Tải bản đầy đủ (.docx) (57 trang)

On tap Khai niem ve phan so

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (876.18 KB, 57 trang )

(1)TuÇn 1 Thø hai ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 1. Hoạt động tập thể. TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I/-MỤC TIÊU: - Nắm đợc nội quy lớp học và nhiệm vụ của ngời học sinh - GD HS có ý thức thực hiện tốt, tập tính tự quản , nề nếp. II/-NỘI DUNG SINH HOẠT: Hoạt động 1: Ổn định lớp . - G nêu mục tiêu tiết học. Hoạt động 2: Bầu cán bộ lớp - G nêu nhiệm vụ của cán bộ lớp: -Lớp trưởng: phụ trách chung và phụ trách nề nếp lớp. -Lớp phó học tập: Theo dõi kết quả học tập của từng tổ và phụ trách các môn học. - Phó văn thể : Phụ trách các hoạt động vui chơi; thể dục thể thao. -Phó Lao động: phụ trách hoạt động lao động của lớp. -Tổ trưởng; tổ phó : phụ trách chung về tình hình kỉ luật và nề nếp của HS. Hoạt động 3: Học nội quy H - G cho H học 4 nhiệm vụ của H Tiểu học - G treo bảng phụ. 1-Biết vâng lời thầy, cô giáo; lễ phép trong giao tiếp hằng ngày. Đoàn kết thương yêu, giúp đỡ bạn bè. 2-Đi học đều và đúng giờ, giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học, giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập tốt. 3-Giữ gìn thân thể và vệ sinh cá nhân; đầu tóc quần áo gọn gàng sạch sẽ, ăn uống hợp vệ sinh.. 4-Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản của trường, lớp và nơi công cộng; bước đầu biết thực hiện các quy tắc về ATGT và trật tự XH. Hoạt động 4 Trò chơi” Thi tìm nhóm chữ” + Luật chơi, cách chơi: Đưa cho mỗi nhóm 1 từ, yêu cầu H của từng nhóm tìm từ cùng nhóm với từ đã cho và ghi vào giấy Ao được gắn trên bảng, trong thời gian 3 phút, đội nào ghi được nhiều điểm hơn là thắng cuộc - Mỗi từ đúng được 1 điểm, sai 1 từ trừ 1 điểm. -H lắng nghe.. - H bầu cán bộ lớp: Lớp trưởng, lớp phó học tập; phó văn thể; phó lao động; cờ đỏ; tổ trưởng; tổ phó - Chia tæ, nhãm. -1 H đọc to 4 nhiệm vụ. -H ghi vào vë.. - 1 vài H đọc lại - H lắng nghe. + Chia lớp thành 3 đội. -Nhóm 1: cánh đồng -Nhóm 2: học sinh.

(2) + Cho H thực hành chơi, G tổng kết tuyên dương -Nhóm 3: giáo viên nhóm thắng cuộc. III/-CỦNG CỐ-DẶN DÒ - G nhận xét tiết học. TiÕt 2:. To¸n TiÕt 1 : ¤n tËp : Kh¸i niÖm vÒ ph©n sè (vËn dung ph¬ng ph¸p vnen). I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - Củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc, viết phân số - ¤n tËp c¸ch viÕt th¬ng, viÕt sè tù nhiªn díi d¹ng ph©n sè II. §å dïng d¹y häc - C¸c tÊm b×a c¾t vÏ h×nh nh phÇn bµi häc ë sgk III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. - 1 Hđại diện lên giới thiệu về lớp A. Khởi động - Kiểm tra đồ dùng, sách vở. B. ¤n tËp 1. ¤n tËp kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ ph©n sè Treo c¸c miÕng b×a cã vÏ h×nh nh SGK, yªu cÇu H ghi ph©n sè øng víi mçi h×nh vào nháp sau đó trao đổi nhóm 6, ghi vào - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của GV, b¶ng phô sau đó nhóm trởng các nhóm hỏi chất vấn c¸c b¹n trong nhãm m×nh gi¶i thÝch - G cïng H nhËn xÐt, cho ®iÓm c¸c nhãm - §¹i diÖn nhãm d¸n bµi lªn b¶ng - Yêu cầu chủ tích hội đồng tự quản lên ®iÒu hµnh chÊt vÊn c¸c nhãm - H chÊt vÊn, nhËn xÐt, tù söa cho nhau - G nghe, bæ sung cho H -> G hái vÆn l¹i H bÊt k× cña mçi nhãm, cho ®iÓm thëng nÕu nhãm nµo cã H tr¶ lêi tèt + V× sao h×nh vÏ 1, l¹i ghi ph©n sè 2/3 ? 2 2 -vì đã tô màu 3 băng giấy + ph©n sè : 3 cho em biÕt g× ? - B¨ng giÊy chia thµnh 3 phÇn b»ng nhau, 2 . -Nªu cÊu t¹o ph©n sè ? đã tô màu 2 phần nh thế. Vậy đã tô màu 3 -> …phân số gồm TS và MS, chúng đợc băng giấy ng¨n c¸ch bëi dÊu g¹ch ngang. - H nªu - H nh¾c l¹i : 2-3 em. viÕt mçi sè tù nhiªn d¹ng ph©n sè 2. «n tËp c¸ch viÕt th¬ng hai STN, c¸ch - G ghi b¶ng: 1 : 3; 4 : 10; 9 : 2 + H·y viÕt th¬ng phÐp chia trªn díi d¹ng - H lµm b¶ng con ph©n sè ?.

(3) 1 - ... 1 : 3 - 3 cã thÓ coi lµ th¬ng cña phÐp chia nµo? => Mở Sgk đọc chú ý 1 - 2 học sinh đọc b. ViÕt mçi sè tù nhiªn díi d¹ng ph©n sè - Ghi b¶ng : 5, 12, 2001 ... - H·y viÕt c¸c sè trªn cã cã mÉu sè lµ 1 ? + Khi muèn viÕt mét sè tù nhiªn thµnh ph©n sè cã mÉu sè lµ 1 em lµm ntn? => G kết luận: Mọi số tự nhiên đều có thể viÕt thµnh ph©n sè cã mÉu sè lµ 1 - H·y viÕt 1 ; 0 thµnh p. sè ? + 1 cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè ntn ? + 0 cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè ntn ? -> G chèt: C¸ch viÕt STN díi d¹ng p.sè; Kết quả của phép chia STN cho STNđợc th¬ng viÕt díi d¹ng ph©n sè cã TS lµ sè bÞ chia vµ MS lµ sè chia 3. LuyÖn tËp Bµi 1: Lµm miÖng + KiÕn thøc : §äc ph©n sè, cÊu t¹o ph©n sè ⇒ G chốt cách đọc phân số. Bµi 2 B¶ng con - G nªu yªu cÇu - Bµi «n tËp kiÕn thøc g× ? ⇒ G chèt:Tö sè cña PS lµ SBC, MS lµ SC. Bµi 3 B¶ng con - G nªu yªu cÇu -NhËn xÐt - Bµi «n tËp kiÕn thøc g× ? -> Chốt : Mọi số tự nhiên đều có thể viết dới dạng phân số có MS là 1 Bµi 4: Lµm vë - G nªu yªu cÇu =>Ch÷a bµi ë b¶ng phô C. Cñng cè - dÆn dß - NhËn xÐt TiÕt 3. - Häc sinh lµm b¶ng con - Tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1 - H đọc chú ý 2 theo dãy - H lµm nh¸p - … cã tö sè vµ mÉu sè b»ng nhau - ...cã tö sè lµ 0 vµ mÉu kh¸c 0 - H nªu chó ý 3,4. - Đọc thầm đề bài - H lµm miÖng theo cÆp - Nªu yªu cÇu -H làm bảng con , đọc phân số vừa viết -> §äc viÕt p/s - Nªu yªu cÇu -H lµm b¶ng con - ViÕt STN = ph©n sè. - H lµm vë- 1H lµm b¶ng phô - H đổi vở kiểm tra. --------------------------------------------Tập đọc Th göi c¸c häc sinh. I.Mục đích yêu cầu - Biết đọc nhấn giọng các từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ..

(4) - Hiểu nội dung : Bác Hồ khuyên học sinh chăm học biết nghe lời thầy, yêu bạn. - Học thuộc đoạn “ sau 80 năm…công học tập của các em” (Trả lời các câu hỏi 1,2,3) *Lồng ghép: BácHồ là người có trách nhiệm đối với đất nước, trách nhiệm GD trẻ em để tương lai đất nước tốt đẹp hơn II. Đồ dùng dạy học : Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học A. Më ®Çu - G giíi thiÖu : Néi dung, ch¬ng tr×nh vµ 5 chñ ®iÓm trong häc k× I. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Luyện đọc đúng -Nhắc nhẩm bài theo bạn để thuộc lòng ®o¹n 2 + Bµi v¨n chia lµm mÊy ®o¹n?. - Quan s¸t tranh. +1 H đọc to toàn bài . Lớp đọc thầm và xác định đoạn. - Luyện đọc đoạn. - 2 ®o¹n: - §o¹n 1: Tõ ®Çu...nghÜ sao - §o¹n 2: §o¹n cßn l¹i - 2 em đọc nối 2 đoạn. §o¹n 1 - Câu 3 : đọc đúng : tháng giời. - 1 H đọc câu 3. - Gọi H đäc gi¶i nghÜa: ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ . Bao cuéc chuyÓn biÕn kh¸c thêng ⇒ Đoạn 1 đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng sau tiếng tiên ở câu 1 , câu 2 – nhịp , câu 5 tiếng đó. §o¹n 2 - Câu 2 : đọc đúng : nô lệ, ngắt sau từ “ lệ, đồ” - Gọi H đäc chó gi¶i: 80 n¨m giêi n« lÖ, cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết, các cờng quốc n¨m ch©u ⇒ Đoạn 2 đọc to, rõ ràng, thể hiện lòng tin tëng cña B¸c víi thiÕu niªn ViÖt Nam. ⇒ Toàn bài đọc chậm rãi, rõ ràng, ngắt. nghỉ đúng. - G đọc mẫu lần 1 3. Híng dÉn t×m hiÓu bµi + Yêu cầu cả lớp đọc thầm … - Ngµy khai trêng th¸ng 9 n¨m 1945 cã g× đặc biệt so với ngày khai trờng khác? - G ghi b¶ng: VN d©n chñ céng hoµ.. - 1 H đọc S/5 - H luyện đọc đoạn 1( dãy 3 em). - 1 H đọc - 1 H đọc. - H luyện đọc đoạn 2 (Dãy 2 em) * H đọc nhóm đôi - 1H đọc cả bài - §äc thÇm ®o¹n 1 vµ t×m hiÓu c©u hái 1 … §ã lµ ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc Việt Nam dân chủ cộng hoà , ngày khai trờng đầu tiên khi nớc ta giành đợc độc lập.

(5) ⇒. G chèt néi dung ®o¹n 1: NÐt kh¸c biÖt cña ngµy khai gi¶ng 9/1945 víi c¸c ngày khai giảng trớc đó. - Sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 nhiÖm vô cña toµn d©n lµ g× ? -> NhiÖm vô cña toµn d©n lµ : X©y dùng l¹i cơ đồ mà tổ tiên ta để lại, làm cho nớc ta ph¸t triÓn kÞp c¸c níc kh¸c trªn toµn cÇu. V©y häc sinh chóng ta cã nhiÖm vô g× trong công cuộc kiến thiết đất nớc? - Cuèi th B¸c chóc häc sinh nh thÕ nµo? => Chèt néi dung chÝnh + Liên hệ : Để tơng lai đất nớc tơi đẹp hơn, em cÇn lµm g× ? 4. Luyện đọc diễn cảm và HTL - §o¹n 1: Giäng nhÑ nhµng, th©n ¸i. NhÊn giäng : khai trêng, tùu trêng, tng bõng. sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ… Các em đợc hởng nền giáo dục hoàn toàn VN. + §äc thÇm ®o¹n 2vµ t×m hiÓu c©u hái 2, - H nªu. - Cè g¾ng , siªng n¨ng häc tËp… - Mét n¨m häc vui vÎ vµ ®Çy kÕt qu¶ tèt đẹp -. - 2 H đọc. - Đoạn 2: Giọng thân ái, xúc động. Nhấn giäng : x©y dùng, tr«ng mong - H đọc - Toàn bài đọc giọng thân ái, trìu mến, chậm rãi. Giáo viên đọc lần 2 -1 H đọc cả bài - Thi đọc thuộc lòng - H nhẩm để HTL bài - 4, 5 H đọc - Nhận xét. C. Cñng cè dÆn dß - Qua bøc th, em ghi nhí ®iÒu g× mµ B¸c đã dặn? TiÕt 4.. -------------------------------------------------------Đạo đức. Em lµ häc sinh líp 5. I.Môc tiªu. Sau khi häc bµi nµy H biÕt : -VÞ thÕ cña H líp 5 víi c¸c líp kh¸c. - Bớc đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu. Vui và tự hào khi là H lớp 5. - Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là H lớp 5. - GDKNS : Kĩ năng tự nhận thức, KN xác định giá trị, KN ra quyết định. II.Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. -Các bài hát về chủ đề trờng em. -C¸c truyÖn nãi vÒ tÊm g¬ng H líp 5 g¬ng mÉu. III.Các hoạt động dạy học. 1.Khởi động - H h¸t tËp thÓ bµi h¸t : “Em yªu trêng em” 2. Bµi míi. Hoạt động 1 : Quan sát tranh và thảo.

(6) luËn. + Mục tiêu : H thấy đợc vị thế của học sinh lớp 5 , thấy vui và tự hào vì đã là học sinh líp 5 + C¸ch tiÕn hµnh. -Nªu yªu cÇu : Quan s¸t tranh S/3 vµ th¶o - H quan s¸t tranh SGK, tr¶ lêi nhãm 2 luËn -Tr×nh bµy , nhËn xÐt , bæ sung -Tranh vÏ g× ? -Em nghÜ g× khi xem tranh, ¶nh trªn ? -HS líp 5 cã g× kh¸c so víi c¸c khèi líp kh¸c ? -Theo em chúng ta cần làm gì để xứng đáng -Cần chăm chỉ,ngoan ngoãn, gơng mẫu.... lµ HS líp 5 ? -> KL: Líp 5 lµ líp lín nhÊt trêng. V× vËy chóng ta cÇn g¬ng mÉu vÒ mäi mÆt. Hoạt động 2 : Làm bài 1 SGK + Môc tiªu 3 + C¸ch tiÕn hµnh : -G yêu cầu H thảo luận nhóm đôi sau đó tr×nh bµy tríc líp. -> KL : C¸c ®iÓm a, b, c, d, e lµ nh÷ng ®iÓm, nhiÖm vô cña hs líp 5 ph¶i thùc hiÖn. Hoạt động 3 : Tự liên hệ - Môc tiªu : Gióp H tù nhËn thøc vÒ b¶n thân và có ý thức rèn luyện để xứng đáng là häc sinh líp 5 + C¸ch tiÕn hµnh :. -H quan sát, đọc thầm bài 1 SGK. -H th¶o luËn (2-3’) -H tr×nh bµy, b¹n kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.. -H thảo luận nhóm đôi bài tập 2 (2-3’’) - H liªn hÖ tríc líp.. - G nêu yêu cầu -> G tuyên dơng những H đã thực hiện tốt nhiÖm vô cña hs líp 5 vµ nh¾c H cÇn kh¾c phục những mặt còn thiếu sót để xứng đáng lµ H líp 5. Hoạt động 4 : Chơi trò chơi “phóng viên” + Môc tiªu: cñng cè l¹i néi dung bµi häc. + C¸ch tiÕn hµnh: - G yêu cầu: phỏng vấn bạn về một số nội -H đóng vai phóng viên để phỏng vấn hs dung liên quan đến chủ đề bài học. khác về một số nội dung liên quan đến chủ VD: -Theo b¹n, hs líp 5 cÇn ph¶i lµm g×? đề bài học theo gợi ý trên. -B¹n c¶m thÊy nh thÕ nµo khi lµ hs líp 5? -Bạn đã thực hiện những điểm nào trong chơng trình “rèn luyện đội viên”? -Hãy hát một bài hát hoặc đọc thơ về chủ đề.

