cô ©m nh¹c c.TiÕn hµnh: - Cho trẻ về góc chơi, cô hớng dẫn cho trẻ hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát về trờng mầm non. - Më cho trÎ nghe b¨ng 1 sè bµi h¸t vÒ trêng mÇm non, trÎ hëng øng b»ng dông cô ©m nh¹c. 6. Gãc thiªn nhiªn:Ch¨m sãc c©y a. Yªu cÇu: -TrÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y: Tíi c©y, lau l¸ c©y, tØa l¸… b.ChuÈn bÞ: - Gãc thiªn nhiªn c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« híng dÉn trÎ c¸ch ch¨m sãc c©y: ®ong níc, tíi níc, lau l¸ cây, tỉa lá…Cô nhắc trẻ chơi ngoan, đong nớc không dể nớc đổ ra ngoài.. C. Hoạt động ngoài trời: -H§QS:-Quan s¸t thêi tiÕt. .-Quan s¸t s©n trêng. -Quan s¸t vên c©y. -Quan s¸t líp MG 3 tuæi. -TCV§:-T×m b¹n th©n. - MÌo ®uæi chuét. -Dung d¨ng dung dÎ. -Ch¬i tù do. a. Mục đích:Trẻ biết quan sát và trò chuyện cùng cô. -Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t ph¸n ®o¸n cña trÎ. -TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i. b. ChuÈn bÞ:s©n b·i s¹ch sÏ thãng m¸t. -Đồ dùng để chơi trò chơi.. kÕ ho¹ch ngµy.

(44) Thứ 2 ngày 9 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: -Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non. -§iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích ThÓ dôc: ĐI NGANG BƯỚC DỒN TRÊN GHẾ THỂ DỤC. 1.Yêu cầu: a. Kiến thức: - Trẻ biết đi bước dồn tren ghế thể dục. - Trẻ biết bước chân trái sang ngang một bước nhỏ thu chân phải về sát chân trái tiếp tục bước sang ngang và thực hiện như trên . b. Kĩ năng: - Rèn khả năng nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ. c. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia vận động. - Rèn ý thức kỷ luật nhanh nhẹn hoạt bát cho trẻ. 2. Chuẩn bị: :-MTHT:- Ngoµi líp häc - Sân tập sạch sẽ bằng phẳng -DD cña c«: ghÕ thÓ dôc. 2 l¸ cê. -NDC:D¹y trÎ ®i bíc dån trªn ghÕ thÓ dôc.. -NDTH: TC: Nh¶y tiÕp søc. -Phèi hîp víi phô huynh gióp ph¸t triÓn thÓ lùc cho 3. Tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động 1: Khởi động - Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp với các kiểu đi Tàu đi thường, tàu đi chậm, tàu đi nhanh…sau đó cho trẻ xếp làm 2 hàng dọc. Hoạt động 2: Trọng động a. Bài tập phát triển chung:: - Động tác tay:Đưa tay ngang gâp khủy tay.(2 lần x 8 nhịp) - Động tác :Chân bước khuỵu chân ra phía trước,chân sau thẳng.(3x8 nhịp). Hoạt động của trẻ - Trẻ thực hiện. - Trẻ tập.

(45) - Động tác bụng : Cúi gập người xuống - Động tác bật : Bật nhẩy chân sáo - Cô và trẻ tập 2-3 lần. b. Vận động cơ bản: - Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích - Lần 2: Cô vừa làm mẫu vừa phân tích Cô đứng trước vạch xuất phát khi có hiệu lệnh cô bước lên ngế đi bước dồn trước( dồn ngang) trên ghế thể dục .Cứ như thế cho đến hết ghế thì cô bước xuống.Khi đi thì đi thẳng người khéo léo giữ thăng bằng trên ghế. - Lần 3: Cô cho 2 trẻ lên làm mẫu. + Trẻ thực hiện: - Cô cho lần lượt trẻ ở 2 tổ lên thực hiện. - Cô cho 2 tổ thi đua đi. - Sau mỗi lần tập cô động viên và khuyến khích trẻ. c. Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội khi có hiệu lệnh bạn đầu hàng cầm cờ bật liên tục qua 5 ô ,sau đó đổi cờ và mang về cho bạn tiếp theo .Bạn tiếp theo lại bật qua 5 ô …cứ như vậy cho đến bạn cuối cùng. Luật chơi: Chỉ được bật khi đã nhận được cờ - Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần - Trong quá trình chơi cô bao quát động viên trẻ. Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Cho trẻ đi nhẹ nhàng quang sân trường .. - Trẻ quan sát - Trẻ quan sát và lắng nghe cô nói.. - Trẻ lên làm mẫu - Trẻ thực hiện - 2 tổ thi đua đi.. - Trẻ chơi. - Trẻ đi nhẹ nhàng. MTXQ: LỚP HỌC CỦA BÉ. 1.Yêu cầu: a. Kiến thức: - Trẻ hiểu biết về lớp mầm non, về cô giáo và các bạn trong lớp. - Trẻ nhận biết được một số đồ dùng đồ chơi trong lớp. b. Kĩ năng: - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. - Trẻ biết cách chơi trò chơi..

(46) c. Thái độ: - Trẻ có ý thức bảo vệ đồ dùng đồ chơi. - Trẻ đoàn kết với các bạn , lễ pháp với cô giáo. 2. Chuẩn bị: -MTHT:-Trong líp -DD cña c«:- Tranh ¶nh VÒ líp häc cña bÐ. -Một số đồ dùng đồ chơi của lớp. -NDC: BÐ t×m hiÓu vÒ trêng mÇm non.líp häc - Nội dung tích hợp: ¢m nh¹c. -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ t×m hiÓu tríc. 3. Tiến hành Hoạt động của cô *Hoạt động 1: -Cả lớp cùng hát với cô bài “Trường chúng cháu là trường mầm non” - Các con học lớp mấy tuổi . - Các con đến lớp làm gì - Lớp mình có nhứng ai . *Họat động 2:Nhận biết và gọi tên một số đồ dùng đồ chơi trong lớp học. - Cô cho trẻ quan sát các đồ dùng đồ chơi được trưng bày trong từng góc chơi. - Đọc đồng dao đi cầu đi quán. - C¸c con ®i chî mua những gì? - Cái ca dùng để làm gỡ? Các đồ dùng có rất nhiều loại và nhiều công dông kh¸c nhau ,h«m nay c« ch¸u m×nh cïng tìm hiểu về các loại đồ dùng đồ chơi trong lớp nhÐ. - Con nhỡn xem cô mua đợc gỡ? - ChiÕc nµy lµm b»ng gì? -Ngoµi ra cßn lµm b»ng g× n÷a? -Cái chén dùng để làm gì? - Ngoài cái chén dể đựng thức ăn còn có cái gì để đựng thức ăn ữa? - Tất cả những đồ dung đó là đồ dùng dồ chơi ở gãc nµo? -Còn đồ dùng đồ chơi ở góc nào nữa? -Có những đồ chơi nào? - Con xem c¸i xÝch ®u nµy nh thÕ nµo? -Vậy khi ngồi trên đó con phải làm thế nào? -Con nh×n xem cÇu trît nµy ra sao? -Khi đi trên cầu trợt chơi con phải đi đờng nào?. Hoạt động của trẻ - Trẻ hát. - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời.

(47) -Các đồ dùng đồ chơi này đợc làm bằng gì? -Đồ chơi này ở góc xây dựng dùng để làm gì? *Hoạt động 3:Trò chơi :Chọn đồ dùng đồ chơi theo yªu cÇu cña c«. -Cô đa ra yêu cầu chọn đồ dùng đồ chơi ở các góc đợc làm bằng những vật liệu khác nhau cho cháu thi đua mỗi đôi 5,6 bạn. TC:Ai nhanh h¬n Cô phát cho trẻ 1 tranh lô tô vẽ đồ dùng đồ chơi cña líp,ch¸u ®i vßng trßn xung quanh líp vµ h¸t khi cô nói công dụng và chất liệu của các đồ chơi đó cháu giơ tranh lô tô và chạy về phía cô. *Hoạt động 4:Kết thúc H«m nay c« cho con t×m hiÓu g×? Đồ dùng đồ chơi trong lớp mình rất nhiều và rất đẹp vậy để cho chúng luôn đẹp và chơi đợc lâu bền,thì các con phải làm gì để bảo quản chúng C« gi¸o dôc trÎ.. - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ chơi Trẻ chơi. Trẻ trả lời. II. Hoạt động góc: -Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non -Gãc häc tËp, s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. -Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non III. Hoạt động ngoài trời: - H§CC§:Quan s¸t thêi tiÕt - TCV§:"T×m b¹n th©n " - Ch¬i theo ý thÝch 1. Yêu cầu - Trẻ biết đợc hôm nay thời tiết thế nào. - Trẻ cảm nhận đợc vẻ đẹpcủa thiên nhiên.... - Rèn cho trẻ sự rẻo dai bền sức thông qua trò chơi vận động. - Trẻ biết chơi hoà đồng với bạn bè. 2- ChuÈn bÞ: - N¬i quan s¸t t¹i s©n trêng. 3- TiÕn hµnh: -C« cho trÎ xÕp hµng ra s©n, võa ®i võa h¸t :trêi n¾ng trêi ma. - C« hái trÎ c¸c con nh×n vµ quan s¸t xem h«m nay thêi tiÕt thÕ nµo ? ma hay n¾ng... - Cô gợi hỏi để trẻ trả trả lời. - Giáo dục trẻ khi ra trời nắng phải che ô đội mũ..Khi trời ma thi chúng mình ph¶ilµm g×? *TCV§:T×m b¹n th©n - C« cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn - GD trÎ ch¬i ®oµn kÕt cã tinh thÇn tËp thÓ * Ch¬i tù do - Cô cho trẻ chơi tự do với các thiét bị đồ chơi ngoài trời. - Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. *Khi vÒ líp: GÇn hÕt giê, c« tËp chung trÎ l¹i, cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sü sè vµ cho trÎ xÕp hµng ®i vµo líp ..

