Tải bản đầy đủ (.docx) (40 trang)

VO THUC HANH MON HOA 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.4 KB, 40 trang )

(1)Néi quy phßng thÝ nghiÖm §iÒu 1 : Phải ngồi theo đúng chỗ ngồi đã quy định. Không đ ợc tuỳ tiện di chuyển đồ đạc, dụng cụ, máy móc trong phòng. §iÒu 2 : Trớc khi làm thí nghiệm phải nắm vững mục đích yêu cầu, nguyên t¾c cÊu t¹o vµ c¸ch sö dông tõng dông cô m¸y mãc. N¾m v÷ng kÜ thuËt tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. §iÒu 3 : Khi làm thí nghiệm, phải tuyệt đối tuân theo các quy tắc an toàn trong phßng thÝ nghiÖm vµ sù híng dÉn cña thÇy c« gi¸o. §iÒu 4 : Quan sát, ghi chép số liệu, kết quả, mô tả đầy đủ các hiện tợng thÝ nghiÖm, nhËn xÐt, gi¶i thÝch vµ kÕt luËn. Hoµn thµnh b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh vµo vë thùc hµnh ngay trong buổi thực hành đó. §iÒu 5 : Chỉ đợc làm những bài thực hành do giáo viên quy định và tuân thủ theo đúng chỉ dẫn, không tự ý làm các thí nghiệm khác không có trong bµi. §iÒu 6 : Không đợc hút thuốc, ăn uống trong phòng thí nghiệm. Không để tói, cÆp s¸ch trªn lèi ®i l¹i. §iÒu 7 : Khi vào phòng thí nghiệm, quần áo phải gọn gàng. Cần có các phơng tiện bảo hộ lao động nh : áo choàng, găng tay, kính che mắt, ... Khi có tai n¹n x¶y ra cÇn b×nh tÜnh lµm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn phô tr¸ch..

(2) Bµi thùc hµnh sè 1 TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit vµ axit I. Mục đích  B»ng thùc nghiÖm, kiÓm chøng vµ cñng cè nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c hîp chÊt v« c¬ : oxit baz¬, oxit axit, axit.  Biết vận dụng những tính chất hoá học đặc trng để nhận biết c¸c chÊt v« c¬.  RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng thÝ nghiÖm c¬ b¶n : lÊy, sö dông lo¹i chÊt, biÕt quan s¸t hiÖn tîng, dù ®o¸n vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra. II. Hãa chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh) 1. Ho¸ chÊt CaO (v«i sèng) 1 gam P (đỏ) : lợng bằng hạt đậu xanh H2SO4 lo·ng (1 : 5) Na2SO4 5%, níc cÊt. C¸c chÊt chÞ thÞ : qu× tÝm, dung dÞch phenolphtalein. 2. Dông cô Muôi sắt, đèn cồn, giá ống nghiệm, èng nghiÖm : 5 èng nghiÖm to eclen 100ml : 1 chiÕc Nót bÊc, kÑp gç, cèc thuû tinh 100ml..

(3) III. Thùc hµnh PhiÕu thùc hµnh Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200…. ThÝ nghiÖm 1 : Ph¶n øng cña canxi oxit víi níc 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Cho vµo èng nghiÖm mét mÈu canxi oxit  v«i sèng (b»ng h¹t ng«), sau đó thêm dần 2 – 3 ml nớc cất. Quan sát hiện tợng xảy ra. Thö dung dÞch sau ph¶n øng b»ng giÊy qu× tÝm hoÆc dung dÞch phenolphtalein. H·y dù ®o¸n nh÷ng hiÖn tîng x¶y ra. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng vµ rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña ®iphotpho pentaoxit víi níc 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Lấy một ít phot pho đỏ (bằng hạt đậu xanh) vào chiếc muôi sắt. Đốt cháy P trên ngọn lửa đèn cồn, đa muội sắt có P đang cháy vào bình.