(7) “trêng em”? - >G nhËn xÐt, kÕt luËn - H đọc ghi nhớ SGK. IV.Cñng cè – dÆn dß -Su tÇm c¸c bµi th¬, bµi h¸t, bµi b¸o nãi vÒ H líp 5 g¬ng mÉu. -Vẽ tranh về chủ đề “trờng em” TiÕt 5. Khoa häc Bµi 1 : Sù sinh s¶n I. Môc tiªu: Sau bµi häc, H cã kh¶ n¨ng: - Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của m×nh. - Nªu nghÜa cña sù sinh s¶n. *LGKNS: -Phân tích, đối chiếu (đặc điểm giống, khác) II. §å dïng: - Bé phiÕu dïng cho trß ch¬i. H×nh trang 4,5 Sgk. III. Các hoạt động dạy học:. A. KiÓm tra. - Kiểm tra đồ dùng, sách vở. B. D¹y bµi míi: Hoạt động 1: Trò chơi "Bé là con ai?" + Môc tiªu : Thùc hiÖn môc tiªu 1 + C¸ch tiÕn hµnh. Bíc 1: Phæ biÕn c¸ch ch¬i. Ph¸t phiÕu trß ch¬i Bíc 2: G tæ chøc H ch¬i - Tuyªn d¬ng cÆp th¾ng cuéc. Bíc 3: §µm tho¹i ? Tại sao chúng ta tìm đợc bố, mẹ cho các em bé ? ? Qua trß ch¬i c¸c em rót ra ®iÒu g× ? -> Kết luận: Mọi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình. Hoạt động 2: Làm việc với SGK - Mục tiêu : H hiểu đợc ý nghĩa của sự sinh sản - C¸ch tiÕn hµnh: Bớc 1: Quan sát , tự liên hệ bản thân, gia đình m×nh. Bíc 2: Lµm viÖc nhãm.. - H l¾ng nghe, nhËn phiÕu - H ch¬i.. - H tr¶ lêi – nhËn xÐt, bæ sung.. - H quan sát H1,2,3 S/6 , đọc lời thoại giữa các nhận vật trong gia đình , tự liªn hÖ - cÆp tr×nh bµy -NhËn xÐt , bæ sung. Bíc 3: tr×nh bµy - Hãy nói nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia - Đại diện H trình bày, nhận xét, chất vÊn đình, dòng họ ?. - §iÒu g× x¶y ra nÕu con ngêi kh«ng cã kh¶ n¨ng.

(8) sinh s¶n ?. -> Kết luận: Nhờ có sự sinh sản mà các gia đình, dòng họ đợc duy trì, kế tiếp nhau. C.Hoạt động 3: Củng cố - §äc môc: B¹n cÇn biÕt theo d·y - Nªu ý nghÜa cña sù sinh s¶n ? Thø ba ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 1. To¸n TiÕt 2 : ¤n tËp : TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - Nhí l¹i tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè - áp dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số II. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. KiÓm tra bµi cò - B¶ng con: ViÕt th¬ng 5: 6 ; 3 : 7 díi d¹ng ph©n sè - Nªu cÊu t¹o cña 2 ph©n sè võa viÕt ? B. D¹y bµi míi H§2.1. Híng dÉn «n tËp tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè a. VÝ dô 1 : Gi¸o viªn chÐp lªn b¶ng : 5 - T×m ph©n sè b»ng ph©n sè 6 vµ cã mÉu - H viÕt b¶ng con , nªu c¸ch lµm sè lµ 18 ? - Khi nh©n c¶ tö vµ mÉu cña mét ph©n sè - Ghi b¶ng nh SGK với cùng một số tự nhiên khác 0 ta đợc - Nªu tÝnh chÊt cña ph©n sè ? phân số bằng phân số đã cho b. VÝ dô 2: Gi¸o viªn chÐp lªn b¶ng 15. - Ghi b¶ng : 18 , yªu cÇu H rót gän - Lµm b¶ng con , tr×nh bµy ph©n sè - Ghi b¶ng c¸ch lµm ... Chia c¶ TS vµ MS cho cïng 1 sè tù nhiªn - Khi rót gän ph©n sè , em cÇn chó ý g× ? kh¸c 0 - Từ ví dụ trên , nêu tính chất của phân số ? - H đọc quy tắc SGK 3. øng dông tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè a) Rót gän p.sè. - Häc sinh lµm b¶ng con 90 - Rót gän ph©n sè sau: 120 - ... rút gọn đến khi phân số tối giản - Khi rót gän ph©n sè ta ph¶i chó ý g× ? b) Quy đồng p.số. - Quy đồng các phân số sau và nhận xét - Làm bảng con.

(9) 2 4 3 9 5 vµ 7 ; 5 vµ 10 - Cách quy đồng mẫu số ở 2 ví dụ trên có g× kh¸c nhau ? Thế nào là quy đồng mẫu số các phân số C. LuyÖn tËp Bµi 1:(4-5’) B¶ng con -> Chèt: Rót gän ph©n sè Bµi 2: nh¸p. - VÝ dô 2 mÉu sè chung lµ mÉu sè cña ph©n sè thø 2 - 2 häc sinh nªu. + Nªu yªu cÇu -Lµm b¶ng con , tr×nh bµy c¸ch lµm -Lµm nh¸p - ch÷a bµi b¶ng phô - Nhắc lại cách quy đồng MS. -Ch©m §/S , nhËn xÐt -> Chốt: Quy đồng mẫu số ta cần chọn mÉu sè chung nhá nhÊt Bµi 3: vë - Lµm vë -Cho H lµm vë - H ch÷a bµi b¶ng phô - Chèt: Bµi «n tËp kiÕn thøc g× ? + Dựa vào đâu để biết 2 phân số bằng nhau - Đổi bài kiểm tra D. Cñng cè - dÆn dß - Nªu tÝnh chÊt cña ph©n sè ? TiÕt 2 :. Thể dục BAØI 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”. I. MỤC TIÊU: - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình, có thái độ học tập đúng. - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầo HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. - Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. - Ôn đội hình đội ngũ : Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi - Trò chơi “ Kết bạn”. Yêu cầu nắm được cách chơi, nội quy chơi , hứng thú trong khi chơi II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng 1. Phần mở đầu: 4-6’ - H tập hợp thành 3 hàng - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài 1-2 ’ dọc. €€€€ học. €€€€ - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1-2.

(10) Nội dung 2. Phần cơ bản: * Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5 - GV nêu tóm tắt : Thời lượng 2 tiết X 35 tuần = 70 tiết. - Nội dung bao gồm ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản, trị chơi vận đợng, mơn tự chọn như đá cầu, ném bóng. * Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện. - Mặc quần áo thể dục mamg dép quai hậu hoặc mang giày, khi ra vào lớp hoặc nghỉ tập phải xin phép * Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự TD lớp - Biên chế theo lớp đã quy định * Ôn ĐHĐN - Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học * Trò chơi “Kết bạn” : - GV nêu tên và nhắc lại cách chơi, - G cho cả lớp chơi thử 1 lần - Cho H chơi chính thức 2-3 lần, có phạt người phạm quy 3. Phần kết thúc: - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn những nội dung đã học - GV hô “ Giải tán”, HS hô “khỏe!” TiÕt 3. Định lượng 18-22phút 2-3 ’. Phương pháp tổ chức €€€€ €€€€ GV. 1-2 phút. 2-3 phút. 5-6phút. - H đứng theo đội hình hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ GV - Tập hợp theo đội hình chơi. 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút. --------------------------------------------ChÝnh t¶ ( nghe - viÕt ) ViÖt Nam th©n yªu. I. Mục đích yêu cầu 1. Nghe - viết đúng, trình bày đúng bài chính tả : Việt Nam thân yêu 2. Làm bài tập để củng cố quy tắc viết chính tả với ng/ngh ; g/gh ; c/k II. Các hoạt động dạy học A. KiÓm tra bµi cò - Giíi thiÖu m«n chÝnh t¶ líp 5 B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn chÝnh t¶. €€€€ €€€€.

(11) - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh đọc thầm - H×nh ¶nh nµo cho thÊy níc ta cã nhiÒu - BiÓn lóa mªnh m«ng, c¸nh cß dËp dên bay, d·y nói Trêng S¬n cao ngÊt, m©y mê cảnh đẹp ? bao phñ. + Tõ khã - G nªu tõ khã , ghi lªn b¶ng , chØ quy íc -H đọc, phân tích lần lợt D/Ëp d/ên ¸o n©u, VD : DËp: gåm ©m ®Çu d+vÇn ©p + thanh s/óng g/¬m, nh/uém bïn, nÆng … biÓn l/óa - Trong bµi cã tõ nµo cÇn viÕt hoa ?V× sao ? - ViÖt Nam , Trêng S¬n -2 H đọc toàn bộ từ khó - Häc sinh viÕt b¶ng tõ khã - G xoá bảng, đọc cho H viết bảng con 3. ViÕt chÝnh t¶ Bµi thuéc thÓ th¬ g× ? Nªu c¸ch tr×nh bµy ? Th¬ lôc b¸t…. - Gi¸o viªn lu ý häc sinh t thÕ ngåi viÕt. - Häc sinh viÕt chÝnh t¶ - Giáo viên đọc bài 4. ChÊm ch÷a - So¸t lçi – thèng kª sè lçi , ch÷a lçi - Giáo viên đọc bài 1 lần xuèng cuèi bµi viÕt 5. LuyÖn tËp - Đọc thầm đề bài – nêu yêu cầu đề bài Bµi 2: Vë - Lµm S/6 - Chó ý : C¸c « sè 1 tiÕng b¾t ®Çu b»ng ng/ngh.... -Đa bảng phụ chữa bài , gọi 1 H đọc lại bài đúng +Nêu yêu cầu đề bài Bµi 3 : SGK – Tù lµm vở - Theo dâi , ch÷a bµi trªn b¶ng phô – 1 em lµm b¶ng phô - >Chèt: Quy t¾c viÕt chÝnh t¶ víi ng/ngh ; g/gh ;vµ c/k C. Cñng cè – dÆn dß - NhËn xÐt giê häc -------------------------------------TiÕt 4: LuyÖn tõ vµ c©u Từ đồng nghĩa I. Mục đích yêu cầu - Hiểu bài thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn - Vận dụng làm đúng bài tập II. Các hoạt động dạy học A. Më ®Çu Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh m«n luyÖn tõ vµ c©u líp 5 B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - Nêu mục đích, yêu cầu của giờ dạy 2. H×nh thµnh kh¸i niÖm Bµi 1/7: - Đọc thầm đề bài: Nêu yêu cầu đề - §äc tõ in ®Ëm - 1 H đọc - Th¶o luËn nhãm theo 2 yªu cÇu.

(12) + NghÜa cña c¸c tõ in ®Ëm + So sánh nghĩa của các từ đó. - Th¶o luËn nhãm 2 , tr×nh bµy theo d·y X©y dùng : lµm nªn c«ng tr×nh kiÐn tróc theo 1 kế hoạch nhất định KiÕn thiÕt : x©y dùng theo quy m« lín… Vµng xuém : mµu vµng ®Ëm Vµng hoe : mµu vµng nh¹t, t¬i ¸nh lªn Vµng lÞm : mµu vµng cña qu¶ chÝn ,gîi c¶m gi¸c ngät. => Chèt: Tõ x©y dùng , kiÕn thiÕt cïng chØ1 hoạt động là taọ ra 1 hay nhiều công trình kiÕn tróc Tõ : vµng xuém , vµng hoe , vµng lÞm cïng chØ 1 mµu vµng nhng s¾c th¸i mµu vµng kh¸c nhau -> Nh÷ng tõ cã nghÜa gièng nhau nh vÝ dô trên là từ đồng nghĩa - Thế nào là từ đồng nghĩa ? Cho ví dụ Bµi 2/7 + Đọc thầm đề bài:- nêu yêu cầu đề bài - Làm việc nhóm đôi : Thay các từ trong => Chốt: ví dụ 1 có thể thay thế cho nhau từng VD và đọc cho nhau nghe. v× c¸c tõ Êy nghÜa hoµn toµn gièng nhau. VÝ dô 2 kh«ng thÓ thay thÕ cho nhau.. - Thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn ? - H trả lời kh«ng hoµn toµn ? cho vÝ dô => Chèt néi dung chÝnh - §äc nghi nhí SGK/8 Lu ý khi sử dụng từ đồng nghĩa không hoµn toµn ph¶i biÕt sö dông cho phï hîp víi c©u v¨n. 3. LuyÖn tËp Bµi 1 Nh¸p - Nêu yêu cầu- H đọc thầm đoạn văn . -G yêu cầu: Đọc thầm và xác định yêu cầu Làm nháp. Trình bày bµi tËp - §äc to tõ in ®Ëm -> Căn cứ vào đâu mà em xếp đợc các từ - Nghĩa đồng nhất với nhau trªn vµo mét nhãm? Bµi 2:Lµm nh¸p + Nªu yªu cÇu - §äc mÉu - H tù lµm bµi vµo nh¸p - Tr×nh bµy - G treo bảng phụ 1 số từ đồng nghĩa. -> Chốt: Một từ có nhiều từ đồng nghĩa Bµi 3 Vë + Đọc thầm và xác định yêu cầu bài tập - G chấm tay đôi với H Làm vở, đọc câu của mình. Bạn nhận xét, -> Khi dùng từ đồng nghĩa để đặt câu cần sửa câu lu ý gì ? ( dùng đúng đối tợng, hoàn cảnh) C. Cñng cè dÆn dß - §äc ghi nhí SGK. ____________________________________________. Thø t ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2015. TiÕt 2:. To¸n. TiÕt 3 : ¤n tËp : So s¸nh hai ph©n sè I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - Nhí l¹i c¸ch so s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè, kh¸c mÉu sè - BiÕt so s¸nh 2 ph©n sè cã cïng tö sè.

(13) II. Các hoạt động dạy học chủ yếu A. KiÓm tra bµi cò (3-5’) - Quy đồng phân số: 3 2 5 9 vµ - Nªu c¸ch lµm ? B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi (1-2’) 2. ¤n tËp c¸ch so s¸nh hai ph©n sè (13-15 a. So s¸nh 2 ph©n sè cïng mÉu sè (5-7’) 2 7 5 , so s¸nh ? - G ghi b¶ng 5 vµ - Khi so s¸nh 2 ph©n sè cïng mÉu sè ta lµm nh thÕ nµo ? b. So s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè - G ghi b¶ng: So s¸nh 2 ph©n sè 5 3 4 vµ 7 - Nªu c¸ch so s¸nh 2 ph©n kh¸c mÉu sè ? ⇒ G lu ý c¸ch so s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè ta ®a vÒ cïng MS råi so s¸nh. 3. LuyÖn tËp Bµi 1:SGK - G chấm tay đôi. - Ghi b¶ng cét 2 - Chèt: Bµi «n tËp kiÕn thøc g× ? So s¸nh ph©n sè cïng mÉu, kh¸c mÉu ⇒ G lu ý H giái trêng hîp 2/3 vµ 3/4 Bµi 2: vë - G chấm tay đôi - Ch÷a bµi b¶ng phô -> Chèt : §Ó xÕp thø tù c¸c ph©n sè ta cÇn so s¸nh chóng C. Cñng cè - dÆn dß - Nªu c¸ch so s¸nh 2 p.sè cïng MS; kh¸c MS - NhËn xÐt TiÕt 3:. - B¶ng con. - H lµm b¶ng - nªu c¸ch so s¸nh - 2 häc sinh nªu - H lµm b¶ng - nªu c¸ch lµm - 2 H nªu - 2 H đọc quy tắc SGK. + Nªu yªu cÇu -lµm SGK - Gi¶i thÝch c¸ch ®iÒn dÊu. + Nªu yªu cÇu , tù lµm vë -1 H ch÷a b¶ng phô - §æi bµi kiÓm tra. KÓ chuyÖn Lý Tù Träng. I. Mục đích yêu cầu - Kể đợc câu chuyện với lời kể, điệu bộ, cử chỉ, nét mặt một cách tự nhiên. Hiểu đợc ý cña c©u chuyÖn - Có khả năng nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn II. §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹.