(48) IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *Cho trẻ sử dụng kéo để cắt giấy -Hớng dẫn trẻ cách cầm kéo để cắt -RÌn kü n¨ng khÐo lÐo cho trÎ. –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... ................................................................................................................................... Thứ 3 ngày 10 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: -Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non. -§iÓm danh ,b¸o ¨n -ThÓ dôc s¸ng: Cho trẻ tập các động tác kết hợp với bài :Trờng chúng cháu là trờng mầm non. II. Hoạt động có chủ đích : To¸n:. ¤n luyÖn sè lîng 4 ¤n so s¸nh chiÒu réng 1. yªu cÇu : a. Kiến thức : trẻ biết số lợng 4 phát âm đúng số 4 biết so sánh chiều rộng đối tợng b. Kỹ năng :phát âm đúng số 4 biết so sánh chiều rộng , trả lời câu hỏi rõ ràng mạch l¹c t tin giao tiÕp -phát triển khả năng nhanh nhẹn tìm đúng số nhà c. Thái độ:Trẻ tập trung hứng thú tham gia học bài 2 : chuÈn bÞ : -MTHT:-Trong líp -DD của cô:- Các đồ dùng có số lợng 4 -2 b¨ng giÊy cã chiÒu réng kh¸c nhau. -DD cña trÎ: ThÎ sè 4.. -NDC: BÐ «n sè 4 so s¸nh chiÒu réng. - Nội dung tích hợp: ¢m nh¹c -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ t×m hiÓu tríc.

(49) 3. Tiến hành. Hoạt động của cô 1 ổn định tổ chức : - cô và trẻ trò chuyện về trường mầm non - cô cho trẻ hát bài trường chúng cháu là trường mầm non - cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát 2 Nội dung : cô giới tiệu bài mới ôn luyện ch÷ số 4 ôn so sánh ciều dài PhÇn 1 : - ¤n sè lîng 4 - Cô cho trẻ hát bài tập đếm - Trẻ đếm - Trẻ đếm số bảng và đặt số tương ứng - Trẻ đếm số bút và đặt số tương ứng - sau mỗi lần trẻ đếm và đặt số cô cho cả lớp kiểm tra - Trẻ tiếp tục đếm - Cho trÎ gi¬ ngãn tay theo hiÖu lÖnh cña c« - C« vç tay - cô quan sát và sửa sai cho trẻ * PhÇn 2 : - ¤n so s¸nh chiÒu réng - C« gi¬ hai b¨ng giÊy vµ hái trÎ c¸i g× ®©y ? b¨ng giÊy cã mµu g× ? - Cô so sánh băng giấy bằng cách : đặt chồng khít lªn nhau - cô cho trẻ thực hiện cùng cô - cô cho cả lớp thực hiện và hỏi trẻ - b¨ng giÊy nµo dµi h¬n ? - V× sao con biÕt ? - C« cho trÎ thùc hiÖn - C« bao qu¸t vµ söa sai cho trÎ - C« cho trÎ so s¸nh 2 thíc kÎ , 2 c¸i bµn , 2 quyÓn vë - mỗi lần trẻ thực hiện cô cho trẻ nhận xét kết quả 3 luyện tập Cñng cè : Trß ch¬i t×m nhµ - cô phổ biến luật chơi và cách chơi - C« g¾n thÎ sè 3 vµo ng«i nhµ - Trẻ cầm thẻ số tìm đúng nhà - Cô cho trẻ đổi thẻ số cho nhau - cô nhận xét trẻ chơi 4 :kết thúc : cô nhận xét tuyên dương trẻ chơi. Họat động của trẻ - TrÎ h¸t to râ rµng. 4 4 - Sè 4 - TrÎ lµm theo c« - Trẻ nghe và đếm số tiếng vỗ tay cña c«. - 2 b¨ng giÊy - Màu đỏ và màu xanh - TrÎ chó ý quan s¸t - Băng giấy đỏ ạ - Băng màu đỏ có phần thừa - TrÎ so s¸nh - TrÎ so s¸nh. - TrÎ ch¬i høng thó. II. Hoạt động góc: -Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh.

(50) -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non -Gãc häc tËp, s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. -Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non III. Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t vườn c©y. - Chơi vận động: dung dăng dung dẻ. - Ch¬i theo ý thÝch 1.Yªu cÇu: - Trẻ biết tên, địa điểm, ích lợi của một số cây bóng mát ,Cõy ăn quả - BiÕt cã ý thøc b¶o vÖ - Biết chơi trò chơi vận động, chơi theo ý thích. 2.ChuÈn bÞ: - N¬i quan s¸t t¹i s©n trêng , trang phôc trÎ , phÊn vÏ cê………. 3.TiÕn hµnh: - C« vµ trÎ làm đoàn tàu ra vườn cây cho trẻ quan sát và đàm thoại cùng trẻ. - Hỏi trẻ trong vườn có những loại cây gì ?cho trÎ quan s¸t nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c©y bãng m¸t.c©y nh thÓ nµo? th©n c©y to hay bÐ? l¸ cã mµu g×?c©y cã Ých lîi.nh thÕ nµo?cho chóng m×nh vui ch¬i häc tËp díi bãng c©y.... - Tương tự như cây ăn quả có ích lợi gì ? cây ăn quả cung cấp cái gì ? thân cây, cành cây , lá cây màu gì… - C« kh¸i qu¸t l¹i.. * TCV§: Dung d¨ng dung dÎ - C« cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i , luËt ch¬i - Sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần * Chơi theo ý thích: Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *¤n bµi buæi s¸ng: -TC :T×m b¹n th©n.c« phæ biÕn c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i. –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... ...................................................................................................................................... Thứ 4 ngày 11 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc cña trÎ..

(51) - Hớng dẫn trẻ đến với các góc chơi, đồ chơi mà trẻ thích. - §iÓm danh - B¸o c¬m. - Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát " Trờng chúng cháu là trêng mÇm non". II. Hoạt động học có chủ đích: Lµm quen ch÷ c¸i LÀM QUEN CHỮ O,Ô,Ơ 1. Yêu cầu: a. Kiến thức: - Dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ o, ô,ơ. - Tìm đúng chữ o, ô,ơ trong các từ. b. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng nhận biết và phát âm đúng chữu cái. - Trẻ so sánh, phân biệt sự khác nhau và giống nhau giữa các chữ cái. - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. c. Thái độ: - Trẻ yêu trường lớp ,kính yêu cô giáo và bạn bè. - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 2.Chuẩn bị: :-MTHT:- Trong líp. -DD cña c«: ThÎ ch÷ o,«,¬ -Tranh rêi cã mang ch÷ o,«,¬. -DDcña trÎ: ThÎ ch÷ c¸i -NDC:D¹y trÎ lµm quen ch÷ o,«,¬.. -NDTH: ¢m nh¹c. -Phối hợp với phụ huynh dạy trẻ nhận biết đặc điểm của ch o,ô,ơ. 3. Tiến hành: Hoạt động của cô *Họat động 1: - Cho cả lớp đọc thơ “ Cô giáo của em” - Các con vừa đọc bài thơ về cô giáo. Khi đến lớp dạy các con những gì nào? *Họat động 2: giới thiệu chữ o, ô, ơ Giới thiệu chữ o: - Cô có một món đồ chơi ở lớp, các con đoán xem đó là gì nhé? - Cô đưa ra bức tranh “ Quả bóng” - Các con xem từ “ Quả bóng”có bao nhiêu chữ cái? - Mời một bạn lên ghép từ “ Quả bóng” - Cô giới thiệu chữ cái o, gắn thẻ chữ o lên bảng. - Cô phát âm chữ o. - Cô cho cả lớp phát âm. - Tổ phát âm.. Hoạt động của trẻ - Trẻ đọc - Trẻ trả lời.. - Trẻ đoán - Trẻ quan sát - Trẻ đếm - Trẻ ghép - Trẻ nghe - Tổ phát âm - Nhóm phát âm.