(4) thñy tinh miÖng réng cã chøa 1 líp níc ®Ëy nót l¹i. Sau khi P ch¸y hÕt, bá muéi s¾t ra. §Ëy nót b×nh eclen, l¾c nhÑ. Quan s¸t hiÖn tîng. Thö dung dÞch trong lä b»ng qu× tÝm. Quan s¸t hiÖn tîng vµ cho nhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña P2O5. Gi¶i thÝch. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 3 : NhËn biÕt dung dÞch ho¸ chÊt mÊt nh·n. 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Cã 3 lä ho¸ chÊt mÊt nh·n : H2SO4, HCl vµ Na2SO4. H·y hành thí nghiệm nhận biết dung dịch chất đựng trong mỗi lọ.. tiÕn. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm (Phơng pháp phân tích : Sơ đồ nhận biết ...) ........................................................................................................................

(5) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm. và hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm. Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u hái bæ sung C©u 1 : T¹i sao khi lµm thÝ nghiÖm hßa tan CaO trong níc nªn lµm trong đế sứ và không đợc không sờ tay ớt vào vôi sống ? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................

(6) Câu 2 : Tại sao khi đốt P đỏ trong lọ tam giác không để muỗng chạm vµo thµnh lä ? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Câu 3 : Tại sao không ghé mặt vào lọ khi đang đốt ? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u 4 : Khi lµm thÝ nghiÖm víi axit cÇn ph¶i cã nh÷ng chó ý g× ? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u 5. Khi cho 2ml níc vµo èng nghiÖm cã chøa mét mÈu CaO, l¾c mạnh và để yên thì có chất rắn màu trắng lắng ở đáy ống nghiệm. Chất rắn đó là A. CaO. B. Ca(OH)2. C. CaCO3. D. hçn hîp cña c¸c chÊt trªn. Chọn đáp án đúng..

(7) Kết quả đánh giá của giáo viên §iÓm thao t¸c TN (kÜ n¨ng lµm TN). §iÓm kÕt qu¶ TN. §iÓm ý thøc Tæng ®iÓm. TN (hiÖn tîng). (gi¶i thÝch hiÖn tîng). (tinh thÇn, thái độ). NhËn xÐt cña gi¸o viªn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... X¸c nhËn cña gi¸o viªn (KÝ tªn).

(8) Bµi thùc hµnh sè 2 TÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬ vµ muèi I. Mục đích B»ng thùc nghiÖm, kiÓm chøng, cñng cè nh÷ng kiÕn thøc vÒ hîp chÊt v« c¬ : baz¬ vµ muèi. VÒ kü n¨ng : RÌn c¸c kü n¨ng thÝ nghiÖm c¬ b¶n : LÊy, sö dông ho¸ chÊt, biÕt quan s¸t c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong thÝ nghiÖm, dù ®o¸n vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong thÝ nghiÖm. II. Hãa chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh) 1. Ho¸ chÊt HCl (1 :2), ®inh s¾t 2 chiÕc AgNO3 3%, 5ml NaCl 10% BaCl2 5% H2SO4 lo·ng (1 : 5) 2. Dông cô èng nghiÖm : 10 c¸i KÑp gç Gi¸ èng nghiÖm.

(9) III. Thùc hµnh PhiÕu thùc hµnh Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200…. ThÝ nghiÖm 1 : Natri hi®roxit t¸c dông víi muèi 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Nhá vµi giät dung dÞch NaOH 10% vµo èng nghiÖm chøa 1ml CuSO4 5%. L¾c nhÑ èng nghiÖm. Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra trong thÝ nghiÖm. Gi¶i thÝch. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm. và hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 2 : 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Đồng (II) hiđroxit (sản phẩm của thí nghiệm 1) vào đáy ống nghiÖm, nhá vµi giät dung dÞch HCl (1 : 2). L¾c nhÑ èng nghiÖm. Quan.

(10) s¸t hiÖn tîng ph¶n øng x¶y ra trong thÝ nghiÖm. Gi¶i thÝch ? Rót ra kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 3 : §ång(II) sunfat t¸c dông víi kim lo¹i. 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Ng©m mét ®inh s¾t nhá (® · ® îc lµm s¹ch bÒ mÆt) trong èng nghiÖm cã chøa 1ml dung dÞch CuSO 4 5%. Sau mét thêi gian kho¶ng 2 – 3 phót. Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra trong thÝ nghiÖm. Gi¶i thÝch ? 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm.