(14) III. Các hoạt động dạy học. A. KiÓm tra bµi cò - Giíi thiÖu m«n kÓ chuyÖn líp 5 B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Gi¸o viªn kÓ - KÓ lÇn 1 c¶ c©u chuyÖn - Nghe, quan s¸t tranh - KÓ lÇn 2 (kÕt hîp tranh minh häa , gi¶i nghÜa ).Gi¶i nghÜa: S¸ng d¹, mÝt tinh, luËt s, thµnh niªn, quèc tÕ ca. 3. Häc sinh tËp kÓ Bµi 1: + H nªu yªu cÇu -G nªu yªu cÇu bµi - Học sinh kể nhóm đôi - H tr×nh bµy( Mçi nhãm nãi vÒ 1 tranh) - NhËn xÐt -Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. Bµi 2: + H nªu yªu cÇu - G nªu yªu cÇu bµi - Học sinh kể nhóm đôi toàn bộ câu chuyÖn. + Híng dÉn nhËn xÐt: - C¸ch kÓ tù nhiªn cha, - Häc sinh kÓ tríc líp: giọng điệu đúng cha? + KÓ nèi ®o¹n theo tranh - Nội dung đầy đủ cha? + KÓ c¶ c©u chuyÖn 4. T×m hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn -Nªu yªu cÇu - Học sinh đọc thầm yêu cầu 3 và thảo luận =>Chèt : Lý Tù Träng giµu lßng yªu níc, dòng nhãm 2 tr¶ lêi. c¶m, hiªn ngang, bÊt khuÊt tríc kÎ thï C. Cñng cè - dÆn dß …C©u chuyÖn gióp em hiÓu ngíi VN rÊt - C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu g× ? yªu níc s½n sµng hy sinh b¶n th©n m×nh v× - Về nhà : Tìm những câu chuyện về danh đất nớc, hiên ngang bất khuất trớc kẻ thù nh©n, anh hïng TiÕt 4:. Tập đọc. TiÕt 2: Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa I. Mục đích yêu cầu - Đọc lu loát, đọc đúng từ khó và nhấn giọng những từ ngữ tả màu vàng khác nhau - HiÓu c¸c tõ ng÷, néi dung chÝnh: Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa lµm hiÖn lªn mét bøc tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả víi quª h¬ng. *Lồng ghép MT: Yêu cảnh đẹp, BV cảnh đẹp làng quê, đất nước II. §å dïng d¹y häc : - Tranh minh ho¹ III. Các hoạt động dạy học. A. KiÓm tra bµi cò - §äc thuéc mét ®o¹n bµi “Th göi c¸c häc sinh” - 2 học sinh đọc.

(15) - G n/xÐt. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Luyện đọc đúng + G nªu yªu cÇu - Bµi v¨n chia lµm mÊy ®o¹n ? -§äc nèi 3 ®o¹n * Luyện đọc từng đoạn §o¹n 1 - Đoạn 1 đọc ngắt nghỉ đúng dấu câu §o¹n 2 - Câu 1: đọc đúng : sơng sa . Ngắt sau từ “sa” - Câu 3 đọc đúng : nắng - Gi¶i nghÜa : lôi ⇒ Đoạn 2 đọc to, rõ ràng, đúng từ hớng dẫn §o¹n 3 - Goi H giải nghĩa : kéo đá ->Đoạn 4 đọc rõ ràng, ngắt nghỉ đúng. C¶ bµi - Toàn bài đọc chậm rãi, to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng. - G đọc mẫu cả bài 3. T×m hiÓu bµi - §äc lít toµn bµi t×m nh÷ng sù viÖc cã mầu vàng và từ chỉ mầu vàng đó ?. - H quan s¸t tranh - Học sinh đọc to toàn bài Cả lớp đọc thầm và xác định đoạn - 4 ®o¹n: ®o¹n 1: …..kh¸c nhau. đoạn 2: Tiếp...ớt đỏ chói ®o¹n 3: Cßn l¹i - 3 H đọc nối đoạn - H đọc đoạn 1(dãy 2 em). - 1 H đọc câu 1 - 1 H đọc câu 3 - H đọc đoạn 2 (dãy 2 em). - H đọc chú giải - H luyện đọc đoạn 3 - Đọc nhóm đôi - 1 H đọc cả bài - §äc thÇm c¶ bµi vµ t×m hiÓu c©u hái 1,2 g¹ch vµo SGK - H kÓ nèi tiÕp theo d·y. - Chän mét tõ trong bµi chØ mÇu vµng vµ - H kÓ nèi tiÕp theo d·y cho biết từ đó gợi cho em cảm giác gì? + §äc thÇm ®o¹n 3 vµ c©u hái 3 - Thời tiết ngày mùa đợc miêu tả nh thế - ...rất đẹp , không có cảm giác heo tàn nµo? - H×nh ¶nh con ngêi hiÖn lªn trong bøc - không ai ... ra đồng ngay tranh nh thÕ nµo ? =>Thời tiết đẹp gợi ngày mùa no ấm, con ngêi say mª víi c«ng viÖc - Bµi v¨n thÓ hiÖn t×nh c¶m g× cña t¸c gi¶ - §äc thÇm toµn bµi vµ c©u hái 4 đối với quê hơng? - ...rÊt yªu lµng quª ViÖt Nam => G chèt néi dung chÝnh 4. Luyện đọc diễn cảm - §o¹n 1 : NhÊn giäng tõ “mÇu vµng” - §äc ®o¹n 1 (2 häc sinh) giäng chËm r·i.

(16) - §o¹n 2 : NhÊn giäng : s¬ng sa, vµng ruém, l¾c l, vµng hoe, vµng t¬i, vµng - §äc ®o¹n 2 theo bµn èi=>giäng nhÑ nhµng - §o¹n 3: NhÊn giäng: trï phó, ®Çm Êm, - §äc ®o¹n 3 đọc với giọng âm hởng lắng đọng - Toàn bài đọc giọng chậm rãi, dàn trải, dịu dµng, nhÊn giäng ë c¸c tõ gîi t¶ mÇu vµng Giáo viên đọc mẫu lần 2 - Học sinh đọc cả bài + Baøi vaên treân em thích nhaát laø caûnh nào ? Hãy đọc đoạn tả cảnh vật đó.. - Học sinh đọc đoạn thích. - Giải thích tại sao em yêu cảnh vật đó ? -> LG: Môi trường C. Cñng cè – dÆn do - Theo em,nghệ thuật tạo nên nét đặc sắc …Chính là cách dùng các từ chỉ màu vàng cña bµi v¨n lµ g×? kh¸c nhau cña t¸c gi¶. - Về nhà: Đọc diễn cảm bài văn, đọc trớc “ngh×n n¨m v¨n hiÕn” -------------------------------------------TiÕt 5 :. Khoa häc Bµi 2: Nam hay n÷ (t1). I. MỤC TIÊU: - Nhận ra sự cần thiết cần phải thay đổi một số quan niệm của xã hội về vai trò của nam, nữ. - Tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt nam, nữ. * CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC - Kĩ năng phân tích, đối chiếu các đặc điểm đặc trưng của nam và nữ. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình về các quan niệm nam, nữ trong xã hội. - Kĩ năng tự nhận thức và xác định giá trị của bản thân. II. CÁC PP/KTDH: Thảo luận nhóm ; Trò chơi. III. CHUẨN BỊ: - Phiếu ghi bài tập trang 8, bảng phụ kẻ 3 cột. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. KT bài cũ - Giáo viên treo ảnh và yêu cầu học sinh nêu đặc điểm - Học sinh trả lời. giống nhau giữa đứa trẻ với bố mẹ. Em rút ra được gì ?  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét 3. Bài mới: + Giới thiệu bài:.

(17) Nam hay nữ * Hoạt động 1: Làm việc với SGK  Bước 1: Làm việc theo cặp - Giáo viên yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau cùng quan sát các hình ở trang 6 SGK và trả lời các câu hỏi 1,2,3. - Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái ? - Khi một em bé mới sinh dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?  Bước 2: Hoạt động cả lớp.  Giáo viên chốt * Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”  Bứơc 1: - Giáo viên phát cho mỗi các tấm phiếu ( trang 8) và hướng dẫn cách chơi.  Liệt kê về các đặc điểm: cấu tạo cơ thể, tính cách, nghề nghiệp của nữ và nam (mỗi đặc điểm ghi vào một phiếu) theo cách hiểu của bạn. - Những đặc điểm chỉ nữ có: - Đặc điểm hoặc nghề nghiệp có cả ở nam và nư: - Những đặc điểm chỉ nam có:  Gắn các tấm phiếu đó vào bảng được kẻ theo mẫu (theo nhóm)  Bước 2: Hoạt động cả lớp - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm báo cáo, trình bày kết quả. Học sinh nêu lại Thảo luận nhóm - Nhóm đôi quan sát các hình ở trang 6 SGK và thảo luận trả lời các câu hỏi.. - Đại diện hóm lên trình bày - Lớp nhận xét bổ sung.. - Học sinh nhận phiếu. - Học sinh làm việc theo 4 nhóm.. - Học sinh gắn vào bảng được kẻ sẵn (theo từng nhóm). - Lần lượt từng nhóm giải thích cách sắp xếp. - Cả lớp nhận xét.. -GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc . * Hoạt động 3: Thảo luận một số quan niệm xã hội về nam và nữ  Bước 1: Làm việc theo nhóm: -Mỗi nhóm 2 câu hỏi. - GV yêu cầu các nhóm thảo luận 1.Bạn có đồng ý với những câu dưới đây không ? Hãy giải thích tại sao ? a/ Công việc nội trợ là của phụ nữ. b/ Đàn ông là người kiếm tiền nuôi cả gia đình . c/ Con gái nên học nữ công gia chánh, con trai nên học kĩ thuật . 2.Trong gia đình, những yêu cầu hay cư xử của cha mẹ với con trai và con gái có khác nhau không và khác nhau như thế nào ? Như vậy có hợp lí không ?.

(18) 3.Liên hệ trong lớp mình có sự phân biệt đối xử giữa HS nam và HS nữ không ? Như vậy có hợp lí không ? 4.Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ ?  Bước 2: Làm việc cả lớp: -Từng nhóm báo cáo kết quả. GDKNS: Hãy nêu những suy nghĩ của mình về quan niệm nam, nữ trong trong XH. 4. Củng cố -Nêu nội dung Bạn cần biết - 2 HS đọc lại. - Nhận xét tiết học. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 1: To¸n TiÕt 4 : ¤n tËp : So s¸nh hai ph©n sè (tiÕp theo) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - So sánh 2 phân số với đơn vị - So s¸nh 2 ph©n sè cïng mÉu, kh¸c mÉu sè - So s¸nh 2 ph©n sè cïng tö II. Các hoạt động dạy học chủ yếu A. KiÓm tra bµi cò 78 79 -So s¸nh c¸c phÊn sè 79 vµ 78 - Nªu c¸ch so s¸nh c¸c ph©n sè ? B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn «n tËp Bµi 1 : Lµm sgk - KiÕn thøc: So s¸nh ph©n sè víi 1 ⇒ Chèt: ThÕ nµo lµ ph©n sè lín h¬n 1; b»ng 1; nhá h¬n 1 ? Bµi 2: Lµm nh¸p - KiÕn thøc: So s¸nh ph©n sè cã cïng tö sè ⇒ Chèt: c¸ch so s¸nh 2 ph©n sè cã cïng tö sè Bµi 3: lµm nh¸p - KiÕn thøc: So s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè - G chấm tay đôi. -> Chèt: Nªu c¸ch so s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè ? Bµi 4: vë. - Lµm b¶ng con , gi¶i thÝch c¸nh lµm. - H nªu yªu cÇu , tù lµm S/7. + Nªu yªu cÇu - H lµm nh¸p, - H nªu c¸ch lµm + Nªu yªu cÇu - H lµm nh¸p, - 2 H tr×nh bµy + Nªu yªu cÇu -Lµm vë ,.

(19) – G chÊm, ch÷a bµi trªn b¶ng phô. -1 em lµm b¶ng phô ⇒ Chốt: cách trình bài bài toán không - H đôi bài kiểm tra cã phÐp tÝnh C. Cñng cè - dÆn dß - NhËn xÐt.. TiÕt 3 :. TËp lµm v¨n TiÕt 1 : CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh I. Mục đích yêu cầu 1. Nắm đợc 3 phần (MB, TB, KB ) của một bài văn tả cảnh 2. BiÕt ph©n tÝch cÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh cô thÓ *Lồng ghép MT: Thấy được vẻ đẹp của môi trường II. Các hoạt động dạy học A. Më ®Çu - Giíi thiÖu m«n tËp lµm v¨n líp 5 B.D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. H×nh thµnh kh¸i niÖm Bµi 1: - G nªu yªu cÇu - §äc thÇm yªu cÇu, nªu yªu cÇu - §äc thÇm bµi “Hoµng h«n trªn s«ng Hơng”, trao đổi nhóm 2 để xác định mở - Làm việc nhóm 2 nêu ý kiến bµi, th©n bµi, kÕt bµi Më bµi : Cuèi buæi chiÒu ...yªn tÜnh nµy - > chèt: Bµi v¨n gåm cã 3 phÇn: më bµi, Th©n bµi : ®o¹n 2 , 3 th©n bµi, kÕt bµi.... KÕt bµi : HuÕ thøc dËy ...hÕt. - §äc to më bµi? - 1 H đọc - Më bµi t¸c gi¶ nªu g×? - Giới thiệu đặc điểm của Huế lúc hòang - Em cã nhËn xÐt g× vÒ th©n bµi bµi v¨n? h«n - Cã 2 ®o¹n : + đoạn 1 : Tả theo sự đổi sắc mầu + đoạn 2: Hoạt động của con ngời từ lúc =>TB: tả sự thay đổi cảnh sắc theo thời hoàng hôn đến lúc thành phố lên đèn gian - PhÇn kÕt bµi t¸c gi¶ nªu ý g×? => §ã lµ lêi nhËn xÐt, c¶m nghÜ cña t¸c gi¶ - Sù thøc dËy cña HuÕ sau hoµng h«n Bµi 2: - Đọc thầm 2 bài văn để trả lời cho câu hỏi + §äc thÇm, nªu yªu cÇu 2 - Trao đổi nhóm 2 nêu ý kiến =>Gi¸o viªn chèt:- Sù gièng nhau: 2 bµi đều giới thiệu bao quát quang cảnh định tả råi ®i vµo t¶ cô thÓ tõng c¶nh - Sù kh¸c nhau:.... - Qua 2 bµi v¨n, em cã nhËn xÐt g× vÒ cÊu.