(52) - Nhóm phát âm. - Cá nhân phát âm. - Đặc điểm chữ o: Chữ o có 1 nét cong kín. - Cô giới thiệu các kiểu chữ o . Giới thiệu chữ ô: - Cô đưa ra bức tranh “ Cô giáo” - Đây là ai? Cô giáo đang làm gì? - Cô đọc mẫu từ cô giáo - Các con xem từ “ Cô giáo”có bao nhiêu chữ cái? - Mời một bạn lên ghép từ “Cô giáo ” - Cô giới thiệu chữ cái ô, gắn thẻ chữ ô lên bảng. - Cô phát âm chữ ô. - Cô cho cả lớp phát âm. - Tổ phát âm. - Nhóm phát âm. - Cá nhân phát âm. - Đặc điểm chữ ô: Chữ ô có 1 nét cong tròn khép kín và một dấu mũ trên đầu. - Cô giới thiệu các kiểu chữ ô Giới thiệu chữ ơ: - Trời tối, trời sáng. - Cô có gì đây?(gắn tranh cái nơ). - Cô đọc mẫu từ cái nơ. - Các con xem từ “ Cái nơ”có bao nhiêu chữ cái? - Mời một bạn lên ghép từ “Cái nơ ” - Cô giới thiệu chữ cái ơ, gắn thẻ chữ ơlên bảng. - Cô phát âm chữ ơ. - Cô cho cả lớp phát âm. - Tổ phát âm. - Nhóm phát âm. - Cá nhân phát âm. - Đặc điểm chữ ơ: Chữ ơ có 1 nét cong tròn khép kín và một dấu móc phía bên phải . - Cô giới thiệu các kiểu chữ ơ. + So sánh chữ o,ô,ơ: - Giống nhau:Đều có nét cong tròn khép kín. - Khác nhau: chữ o không có dấu. Chữ ô có dấu mũ phía trên. Chữ ơ có dấu móc bên phải. *Họat động 3:Trò chơi “ Thi xem ai nhanh” - Cô phát âm chữ cái nào trẻ giơ nhanh chữ cái đó. - Cá nhân - Trẻ trả lời - Trẻ quan sát. - Trẻ quan sát - Trẻ đếm - Trẻ ghép - Trẻ nghe - Tổ phát âm - Nhóm phát âm - Cá nhân - Trẻ trả lời - Trẻ quan sát. - Trẻ quan sát - Trẻ đếm - Trẻ ghép - Trẻ nghe - Tổ phát âm - Nhóm phát âm - Cá nhân - Trẻ trả lời - Trẻ quan sát. - Trẻ so sánh. - Trẻ chơi.

(53) lên. Trò chơi “ghép tranh” - Chia trẻ ra làm 3 nhóm(o, ô, ơ).Thi chọn các mảnh tranh có chữ o, ô, ơ .Nhóm nào ghép đúng và nhanh là nhóm đó thắng. Hoạt động 4: Kết thúc - Trẻ hát bài:Ngày vui của bé .. - Trẻ chơi - Trẻ hát.. V¨n häc: Th¬:. CÔ GIÁO CỦA EM. 1.Yêu cầu: a. Kiến thức - Trẻ nhớ tên bài thơ ,tên tác giả,hiểu nội dung bài thơ. b.Kĩ năng: - Biết đọc thơ diễn cảm cùng cô - Trả lời câu hỏi rõ ràng. c. Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu quý cô giáo của mình. 2. Chuẩn bị: :-MTHT:- Trong líp. -DD cña c«:Tranh minh häa . -NDC:Dạy trẻ đọc bài thơ cô giáo. -NDTH: ¢m nh¹c. -Phèi hîp víi phô huynh trß chuyÖn vÒ c« gi¸o. 3. Tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1: ổn định-giới thiệu - Cả lớp cùng hát bài “ cô giáo” - Trẻ hát - Các con vừa hát bài hát nói về ai? - Cô giáo con tên gì? - Hàng ngày đến lớp các con thấy cô giáo làm - Trẻ trả lời những công việc gì? Hoạt động 2: Hôm nay cô có một bài thơ rất hay nói về cô giáo đó là bài “ Cô giáo của em”do Chu Huy sáng tác. - Lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ - Trẻ nghe Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả và nội dung bài thơ. Nội dung: Bài thơ nói về tình cảm tình cảm của cô giáo dành cho học sinh.Cô đã dạy em xếp hàng, kể.

(54) chuyện….Bài thơ đã nói đến tình cảm thương yêu của cô giáo dành cho các bạn nhỏ, chăm sóc giáo dục các bạn qua những công việc hàng ngày, sự yêu thương đó như tình cảm của người mẹ trong gia đình. - Lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp với tranh minh họa.Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. - Lần 3: Trích dẫn làm rõ ý. - Bài thơ này chia làm 2 đoạn: Đoạn 1 từ đầu..->cái ô : Đoạn thơ này nói về hình ảnh cô giáo đang dạy các bạn xếp hàng, kể chuyện.. Đoạn 2: Còn lại : Tình cảm của các bạn học sinh giành cho cô giáo của mình. + Dạy trẻ đọc thơ : - Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần - Tổ đọc. - Nhóm đọc. - Cá nhân đọc. Hoạt động 3: Đàm thoại - Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác? - Bài thơ nói về ai? - Đến lớp cô dạy các con làm gì? - Các bạn ngồi học như thế nào? - Cô dạy các bạn chữ gì? - Ngoài giờ học cô còn kể chuyện gì? - Các bạn có yêu cô giáo của mình không? - Các bạn đã ví cô giáo của mình giống như ai? - Các bạn đã gọi thầm điều gì? GD: Chúng mình phải yêu thương kính trọng nghe lời cô giáo. Hằng ngày đến trường, đến lớp các con được sự yêu thương chăm sóc của cô giáo ở mọi lúc mọi nơi, cô giáo còn làm nhiều công việc khác nữa, vậy các con có thương cô giáo của mình . Hoạt động 4: Kết thúc - Cho trẻ hát bài “ Ngày vui của bé”. - Trẻ nghe. - Trẻ nghe - Trẻ đọc - Tổ đọc - Nhóm đọc - Cá nhân - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe. - Trẻ hát. II. Hoạt động góc: -Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non.

(55) -Gãc häc tËp, s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. -Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non III. Hoạt động ngoài trời: + Hoạt động có chủ đích :Quan s¸t s©n trêng |+ Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột . + Chơi tự do : 1.Yêu cầu: - Trẻ có hiểu về các hoạt động ở trờng MN -TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ - Trẻ biết trên sân trờng có nhiều cây bóng mát to, cây cảnh. Trẻ cảm nhận đợc vẻ đẹp khung cảnh của trờng MN, từ đó GD trẻ biết yêu mến giữ gìn cái đẹp. - Rèn luyện cho trẻ sự dẻo dai bền sức thông qua trò chơi vận động, chơi tự do. - Trẻ biết chơi hoà đồng với bạn bè. 2- ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm s©n trêng, trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng. 3- TiÕn hµnh: Giới thiệu nội dung hoạt động - Cô cho trẻ quan sát sân trờng. Cô gợi hỏi để trẻ kể trên sân trờng có nhiều cây bãng m¸t, c©y c¶nh, .... - Đây là cây gì ? trồng cây này để làm gì - Đây là cây bóng mát hay cây ăn quả - Trồng cây có ích lợi gì - Ngoài cây ra trên sân trường còn có gì nữa? - Sau đó cô khái quát lại. -Gi¸o dôc trÎ cã ý thøc b¶o vÖ c©y xanh... *Trò chơi vận động: “ Mốo đuổi chuột” -Cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i- LuËt ch¬i - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn - GD trÎ ch¬i ®oµn kÕt cã tinh thÇn tËp thÓ *Chơi tự do:Cho trẻ chơi tự do ngoài trời . chơi với đồ chơi cô chuẩn bị - Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *¤n bµi th¬ c« gi¸o cña em: -Cho trẻ đọc thơ ,hỏi trẻ tên bài thơ tên tác giả -Rèn kỹ năng đọc diễn cảm bài thơ –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động................................................

(56) ................................................................................................................................... Thứ 5 ngày 12 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc cña trÎ. - Hớng dẫn trẻ đến với các góc chơi, đồ chơi mà trẻ thích. - §iÓm danh - B¸o c¬m. - Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát " Trờng chúng cháu là trêng mÇm non II. Hoạt động có chủ đích T¹o h×nh: NẶN ĐỒ CHƠI TẶNG BẠN 1.Yêu cầu: a. Kiến thức: - Trẻ biết nặn một số đồ chơi tặng bạn. - Trẻ biết cách lăn dọc, xoay tròn để tạo thành đồ chơi. b. Kĩ năng: - Luyện kĩ năng nặn. - Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay. c. Thái độ: - Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi. 2. Chuẩn bị: :-MTHT:- Trong líp. -DD cña c«: MÉu nÆn. -DDcña trÎ: §Êt nÆn,b¶ng. -NDC:Dạy trẻ nặn đồ chơi tặng bạn. -NDTH: ¢m nh¹c. 3. Tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *Hoạt động 1:Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi trong líp. - Trẻ nghe -Cho trẻ đọc thơ “Đồ chơi của lớp” -Các con nhìn xem trong lớp chúng ta có nhiều đồ dùng đồ chơi không? -Các con có thích chơi với những đồ chơi đó không? - Trẻ trả lời -à!Hằng ngày cô cho các con chơi với những đồ chơi đó rất là vui,vậy hôm nay cô sẽ cho các con nặn những đồ chơi đó để tặng bạn nhé. *Hoạt động 2:Cho trẻ nặn đồ dùng đồ chơi. Cho trẻ quan sát một số đồ dùng đồ chơi :con thỏ,hoa qu¶ ,vßng bãng..... -Cho trÎ quan s¸t qu¶ bãng ,hái trÎ: -C« cã qu¶ g× ®©y? - Trẻ quan sát và trả lời câu -Qña bãng cã d¹ng g× ®©y?.