(11) Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 4 : B¹c nitrat t¸c dông víi muèi. 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Nhá vµi giät dung dÞch AgNO3 3% vµo èng nghiÖm chøa 1ml NaCl 10%. L¾c nhÑ èng nghiÖm. Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Gi¶i thÝch? 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ..........................................................

(12) ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 5 : Bari clorua t¸c dông víi axit. 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Nhá vµi giät dung dÞch BaCl2 5% vµo èng nghiÖm cã chøa 1ml dung dÞch H2SO4 (1 : 5). L¾c nhÑ. Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Gi¶i thÝch? 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................

(13) C©u hái bæ sung C©u 1 : Trong c¸c chÊt sau ®©y: dung dÞch CuSO4, KNO3, FeCl3, HCl bét CaCO3. ChÊt nµo t¸c dông víi : a) dung dÞch HCl b) Cu(OH)2. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u 2 : Trong c¸c cÆp chÊt cho díi ®©y, cp chÊt nµo kh«ng cïng tån t¹i trong cïng mét èng nghiÖm ? CÆp chÊt. Sè. CÆp chÊt. Sè. CaCO3 vµ NaOH (1) Cu vµ HCl (4) H2SO4 vµ Ba(NO3)2 (2) BaCl2 vµ Na2SO4 (5) Fe vµ CuSO4 (3) NaOH vµ CuCl2 (6) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Câu 3 : Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat, hiện tợng quan sát đợc là A. đinh sắt không thay đổi, màu dung dịch nhạt dần, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt. B. dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ, kim loại đồng bám ngoài ®inh s¾t. C. dung dịch không thay đổi màu, đinh sắt bị tan ra một phần. D. mµu dung dÞch nh¹t dÇn, mét phÇn ®inh s¾t bÞ hßa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt.. Kết quả đánh giá của giáo viên §iÓm thao t¸c TN (kÜ n¨ng lµm TN). §iÓm kÕt qu¶ TN (hiÖn tîng). (gi¶i thÝch hiÖn tîng). §iÓm ý thøc TN (tinh thÇn, thái độ). Tæng ®iÓm. NhËn xÐt cña gi¸o viªn ........................................................................................................................

(14) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... X¸c nhËn cña gi¸o viªn (KÝ tªn).

(15) Bµi thùc hµnh sè 3 TÝnh chÊt ho¸ häc cña nh«m vµ s¾t I. Mục đích B»ng thùc nghiÖm nh»m kiÓm chøng vµ cñng cè nh÷ng kiÕn thøc vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña nh«m, s¾t. Rèn các kỹ năng thực nghiệm, xác định phản ứng đặc trng của mçi kim lo¹, rÌn kü n¨ng lÊy vµ sö dông ho¸ chÊt. BiÕt c¸ch t¸ch lo¹i kim lo¹i ra khái hçn hîp. II. Hãa chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh) 1. Ho¸ chÊt Nh«m bét (hoÆc d©y nh«m, l¸ nh«m) HgSO4 hoÆc HgCl2 Fe (bét), S, Cu (bét) Dung dịch NaOH đặc Dung dÞch HCl (1 : 2) 2. Dông cô Th×a thñy tinh : 02 chiÕc èng nghiÖm Gi¸ èng nghiÖm : 05 chiÕc Bé gi¸, kÑp s¾t : 01 bé KÑp gç : 01 §Ìn cån : 01 III. Thùc hµnh PhiÕu thùc hµnh Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200…. ThÝ nghiÖm 1 : T¸c dông cña Al víi oxi 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm LÊy 1 th×a nhá bét nh«m vµo tê b×a, khum tê b×a chøa bét nh«m, rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tợng xảy ra. Cho biÕt tr¹ng th¸i mµu s¾c cña chÊt t¹o thµnh. Gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra. Xem vÏ h×nh 2.11 trong s¸ch gi¸o khoa..

(16) 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 2 : T¸c dông cña s¾t víi lu huúnh 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Lấy một thì nhỏ hỗn hợp bột sắt và bột lu huỳnh (hỗn hợp đợc trộn víi tû lÖ 2 : 1 vÒ khèi lîng) vµo èng nghiÖm. L¾p dông cô nh h×nh 2.21 s¸ch gi¸o khoa. Quan s¸t hiÖn tîng, cho biÕt tr¹ng th¸i, mµu s¾c cña S, hçn hîp s¾t (Fe + S) vµ chÊt t¹o thµnh sau ph¶n øng. Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Gi¶i thÝch ? 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ........................................................................................................................