(20) t¹o bµi v¨n t¶ c¶nh + Më bµi cÇn giíi thiÖu g× ? + PhÇn th©n bµi cÇn t¶ g×? + PhÇn kÕt bµi cÇn nªu nh÷ng g×? => §äc ghi nhí SGK 3. LuyÖn tËp - §äc thÇm yªu cÇu bµi - §äc thÇm bµi “n¾ng tra” ? => Chèt : - MB: Lêi nhËn xÐt chung vÒ n¾ng tra - TB: T¶ c¶nh n¾ng tra (gåm 4 ®o¹n) -KB: Lêi c¶m th¸n : T×nh th¬ng yªu mÑ cña con + Lång ghÐp : m«i trêng qua bµi v¨n C. Cñng cè - dÆn dß - Bµi v¨n t¶ c¶nh cã cÊu t¹o nh thÕ nµo?. - Cã 3 phÇn : Më bµi, th©n bµi, kÕt bµi - Giới thiệu bao quát cảnh định tả - T¶ tõng phÇn cña c¶nh - Nªu nhËn xÐt hoÆc c¶m nghÜ - 1, 2 H đọc. - §äc thÇm, lµm nh¸p - Nªu ý kiÕn. - VÒ nhµ : Quan s¸t buæi s¸ng (tra, chiÒu ) trong vên c©y. TiÕt 4. LuyÖn tõ vµ c©u Tiết 2: Luyện tập về từ đồng nghĩa I. Mục đích yêu cầu - Tìm đợc nhiều từ đồng nghĩa với từ đã cho - Cảm nhận đợc sự khác nhau qua những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, từ đó biết cân nh¾c, lùa chän tõ thÝch hîp víi v¨n c¶nh cô thÓ II. Các hoạt động dạy học A. KiÓm tra bµi cò - Tìm 2 từ đồng nghĩa? - ViÕt b¶ng con - Thế nào là từ đồng nghĩa? B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - Nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Híng dÉn thùc hµnh - §äc thÇm yªu cÇu, nªu yªu cÇu Bµi 1 : - Lµm nh¸p, d·y nªu: xanh um, xanh l¬, -Tìm từ đồng nghĩa chỉ màu xanh xanh l¸ m¹, xanh non, xanh da trêi. - T¬ng tù c¸c mµu cßn l¹i => Một từ có nhiều từ đồng nghĩa với nó + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu Bµi 2 : Vë - Lµm vë , tr×nh bµy miÖng theo d·y - Khi đặt câu với từ đồng nghĩa không - Dùng từ đúng văn cảnh hoµn toµn cÇn lu ý g×? + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu Bµi 3: SGK - Lµm SGK: Dïng ch× g¹ch ch©n tõ ®iÒn - G nªu yªu cÇu.

(21) - §a b¶ng phô , ch÷a bµi - V× sao l¹i dïng tõ ®iªn cuång trong c©u 2 ®o¹n 1 ? … - §äc l¹i ®o¹n v¨n hoµn chØnh => Lựa chọn từ đồng nghĩa thích hợp với v¨n c¶nh cô thÓ lµm c©u v¨n chÝnh x¸c vµ hay C. Cñng cè – dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc TiÕt 6:. KÜ thuËt Bµi 1 : §Ýnh khuy hai lç (tiÕt 1) I Môc tiªu: Gióp HS -Biết cách đính khuy hai lỗ. -Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật. -RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II.§å dïng d¹y häc: -GV : VËt mÉu vµ mét sè s¶n phÈm øng dông. -HS : VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. III.Các hoạt động dạy học:. A. Ôn định tổ chức lớp B. Bµi míi - GV nêu mục đích bài học Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu - Nªu yªu cÇu - H quan s¸t h×nh 1a vµ tr¶ lêi - Nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thớc, màu câu hỏi s¾c cña khuy hai lç? …Khuy 2 lç cã nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau: cã c¸i h×nh trßn, cã Nhận xét về đờng chỉ đính khuy, khoảng cách giữa cái hình vuông….) các khuy đính trên sản phẩm ? + Cho H quan sát khuy đính trên sản phẩm may mặc - H quan sát nh ¸o, vá gèi, ... - NhËn xÐt vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy, so s¸nh vÞ - H nªu nhËn xÐt : Kho¶ng c¸ch cña c¸c khuy vµ lç khuyÕt trªn hai nÑp ¸o? gia các khuy đều nhau, vị trí của -G nhËn xÐt chung, chèt l¹i c¸c ý chÝnh cÇn nhí trong khuy vµ lç khuyÕt trªn 2 nÑp ¸o H§1. trïng nhau Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật -Yêu cầu H đọc mục II SGK + H đọc ? Nêu tên các bớc trong quy trình đính khuy? -§äc l¹i môc 1 vµ quan s¸t h×nh 2/ SGK -§äc l¹i môc 1 : 1 em ? Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy 2 lỗ? - Gäi 1 häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c ë bíc 1. - Quan s¸t - G quan s¸t, uèn n¾n, hdÉn nhanh l¹i. - H lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c lÇn ? Để đính khuy ta cần chuẩn bị những gì? tiÕp theo - G thao tác mẫu cách đính khuy..

(22) -Hớng dẫn lần khâu đính thứ nhất. - H thùc hµnh gÊp nÑp, kh©u lîc, -Hớng dẫn thực hiện thao tác quấn chỉ quanh chân vạch dấu các điểm đính khuy. khuy.. 3. Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - NhËn xÐt tiÕt häc. Dặn chuẩn bị tiết sau mang đầy đủ đồ dùng đi thực hµnh. ----------------------------------------------------TiÕt 7 ThÓ dôc BAØI 2 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC I. MỤC TIÊU: - On để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc tiết học, cách xin phép ra, váo lớp. Yêu cầu thuần thục đọng tác và báo cáo ( to, rõ, đủ nội dung báo cáo ) - Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ” và “ Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, 4 cơ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát * Trò chơi: “ Tìm người chỉ huy” 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - On cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra ngoài và vào lớp - Lần 1 GV điều khiển, sửa sai - Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển - Các tổ thi đua trình diễn, GV nhận xét. Định lượng. 4-6phút 1-2 phút. 1-2 phút 2-3 phút 18-22phút 7-8phút. Phương pháp tổ chức - HS tập hợp thành 3 hàng dọc. €€€€ €€€€ €€€€ GV €€€€ €€€€ €€€€€€€ €. 3 lần. €€€€€€€ €. * Trò chơi vận động - “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ”. 10-12phút 4-6 phút. - “ Lò cò tiếp sức”.. 4-6 phút. GV - Tập hợp theo đội hình chơi.

(23) Nội dung - GV nêu tên và giải thích cách chơi và quy định chơi , cho cả lớp thi đua, GV quan xát nhận xét biểu dương HS thắng cuộc và chơi đúng luật. 3. Phần kết thúc: - Cho HS thực hiện động tác thả lỏng - G cùng HS hệ thống bài - G nhận xét, đánh giá tiết học.. Định lượng. Phương pháp tổ chức. 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút. Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 1 : To¸n TiÕt 5 : Ph©n sè thËp ph©n I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - BiÕt thÕ nµo lµ ph©n sè thËp ph©n - BiÕt cã mét sè ph©n sè cã thÓ chuyÓn thµnh ph©n sè thËp ph©n vµ chuyÓn c¸c ph©n sè nµy thµnh ph©n sè thËp ph©n II. Các hoạt động dạy học chủ yếu A. KiÓm tra bµi cò 1 - Lµm b¶ng con: - ViÕt 3 ph©n sè b»ng ph©n sè: 2 - Dựa vào đâu để viết đợc các phân số - TÝnh chÊt cña ph©n s« nµy ? B. Bµi míi *. Giíi thiÖu ph©n sè thËp ph©n - Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng ph©n sè ? 3 5 17 10 ; 100 ; 1000 + §äc c¸c ph©n sè trªn ?. - H đọc - d·y nªu. - NhËn xÐt mÉu sè cña c¸c ph©n sè trªn ?. - H nh¾c theo d·y.. -. G chèt : C¸c ph©n sè cã mÉu sè lµ 10, 100, 1000 … Lµ c¸c ph©n sè thËp ph©n 3 - H lµm b¶ng con , tr×nh bµy c¸ch lµm , + Gi¸o viªn viÕt b¶ng ph©n sè 5 3 6 3 5 10 = - ViÕt 1 ph©n sè thËp ph©n b»ng ph©n sè 5 - H lµm b¶ng con , nªu c¸ch lµm cña m×nh - NhËn xÐt …Nh©n c¶ TS vµ MS víi 1 sè tù nhiªn nµo đó để đợc 1 phân số mới có MS là 10 ,.

(24) 20 7 + T¬ng tù víi ph©n sè 4 ; 125 - Muèn chuyÓn 1 ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n ta lµm nh thÕ nµo? ⇒ G chèt: Mét sè ph©n sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n C.LuyÖn tËp Bµi 1:Lµm miÖng - Chèt: ThÕ nµo lµ ph©n sè thËp ph©n Bµi 2: Lµm b¶ng con - Chèt: ViÕt ph©n sè thËp ph©n Bµi 3: Lµm sgk - Chèt: Nªu ph©n sè thËp ph©n Bµi 4: Lµm vë -ChÊm §/S - Ch÷a b¶ng phô -> Chèt: T×m ph©n sè thËp ph©n D. Cñng cè - dÆn dß - ThÕ nµo lµ ph©n sè thËp ph©n ? TiÕt2:. 100 , 1000….. - H nªu yªu cÇu - làm nhóm đôi , trình bày trớc lớp + Nªu yªu cÇu -Làm bảng con , đọc lại phân số vừa viết + Nªu yªu cÇu -Lµm SGK + Nªu yªu cÇu -Tù lµm vë , 1 em lµm b¶ng phô - H đổi bài kiểm tra. TËp lµm v¨n LuyÖn tËp t¶ c¶nh. I. Mục đích yêu cầu 1. Từ việc quan sát tinh tế của tác giả trong đoạn văn “Buổi sớm trên cánh đồng”, Học sinh hiÓu thÕ nµo lµ nghÖ thuËt quan s¸t vµ miªu t¶ trong bµi v¨n t¶ c¶nh 2. Biết lập dàn ý tả cảnh một buổi trong ngày và trình bày theo dàn ý đã quan sát II. Các hoạt động dạy học. A. KiÓm tra bµi cò - Nªn cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh? B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn thùc hµnh Bµi1: - G : Đọc thầm và xác định yêu cầu. + 1 H đọc to yêu cầu bài 1 , 1 em đọc bài văn “Buổi sáng trên cánh đồng” => Chốt: Nghệ thuật quan sát và chọn lọc - Trao đổi nhóm 2 trả lời câu hỏi - Tr×nh bµy tríc líp , nhËn xÐt bæ sung chi tiÕt t¶ c¶nh cña nhµ v¨n Lu Quang Vò Bµi2: + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu - Đọc to đề bài : 1 em - Bµi v¨n yªu cÇu g× ? - Cảnh định tả ở đâu? vào thời gian - H nêu : Tả cảnh vào buổi sáng…. nµo?.

(25) - Khi t¶ cÇn chó ý g×? - Gạch chân vào đề bài. …T¶ theo thêi gian T¶ theo tr×nh tù bé phËn - G giúp đỡ H yếu - H lµm nh¸p - NhËn xÐt chung - Tr×nh bµy miÖng dµn bµi => T¶ c¶nh bao giê còng cã con ngêi , con - NhËn xÐt vật . Hoạt động của ngời , vật sẽ làm cho cảnh vật thêm đẹp và sinh động hơn . Cần lùa chän chi tiÕt bé phËn cña c¶nh. Sö dông nhiều giác quan để cảm nhận vẻ riêng của c¶nh vËt C. Cñng cè – dÆn dß - Nh¾c l¹i cÊu t¹o bµi v¨n t¶ c¶nh? - VÒ nhµ: Söa hoµn chØnh dµn ý. TiÕt 4. Hoạt động tập thể tuÇn 1. I – Muïc tieâu: * H sinh ho¹t líp tuÇn 1 * RÌn kÜ n¨ng sèng: KÜ n¨ng giao tiÕp - Kiến thức: Hs hiểu ý nghĩa của kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống. - Kỹ năng: Hs biết cách thức để giao tiếp có hiệu quả, thể hiện con người có văn hóa. - Thái độ: H biết vận dụng kĩ năng giao tiếp vào cuộc sống và các mối quan hệ với mọi người xung quanh. II. Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : - Haùt taäp theå . B- Dạy bài mới :. - G giới thiệu bài: Chia líp thµnh 4 nhãm 1. Sinh ho¹t líp 1.1 Đánh giá hoạt động tuần qua - G nªu yªu cÇu - Theo dâi, l¾ng nghe, ghi chÐp. - G kết luận : Cần phát huy những mặt đợc trong tuÇn, kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. - 1 H đại diện của lớp lên giới thiệu về lớp. - H các nhóm tự trao đổi nhận xét về u khuyÕt ®iÓm cña nhãm m×nh (4-5’) - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy tríc líp -C¸c nhãm kh¸c theo dâi bæ sung cho nhau - Chủ tịch hội đồng tự quản lớp kết luận chung.

(26) 1.2 : Ph¬ng híng tuÇn 2 - G nªu ph¬ng híng tuÇn 2 + Häc ch¬ng tr×nh tuÇn 2 2. RÌn kÜ n¨ng Hoạt động 1 : Trị chơi “ Truyền tin”. Muïc tieâu : H biết được ý nghĩa của việc lắng nghe khi giao tiếp. H biết cách làm thế nào để truyền và nhận thông tin được chính xác. + Caùch tieán haønh : - G chia lớp thành 2 nhóm lớn. - G hướng dẫn cách chơi. - G cho H chơi. - G nhận xét, kết luận : cÇn lắng nghe khi giao tiếp để truyền và nhận thông tin được chính xác. Hoạt động 2 : Lắng nghe tích cực. + Muïc tieâu : H hiểu được vai trò của lắng nghe tích cực trong giao tiếp. H có thái độ tôn trọng ý kiến của người khác và biết tạo điều kiện để người khác nói. + Caùch tieán haønh : - G chia lớp thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu các nhóm thảo luận về một chủ đề. VD: Nhóm 1;3 thảo luận chủ để gia đình Nhãm 2,4 nãi vÒ thÇy c«… - Cho các nhóm trình bày. - G nhaän xeùt , tuyªn d¬ng nhãm tr×nh bµy tèt. + KL: CÇn biết cách thức để giao tiếp có hiệu quả, thể hiện con người có văn hóa Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học. - H l¾ng nghe. - Mỗi dãy là 1 nhóm. - H theo dõi - H chơi.. - H các nhóm tự trao đổi thảo luận - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy tríc líp -C¸c nhãm kh¸c theo dâi, hái chÊt vÊn vµ bæ sung cho nhau. TiÕt 6 LÞch sö Bài 1: “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH. I. MỤC TIÊU - Biết được thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược, Trương Định là thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào chống Pháp ở Nam Kì. Nêu các sự kiện chủ yếu về Trương Định: Không tuân theo lệnh vua, cùng nhân dân chống Pháp. + Trương Định quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp ngay.

(27) khi chúng vừa tấn công Gia Định( năm 1859). + Triều đình kí hoà ươc nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp và ra lệnh cho Trương Định sẽ giải tán lực lượng kháng chiến. + Trương Định không tuân theo lệnh vua, kiên quyết cùng nhân dân chống Pháp. - Biết các đường phố, trường học,… mang tên Trương Định. II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC - Hình vẽ trong SGK. - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Phiếu học tập cho HS. - Sơ đồ kẻ sẵn theo mục củng cố. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC I . Ổn định tổ chức - Hát 1 bài II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài: - HS lắng nghe GV giới thiệu bài Hoạt động 1: Làm việc cả lớp Mục tiêu: Giúp HS biết tình hình đất nước ta sau khi thực dân Pháp mở cuộc xâm lược. Cách tiến hành: - HS quan sát hình minh hoạ (trang 5 SGK) và trả lời câu hỏi. - GV yêu cầu HS làm việc với SGK và trả lời các câu hỏi sau: HS đọc SGK, suy nghĩ và tìm câu + Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi thực dân Pháp trả lời theo nhãm. xâm lược nước ta? + Triều đình nhà Nguyễn có thái độ thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp? - GV gọi H trả lời các câu hỏi trước lớp. - HS lần lượt trả lời, lớp theo dõi - GV chỉ bản đồ và giảng giải: Ngày 1-9-1858, và bổ sung ý kiến. thực dân Pháp tấn công vào Đà nẵng  Hoạt động 2: Làm việc nhóm. Mục tiêu: Giúp HS hiểu Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược. Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu sau: - HS chia thành các nhóm nhỏ,.