(57) -T¬ng tù c« ®a ra c¸c mÉu nÆn cßn l¹i cho trÎ quan sát và đàm thoại cùng trẻ. -C« gîi ý c¸ch nÆn cho trÎ:NÕu c¸c con muèn nÆn qu¶ bãng th× ccs con nÆn mét h×nh trßn tríc tiªn chúng mình làm mềm đát sau đó cho vào lòng bàn tay xoay tròn .cuối cùng chúng mình đợc quả bóng. -Tơng tự nặn với những đồ chơi khác. -C« hái mét vµi ý tëng cña trÎ: +cho trÎ thùc hiÖn: C« quan s¸t trÎ nÆn -§éng viªn khuyÕn khÝch trÎ nÆn. *Hoạt động 3:Trng bày sản phẩm C« cho trÎ ®em s¶n phÈm lªn trng bµy. Cho trÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n .Hái trÎ con thÝch bµi cña b¹n nµo?v× sao? C« nhËn xÐt khen ngîi trÎ GDĐồ dùng đồ chơi trong lớp khi các con chơi phải giữ gìn cẩn thận chơi xong phải ất đồ chơi gọn gàng ng¨n n¾p. -KÕt thóc: - cho trẻ đọc bài thơ ‘Tình bạn”. hỏi . - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ quan sát xem cô nặn mẫu. - Trẻ nặn. - Trẻ nhận xét. - Trẻ đọc. II. Hoạt động góc -Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non -Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ trêng mÇm non -Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y - Gãc häc tËp s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. III. Hoạt động ngoài trời: - Quan s¸t vườn c©y. - Chơi vận động: dung dăng dung dẻ. - Ch¬i theo ý thÝch 1.Yªu cÇu: - Trẻ biết tên, địa điểm, ích lợi của một số cây bóng mát ,Cõy ăn quả - BiÕt cã ý thøc b¶o vÖ - Biết chơi trò chơi vận động, chơi theo ý thích. 2.ChuÈn bÞ: - N¬i quan s¸t t¹i s©n trêng , trang phôc trÎ , phÊn vÏ cê………..

(58) 3.TiÕn hµnh: - C« vµ trÎ làm đoàn tàu ra vườn cây cho trẻ quan sát và đàm thoại cùng trẻ. - Hỏi trẻ trong vườn có những loại cây gì ?cho trÎ quan s¸t nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c©y bãng m¸t.c©y nh thÓ nµo? th©n c©y to hay bÐ? l¸ cã mµu g×?c©y cã Ých lîi.nh thÕ nµo?cho chóng m×nh vui ch¬i häc tËp díi bãng c©y.... - Tương tự như cây ăn quả có ích lợi gì ? cây ăn quả cung cấp cái gì ? thân cây, cành cây , lá cây màu gì… - C« kh¸i qu¸t l¹i.. * TCV§: Dung d¨ng dung dÎ - C« cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i , luËt ch¬i - Sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần * Chơi theo ý thích: Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *¤n bµi th¬ c« gi¸o cña em: -Cho trẻ đọc thơ ,hỏi trẻ tên bài thơ tên tác giả -Rèn kỹ năng đọc diễn cảm bài thơ –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng ph¸p tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... ....................................................................................................................................... Thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc cña trÎ. - Hớng dẫn trẻ đến với các góc chơi, đồ chơi mà trẻ thích. - §iÓm danh - B¸o c¬m. - Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát " Trờng chúng cháu là trêng mÇm non II. Hoạt động có chủ đích ¢m nh¹c: D¹y h¸t: VƯỜN TRƯỜNG MÙA THU Nghe h¸t:Ngµy ®Çu tiªn ®i häc..

(59) Trß ch¬i:Ai nhanh nhÊt 1. Yêu cầu: a. Kiến thức - Trẻ hiểu đợc mùa thu (thời tiết, cây cối, hoạt động của con ngời) qua bài hát "Vờn trêng mïa thu" -Thuộc lời, hát đúng nhạc bài " Vờn trờng mùa thu ". b. Kĩ năng: - Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu của bài hát. - TrÎ m¹nh d¹n, tù tin tr¶ lêi c©u hái cña c«. - Ph¸t triÓn c¬ ch©n, tay qua trß ch¬i " Ai nhanh nhÊt . c. Thái độ: - Giỏo dục trẻ yêu mùa thu, thiên nhiên tơi đẹp đoàn kết với bạn bè. - Chú ý lắng nghe cô hát 2. Chuẩn bị: :-MTHT:- Trong líp. -DD của cô: Bài hát,đàn nhạc. -DDcña trÎ: 5 vßng thÓ dôc.. -NDC:Dạy trẻ bài hát vui đến trờng. -NDTH: Trß ch¬i. -Phối hợp với phụ huynh trò chuyện với trẻ về ngày đến trờng. 3. Tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động 1 :Trò chuyện - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ mïa thu: thêi tiÕt, bÇu trời, cây cối, hoa quả đặc trng? - C¸c con cã biÕt bµi h¸t nµo nãi vÒ mïa thu? Hoạt động 2 : Dạy hát - Lần 1 : Cô hát - §ã lµ bµi h¸t g×? Ai s¸ng t¸c?Nội dung bài hát Nội dung : Bài hát “ Vườn trường mùa thu”nói về hình ảnh mùa thu đã đến chim líu lo hót thật vui tươi ,những bông hoa trong vườn tỏa hương thơm ngát ,những bạn nhỏ múa ca trong vườn thật là vui tươi. - Lần 2: Cô bật nhạc cho trẻ hát cùng Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả. - Cô cho cả lớp hát 2- 3 lần ( Cô bật nhạc cho trẻ hát cùng) - Mêi tõng tæ h¸t - Nhóm hát. - Cá nhân hát. - Hái trÎ c¸ch vç tay theo nhịp, theo phách.. Họa động của trẻ - Trẻ lắng nghe. - Trẻ nghe - Trẻ lắng nghe. - Trẻ hát cùng cô - Trẻ hát - Tổ hát - Nhóm hát - Cá nhân hát.

(60) - B¾t nhÞp cho trÎ h¸t 3-4 lÇn( c« söa cho trÎ ) Hoạt động 3:Nghe hát - Lần 1: Cô hát Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. - Lần 2: Trẻ hát cùng cô. - Hoạt động 4 : Trò chơi : Ai nhanh nhất Cô có 4- 5 chiếc vòng cô mời 5- 6 bạn lênchơi. -Mỗi bạn lên chơi vừa đi vừa hát khi nào cô gõ xắc xô mạnh và nhanh thì mỗi bạn phải tìm cho mình một chiếc vòng nhảy vào. Nếu ai không tìm được là thua cuộc phải nhảy lò cò hoặc hát một bài.. - Trẻ trả lời - Trẻ nghe - Trẻ chơi. II. Hoạt động góc -Gãc ph©n vai: Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non -Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ trêng mÇm non -Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y - Gãc häc tËp s¸ch: Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. III. Hoạt động ngoài trời: - Hoạt động chủ đích : Cho trÎ quan s¸t líp MG 3 tuæi - Ch¬i V§: "MÌo ®uæi chuét" - Ch¬i theo ý thÝch 1- Yªu cÇu: - Trẻ biết tên các đồ dùng ,đồ chơi trong phòng lớp 3 tuổi, bàn - ghế ngồi , các góc ch¬i....c¸ch ch¬i (häc) - GD trẻ có thức bảo vệ khi chơi phải giữ gìn đồ dùng đồ chơi , nhờng nhịn các em bÐ . - BiÕt ch¬i TCV§..... 2- ChuÈn bÞ: - Liªn hÖ víi gi¸o viªn líp 3 tuæi. 3- TiÕn hµnh: - Cô và trẻ đi đến lớp 3 tuổi....dùng câu hỏi gợi mở để trẻ nói lên những hiểu biết của m×nh vÒ líp 3 tuæi ….... - Ở lớp 3 tuổi có gì ? - Đồ dùng đồ chơi ở lớp 3 tuổi có những gì ? - Khi đến lớp 3 tuổi chơi chúng mình phải làm gì ? - C« kh¸i qu¸t l¹i giíi thiÖu cho trÎ. - GD trẻ khi đợc sang chơi phải theo sự hớng dẫn của cô giáo...... * TCV§:”MÌo ®uæi chuét” - C« giíi thiÖu TC . - Cho trÎ ch¬i. - Khi trẻ chơi cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. * Ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t trÎ. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra.

(61) V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn. -Hớng dẫn trẻ vào hoạt động -biết hát đúng thể hiện niềm vui. -T¹o kh«ng khÝ vui vÎ cho trÎ khi h¸t –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -C¾m cê –Ph¸t bÐ ngoan -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng phÊ tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động................................................ Chñ §Ò nh¸nh 4:. TÕt Trung Thu Thực hiện từ ngày 16/9 đến 20/9/2013. I. MôC TI£U : 1. Phát triển thể chất: *Dinh dìng søc kháe: - Biết được một số món ăn thông thường ở trường mầm non. - Sử dụng thành thạo các đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non : khăn, bàn chải đánh răng , bát ăn cơm, thìa xúc cơm… - Có thói quen vệ sinh thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống ( sinh hoạt): rửa tay trước khi ăn , sau khi đi vệ sinh ,chào hỏi trước khi ăn… -Biết tránh những vật dụng và nơi nguy hiểm trong trường lớp mầm non *Vận động: -BiÕt nghe nh¹c vµ tËp theo nh¹c bµi:Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non. -Biết phối hợp chân tay nhịp nhàng để tham gia các hoạt động thể dục. -BiÕt tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng. 2. Phát triển nhận thức: - Biết ngµy vµ ý nghÜa cña ngµy tÕt trung thu.. - Biết một số trò chơi và hoạt động nổi bật trong ngày tết trung thu. - Phân lọai đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu. -¤n sè lîng 5 3. Phát triển ngôn ngữ: - Biết bày tỏ nhu cầu mong muốn suy nghĩ của mình bằng lời nói . - Biết lắng nghe cô và các bạn nói , biết đặt và trả lời câu hỏi..

