Tải bản đầy đủ (.ppt) (11 trang)

Bai 3 Thuc hien tinh toan tren trang tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (715.9 KB, 11 trang )

(1)GV: Nguyễn Hữu Khoa - THCS Thạnh Đông.

(2) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. -----------------1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức.. 3. Sử dụng địa chỉ trong công thức. Tiết 13 - Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH.

(3) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH ------------------. 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức. 3. Sử dụng địa chỉ trong công thức. Tiết 9 - Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. 1. Sử dụng công thức để tính toán. Sử dụng các kí hiệu phép toán:  Phép cộng: +  Phép trừ:  Phép nhân:**  Phép chia: //  Lấy luỹ thừa: ^ ^  Lấy phần trăm: % * Lưu ý: Thứ tự ưu tiên các phép toán như trong toán học..

(4) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH ------------------. 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức. 3. Sử dụng địa chỉ trong công thức. Tiết 9 - Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. 1. Sử dụng công thức để tính toán.

(5) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức: 2 Ví dụ 1: Cần nhập công thức: (12  3) : 5  (6  3) .5 t¹i « B2 B4: Nhấn Enter hoặc nháy chuột vào nút này B1: Chọn ô cần nhập. Ví dụ 2: Cần nhập công thức:. (12  4) x 2  (12  6) 2 : 9. t¹i C4. Dấu “=” là dấu đầu tiên cần gõ khi B2: Gõ dấu =nhập công thức B3:vào Nhập công một ô thức.

(6) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức: Ví dụ về sự khác nhau giữa ô chứa công thức và ô không chứa công thức Công thức được hiển thị ở đây Công thức không hiển thị. Kết quả trong ô lưu công thức. Ô không chứa công thức.

(7) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. 1. Sử dụng công thức để tính toán 2. Nhập công thức:. LUYỆN TẬP NHÓM. Thực hiện trên. Thực hiện trên. giấy học tập. máy tính .

(8) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. LUYỆN TẬP NHÓM.

(9) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. CỦNG CỐ * Các phép toán sử dụng trong công thức: - Phép cộng (+). * Các bước nhập công thức: B1: Chọn ô cần nhập. - Phép trừ (-). B2: Gõ dấu =. - Phép nhân (*). B3: Nhập công thức. - Phép chia (/). B4: Nhấn Enter hoặc nháy chuột vào. - Lấy luỹ thừa (^).

(10) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. BÀI TẬP Chọn câu trả lời đúng: Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?. Chúcsai mừng Bạn rồi!. bạn đã đúng!. a) = (12+8):22 + 5 x 6. b) = (12+8):2^2 + 5 * 6. c) = (12+8)/22 + 5 * 6. d) = (12+8)/2^2 + 5 * 6.

(11) Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH. CỦNG CỐ Chọn câu trả lời đúng: Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác:. a) Nháy chuột vào nút c) Nháy chuột vào nút. Bạn sai Bạn bịrồi! Chúc mừng bạn đã đúng! thiếu rồi! b) Nhấn Enter d) Cả a, b, c đều đúng.

(12)

×