(28) +Cùng đọc sách, thảo luận để trả lời các câu hỏi sau: 1. Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Định làm gì? + Theo em lệnh của nhà vua đúng hay sai? Vì sao? 2. Nhận được lệnh vua, Trương Định có thái độ và suy nghĩ như thế nào ? 3. Nghĩa quân và dân chúng đã làm gì trước băn khoăn đó của Trương Định? Việc làm đó có tác dụng như thế nào? 4. Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân? - GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận từng câu hỏi trước lớp. - GV nhận xét kết quả thảo luận. ->GV kết luận: Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn đông Nam Kì cho thực dân Pháp. Triều đình ra tán lực lượng nhưng ông kiên quyết cùng với nhân  Hoạt động 3: Làm việc cả lớp Mục tiêu: Giúp HS hiểu lòng biết ơn và tự hào của nhân dân ta với “Bình Tây Đại nguyên soái”. Cách tiến hành: - GV lần lượt nêu các câu hỏi sau cho HS trả lời:. cùng đọc sách, thảo luận để hoàn thành phiếu. Thư ký ghi ý kiến của các bạn vào phiếu. - HS báo cáo kết quả thảo luận theo hướng dẫn của GV.. ký hoà ước nhường 3 tỉnh Miền lệnh cho Trương Định phải giải dân chống quân xâm lược.. + Nêu cảm nghĩ của em về Bình Tây Đại nguyên - HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến: soái Trương Định. + Hãy kể thêm một vài mẩu chuyện về ông mà em biết. + Nhân dân ta đã làm gì để bày tỏ lòng biết ơn và tự hào về ông? -> GV kết luận: Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Kì 3..Củng cố – dặn dò - GV yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và hoàn thành - HS kẻ sơ đồ vào vở - HS trả lời. nhanh sơ đồ trong SGK.

(29) - Chuẩn bị bài sau: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.  Sơ đồ SGK: Triều đình: kí hịa ước với giặc Pháp và lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng. Nhn dn: suy tôn ông lên: “ Bình Tây Đại nguyên soái”. TRƯƠNG ĐỊNH. Quyết tâm chống lệnh vua ở lại cùng nhân dân đánh giặc. TiÕt 7. -------------------------------------------------------------§Þa lÝ VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA.. I.Mục tiêu:Giúp hs: -Mô tả sơ lược vị trí địa lý và giới hạn của nước Việt Nam (Trên bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á,có đất liền,biển,đảo,các nước láng giềng, diện tích đất liền ) - Chỉ phần đất liền trên bản đồ. II.Đồ dùng: Bản đồ địa lý Việt Nam ,quả địa cầu,lược đồ trống . III.Hoạt động dạy học:. A.Kiểm tra: - GV nêu cách học môn Địa lí B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: 2,Hướng dẫn tìm hiểu bài: HĐ1:Vị trí địa lý và giới hạn: -Cho hs quan sát H1 sgk.. -HS quan sát -Đất liền ,biển ,đảo và quần đảo -HS lên bảng chỉ -Đất nước Việt Nam gồm những bộ phận nào? -Trung Quốc,Lào,Cam –Pu-Chia -Chỉ phần đất liền của nước ta trên lượcđồ -Phần đất liền của nước ta giáp với những -Đông,Nam và Tây nam nước nào? -Biển Đông -Biển bao bọc phía nào của phần đất liền nước +Đảo :Cát Bà,Bạch Long Vĩ, Côn.

(30) ta?Tên biển là gì? -Kể tên một số đảo và quần đảo nước ta. -Chỉ vị trí của nước ta trên quả địa cầu. Đảo, Phú Quốc… +Quần đảo:Hoàng Sa,Trường Sa -Thuận lợi giao lưu, buôn bán…. -Vị trí của nước ta có những thuận lợi gì cho *Biết được hình dáng đất nước, việc giao lưu với các nước khác? diện tích... HĐ2:Hình dạng và diện tích: HĐ nhóm 2 nêu, bổ sung GV hướng dẫn và giao việc -Có hình cong chữ s +Phần đất liền của nước ta có đặc điểm gì? +Từ Bắc vào Nam theo đường thẳng,phần đất liền nước ta dài bao nhiêu km?Nơi hẹp nhất là bao nhiêu km? +Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu? +So sánh diện tích nước ta với một số nước có trong bảng số liệu. -Qua bài này em biết được những gì về đất nước ta? HĐ3: Củng cố,dặn dò: - Nêu vị trí ,hình dang,diện tích nước ta? - Chuẩn bị bài sau. -1650km ,nơi hẹp nhất chưa đầy 50 km.. -Đại diện nhóm trình bày -HS trả lời kết hợp chỉ ở lược đồ trống. -HS đoc ghi nhớ Địa hình và khoáng sản. TuÇn 2 Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 1. Hoạt động tập thể. Bµi häc: An toµn giao th«ng I. Mục đích - Yêu cầu 1. KiÕn thøc: - Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ an toµn giao th«ng. 2. KÜ n¨ng: - Rèn kĩ năng cơ bản, đơn giản khi tham gia tham gia giao thông. 3. Thái độ: - Gi¸o dôc ý thøc chÊp hµnh luËt lÖ khi tham gia giao th«ng. II. Hoạt động dạy học chủ yếu 1. T×nh h×nh giao th«ng ë níc ta hiÖn nay.

(31) - GV cho HS th¶o luËn nhãm - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ý kiÕn - GV gäi HS nhËn xÐt GV: T×nh h×nh giao th«ng ë níc ta hiÖn nay ngµy cµng diÔn biÕn phøc t¹p. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m, b×nh qu©n mét ngµy cã 30 ngêi chÕt v× tai n¹n giao th«ng… 2. Nguyªn nh©n g©y tai n¹n giao th«ng - G híng dÉn H th¶o luËn nhãm - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy + Mật độ dân số quá đông ở thành thị, nơi diễn ra giao thông đông đúc. + ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng cña mét sè ngêi khi tham gia giao th«ng cßn cha tèt + Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc tai giao th«ng - G cho HS th¶o luËn nhãm - H tr×nh bµy - G nhËn xÐt, bæ sung: + Ph¶i cã mét sè hiÓu biÕt vÒ luËt lÖ khi tham gia giao th«ng. + Đi đúng lề bên phải, không đi hàng ba, hàng bốn. + §éi mò b¶o hiÓm khi ®i xe m¸y + Quan sát tín hiệu đèn báo nơi ngã ba, dừng lại đúng lề quy định… III. Cñng cè - DÆn dß: - G: Khi tham gia giao thông em đã thực hiện luật lệ giao thông nh thế nào? - G nhËn xÐt chung giê häc.. TiÕt 2. :. Toan TiÕt 6 : LuyÖn tËp. I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - NhËn biÕt c¸c ph©n sè thËp ph©n - ChuyÓn mét ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n - Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ t×m gi¸ trÞ mét ph©n sè cña mét sè cho tríc II. Các hoạt động dạy học chủ yếu A. Khởi động: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng. - G đưa lần lượt các câu hỏi- H ghi đáp án ra bảng con 15 Câu 1: ViÕt ph©n sè sau thµnh ph©n sè thËp ph©n 125 Câu 2: Thế nào là phân số thập phân A. Phân số có mẫu số là 10; 100;1000….. B. Phân số có tở số là 10; 100 ; 1000……. C. Phân số có mẫu số là các số tròn chục.

(32) 15 Câu 3: ViÕt ph©n sè sau thµnh ph©n sè thËp ph©n 250 - Nhận xét. - Muèn chuyÓn 1 ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n ta lµm nh thÕ nµo? B. LuyÖn tËp Bµi 1: SGK + Nªu yªu cÇu - HS tự làm bài rồi chữa bài 0 - Theo dâi , gióp häc sinh cßn chËm. 1 10. 1 2 10. -> Chèt: Cho HS lần lượt đọc các phân ... ... ... ... ... ... ... ... số trên tia số và cho HS biết đó là các - HS điền các phân số thích hợp trên tia số phân số thập phân rồi lần lượt đọc các phân số đó Bµi 2:B¶ng con - NhËn xÐt + Nªu yªu cÇu - Yêu cầu HS nêu cách chuyển -> Chèt: ChuyÓn ph©n sè thµnh ph©n sè -Lµm b¶ng con thËp ph©n Bµi 4:SGK -ChÊm §/S , nhËn xÐt , ch÷a bµi trªn b¶ng phô -> Chốt kiến thức : Muốn điền dấu đúng ta lµm thÕ nµo? Bµi 3: Vë -ChÊm vë , nhËn xÐt -> Chèt: ViÕt c¸c ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n cã mÉu lµ 100 Bµi 5:Vë. + Nªu yªu cÇu - Lµm sgk , 1 em lµm b¶ng phô. + Nªu yªu cÇu - Tù lµm vë. + Nªu yªu cÇu - ChÊm vë , ch÷a bµi b¶ng phô -> Chèt: T×m ph©n sè cña mét sè cho tr- - Tù lµm vë , 1 em lµm b¶ng phô - §æi bµi kiÓm tra íc C. Cñng cè - dÆn dß - NhËn xÐt giê häc TiÕt 2:. Tập đọc TiÕt 3 : Ngh×n n¨m v¨n hiÕn. I. Mục đích yêu cầu - Biết đọc đúng một văn bản khoa học thờng thức có bảng thống kê..

(33) - Hiểu nội dung bài : Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là một bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nớc ta. II. §å dïng d¹y häc - B¶ng phô viÕt s½n mét b¶ng thèng kª III. Các hoạt động dạy học A. KiÓm tra bµi cò - Đọc bài: “Quang cảnh làng mạc ngày - 2 H đọc mïa” - G nhËn xÐt B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - §Êt níc VN cã truyÒn th«ng hiÕu häc l©u - Nghe đời. Các triều đại vua đã tổ chức nhiều khoa thi, lấy đỗ nhiều tiến sĩ...Nghìn năm văn hiÕn 2. Luyện đọc đúng - 1 H đọc cả bài. Lớp đọc thầm và chia đoạn - 3 ®o¹n: + ®o¹n 1: ... nh sau + Bài đọc chia làm mấy đoạn ? + ®o¹n 2: ... khung thèng kª + ®o¹n 3: Cßn l¹i -§äc nèi ®o¹n - Dãy 3 học sinh đọc nối đoạn * Luyện đọc từng đoạn §o¹n 1 - Câu 1 : đọc đúng: Hà Nội, Việt Nam. - 1 H đọc câu 1 - Gäi H gi¶i nghÜa: V¨n hiÕn, V¨n MiÕu, Quèc Tö Gi¸m -1 H đọc SGK - H luyện đọc đoạn 1 theo dãy. ⇒ Cả đoạn đọc rõ ràng, phát âm đúng. §o¹n 2 - Treo b¶ng phô, híng dÉn - Quan sát để thấy đợc cách đọc - §äc rµnh m¹ch b¶ng thèng kª theo tr×nh tù Triều đại Lý/ Số khoa thi 6/ Số tiến sĩ :11/ Số - H đọc thể hiện tr¹ng nguyªn: 0 - H luyện đọc đoạn 2 theo dãy. §o¹n 3 - H đọc câu - Đọc đúng : nền, lâu . - H đọc chú giải - Yªu cÇu H gi¶i nghÜa: chøng tÝch - H luyÖn ®o¹n 3 ⇒ Cả đoạn đọc trôi chảy, phát âm đúng. - Đọc nhóm đôi C¶ bµi ⇒ Toàn bài đọc to, rõ ràng, rành mạch, - 1H đọc toàn bài ngắt nghỉ đúng. - Giáo viên đọc mẫu. 3. Híng ®Én t×m hiÓu bµi - §Õn th¨m V¨n MiÕu kh¸ch níc ngoµi + §äc thÇm ®o¹n 1vµ TL c©u hái 1 ...Më khoa thi tiÕn sÜ tõ rÊt sím... ng¹c nhiªn v× ®iÒu g× ? - Quan s¸t tranh V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m - Cho H quan s¸t tranh =>Đây là di tích lịch sử nổi tiếng ở thủ đô.

(34) Hµ Néi. N¬i thê Khæng Tö vµ c¸c bËc hiÒn triÕt næi tiÕng. §©y lµ trêng häc ®Çu tiªn cña ViÖt Nam - Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi?. - Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất? - Các triều đại tổ chức nhiều khoa thi, lấy đỗ nhiÒu tiÕn sÜ thÓ hiÖn truyÒn thèng g× cña ngêi VN? - Ngµy nay, trong V¨n MiÕu cßn cã chøng tích gì về một nền văn hiến lâu đời? - Bµi v¨n gióp em hiÓu ®iÒu g× vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ ViÖt Nam?. + §äc thÇm ®o¹n 2 vµ TL c©u hái 2. + §äc thÇm ®o¹n 3 vµ t×m hiÓu c©u 3 - Cã bia kh¾c - TruyÒn thèng hiÕu häc cña con ngêi ViÖt Nam . Chóng ta tù hµo vÒ nÒn v¨n hiÕn l©u đời của đất nớc….. 4. Hớng dẫn đọc diễn cảm - §o¹n 1: §äc râ rµng. NhÊn giäng tõ : ®Çu tiªn, ng¹c nhiªn - Đoạn 2: Đọc tuần tự từng mục của bảng - 2 H đọc thèng kª - Đoạn 3: Đọc rõ ràng. Nhấn giọng từ: - H đọc : dãy muçm giµ cæ kÝnh, tiÕn sÜ + Toàn bài đọc giọng thể hiện tình cảm trân - 3 H đọc träng, tù hµo. §äc râ rµng,rµnh m¹ch b¶ng thống kê theo trình tự cột ngang. G đọc mẫu lÇn 2 - NhËn xÐt C. Cñng cè - dÆn dß - NhËn xÐt giê häc. - 1H đọc cả bài - H đọc đoạn mình thích. TiÕt 4. Đạo đức Em lµ häc sinh líp 5 (TiÕt 2) I.Môc tiªu. Cñng cè cho H : -Vị thế của H lớp 5 với các lớp khác. Biết liên hệ bản thân cần làm gì để xứng đáng là học sinh líp 5 . - Kể đợc 1 số tấm gơng tốt về học sinh lớp 5 - GDKNS : Kĩ năng tự nhận thức, KN xác định giá trị, KN ra quyết định. Giáo dục H tình yêu và trách nhiệm đối với trờng, lớp. II.Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. -Các bài hát về chủ đề trờng em. -C¸c truyÖn nãi vÒ tÊm g¬ng H líp 5 g¬ng mÉu. III.Các hoạt động dạy học. KiÓm tra - Chúng ta cần làm gì để xứng đáng là học - Trình bày : 2 em sinh líp 5 ? Bµi míi.