(62) - Đọc thơ kể chuyện diễn cảm ngµy tªt trung thu. - Nhận biết kí hiệu chữ viết qua các từ. - Mạnh dạn vui vẻ trong giao tiếp. 4. Phát triển thẩm mĩ: - Hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường lớp. - Thể hiện bài hát về trung thu một cách tự nhiên đúng nhịp , có cảm xúc. - Thể hiện cảm xúc khả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình về trung thu. -NhËn biÕt ký hiÖu ch÷ viÕt qua c¸c tõ. 5. Phát triển tình cảm xã hội: *Ph¸t triÓn t×nh c¶m: - Nhí vµ yªu thÝch ngµy tÕt trung thu. *Kü n¨ng x· héi:. - Biết giữ gìn bảo vệ môi trường: cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong, không vứt rác bẻ cây… - Biết thực hiện một số quy định của trường, lớp. kÕ ho¹ch tuÇn 4: Thời điểm. Đón trẻ. Tuần : …….Chủ đề nhánh :BÐ víi tÕt trung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 - Cụ đón trẻ vào lớp tạo không khí vui vẻ. -Trò chuyện với trẻ ngµy tÕt trung thu. - Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân -§iÓm danh –B¸o ¨n thÓ dôc s¸ng Thể dục. Hoạt động có chủ đích. Toán - Tung bãng ¤n sè lîng trong ph¹m lªn cao vµ vi 5,nhËn biÕt sè 5 b¾t bãng. Văn học .Truyªn:Anh chµng mÌo míp. MTXQ - Trò chuyện vÒ ngµy tÕt trung thu Góc phân vai : Cửa hàng , gia đình Hoạy động Góc. Góc xây dựng : Xây trường mầm non Góc tạo hình : vẽ, cắt dán đèn lồng. Góc âm nhạc : Hát bài hát theo chủ đề. thu . Thứ 6. Tạo hình Âm nhạc Cắt dán đèn Dạy hát :Gác lång tr¨ng. Nghe h¸t:ChiÕc đèn ông sao. Trß ch¬i:ai nhanh nhÊt..

(63) Quan sát nhµ -Quan sát Quan sỏt cõy Quan sỏt đồ -Quan sỏt sân đồ chơi ®a. bÕp ch¬i ngoµi trêng TCV§:Dung trêi. -TCV§:MÌo .TCV§:§æi ngoµi trêi. TCV§:KÐo d¨ng dung TCV§:KÐo ®uæi chuét. chç co. dÎ. -Ch¬i tù do. co. Ch¬i tù do Ch¬i tù do. Ch¬i tù do. Ch¬i tù do. -C« cho trÎ xÕp hµng röa tay díi vßi níc .gi¸o dôc trÎ röa tay tríc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh. -Co chia phÇn ¨n cho trÎ ,giíi thiÖu c¸c mãn ¨n,céng viªn trÎ ¨n ,GD trÎ khi ăn không nói chuyện biết nhặt cơm rơi vào đĩa mời chào trong khi ăn. -¡n xong cho trÎ lau miÖng ,xóc miÖng. -C« kª d¸t giêng s¾p xÕp chç ngñ cho trÎ. BÐ lµm quen Lµm quen Ch¬i tù do ë Sö dông vë BiÓu diÔn v¨n víi to¸n. víÝ truyÖn c¸c gãc t¹o h×nh. nghÖ cuèi tuÇn. Ch¬i tù do. anh chµng Nªu g¬ng Ch¬i tù do. Nªu g¬ng c¾m VS-TT mÌo míp. VS-TT VS-TT c¬. Ph¸t bÐ .Ch¬i tù do. ngoan VS-TT VS-TT. Hoạt động ngoài trời. Vệ sinh ăn trưa,ngủ trưa. Hoạt động chiều. Phần soạn chung cả tuần A. Thể dục sáng 1. Yªu cÇu: - Trẻ biết tập các động tác nhịp nhàng theo bài hát: “Trờng chúng cháu là trờng mầm non” cïng c«. - BiÕt d·n hµng theo hiÖu lÖnh. 2. ChuÈn bÞ: -S©n b·i s¹ch sÏ 3. Tổ chức hoạt động * Khởi động: - Cho trẻ làm đoàn tầu đi ra sân kết hợp đi các kiểu chân sau đó về đội hình 3 hàng ngang. *Trọng động: - Trẻ tập các động tác theo nhạc bài: “Trờng chúng cháu là trờng mầm non” - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: 2 tay ra tríc lªn cao - Lên: Nghiªng ngêng sang 2 bªn LÇn 2: LÆp l¹i nh lÇn1 §T h« hÊp, §T tay - Ch©n: §øng dËm ch©n t¹i chç - BËt: BËt t¹i chç * Håi tÜnh: - §i l¹i nhÑ nhµng 1- 2 vßng quanh s©n trêng.. B.Hoạt động góc: *Néi dung:.

(64) - Gãc ph©n vai:Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non - Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ đèn ông sao - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y 1. Gãc ph©n vai:Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh a. Yªu cÇu: - Trẻ phản ánh đợc công việc của cô giáo, học sinh, ngời bán hàng, mua hàng, công viÖc cña b¸c sü, y t¸ vµ biÕt chÕ biÕn 1 sè mãn ¨n ®ơn gi¶n. b.ChuÈn bÞ: -Đồ dùng đồ chơi gia đình, bán hàng, các đồ dùng học tập, bộ bác sỹ c. TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ tự nhận vai chơi của mình ai là người bán hàng, ai là người mua hàng,ai là đầu bếp.... - Cô cho trẻ về góc chơi, cô đến từng gúc trũ chuyện với trẻ . Cho trẻ kể sẽ làm gì, làm nh thế nào? Cô gợi ý cho trẻ cách đóng vai người bỏn hàng,người mua hàng, cô giáo, học sinh, cách đóng vai bác sỹ tiêm thuốc- kê đơn và cách chế biến 1 số món ăn đơn giản.. - C« nh¾c trÎ ch¬i ngoan, ®oµn kÕt víi c¸c b¹n. 2. Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non a. Yªu cÇu: - TrÎ biÕt nhËn vai ch¬i, biÕt c¸ch ch¬i - Lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định. b.ChuÈn bÞ: - G¹ch nhùa, khèi c¸c lo¹i, hµng rµo, th¶m hoa, th¶m cá… c.TiÕn hµnh: - Cô cho trẻ tự nhận vai chơi với nhau ai làm gì nhóm trưởng sẽ giao việc cho từng người .Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« gióp trÎ ph©n c«ng c«ng viÖc cho nhau, gióp trÎ biÕt c¸ch x©y dùng c«ng tr×nh trêng mÇm non. 3. Gãc häc tËp s¸ch:Xem s¸ch, tranh, ¶nh, lµm s¸ch vÒ trêng mÇm non. a.Yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i, biÕt c¸ch gië s¸ch vµ biÕt lµm 1 sè s¸ch vÒ trêng mÇm non. b. ChuÈn bÞ: - S¸ch , b¸o cò, tranh ¶nh vÒ trêng mÇm non c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« híng dÉn cho trÎ c¸ch xem s¸ch, c¸ch gië vë vµ biÕt lµm 1 sè quyÓn s¸ch vÒ trêng mÇm non. 4. Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ đèn ông sao a. Yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch t« mÇu, vÏ 1 sè tranh vÒ tết trung thu . b.ChuÈn bÞ: -GiÊy, tranh t« mÇu, s¸p mÇu c.TiÕn hµnh: - Cô trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu ? Trung thu chúng mình thích làm gì - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« gîi ý cho trÎ c¸ch t« mÇu, c¸ch vÏ tranh vÒ tết trung thu và các hoạt động trong ngày tết trung thu.. 5. Gãc ©m nh¹c: H¸t, nghe c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non, ngày tết trung thu a.Yªu cÇu:.

(65) - Trẻ biết hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát về trờng mầm non, tết trung thu. - BiÕt l¾ng nghe 1 sè bµi h¸t vµ biÕt hëng øng theo. b. ChuÈn bÞ: - Dông cô ©m nh¹c c.TiÕn hµnh: - Cho trẻ về góc chơi, cô hớng dẫn cho trẻ hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát về trờng mầm non, tết trung thu. - Më cho trÎ nghe b¨ng 1 sè bµi h¸t vÒ trêng mÇm non, tết trung thu và các hoạt động trong ngày trung thu trÎ hëng øng b»ng dông cô ©m nh¹c. 6.Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y a. Yªu cÇu: -TrÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y: Tíi c©y, lau l¸ c©y, tØa l¸… b.ChuÈn bÞ: - Gãc thiªn nhiªn c.TiÕn hµnh: - Nhãm trÎ vÒ gãc ch¬i, c« híng dÉn trÎ c¸ch ch¨m sãc c©y: ®ong níc, tíi níc, lau l¸ cây, tỉa lá…Cô nhắc trẻ chơi ngoan, đong nớc không dể nớc đổ ra ngoài.. C. Hoạt động ngoài trời: -H§QS:-Quan s¸t nhµ bÕp.. .-Quan s¸t c©y ®a. -Quan sát đồ chơi ngoài trời. -Quan s¸t s©n trêng. -TCV§:-§æi chç. - MÌo ®uæi chuét. -Dung d¨ng dung dÎ. -KÐo co -Ch¬i tù do. a. Mục đích:Trẻ biết quan sát và trò chuyện cùng cô. -Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t ph¸n ®o¸n cña trÎ. -TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i. b. ChuÈn bÞ:s©n b·i s¹ch sÏ thãng m¸t. -Đồ dùng để chơi trò chơi.. KÕ ho¹ch ngµy Thứ 2 ngày 16 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt trung thu.. -Các hoạt đông trong ngày tết. - §iÓm danh - B¸o c¬m. - Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát " Trờng chúng cháu là trêng mÇm non II. Hoạt động có chủ đích ThÓ dôc: TUNG BÓNG LÊN CAO VÀ BẮT BÓNG 1.Yêu cầu: a. Kiến thức: - Trẻ biết tung bóng và bắt bóng bằng 2 tay không để làm rơi bóng...

