Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Bai 1 Viet Nam Dat nuoc chung ta

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.39 MB, 19 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỊCH SỬ 5 Bài 11 ÔN TẬP GV: PHẠM PHÚ LỘC.

(2) Mục tiêu - Giúp học sinh nhớ lại những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1858 đến 1945. - Ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó. - Giáo dục các em lòng tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc giữ nước của dân tộc ta. Kính trọng Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của đất nước..

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) LỊCH SỬ BÀI 11: ÔN TẬP: HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1858 - 1945).

(12) Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945..

(13) THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI • Hãy kể lại một sự kiện, nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất.

(14) THẢO LUẬN NHÓM 4 • Nêu nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử) của các sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian.. 1858. 1930. 1945.

(15) TRÒ CHƠI.

(16)

(17) CÁCH CHƠI Ô chữ gồm 15 hàng ngang và một hàng dọc. - Trò chơi tiến hành cho 3 đội chơi. - Các đội chơi được chọn từ hàng ngang, giáo viên sẽ đọc gợi ý của từ hàng ngang, 3 đội cùng suy nghĩ, đội nào phất cờ nhanh nhất dành được quyền trả lời, đúng được 10 điểm, sai không có điểm, đội khác được quyền trả lời. Cứ tiếp tục chơi như thế. - Trò chơi kết thúc khi tìm được từ hàng dọc. Đội tìm được từ hàng dọc được 30 điểm. - Đội nào dành được nhiều điểm nhiều nhất là đội chiến thắng. - Lớp được chia thành 3 đội, mỗi đội chọn 4 bạn tham gia chơi. 3 đội cử 3 bạn làm giám khảo..

(18) Đ Ô N G D N G U K I M L I C Ầ T H Á A N C B H À H Ồ N N N. A N G Ô H. T U Y Ê N N G Ô N Đ Ộ C L Ậ P. R Ư Ơ N G Đ Ị N H Ễ N V G I N A Ì I Ô Ệ T H. N Á I Q U Ố C Ư T A G M N. Ơ Á N N Đ H. N G M G H Â N À N. N G B Ả N A N B Ộ I C H Â U.

(19)

(20)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×