(35) Hoạt động 1 :Thảo luận nhóm (BT 1) - G yªu cÇu: KÓ vÒ häc sinh líp 5 theo yªu cÇu bµi tËp 1 - Giíi thiÖu cho H nghe 1 vµi tÊm g¬ng kh¸c -> KL : Chóng ta ph¶i häc tËp c¸c tÊm g¬ng đó để mau tiến bộ. Hoạt động 2 : Thảo luận + Mục tiêu:Rèn luyện cho HS kỹ năng đặt mục tiêu. Động viên Hcó ý thức phấn đấu vơn lên về mọi mặt để xứng đáng là họcsinh líp 5. + C¸ch tiÕn hµnh :. + Nªu yªu cÇu bµi tËp -Kể trong nhóm (2-3’) sau đó trình bày trớc líp. -Th¶o luËn nhãm vÒ nhng ®iÒu kiÖn cã thÓ học tập từ tấm gơng đó.. - H quan s¸t tranh SGK, tr¶ lêi nhãm 2 trao ’ - G nêu yêu cầu : Thảo luận nhóm đôi trao đổi kế hoạch cá nhân của mình (2-3 ). -Tr×nh bµy , nhËn xÐt , bæ sung đổi kế hoạch cá nhân - Cả lớp trao đổi – nhận xét. -> G chốt ý đúng và kết luận : Để xứng đáng là học sinh lớp 5, chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện một cách có kÕ ho¹ch. Hoạt động 3 : Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ về chủ đề trờng em + Môc tiªu :Gi¸o dôc H t×nh yªu vµ tr¸ch nhiệm đối với trờng, lớp. -H thảo luận nhóm đôi bài tập 2 (2-3’’) - H giíi thiÖu tranh vÏ cña m×nh víi c¶ líp + C¸ch tiÕn hµnh - H liªn hÖ tríc líp. - Nªu yªu cÇu - Liªn hÖ -> G nhËn xÐt vµ kÕt luËn : Chóng ta rÊt vui vµ tù hµo khi lµ häc sinh líp 5. Chóng ta thÊy râ tr¸ch nhiÖm ph¶i häc tËp, rÌn luyÖn tốt để xứng đáng là học sinh lớp 5, xây dùng trêng líp ta trë thµnh trêng tèt, líp tèt. 3. Cñng cè – dÆn dß - Em cần làm gì để xứng đáng là học sinh líp 5 ? - ChuÈn bÞ bµi sau: Cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh.. TiÕt 6. -----------------------------------------------------Khoa häc.

(36) Nam hay n÷ (TiÕt 2) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - Nhận ra sự cần thay đổi một số quan niệm về giới. - Cã ý thøc t«n träng c¸c b¹n cïng giíi vµ kh¸c giíi, kh«ng ph©n biÖt nam n÷. II. §å dïng: - H×nh vÏ SGK, phiÕu häc tËp. III. Các hoạt động dạy học A. KiÓm tra bµi cò - H·y nªu sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ - Tr×nh bµy miÖng vÒ mÆt sinh häc ? B. D¹y bµi míi: Hoạt động 1: Thảo luận một số quan niÖm x· héi vÒ nam vµ n÷ + Môc tiªu : Môc tiªu 1 + 2. + C¸ch tiÕn hµnh: Bíc 1: Lµm viÖc theo nhãm (13-14’). - H th¶o luËn nhãm 2: mçi nhãm 2 c©u. - G nêu yêu cầu: thảo luận các câu hỏi Câu 1: Bạn có đồng ý với những câu dới theo nhãm . Ph¸t phiÕu c©u hái cho H ®©y kh«ng? T¹i sao? - C«ng viÖc néi trî lµ cña ngêi phô n÷. - §µn «ng lµ nh÷ng ngêi kiÕm tiÒn nu«i cả gia đình. Câu 2: Trong gia đình, những yêu cầu hay c¸ch c xö cña cha mÑ víi con trai vµ con g¸i cã kh¸c nhau hay kh«ng? C©u 3: Liªn hÖ trong líp m×nh cã sù phân biệt đối xử giữa học sinh nam và häc sinh n÷ kh«ng? T¹i sao? Bíc 2: C¶ líp. Câu 4: Tại sao không có sự phân biệt đối xö gi÷a nam vµ n÷?. - Gäi H tr×nh bµy theo nhãm . Nhãm kh¸c nhËn xÐt , bæ sung - GV kÕt luËn : Quan niÖm x· héi vÒ nam và nữ có thể thay đổi . Mỗi học đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi này b»ng bµy tá suy nghÜ vµ thÓ hiÖn bµng hành động ngay từ trong gia đình ,trong líp cña m×nh .. - Tù liªn hÖ vai trß cña b¹n n÷ trong líp.

(37) Hoạt động 2: Liên hệ. em. - LiÖn hÖ thùc tÕ. - H đọc mục bạn cần biết / SGK.7. - Tại sao không nên đối xử phân biệt gi÷a nam vµ n÷ ? - ë líp em cã ch¬i th©n víi b¹n nµo kh¸c giíi kh«ng? C. Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. ----------------------------------------------------------------------------------Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 1: To¸n TiÕt 7 : ¤n tËp : PhÐp céng vµ phÐp trõ hai ph©n sè I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh céng, trõ ph©n sè II. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. KiÓm tra bµi cò (3- 5’) -B¶ng con: So s¸nh ph©n sè 5 10. vµ 50. - Lµm b¶ng con , nªu c¸ch so s¸nh. 100. -NhËn xÐt ?. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn «n tËp * Céng , trõ 2 ph©n sè cïng mÉu sè - Ghi b¶ng 3 5 10 3 7 + 7 ; 15 - 15 + Muèn céng (trõ) 2 ph©n sè cïng mÉu ta lµm nh thÕ nµo ? * C«ng , trõ 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè 7 3 7 7 - Ghi b¶ng 9 + 10 ; 8 - 9 + Muèn céng (trõ) 2 ph©n sè kh¸c mÉu ta lµm nh thÕ nµo ? -> Quy t¾c : SGK/ 10 C. LuyÖn tËp Bµi 1:B¶ng con - NhËn xÐt -> Chèt: Céng, trõ ph©n sè kh¸c mÉu Bµi 2: Vë - G lu ý H c¸ch viÕt 1 STN díi d¹ng ph©n. - H lµm b¶ng con , tr×nh bµy c¸ch lµm. - H lµm b¶ng con , nªu c¸ch lµm - H đọc quy tắc theo dãy. + Nªu yªu cÇu -Lµm b¶ng con + Nªu yªu cÇu -Lµm vë.

(38) số rồi quy đồng. - Đa bài đúng ⇒ Chèt: 1 sè tù nhiªn céng, trõ mét ph©n sè Bµi 3: Lµm vë - Cho H lµm vë - G chấm tay đôi. - G treo bảng đúng cho H đối chiếu. ⇒ Chèt: §Ó thùc hiÖn bµi tËp nµy ta cÇn sö dông kiÕn thøc nµo ? * Dự kiến sai lầm:1 số H viết sai đơn vị cña bµi. C. Cñng cè - dÆn dß - Nªu c¸ch céng (trõ) 2 ph©n sè cïng mÉu sè, kh¸c mÉu sè,? TiÕt 2:. -H đọc thầm bài - tù lµm vµo vë , - H đổi bài kiểm tra …T×m gi¸ trÞ 1 ph©n sè cña mét sè cho tríc. ThÓ dôc ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”.. A. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh, động tác quay đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi, 4 cơ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 2. Phần cơ bản: * Đội hình đội ngũ: - Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng. Định lượng. 6-10phút 1-2 phút. 1-2 phút 18-22phút 10-12phút 3-4 phút 3 lần. Phương pháp tổ chức - HS tập hợp thành 3 hàng €€€€ €€€€ €€€€ GV.

(39) Nội dung nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét. + Tập cả lớp để củng cố. * Trò chơi vận động “Chạy tiếp sức” - GV nêu tên và giải thích cách chơi và quy định chơi , cho cả lớp chơi thử 2 lần, cho cả lớp thi đua chơi 2 lần, GV quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc và chơi đúng luật. 3. Phần kết thúc: - Cho HS thực hiện động tác thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn quay phải –trái-sau. Định lượng. Phương pháp tổ chức. 3 lần - Tập hợp theo đội hình chơi 2 lần. 4-6 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút. -----------------------------------------------------------TiÕt 3 ChÝnh t¶ ( nghe - viÕt ) L¬ng Ngäc QuyÕn I. Mục đích yêu cầu - Nghe viết đúng, trình bày đúng bài chính tả : Lơng Ngọc Quyến - Nắm đợc cấu tạo vần : Chép đúng tiếng, vần vào mô hình II. §å dïng d¹y häc - B¶ng phô kÎ m« h×nh cÊu t¹o vÇn III. Các hoạt động dạy học A. KiÓm tra bµi cò - G đọc: ghê ghớm, nghe ngóng, kiên quyết. - Viết bảng con - Nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ víi : g/gh , c/k , ng/ngh B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn chÝnh t¶ - G đọc mẫu bài viết - Em biÕt g× vÒ L¬ng Ngäc QuyÕn? * Híng dÉn tõ khã - Nªu vµ ghi b¶ng , chØ quy íc : -H đọc, phân tích lần lợt Mu tËp hîp lùc lîng m/u tËp hîp l/ùc l/îng KhoÐt Kh/ oÐt XÝch s¾t X /Ých s/ ¾t. €€€€ €€€€ €€€€ GV.

(40) - Híng dÉn c¸ch viÕt sè ngµy th¸ng n¨m Trong bµi cã tõ nµo cÇn viÕt hoa ? - G đọc cho H viết bảng từ khó 3. ViÕt bµi -Híng dÉn t thÕ ngåi viÕt - Giáo viên đọc 4. Híng dÉn chÊm ch÷a - Giáo viên đọc 1 lần 5. LuyÖn tËp Bµi 2: Lµm vë -G chấm tay đôi - Đa bảng phụ cho H đối chiếu Bµi 3: - G treo b¶ng phô ch÷a bµi => Chèt: CÊu t¹o cña vÇn C. Cñng cè – dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 4. - §äc l¹i c¸c tõ khã : 2-3 em - ViÕt b¶ng tõ khã. - Häc sinh viÕt chÝnh t¶ - Học sinh soát- đổi vở – thống kê số lỗi , ch÷a lçi xuèng cuèi bµi viÕt. + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu - Lµm vë + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu - Lµm SGK. LuyÖn tõ vµ c©u TiÕt 3 : Më réng vèn tõ : Tæ Quèc. I. Mục đích yêu cầu - Tìm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc trong bài TĐ hoạc CT đã học (BT1); tìm thêm một số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc (BT2); tìm được một số từ chứa tiếng quốc (BT3). - Đặt câu được với một trong những từ ngữ nói về Tổ quốc, quê hương (BT4). - Yêu thích môn học, cẩn thận khi dùng từ, đặt câu. * Học sinh khá giỏi có vốn từ phong phú, biết đặt câu với các từ ngữ nêu ở BT4. II. §å dïng d¹y häc - Tõ ®iÓn III. Các hoạt động dạy học A. KiÓm tra bµi cò - Tìm từ đồng nghĩa với từ : tím, vàng - lµm miÖng - Đặt câu với một từ em vừa tìm đợc ? B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1: + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu - Nªu yªu cÇu - Dïng bót ch× lµm SGK - Nªu miÖng =>G chèt : §ång nghÜa víi Tæ Quèc lµ níc, níc nhµ, non s«ng.

(41) Bµi 2. + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu -Trao đổi nhóm 2. Trình bày theo dãy: Đất - G theo dõi , giúp đỡ các nhóm níc, níc nhµ, quèc gia, quª h¬ng, giang - Ghi b¶ng s¬n , non s«ng ... - Dựa vào đâu em tìm đợc các từ đồng nghĩa - … nghĩa của từ víi tõ Tæ Quèc ? - 2 H đọc lại các từ đồng nghĩa trên bảng ⇒ Chốt : Thế nào là từ đồng nghĩa ?. + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu Bµi 3 : - G gîi ý H dùa vµo tõ ®iÓn t×m tõ cho - Lµm nh¸p, nªu ý kiÕn phong phó - G hái H nghÜa 1 sè tõ cã tiÕng “quèc” ? + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu Bµi 4 Vë - Làm vở , đọc câu văn của mình – G chấm tay đôi. * HS khá giỏi đặt câu với các tất cả các từ -> G nhËn xÐt söa c©u cho H + Câu đúng yêu cầu cha còn lại. + Có đủ bộ phận câu hay không ? + Néi dung c©u hay cha ? - Gi¶i nghÜa c¸c tõ : quª h¬ng, quª mÑ, quª cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn - Dựa vào từ điển để giải nghĩa C. Cñng cè – dÆn dß - Nêu các từ đồng nghĩa với các từ Tổ quèc ? - NhËn xÐt giê häc ---------------------------------------------------------------------------------------------------------. Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 2:. To¸n TiÕt 8 : ¤n tËp : PhÐp nh©n vµ phÐp chia ph©n sè. I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - Cñng sè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp nh©n vµ phÐp chia ph©n sè II. Các hoạt động dạy học A. KiÓm tra bµi cò - Lµm b¶ng con : 4 5 - Lµm b¶ng con , gi¶i thÝch c¸ch lµm 5+ 7 - 7 - Céng (trõ) ph©n sè kh¸c mÉu lµm nh thÕ nµo ? 2. Híng dÉn «n tËp a. PhÐp nh©n hai ph©n sè - H lµm b¶ng con 2 5 - 1 em nªu c¸ch lµm - Ghi b¶ng: 7 x 9 + Muèn nh©n 2 ph©n sè ta lµm thÕ nµo ? b. PhÐp chia hai ph©n sè.

(42) 4 3 5 : 8 - Ghi b¶ng + Nªu c¸ch chia 2 ph©n sè ? ⇒ Chèt : C¸ch nh©n , chia 2 ph©n sè.. C. LuyÖn tËp Bµi 1b¶ng con - NhËn xÐt - Chèt : Nh©n, chia 2 ph©n sè Bµi 2:nh¸p - Chú ý : đọc mẫu , hiểu mẫu. - H lµm b¶ng con - 1 em nªu c¸ch lµm - H đọc quy tắc SGK/11. - Nªu yªu cÇu - Lµm b¶ng con + Nªu yªu cÇu - §äc mÉu vµ gi¶i thÝch mÉu - Lµm nh¸p , tr×nh bµy. -G lu ý H c¸ch t¸ch sè råi rót gän. -H tự đọc thầm bài rồi làm vào vở Bµi 3: Lµm vë - 1 em ch÷a b¶ng phô - Nªu yªu cÇu - ChÊm vë , ch÷a bµi trªn b¶ng phô - G lu ý H đơn vị đo diện tích m2. C. Cñng cè - dÆn dß - Nªu c¸ch nh©n (chia) 2 ph©n sè ? - NhËn xÐt giê häc -----------------------------------------------TiÕt 3: KÓ chuyÖn Kể chuyện đã nghe đã đọc Đề bài : Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về một anh hùng danh nh©n cña níc ta I. Mục đích yêu cầu 1.- Biết kể tự nhiên , băng lời kể của mình câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về các anh hïng, danh nh©n ë níc ta - Hiểu đợc ý nghĩ câu chuyện 2.- Rèn kỹ năng nghe : chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn II. §å dïng d¹y häc - B¶ng phô . S¸ch, truyÖn, b¸o viÕt vÒ anh hïng, danh nh©n, - Dµn ý ghi ë b¶ng phô III. Các hoạt động dạy học A. KiÓm tra bµi cò - KÓ nèi tiÕp chuyÖn “Lý Tù Träng” - 2 H kÓ - C©u chuyÖn ca ngîi ai, ca ngîi vÒ ®iÒu g× ? - Nhận xét, đánh giá B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Hớng dẫn tìm hiểu đề bài - Giáo viên treo đề bài lên bảng - 2 học sinh đọc to đề bài + §Ò bµi thuéc d¹ng kÓ chuyÖn nµo ? - Đã nghe, đã đọc + Néi dung kÓ lµ g× ? - KÓ vÒ anh hïng, danh nh©n níc ta... -> Giáo viên gạch chân vào đề bài: đã nghe,.