(66) b. Kĩ năng: - Rèn khả năng nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ. - Rèn tính tập trung và chú ý. c. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia vận động. - Rèn ý thức kỷ luật nhanh nhẹn hoạt bát cho trẻ. 2. Chuẩn bị: MTHT:- Ngoµi líp häc - Sân tập sạch sẽ bằng phẳng -DD cña c«: 10 qu¶ bãng -NDC: Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng -NDTH: TC: C¸o vµ thá. -Phèi hîp víi phô huynh gióp ph¸t triÓn thÓ lùc cho 3. Tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Khởi động - Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp với các kiểu đi Tàu đi thường, tàu đi chậm, tàu đi nhanh, tàu lên - Trẻ thực hiện dốc, tàu xuống dốc …sau đó cho trẻ xếp làm 2 hàng dọc. Hoạt động 2: Trọng động a. Bài tập phát triển chung:: - Trẻ tập theo cô - Động tác tay:Đưa tay ngang gâp khủy tay.(2 lần x 8 nhịp) - Động tác :Chân bước khuỵu chân ra phía trước,chân sau thẳng.(3x8 nhịp) - Động tác bụng : Cúi gập người xuống - Động tác bật : Bật nhẩy chân sáo - Cô và trẻ tập 2-3 lần. b. Vận động cơ bản: - Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích - Lần 2: Cô vừa làm mẫu vừa phân tích Đứng tự nhiên hai chân sang ngang rộng bằng vai, 2 tay cầm bóng đưa ra trước. Khi có hiệu lệnh dùng sức lực của cánh tay tung bóng lên cao, khi bóng rơi xuống đỡ bóng bằng hai tay khồn làm rơi bóng. - Lần 3: Cô cho 2 trẻ lên làm mẫu. + Trẻ thực hiện:. - Trẻ quan sát - Trẻ quan sát và lắng nghe cô nói.. - Trẻ lên làm mẫu.

(67) - Cô cho lần lượt trẻ ở 2 tổ lên thực hiện. - Cô cho 2 tổ thi đua đi. - Cô bao quát sửa sai cho trẻ . - Sau mỗi lần tập cô động viên và khuyến khích trẻ. c. Trò chơi vận động: Cáo và thỏ Cách chơi: Một trẻ làm cáo trẻ còn lại đóng vai thỏ. Khi thấy cáo xuất hiện thì các chú thỏ nhanh chóng chạy về nhà của mình. Luật chơi:Cáo chỉ được bắt chú thỏ chạy chậm. Chú thỏ nào bị bắt phải ra ngoài một lần chơi. - Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần - Trong quá trình chơi cô bao quát động viên trẻ. Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Cho trẻ đi nhẹ nhàng quang sân trường .. - Trẻ thực hiện - 2 tổ thi đua đi.. - Trẻ chơi. - Trẻ đi nhẹ nhàng. MTXQ: TRÒ CHUYỆN VỀ NGÀY TẾT TRUNG THU 1.Yêu cầu: a. Kiến thức: - Trẻ biết về mùa thu, biết được mùa thu có ngày tết trung thu của các cháu. - Các hoạt động trong ngày tết trung thu. b. Kĩ năng: - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trẻ nói mạch lạc rõ ràng. - Trẻ biết cách chơi trò chơi. - Trẻ biết phân biệt được mùa thu với các mùa khác. c. Thái độ: - Trẻ có cảm xúc vui tươi phấn khởi ấn tượng về ngày tết trung thu. 2. Chuẩn bị: :-MTHT:- Trong líp. -DD cña c«:Tranh ngµy tÕt trung thu. -NDC:D¹y trÎ t×m hiÓu vÒ ngµy tÕt trung thu. -NDTH: ¢m nh¹c. -Phèi hîp víi phô huynh trß chuyÖn vÒ tÕt trung thu. 3. Tiến hành Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ.

(68) Hoạt động 1: Nhận biết mùa thu của bé. - Các con có biết mùa thu vào những tháng nào? + Vào mùa thu thì thời tiết ra sao? + Mùa thu hàng năm con được làm gì? + Ai là người tổ chức tết trung thu cho con? + Đến ngày tết thì các con làm gì? * Đến ngày tết trung thì các con được vui chơi, múa hát, được rước đèn dưới ánh trăng, được ăn bánh kẹo. Vậy các con có thích không nào? Con đối với cha mẹ, cô giáo thế nào? Con sẽ làm gì?. Hoạt động 2: Trò chuyện tết trung thu - Vào ngày tết trung thu bố mẹ con thường mua những gì? - Con được làm việc gì để giúp đỡ bố mẹ? - Vào ngày tết trung thu người ta thường tổ chức các hoạt động gì ? - Bố mẹ thường mua tặng con những gì vào ngày tết trung thu? - Chúng mình có thích tết trung thu không? Chúng mình có thích tết trung thu không? - Cô cùng các con sinh hoạt ngày tết trung thu. Hoạt động 3: Trò chơi “ Kết bạn”. Các con cùng nhau ca hát ( Mỗi trẻ cầm trên tay 1 tranh về ngày tết trung thu, đèn, bánh trung thu, múa sư tử…Khi có hiệu lệnh “ Kết bạn, kết bạn”. Các bạn nào cầm tranh lô tô trên tay giống nhau thì nắm tay lại cô đi vòng quanh hỏi tranh vẽ gì? Hoạt động 4: Kết thúc. - Trẻ hát bài “ Chiếc đèn ông sao”.. - Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời. - Trẻ chơi - Trẻ hát. II. Hoạt động góc - Gãc ph©n vai:Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non - Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ đèn ông sao - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y III. Hoạt động ngoài trời: - H§CC§:Quan s¸t nhà bếp - TCV§:"Đổi chỗ " - Ch¬i theo ý thÝch 1. Yêu cầu - Trẻ biết đợc cụng việc của cỏc cụ cỏc bỏc trong nhà bếp..

(69) - Rèn cho trẻ sự rẻo dai bền sức thông qua trò chơi vận động. - Trẻ biết chơi hoà đồng với bạn bè. 2- ChuÈn bÞ: - N¬i quan s¸t . - Sân bằng phẳng sạch sẽ. 3- TiÕn hµnh: Cô cho trẻ xuống nhà bếp cô giới thiệu nhà bếp là nơi chế biến thức ăn , món ăn, nấu các món ăn… - Cô hỏi trẻ về các dụng cụ đồ dùng trong nhà bếp - Trong nhà bếp có những đồ dùng vật dụng nào . - Những đồ dùng này có giống đồ dùng ở nhà không GD:Trẻ yêu quý kính trọng các cô các bác trong nhà bếp. *TCV§:Đổi chỗ - C« cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn - GD trÎ ch¬i ®oµn kÕt cã tinh thÇn tËp thÓ * Ch¬i tù do - Cô cho trẻ chơi tự do với các thiét bị đồ chơi ngoài trời. - Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. *Khi vÒ líp: GÇn hÕt giê, c« tËp chung trÎ l¹i, cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sü sè vµ cho trÎ xÕp hµng ®i vµo líp . IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ sö dông vë to¸n -Hớng dẫn trẻ vào hoạt động –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng ph¸p tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... ...................................................................................................................................... Thứ 3 ngày 17tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt trung thu.. -Các hoạt đông trong ngày tết. - §iÓm danh - B¸o c¬m. - Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát " Trờng chúng cháu là trêng mÇm non.

(70) II. Hoạt động có chủ đích To¸n:. ¤n luyÖn sè lîng 5 1. yªu cÇu : a. Kiến thức : trẻ biết số lợng 5 phát âm đúng số 5 . b. Kỹ năng :phát âm đúng số 5 , trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc t tin giao tiếp -phát triển khả năng nhanh nhẹn tìm đúng số nhà c. Thái độ:Trẻ tập trung hứng thú tham gia học bài 2 : chuÈn bÞ : -MTHT:-Trong líp -DD của cô:- Các đồ dùng có số lợng 5 -Đồ dùng đồ chơi có số lợng 3,4,5 xung quanh lớp. -DD cña trÎ: ThÎ sè 5.. -NDC: BÐ «n sè 5. - Nội dung tích hợp: ¢m nh¹c -Phèi hîp víi phô huynh cho trÎ t×m hiÓu tríc 3. Tiến hành. Hoạt động của cô 1 ổn định tổ chức : - cô và trẻ trò chuyện về trường mầm non - cô cho trẻ hát bài trường chúng cháu là trường mầm non - cô và trẻ trò chuyện về nội dung bài hát 2 Nội dung : cô giới tiệu bài mới ôn luyện ch÷ số 5 PhÇn 1 : - ¤n sè lîng 5 - Cô cho trẻ hát bài tập đếm - Trẻ đếm - Trẻ đếm số bảng và đặt số tương ứng - Trẻ đếm số bút và đặt số tương ứng - sau mỗi lần trẻ đếm và đặt số cô cho cả lớp kiểm tra - Trẻ tiếp tục đếm - Cho trÎ gi¬ ngãn tay theo hiÖu lÖnh cña c« - C« vç tay - cô quan sát và sửa sai cho trẻ * PhÇn 2 : - ¤n so s¸nh trung ph¹m vi 5 - C« « cho trÎ xÕp 5 con thá víi 4 cñ cµ rèt lªn bµn -Cho trẻ đếm số thỏ và số cà rố.hỏi trẻ: -Cã bao nhiªu con thá ? -Cã bao nhiªu cñ cµ rèt? Muèn sè thá vµ sè cµ rèt b»ng nhau ph¶i lµm thÕ nµo? -4 thªm 1 lµ mÊy? –Cho trÎ t×m thÎ sè t¬ng øng đặt vào đó. -T¬ng tù c« cho trÎ thªm bít trong ph¹m vi 5 *Cho trẻ chơi trò chơi :về đúng nhà.. Họat động của trẻ - TrÎ h¸t to râ rµng. 5 5 - Sè 5 - TrÎ lµm theo c« - Trẻ nghe và đếm số tiếng vỗ tay cña c«. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ so s¸nh - TrÎ ch¬i trß ch¬i.

(71) -C« phæ biÕn c¸ch ch¬i ,luËt ch¬i -.cho trẻ chơi 3-4 phút.cô động viên khuyến khích trÎ. Kết thúc:Nhận xét ,chuyển hoạt động. II. Hoạt động góc - Gãc ph©n vai:Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non - Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ đèn ông sao - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y III. Hoạt động ngoài trời: - Hoạt động chủ đích: Quan s¸t đồ chơi ngoài trời . - Chơi vận động: Kộo co. - Ch¬i theo ý thÝch 1.Yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn, , Ých lîi cña mét sè đồ chơi ngoài trời : Đu quay, tàu…. - BiÕt cã ý thøc b¶o vÖ đồ chơi - Biết chơi trò chơi vận động, chơi theo ý thích. 2.ChuÈn bÞ: - N¬i quan s¸t t¹i s©n trêng , trang phôc trÎ , phÊn vÏ cê………. 3.TiÕn hµnh: - C« vµ trÎ làm đoàn tàu ra sân cho trẻ quan sát và đàm thoại cùng trẻ. - Hỏi trẻ đây là cây gì ? - Cho trÎ quan s¸t nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh về đồ chơi ở ngoài trời . - Đây là đồ chơi gì ? - Nó được làm bằng gì ? - Đặc điểm, cấu tạo như thế nào ? - Nó có màu gì ? - Khi chơi đồ chơi này phải như thế nào ? - C« kh¸i qu¸t l¹i.. - Tương tự cho trẻ quan sát đồ chơi còn lại và đặt câu hỏi đàm thoại. * TCV§: Kéo co - C« cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i , luËt ch¬i - Sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần * Chơi theo ý thích: Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ lµm quen víi chuyÖn “Anh chµng mÌo míp” –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«................................................................................

(72) -Ph¬ng ph¸p tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... ...................................................................................................................................... Thứ 4 ngày 18 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt trung thu.. -Các hoạt đông trong ngày tết. - §iÓm danh - B¸o c¬m. - Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát " Trờng chúng cháu là trêng mÇm non II. Hoạt động có chủ đích V¨n häc : TruyÖn : ANH CHÀNG MÈO MƯỚP 1.Yêu cầu : a. Kiến thức : - Trẻ hiểu đợc nội dung cõu chuyện , nhớ cỏc tỡnh tiết trong chuyện. - Hiểu trung thực là đức tính tốt của mỗi người. b. Kĩ năng - Tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« gi¸o mét c¸ch râ rµng, mạch lạc. c. Thái độ : - BiÕt yªu quý, kÝnh träng, lÔ phÐp víi c« gi¸o, yêu thương , đoàn kết quan tâm bạn bè . - - Rèn tính trung thực trong cuộc sống 2- ChuÈn bÞ : MTHT:- Trong líp. -DD cña c«:Tranh minh häa truyÖn. -NDC: KÓ cho trÎ nghe chuyÖn “Anh chµng mÌo míp”. -NDTH: ¢m nh¹c,t¹o h×nh,lµm quen ch÷ c¸i. -Phèi hîp víi phô huynh trß chuyÖn vÒ tÕt trung thu. 3. Tiến hành Hoạt động của cụ Hoạt động của trẻ Hoạt động 1 : Trò chuyện - Trẻ trả lời - Trò chuyện về ngôi trường mình, những ngày đến trường … Hoạt động 2 : Hôm nay cô có một câu chuyện nói về anh chàng Chú ý nghe cô mèo mướp rất là lười học khi các bạn đi học, mua sách vở thì anh chỉ thích đi chơi. - Lần 1 : Kể chuyện cho trẻ nghe, nói tên tác giả, tên - Trẻ nghe truyện nêu nội dung chuyện..

(73) Nội dung : Câu chuyện này nói anh chàng mèo mướp rất là lười đi học chỉ thích đi chơi bị cảm may mà có các bạn cứu giúp. - Lần 2:Kể cho trẻ nghe theo tranh. Hỏi trẻ tên truyện, tên tác giả. - Lần 3: Trích dẫn làm rõ ý. Hoạt động 3: Đàm thoại - C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u chuyÖn g×? - Trong truyÖn cã nh÷ng ai? - C¸c b¹n gäi mÌo Míp ®i ®©u? -Mèo Míp tr¶ lêi c¸c b¹n nh thÕ nµo? - Khi c¸c b¹n ®i häc råi th× MÌo Míp ®i ®©u? - Ai đã đa mèo Mớp về nhà? - V× sao MÌo Míp bÞ ngÊt söu? - Các bạn đã kể cho Mốo Mớp nghe những câu chuyÖn g×? - Từ đó Mèo Mớp đó sửa chữa những lỗi của mình nh thÕ nµo? Giáo dục :trẻ cần rèn tính trung thực, thật thà, ch¨m chØ Hoạt động 4: Kết thúc hát “Em yêu trường em”. - Trẻ nghe -Trả lời câu hỏi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - Trẻ hát. II. Hoạt động góc - Gãc ph©n vai:Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non - Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ đèn ông sao - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y III. Hoạt động ngoài trời: - Hoạt động chủ đích: Quan s¸t c©y ®a . - Chơi vận động: dung dăng dung dẻ. - Ch¬i theo ý thÝch 1.Yªu cÇu: - Trẻ biết tên, địa điểm, ích lợi của một số cây bóng mát . - BiÕt cã ý thøc b¶o vÖ - Biết chơi trò chơi vận động, chơi theo ý thích. 2.ChuÈn bÞ: - N¬i quan s¸t t¹i s©n trêng , trang phôc trÎ , phÊn vÏ cê………. 3.TiÕn hµnh: - C« vµ trÎ làm đoàn tàu ra sân cho trẻ quan sát và đàm thoại cùng trẻ. - Hỏi trẻ đây là cây gì ? - Cho trÎ quan s¸t nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c©y bãng m¸t. - C©y nh thế nµo? th©n c©y to hay bÐ? l¸ cã mµu g×?c©y cã Ých lîi.nh thÕ nµo?cho chóng m×nh vui ch¬i häc tËp díi bãng c©y.... - C« kh¸i qu¸t l¹i.. * TCV§: Dung d¨ng dung dÎ - C« cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i , luËt ch¬i.

(74) - Sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần * Chơi theo ý thích: Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc -Hớng dẫn trẻ vào hoạt động,vệ sinh đồ dùng đồ chơi. –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng ph¸p tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... ...................................................................................................................................... Thứ 5 ngày 19 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt trung thu.. -Các hoạt đông trong ngày tết. - §iÓm danh - B¸o c¬m. - Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát " Trờng chúng cháu là trêng mÇm non II. Hoạt động có chủ đích T¹o h×nh: CẮT DÁN ĐÈN LỒNG 1. Yêu cầu: a. Kiến thức: - Trẻ biết tên và một số đạc điểm của một số loại đèn lồng. - Trẻ cắt tạo thành đèn lồng. b. Kĩ năng : - Trẻ biết cách gập giấy, cắt và dán thành chiếc đèn lồng. c. Thái độ : - Thích tạo ra cái đẹp. - Thích được làm đèn lồng vào ngày tết trung thu. 2. Chuẩn bị : :-MTHT:- Trong líp. -DD cña c«:Tranh mÉu -NDC:Dạy trẻ cắt dán đèn lồng -DD cña trÎ:Giaays mµu ,hå d¸n ,kÐo. -NDTH: ¢m nh¹c..