(43) đã đọc, anh hùng, danh nhân - Những ngời nh thế nào thì đợc gọi là anh - 2 H nêu : Danh nhân là những ngời có hïng, danh nh©n ? danh tiếng, có công trạng với đất nớc, tên tuổi đợc ngời đời ghi nhớ . …Anh hùng là ngời lập lên công trạng đặc biệt, lớn lao đối với nhân dân, đất nớc - §äc gîi ý 1 - Đọc thầm gợi ý 1, 1 em đọc to - T×m hiÓu nh÷ng c©u chuþªn danh nh©n, anh hïng ë ®©u ? - 1 H đọc gợi ý 2. Lớp đọc thầm + Em chọn truyện gì để kể ? Truyện đó kể vÒ ai? - 4-5 Häc sinh nªu - G nªu tr×nh tù kÓ c©u chuyÖn theo gîi ý 3 - §äc thÇm gîi ý 3 - G lu ý: Khi kÓ, cÇn kÓ cã ®Çu cã cuèi, đúng nội dung, giọng kể cuốn hút... - §äc dµn ý ë b¶ng phô 2 em 3. Häc sinh kÓ vµ t×m hiÓu néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn - G yªu cÇu: KÓ theo nhãm - Kể nhóm đôi (4-5’) - Nhận xét H kể nhóm đôi - G yªu cÇu: Ngêi kÓ ph¶i giíi thiÖu râ rµng, đúng chủ đề, nếu chuyện dài kể tóm tắt. Ngời nghe phải nghe tinh, nhận xét nội dung cách kể của bạn và trao đổi với nhau về ý - Kể trớc lớp : 4-5 em nghÜa c©u chuyÖn – NhËn xÐt b¹n kÓ vµ hái b¹n vÒ ý nghÜa - Nhận xét đánh giá c©u chuyÖn C. Cñng cè - dÆn dß - Truyện các em kể nói về chủ đề nào? - NhËn xÐt giê häc - ChuÈn bÞ mét c©u chuyÖn vÒ mét viÖc lµm tốt góp phần bảo vệ quê hơng đất nớc TiÕt 4:. Tập đọc TiÕt 4: S¾c mµu em yªu. I. Mục đích yêu cầu - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ và đọc trôi chảy diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng tha thiết. - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài thơ: Tình yêu quê hương, đất nước với những sắc màu, những con người và những sự vật đáng yêu của bạn nhỏ. - Thuộc lòng một số khổ thơ em thích. - Giáo dục cho các em tình yêu, lòng tự hào về quê hương, đất nước. * Học thuộc cả bài thơ II. Các hoạt động dạy học. A. KiÓm tra bµi cò: - §äc 1 ®o¹n bµi: Ngh×n n¨m v¨n hiÕn. - 2 H đọc - T¹i sao l¹i nãi V¨n MiÕu …nh 1 chøng.

(44) tích về 1 nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta ? - Nhận xét, đánh giá B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Luyện đọc đúng - Gọi H đọc Nh¾c häc sinh nhÈm bµi cho thuéc + Bµi th¬ cã mÊy khæ th¬ ?. - 1 H đọc to. Cả lớp đọc thầm và xác định ®o¹n bµi th¬ - 8 khæ th¬, chia 2 ®o¹n: §o¹n 1: 4 khæ ®Çu, §o¹n 2: 4khæ cuèi - 2 H đọc nối đoạn. - §äc nèi ®o¹n * Hớng dẫn đọc từng đoạn §o¹n 1 - C¸c dßng ®Çu mçi khæ ng¾t 2/2 -C¸c dßng cßn l¹i nhÞp 4/4 - Học sinh luyện đọc đoạn 1: dãy 3 em §o¹n 2 - H đọc đoạn 2 - Khæ cuèi cïng dßng 3: 2/2 - Đọc nhóm đôi C¶ bµi - Toàn bài đọc to rõ ràng , nghỉ hơi sau mỗi khæ th¬. - 1 H đọc cả bài - Giáo viên đọc mẫu 3. T×m hiÓu bµi + §äc thÇm toµn bµi vµ tr¶ lêi c©u hái 1 - B¹n nhá yªu nh÷ng mµu s¾c nµo ? - ... B¹n yªu tÊt c¶ nh÷ng s¾c mµu ViÖt Nam đỏ, trắng, vàng, nâu... - Mçi mµu s¾c gîi ra h×nh ¶nh nµo? + §äc thÇm toµn bµi vµ tr¶ lêi c©u hái 2 - H nªu theo d·y , mçi em nªu vÒ 1 mµu VD : màu đỏ : màu máu, màu cở Tổ quốc, -> Chốt : mỗi sắc màu đều gắn với những màu khăn quàng đội viên hình ảnh rất đỗi thân thuộc với bạn nhỏ Màu xanh: màu của đồng lúa… - Bµi th¬ nãi nªn t×nh c¶m g× cña b¹n nhá với quê hơng đất nớc ? - …Bạn yêu quê hơng, đất nớc, yêu cảnh => Chèt néi dung chÝnh vËt, con ngêi xung quanh 4.Luyện đọc diễn cảm và HTL - §o¹n 1: NhÊn giäng c¸c tõ chØ mµu s¾c vµ nh÷ng sù vËt cã mµu Êy - §äc ®o¹n 1 : d·y 3 em - §o¹n 2: Khæ cuèi nhÊn giäng: dµnh cho, tÊt c¶, giäng tha thiÕt - §äc ®o¹n 2 - Toàn bài đọc giọng nhẹ nhàng, dàn trải, tha thiết ở khổ cuối. Giáo viên đọc lần 2 -1 H đọc cả bài - Học sinh đọc đoạn thích hoặc cả bài - Thi đọc - 4,5 học sinh thi đọc - Nhận xét C. Cñng cè – dÆn dß.

(45) - Qua bµi th¬, t¸c gi¶ muèn nãi ®iÒu g×? - ChuÈn bÞ bµi “Lßng d©n --------------------------------------------TiÕt 5. KHOA HỌC: CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?. I.Mục tiêu: - HS có khả năng nhận biết: cơ thể của mỗi người được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. - Biết tôn trọng, yêu quý bố mẹ - những người đã sinh thành ra chúng ta. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 10,11 SGK GV: Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy hoc:. A.Kiểm tra bài cũ: - 2 HS lên bảng trả lời + Nêu một vì điểm giống nhau và khác nhau giữa nam và nữ? + Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? B. Dạy bài mới: HĐ1 :Tìm hiểu sự hình thành bào thai - GV nêu câu hỏi trắc nghiệm SGV trang 28 - HS làm vào phiếu học tập - GV kết luận - HS trình bày - Cả lớp bổ sung Trứng + Tinh trùng Hợp tử Phôi - Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS quan sát hình 1a, 1b, 1c và Bào thai tìm xem mỗi chú thích phù hợp với hình - Q/ sát hình 1a,1b, 1c đọc kĩ phần chú nào? thích tìm xem mỗi chú thích phù hợp - Yêu cầu HS quan sát hình 2, 3, 4, 5 tìm với hình nào bào thai của từng giai đoạn - Quan sát hình 2, 3, 4, 5 trang 11 cho biết hình nào thai được 5 tuần, 8 tuần,3 tháng, khoảng 9 tháng - GV chốt kết luận * Một số HS trình bày 3. Củng cố dặn dò - Lớp nhận xét bổ sung Nhận xét tiết học. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 1: I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - Nhận biết đợc hỗn số - Biết đọc, viết hỗn số. To¸n TiÕt 9 : Hçn sè.

(46) II. §å dïng d¹y häc - H×nh vÏ nh sgk III. Các hoạt động dạy học A. Khởi động: Ai nhanh , ai đúng? Câu 1: Kết quả của phép tính sau là: Câu 2: Kết quả của phép tính. 2 7. 1 2. 3. x 4. 4. : 3 Câu 3: Viết phấn số phù hợp với hình vẽ sau. - Nhận xét. B. D¹y bµi míi - G treo tấm bìa nh hình vẽ SGK , nêu đề - ViÕt b¶ng con 3 3 4 to¸n: C« cho b¹n An 2 c¸i b¸nh vµ c¸i 2 c¸i b¸nh vµ 4 c¸i b¸nh b¸nh .T×m c¸ch viÕt sè b¸nh mµ c« cho An? - 3-4 H đọc 3 - 24. gọi là hỗn số 3. - 2 là phần nguyên, 4 gọi là phần phân số và luôn bé hơn 1 + §Ó biÓu diÔn sè b¸nh c« cho b¹n An ngêi ta dïng hçn sè 3 3 2 c¸i b¸nh vµ 4 c¸i b¸nh ta viÕt 2 4 c¸i b¸nh 3 • 2 4 gọi là hỗn số, đọc là hai ba phần t 3 • 2 4 cã phÇn nguyªn lµ 2 vµ 3 phÇn ph©n sè lµ 4 - ViÕt hçn sè : 2 vµ ba phÇn t - Học sinh viết bảng con rồi đọc lại hỗn số + §äc hçn sè chØ râ phÇn nguyªn, phÇn ph©n 3 sè ? 24 3 3 + NhËn xÐt ph©n sè 4 víi 1 - Häc sinh nªu : 4 < 1 => Lu ý : PhÇn ph©n sè cña hçn sè bao giê.

(47) cũng bé hơn đơn vị 3. LuyÖn tËp Bµi 1:SGK (5-7’) -Chấm tay đôi , nhận xét - Chèt: §äc, viÕt hçn sè Bµi 2 SGK - KiÕn thøc: BiÓu diÔn hçn sè trªn tia sè - ChÊm §/S, nhËn xÐt - Chú ý : H chia đều các phần trên tia số C. Cñng cè - dÆn dß - Nêu cấu tạo của hỗn số? Cách đọc viết hỗn sè? TiÕt 3:. + Nªu yªu cÇu -Lµm SGK + Nªu yªu cÇu - Lµm SGK. TËp lµm v¨n TiÕt 3: LuyÖn tËp t¶ c¶nh. I. Mục đích yêu cầu 1.- Biết phát hiện những hình ảnh đẹp trong bài văn tả cảnh (Rừng tra, chiều tối) 2.- Biết chuyển một phần của dàn ý đã lập trong tiết học trớc thành một đoạn văn tả cảnh mét buæi trong ngµy. II. Các hoạt động dạy học. A. KiÓm tra bµi cò - Tr×nh bµy dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh tiÕt tríc - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi cña H B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - Nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Híng dÉn thùc hµnh Bµi 1Nh¸p - G yờu cầu đọc 2 bài văn . Tìm hình ảnh đẹp ghi vµo nh¸p. - 1-2 H tr×nh bµy. + Đọc thầm và xác định yêu cầu - 2 H đọc to 2 bài văn: Rừng tra. Chiều tối - Lµm viÖc nhãm 2 , ghi nh¸p - D·y nªu ý kiÕn. Líp nghe, nhËn xÐt, bæ sung. - NhËn xÐt - Vì sao em thích hình ảnh đó ? -> G chốt: ở bài 1 tác giả đã quan sát rất kỹ, rất tinh tế, biết sử dụng nghệ thuật so sánh để miêu t¶ c©y trµm Bµi 2: t¸c gi¶ so s¸nh bãng tèi víi bøc mµn máng nh©n ho¸ h¬ng th¬m trong vên nh con ngêi Bµi 2: Nh¸p + Đọc thầm và xác định yêu cầu đề - G nêu yêu cầu - Đọc to đề bài: 1 em - Chép đề lên bảng, phân tích đề - Nh¾c l¹i dµn ý tiÕt tríc ? - Chó ý: Nªn chän mét ®o¹n trong phÇn th©n bµi - Häc sinh viÕt 1 ®o¹n trong phÇn th©n bµi.

(48) để viết - 4-5 H đọc bài, nhận xét - G chÊm bµi, nhËn xÐt C. Cñng cè – dÆn dß - NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh - VÒ nhµ : Quan s¸t c¬n ma vµ ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t vµo nh¸p. TiÕt 4. LuyÖn tõ vµ c©u Luyện tập về từ đồng nghĩa. I. Mục đích yêu cầu 1.- Biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ đồng nghĩa, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa, phân loại các từ đã cho thành những nhóm từ đồng nghĩa 2.- Biết viết đoạn văn miêu tả khoảng 5 câu có sử dụng 1 số từ đồng nghĩa đã cho II. Các hoạt động dạy học. A. KiÓm tra bµi cò : - Tìm 1 số từ đồng nghĩa với từ “Tổ quốc” ? - Làm miệng §Æt c©u víi tõ võa t×m ? B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1 SGK - G cho H lµm viÖc c¸ nh©n - Những từ vừa tìm có thay thế cho nhau đợc kh«ng ? v× sao ? Bµi 2Nh¸p - Nªu yªu cÇu - Theo dâi , gióp H cßn chËm - Ghi b¶ng : + nhãm 1: bao la, mªnh m«ng, b¸t ng¸t thªnh thang + nhãm 2: lung linh, long lanh, lãng l¸nh, lÊp lo¸ng + nhãm 3 : - C¸c tõ ë mçi nhãm cã ý nghÜa chung lµ g×? -> Nh÷ng tõ trªn thuéc lo¹i kiÓu tõ lo¹i nµo Bµi 3: Vë -Nªu yªu cÇu: ViÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh 4-5 c©u cã sö dông c¸c tõ ë bµi tËp 1. - ChÊm bµi, nhËn xÐt, söa c©u v¨n cho H C. Cñng cè – dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc.. + Đọc thầm và xác định yêu cầu đề - G¹ch ch©n vµo SGK , nªu kÕt qu¶ - cã... v× nghÜa gièng nhau + §äc thÇm vµ nªu yªu cÇu - Lµm nh¸p nªu kÕt qu¶. - Nhãm 1: ChØ kh«ng gian réng lín - nhóm 2 : Gợi tả vẻ lay động - N3: Gîi t¶ sù v¾ng vÎ kh«ng cã ngêi …TÝnh tõ + Đọc thầm và nêu yêu cầu đề bài - Lµm vë - §äc bµi vµ nhËn xÐt.

(49) -----------------------------------------------------------TiÕt 6 KÜ thuËt §Ýnh khuy hai lç (tiÕt2) I Môc tiªu: Gióp HS: -Đính khuy 2 lỗ đúng kĩ thuật. -RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II.§å dïng d¹y häc: - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. III.Các hoạt động dạy học. A. Kiểm tra đồ dùng học tập B. Bµi míi. Hoạt động 1.Nhắc lại quy trình đính khuy 2 lç. - Nªu yªu cÇu - G nhËn xÐt vµ nh¾c l¹i 1 sè ®iÓm lu ý khi - H nh¾c l¹i quy tr×nh đính khuy 2 lỗ. Bớc 1: Vạch dấu các điểm đính khuy. Hoạt động 2. thực hành B 2: §Ýnh khuy vµo c¸c ®iÓm v¹ch dÊu. -KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh ë tiÕt 1 vµ sù chuÈn bÞ cña H -Nªu yªu cÇu vµ thêi gian thùc hµnh. -G quan s¸t, uèn n¾n, híng dÉn thªm cho H cßn lóng tóng. -H thùc hµnh theo tõng bíc. Hoạt động 3.Đánh giá sản phẩm -Tæ chøc cho H trng bµy s¶n phÈm. -Nªu c¸c yªu cÇu cña s¶n phÈm. -§¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ cña H theo 2 - H trng bµy s¶n phÈm møc: hoµn thµnh vµ cha hoµn thµnh. C. NhËn xÐt, dÆn dß: NhËn xÐt chung giê häc ------------------------------------------------------------TiÕt7 ThÓ dôc ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”. A. MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, động tác quay đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: sân trường sạch sẽ. - Phương tiện: 1 còi III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

(50) Định lượng 1. Phần mở đầu: 6-10phút - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu 1-2 phút bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh” 1-2 phút - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2 1-2 phút 2. Phần cơ bản: 18-22phút * Đội hình đội ngũ: 10-12phút - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, 3-4 phút đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. + GV điều khiển lớp tập có nhận xét, sửa động tác sai cho HS. 3 lần + Chia tổ luyện tập (do tổ trưởng điều khiển) + Cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS 3 lần quan sát, nhận xét. + Tập cả lớp để củng cố. 8-10 phút * Trò chơi vận động “Kết bạn” - GV nêu tên và giải thích cách chơi và quy 2 lần định chơi , cho cả lớp chơi thử 1 lần, cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát xử lí các tình huống xảy ra và tổng kết trò chơi. 3. Phần kết thúc: 4-6 phút - Cho HS vừa hát vừa vỗ tay 1-2 phút - GV cùng HS hệ thống bài 1-2 phút - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn 1-2 phút quay phải –trái-sau Nội dung. Phương pháp tổ chức - HS tập hợp thành 3 hàng dọc. €€€€ €€€€ €€€€ GV. - Tập hợp theo đội hình chơi. Thø s©u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2015 TiÕt 5: To¸n TiÕt 10 : Hçn sè ( tiÕp theo ) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - BiÕt c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè - Thực hành chuyển hỗn số thành phân số và áp dụng để giải toán II. §å dïng d¹y häc 5 - C¸c h×nh vu«ng nh Sgk thÓ hiÖn hçn sè 2 8. €€€€ €€€€ €€€€ GV.