(75) -Phèi hîp víi phô huynh trß chuyÖn vÒ tÕt trung 3. Tiến Hành Hoạt động của cô Hoạt động 1 : - Cô và trẻ hát bài : Chiếc đèn ông sao - Bài hát nói về cái gì ? - Chúng mình có biết trung thu vaò ngày nào không ? Hoạt động 2 : Trẻ quan sát - Cô đưa ra tranh mẫu cho trẻ quan sát và đàm thoại cùng trẻ : - Cô có cái gì đây ? - Đèn lồng này được làm ntn ? làm bằng gì ? - Chiếc đèn này màu gì ? - Chúng mình có muốn làm những chiếc đèn này thật đẹp để đi chơi trong ngày tết trung thu không ? Cô làm mẫu : Trước tiên cô cắt tờ giấy thàng hình chữ nhật sau đó cô gập đôi tờ giấy đó lại. Dùng kéo cắt theo đường thẳng thành các nan giấy khoảng cách là 1cm .Khi cắt cắt từ sống giấy lên và không cắt rời.Khi cô cắt xong cô mở ra và dán hai đầu lại. Khi cầm kéo phải cẩn thận không được đùa nghịch nếu không sẽ đâm vào bạn. Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện - Hỏi trẻ thích làm đèn lồng màu gì ? - Con sẽ cắt như thế nào ? - Cô chú ý quan sát hướng dẫn trẻ chưa làm được.Cô hướng dẫn riêng trẻ còn lúng túng. - Động viên khuyến khích trẻ - Khi trẻ thực hiện cô bật nhạc cho trẻ. Hoạt động 4 : Trưng bày sản phẩm - Cô cho trẻ mang đèn lồng lên cho cả lớp quan sát. - Hỏi trẻ thích đèn lồng nào ? vì sao - Cô cho 4-5 trẻ giới thiệu về bài của mình. - Cô nhận xét chung cả lớp. Hoạt động 5 : Kết thúc - Trẻ hát bài : Rước đèn dưới ánh trăng. Hoạt động của trẻ - Trẻ hát - Trẻ trả lời. - Trẻ quan sát. - Trẻ quan sát và xem cô làm. - Trẻ cắt dán. - Trẻ nhận xét - Cô nhận xét - Trẻ hát. II. Hoạt động góc - Gãc ph©n vai:Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh.

(76) -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non - Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ đèn ông sao - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y III. Hoạt động ngoài trời: - Hoạt động chủ đích: Quan s¸t đồ chơi ngoài trời . - Chơi vận động: Kộo co. - Ch¬i theo ý thÝch 1.Yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn, , Ých lîi cña mét sè đồ chơi ngoài trời : Đu quay, tàu…. - BiÕt cã ý thøc b¶o vÖ đồ chơi - Biết chơi trò chơi vận động, chơi theo ý thích. 2.ChuÈn bÞ: - N¬i quan s¸t t¹i s©n trêng , trang phôc trÎ , phÊn vÏ cê………. 3.TiÕn hµnh: - C« vµ trÎ làm đoàn tàu ra sân cho trẻ quan sát và đàm thoại cùng trẻ. - Hỏi trẻ đây là cây gì ? - Cho trÎ quan s¸t nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh về đồ chơi ở ngoài trời . - Đây là đồ chơi gì ? - Nó được làm bằng gì ? - Đặc điểm, cấu tạo như thế nào ? - Nó có màu gì ? - Khi chơi đồ chơi này phải như thế nào ? - C« kh¸i qu¸t l¹i.. - Tương tự cho trẻ quan sát đồ chơi còn lại và đặt câu hỏi đàm thoại. * TCV§: Kéo co - C« cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i , luËt ch¬i - Sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần * Chơi theo ý thích: Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ sö dông vë t¹o h×nh -Híng dÉn trÎ sö dông vë –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng ph¸p tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động............................................... .......................................................................................................................................

(77) Thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2013 I. §ãn trÎ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt trung thu.. -Các hoạt đông trong ngày tết. - §iÓm danh - B¸o c¬m. - Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát " Trờng chúng cháu là trêng mÇm non II. Hoạt động có chủ đích ¢m nh¹c: D¹y h¸t: GÁC TRĂNG Nghe hát: Chiếc đèn ông sao Trß ch¬i : Ai nhanh nhÊt 1. Yêu cầu: a. Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài hát tên tác giả. - Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu bài hát. b. Kĩ năng : - Trẻ hát theo cô sôi nổi hào hứng. - Kĩ năng nghe nhạc và hát. c. Thái độ : - Trẻ chú ý lắng nghe và hứng thú. 2. Chuẩn bị : :-MTHT:- Trong líp. -DD của cô: Bài hát,đàn nhạc. -DDcña trÎ: mò chãp -NDC:D¹y trÎ bµi h¸t g¸c tr¨ng -NDTH: Trß ch¬i. -Phối hợp với phụ huynh trò chuyện với trẻ về ngày đến trờng. 3. Tiến hành : Hoạt động của cô Hoạt động 1 : Gây hứng thú - Cô cùng trẻ trò chuyện về ngày tết trung thu - Vào ngày tết trung thu bố mẹ thường chuẩn bị những gì ? - Chúng mình đi chơi ở đâu ?phá cỗ gì có thích không ? Hoạt động 2 : Dạy hát - Cô hát cho trẻ nghe 2 lần. Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và nội dung bài hát. Nội dung : Bài hát nói về hình ảnh các em nhỏ được đi vui trung thu còn các chú bộ đội đứng gác để cho. Hoạt động trẻ - Trẻ lắng nghe và trả lời câu hỏi.. - Trẻ nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ hát cùng cô.

(78) các em vui chơi dưới ánh trăng. - Cô dạy cả lớp hát 3- 4 lần ( Cô bật nhạc cho trẻ hát - Tổ hát cùng) - Nhóm hát - Mêi tõng tæ h¸t - Cá nhân hát - Nhóm hát. - Trẻ hát - Cá nhân hát. - Hái trÎ c¸ch vç tay theo nhịp, theo phách. - B¾t nhÞp cho trÎ h¸t 3-4 lÇn( c« söa cho trÎ ) - Trẻ trả lời Hoạt động 3:Nghe hát : Chiếc đèn ông sao - Lần 1: Cô hát - Trẻ nghe Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. - Lần 2: Trẻ hát cùng cô. - Hoạt động 4 : Trò chơi : Ai nhanh nhất - Trẻ chơi Cô có 4- 5 chiếc vòng cô mời 5- 6 bạn lên chơi. Mỗi bạn lên chơi vừa đi vừa hát khi nào cô gõ xắc xô mạnh và nhanh thì mỗi bạn phải tìm cho mình một chiếc vòng nhảy vào. Nếu ai không tìm được là thua cuộc phải nhảy lò cò hoặc hát một bài. II. Hoạt động góc - Gãc ph©n vai:Trß ch¬i c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, cöa hµng, phßng kh¸m bÖnh -Gãc x©y dùng: XD trêng mÇm non - Gãc t¹o h×nh: VÏ, t« mÇu vÒ đèn ông sao - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y III. Hoạt động ngoài trời: + Hoạt động có chủ đích :Quan s¸t s©n trêng |+ Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột . + Chơi tự do : 1.Yêu cầu: - Trẻ có hiểu về các hoạt động ở trờng MN -TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ - Trẻ biết trên sân trờng có nhiều cây bóng mát to, cây cảnh. Trẻ cảm nhận đợc vẻ đẹp khung cảnh của trờng MN, từ đó GD trẻ biết yêu mến giữ gìn cái đẹp. - Rèn luyện cho trẻ sự dẻo dai bền sức thông qua trò chơi vận động, chơi tự do. - Trẻ biết chơi hoà đồng với bạn bè. 2- ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm s©n trêng, trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng. 3- TiÕn hµnh: Giới thiệu nội dung hoạt động - Cô cho trẻ quan sát sân trờng. Cô gợi hỏi để trẻ kể trên sân trờng có nhiều cây bóng m¸t, c©y c¶nh, .... - Đây là cây gì ? trồng cây này để làm gì - Đây là cây bóng mát hay cây ăn quả - Trồng cây có ích lợi gì - Ngoài cây ra trên sân trường còn có gì nữa?.

(79) - Sau đó cô khái quát lại. -Gi¸o dôc trÎ cã ý thøc b¶o vÖ c©y xanh... *Trò chơi vận động: “ Mốo đuổi chuột” -Cho trÎ nãi l¹i c¸ch ch¬i- LuËt ch¬i - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn - GD trÎ ch¬i ®oµn kÕt cã tinh thÇn tËp thÓ *Chơi tự do:Cho trẻ chơi tự do ngoài trời . chơi với đồ chơi cô chuẩn bị - Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. IV. VÖ sinh ¨n tra ngñ tra V. Hoạt động chiều: *Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn. -Hớng dẫn trẻ vào hoạt động -biết hát đúng thể hiện niềm vui. -T¹o kh«ng khÝ vui vÎ cho trÎ khi h¸t –Ch¬i tù do. –Nªu g¬ng . -C¾m cê –Ph¸t bÐ ngoan -VÖ sinh .-Tr¶ trÎ VI. NhËt ký ngµy: +Sự tích cực của trẻ tham gia hoạt động:........................................................... +NhËn thøc cña trÎ............................................................................................... +sù høng thó cña trÎ: -H×nh thøc tæ chøc cña c«............................................................................... -Ph¬ng ph¸p tæ chøc........................................................................................ -Néi dung tÝch hîp:.......................................................................................... -C¸c trß ch¬i.................................................................................................... +Mục đích yêu cầu đặt ra.................................................................................... .+Những điểm đặc biệt cần lu ý khi tổ chức hoạt động................................................

(80)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×