(51) III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. KiÓm tra bµi cò (3-5’) - ViÕt b¶ng con, nªu cÊu t¹o hçn sè 1 6 - ViÕt hçn sè : 3 7 ; 2 4 - NhËn xÐt B. D¹y bµi míi (13-15’) + Híng dÉn chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè - Gi¸o viªn d¸n h×nh vÏ nh Sgk + Viết hỗn số chỉ số phần ô vuông đã đợc t« mµu ? + Viết phân số chỉ số phần ô vuông đợc tô mµu ?. 5 21 - ViÕt b¶ng con 2 8 , 8. 5 21 => §· t« mµu 2 8 h×nh vu«ng tøc lµ t« 8 h×nh vu«ng. VËy cã nhËn xÐt g× vÒ hçn sè 5 21 2 8 vµ ph©n sè 8 ? 5 21 + T¹i sao 2 8 = 8 ? - Gi¸o viªn ghi b¶ng - Dựa vào sơ đồ trên, nêu cách chuyển 1 hçn sè thµnh ph©n sè? => §äc nhËn xÐt sgk/ 13 3. LuyÖn tËp Bµi 1: - KiÕn thøc: ChuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè -ChÊm §/S, nhËn xÐt Bµi 2 nh¸p - KiÕn thøc: Céng c¸c hçn sè - Ghi mÉu lªn b¶ng ⇒ Chèt: ChuyÓn hçn sè vÒ ph©n sè råi tÝnh . Bµi 3: vë - KiÕn thøc: Nh©n, chia 2 hçn sè - G chấm tay đôi. - §Ó thùc hiÖn nh©n, chia 2 hçn sè ta lµm thÕ nµo ? C. Cñng cè - dÆn dß - Nªu c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè. 5 21 - H nªu : 2 8 = 8 - Trao đổi nhóm 2 nêu ý kiến 5 2 8  5 21 8 V× 28 = = 8 - Häc sinh nªu - 2 học sinh đọc + Nªu yªu cÇu - Lµm nh¸p, tr×nh bµy. + Nªu yªu cÇu , - H đọc mẫu, giải thích mẫu - Lµm b¶ng con. + Nªu yªu cÇu -H lµm vë - ChuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè råi tÝnh.

(52) TiÕt 6:. TËp lµm v¨n LuyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª I. Mục đích yêu cầu 1. Dùa theo bµi : “Ngh×n n¨m v¨n hiÕn”, häc sinh hiÓu c¸ch tr×nh bµy c¸c sè liÖu thèng kª vµ t¸c dông cña c¸c sè liÖu thèng kª 2. Biết thông kê đơn giản gắn với các số liệu về từng tổ học sinh trong lớp. Biết trình bày kÕt qu¶ thèng kª theo biÓu b¶ng II. Các hoạt động dạy học. A. KiÓm tra bµi cò - Đọc đoạn văn tả cảnh một buổi trong - 2 H đọc bài văn tả cảnh hôm trớc ngµy. -G nhËn xÐt. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Híng dÉn thùc hµnh luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi H nªu yªu cÇu - Đọc thầm bài và xác định yêu cầu đề - Th¶o luËn nhãm 2 - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy C©u a: 1 em hái – 1em tr¶ lêi - Gọi H đọc lại bảng thống kê -3-4 em đọc bảng thống kê - Các số liệu thống kê đợc trình bày dới hình thøc nµo ? - Tr¶ lêi c©u b, c - Nªu t¸c dông cña b¶ng thèng kª ? -> Chốt: Các số liệu thống kê đợc trình bày díi 2 h×nh thøc: Nªu sè liÖu hoÆc tr×nh bµy bảng số liệu, giúp ngời đọc dễ tiếp nhận, dễ so s¸nh Bµi 2 - G nªu yªu cÇu + Đọc thầm bài và xác định yêu cầu đề bài - G chÊm, ch÷a. - Lµm s¸ch gi¸o khoa nªu kÕt qu¶ -Nh×n b¶ng thèng kª em biÕt ®iÒu g×? … Sè tæ trong líp, sè H trong tõng tæ, sè H nam vµ n÷ trong tõng tæ. - Tæ nµo cã nhiÒu H kh¸, giái nhÊt? Tæ nµo cã nhiÒu H n÷ nhÊt? - H nªu ⇒ Chèt: Khi thèng kª chó ý quan s¸t kÜ hàng ngang, hàng dọc để điền thông tin cho chÝnh x¸c, nhanh. Ngoµi ra, ta cã thÓ tr×nh bµy theo c¸ch nªu sè liÖu C. Cñng cè – dÆn dß - Nªu t¸c dông cña b¶ng sè liÖu thèng kª ? - NhËn xÐt giê häc -------------------------------------------------------------Tiết 7. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ : TUẦN 2.

(53) I/Mục tiêu: Giúp HS: * Thấy được ưu, khuyết từng mặt học tập, rèn luyện của bản thân, tập thể tổ, lớp. * Phát huy thành tích đạt được, khắc phục những mặt yếu kém để vươn lên. * Đoàn kết, giúp bạn cùng tiến bộ, yêu tập thể. * Thấy được kế hoạch tuần 3 * Rèn kĩ năng sống: kĩ năng tư duy, kĩ năng hợp tác II/Các hoạt động dạy học: 1. Phần mở đầu - chủ tich hội đồng tự quản lên điều hành và cho lớp hát tập thể - G nêu yêu cầu A, Đánh giá các mặt học tập tuần qua: - H các nhóm tự đánh giá trong nhóm sau đó báo cáo trước lớp - G nghe và ghi chép - Các nhóm nhận xét lẫn nhau -> Kết luận: Thực hiện tốt nội quy nề nếp B .Kế hoach tuần 3: - Chuẩn bị tốt các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị khai giảng 5/9. - Học bài tuần 3 - Thực hiện nghiêm túc việc soạn bài, phát biểu xây dựng bài, hoàn thành tất cả các bài tập. - Thực hiện tốt các nề nếp sinh hoạt, vệ sinh, xây dựng nề nếp tự quản. 2. Rèn kĩ năng sống (10-12’) + Mục tiêu: Rèn kĩ năng tư duy, kĩ năng hợp - H ngồi theo nhóm, đại diện nhóm lên lấy tác bút dạ + giấy Ao - G nêu yêu cầu: Tìm từ cùng nghĩa với từ Các nhóm trao đổi, tìm từ cùng nghĩa với từ đã cho và ghi vào giấy Ao trong thời gian 3 đã cho phút nhóm nào tìm và ghi được nhiều điểm -Nhóm 1: mênh mông hơn là thắng cuộc -Nhóm 2: lung linh Mỗi từ đúng được 1 điểm, sai 1 từ trừ 1 -Nhóm 3: lênh khênh điểm. Lưu ý các từ tìm được trùng nhau chỉ - Nhóm 4: chăm chỉ tính 1 lần điểm. + Đại diện nhóm dán lên bảng + Các nhóm nhận xét, chất vấn lẫn nhau - G tổng kết tuyên dương nhóm thắng cuộc. -> Chốt: Cần suy nghĩ cần thận trước khi viết và có sự hợp tác lẫn nhau thì hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. 3. Tổng kết - NhËn xÐt giê häc.

(54) Tiết 6. ----------------------------------------------------------Lịch sử Bài 2: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC.. I. MỤC TIÊU - Nắm được một vài đề nghị chính về cải cách của Nguyễn Trường Tộ với mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh: + Đề nghị mở rộng ngoại giao với nhiều nước. + Thông thương với thế giới, thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản. + Mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Chân dung Nguyễn Trường Tộ; phiếu học tập cho HS. - HS tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY 1. Kiểm tra bài cũ + Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua. + Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định. - Nhận xét. 2. Bài mới: * Giới thiệu bài mới: Hoạt động 1:Làm việc nhóm. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm để chia sẻ các thông tin đã tìm hiểu được về Nguyễn Trường Tộ theo hướng dẫn: + Các bạn trong nhóm đưa ra các thông tin, bài viết về Nguyễn Trường Tộ mà mình sưu tầm được. + Cả nhóm chọn lọc thông tin và ghi vào phiếu: VD Năm sinh, năm mất của Nguyễn Trường Tộ.  Quê quán của ông.  Trong cuộc đời của mình ông đã đi đâu và. HOẠT ĐỘNG HỌC - H trả lời các câu hỏi + … Ông là người yêu nước, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho dân tộc, cho đất nước. Em vô cùng khâm phục ông.. - Lắng nghe. - HS chia thành 4 nhóm, hoạt động theo hướng dẫn của GV..

(55) tìm hiểu được những gì?  Ông đã có suy nghĩ gì để cứu nước nhà khỏi tình trạng lúc bấy giờ. - GV cho học sinh các nhóm báo cáo kết quả làm việc. - GV nhận xét kết quả làm việc của HS. - GV ghi một số nét về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ:  Hoat động 2:Làm việc nhóm. Mục tiêu: Giúp HS biết tình hình của đất nước ta trước sự xâm lược của thực dân Pháp. Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS tiếp tục hoạt động theo nhóm, cùng trao đổi đe trả lời các câu hỏi sau: + Theo em tại sao thực dân Pháp có thể dễ dàng xâm lược nước ta? Điều đó cho thấy tình hình của đất nước ta lúc đó như thế nào?. - Đại diện nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác theo dõi, bổ sung ý kiến.. - HS hoạt động nhóm, nêu: + Thực dân Pháp dễ dàng xâm lược nước ta vì:  Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ thực dân Pháp.  Kinh tế đất nước nghèo nàn, lạc hậu.  Đất nước không đủ sức để tự lập, tự cường… - Đại diện nhóm HS phát biểu ý kiến trước lớp, HS các nhóm khác bổ sung. - HS trao đổi, nêu ý kiến: Nước ta cần phải đổi mới để đủ sức tự lập, tự cường. - HS lắng nghe.. - GV cho HS báo cáo kết quả trước lớp. - GV hỏi: Theo em tình hình đất nước như trên đã đặt ra yêu cầu gì để khỏi bị lạc hậu? ->GV kết luận: Do nửa cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình Nhà Nguyễn nhượng bộ chúng, trong khi nước ta cũng rất nghèo nàn lạc hậu không đủ sức tự lực tự cường. Yêu cầu tất yếu đối với hoàn cảnh nước ta lúc bấy giờ là phải thực hiện đổi mới đất nước. Hiểu được điều đó, Nguyễn Trường Tộ đã gửi bản điều trần lên vua Tự Đức đề nghị canh tân đất nước. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về những đề nghị của ông.  Hoạt động 3: Làm việc theo cá nhân. Mục tiêu: Giúp HS hiểu biết về những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc với SGK và trả lời - HS đọc SGK và trả lời: những câu hỏi sau:.

(56) + Nguyễn Trường Tộ đã đưa ra những đề nghị gì để canh tân đất nước? + Nhà vua và triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ? Vì sao? - 2 HS lần lượt nêu ý kiến, cả lớp - G tổ chức cho HS báo cáo kết quả làm việc nhận xét, bổ sung ý kiến. trước lớp: GV nêu từng câu hỏi cho HS trả lời. -> GV kết luận: Với mong muốn canh tân đất nước, phụng sự quốc gia , Nguyễn Trường Tộ đã gửi đến nhà vua nhiều bản điều trần đề nghị cải cách. Tuy nhiên, những nội dung tiến bộ đó không được vua và triều đình chấp nhận vì sự bảo thủ và lạc hậu. Chính điều đó góp phần làm cho nước ta thêm suy yếu, chịu sự đô hộ của thực dân Pháp 3. Củng cố –dặn dò - GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời -HS trả lời GV nhận xét tiết học ---------------------------------------------------------Địa lí 5 ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I- Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: - Nêu được đặc điểm chính của địa hình: phần đất liền của VN, 3/4 diện tích là đồi núi và 1/4 diện tích là đồng bằng - Nêu tên một số khoáng sản chính của VN : than, sắt , A-pa- tít,dầu mỏ, khí tự nhiên,… - Chỉ các dãy núi, đồng bằng lớn trên bản đồ ( lược đồ): dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng duyên hải miền Trung. - Chỉ được một số mỏ khoáng sản chính trên bản đồ ( lược đồ) than ở Quảng Ninh, sắt ở Thái Nguyên, a-pa- tit ở Lào cai, dầu mỏ, khí tự nhiên ở vùng biển phía Nam,… II- Đồ dùng dạy-học: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. - Lược đồ địa hình Việt Nam; lược đồ một số khoáng sản Việt Nam. III- Các hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ + Chỉ vị trí địa lí của nước ta trên lược đồ - HS trả lời. Việt Nam và trên quả Địa cầu. B. Bài mới : 1.Hoạt động 1:, Địa hình Việt Nam Yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 1 SGK - Quan sát Lược đồ địa hình Việt Nam.

(57) Đọc bảng chú giải .Dựa vào hình 1 hãy : - Chỉ vùng đồi núi và đồng bằng trên hình 1 - So sánh diện tích của vùng đồi núi với đồng bằng nước ta. * (K-G) Nêu tên và chỉ trên lược đồ các dãy núi ở nước ta.Trong các dãy núi đó, những núi nào có hướng tây bắc – đông nam,những dãy núi nào có hình cánh cung -Nêu tên và chỉ trên lược đồ các đồng bằng và cao nguyên của nước ta -> GV kết luận 2.Hoạt động 2: Khoáng sản -Dựa vào lược đồ hãy nêu tên một số loại khoáng sản ở nước ta.Loại khoáng sản nào có nhiều nhất ?. - Làm việc theo nhóm 3.. ¾ diện tích là đồi núi và ¼ dt là đồng bằng -Cánh cung: sông Gâm , Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều -Tây bắc - đông nam : Hoàng Liên Sơn,Trường Sơn Bắc -Đồng bằng : BB, NB; DHMT Cao nguyên Sơn La, Mộc Châu, KonTum, Plây-cu.. - Nhóm đôi, sau đó trình bày. -Dầu mỏ, khí tự nhiên,than, sắt , thiếc, đồng, bô xíc, vàng ..Than đá có nhiều nhất -Mỏ sắt ; Yên Bái, Thái Nguyên -Chỉ những nơi có than ,đá, a-pa-tít, bô-xít, -Mỏ a-pa-tít: Cam Đường (Lào Cai) dầu mỏ -Mỏ Bô-xít có nhiều ở Tây Nguyên C. Củng cố, dặn dò -Dầu mỏ : Hồng Ngọc, Rạng Đông,Bạch -Nhắc lại đặc điểm địa hình? Hổ, Biển Đông.. -Về nhà học bài, chỉ lại vị trí của các dãy núi, các mỏ khoáng sản trên lược đồ và chuẩn bị bài sau. -------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(58)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×