(17) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................

(18) 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 3 : NhËn biÕt kim lo¹i trong hçn hîp 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Cã hçn hîp bét 3 kim lo¹i : Cu, Al, Fe. H ·y nhËn biÕt mçi kim lo¹i trong hçn hîp b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.

(19) ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u hái bæ sung Câu 1 : Nêu hiện tợng quan sát đợc và viết phơng trình hoá học xảy ra (nÕu cã) khi cho dung dÞch NaOH lÇn lît vµo hai èng nghiÖm chøa hai kim lo¹i Al, Fe riªng biÖt. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Câu 2 : Phơng pháp hoá học nào dới đây là đơn giản nhất để có thể t¸ch bét s¾t khái hçn hîp víi bét nh«m ? A. Dïng nam ch©m t¸ch s¾t khái hçn hîp B. Cho hỗn hợp hai kim loại vào dung dịch kiềm d, khuấy đều và läc t¸ch lÊy s¾t. C. Cho hçn hîp hai kim lo¹i vµo dung dÞch HCl d, lÊy dung dÞch hai muèi cho kim lo¹i nh«m vµo ®Èy s¾t ra. D. §èt hçn hîp trong khÝ clo, hßa tan hai muèi t¹o ra, lÊy dung dÞch hai muèi cho t¸c dông víi kiÒm d, läc kÕt tña, nung nãng lấy sản phẩm và dùng khí H2 khử ở nhiệt độ cao. Kết quả đánh giá của giáo viên : §iÓm thao t¸c TN. §iÓm kÕt qu¶ TN. §iÓm ý thøc TN. Tæng ®iÓm.

(20) (kÜ n¨ng lµm TN). (hiÖn tîng). (gi¶i thÝch hiÖn tîng). (tinh thÇn, thái độ). NhËn xÐt cña gi¸o viªn : ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... X¸c nhËn cña gi¸o viªn (KÝ tªn).

(21) Bµi thùc hµnh sè 4 TÝnh chÊt ho¸ häc cña phi kim vµ hîp chÊt cña chóng I. Mục đích  Tõ nh÷ng thÝ nghiÖm, chøng minh tÝnh chÊt ho¸ häc vµ rót ra kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña cacbon, muèi cacbonat.  Giải đợc bài tập thực nghiệm nhận biết muối clorua và muối cacbonat.  Khắc sâu tính chất hoá học của các chất đã học. II. Hãa chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh) 1. Ho¸ chÊt CuO (bét) : 1gam Dung dÞch Ca(OH)2 (níc v«i trong) NaCl (r¾n); NaHCO3 (r¾n); CaCO3 (bét) Níc cÊt ; dung dÞch HCl (1 : 2) Dông cô èng nghiÖm : 05 §Ìn cån : 01 Bé kÑp, gi¸ s¾t : 01 Bé nót cao su cã èng dÉn khÝ : 02 èng dÉn khÝ : 02 Cèc 100ml : 01.

(22) III. Thùc hµnh PhiÕu thùc hµnh Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200…. Thí nghiệm 1 : Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao. 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm LÊy mét Ýt (b»ng h¹t ng«) hçn hîp CuO vµ bét than vµo èng nghiệm. Lấy dụng cụ nh hình 3.11 sách giáo khoa. Dùng ngọn lửa đèn cồn hơ nóng đều ống nghiệm sau đó đun tập trung tại vị trí chứa hóa chất. H·y quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra t¹i vÞ trÝ chøa hçn hîp ph¶n øng vµ èng nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2. Giải thích? 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 2 : NhiÖt ph©n níc NaHCO3. 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm LÊy mét th×a nhá muèi NaHCO3 vµo èng nghiÖm. L¾p dông cô nh hình 3.16 sách giáo khoa. Dùng ngọn lửa đèn cồn hơ nóng đều ống nghiệm.

(23) sau đó đun tập trung tại vị trí chứa hóa chất. Quan sát hiện tợng xảy ra trong ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2. Giải thích? 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 3 : NhËn biÕt muèi cacbonat vµ muèi clorua. 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Có 3 lọ đựng 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na 2CO3 và CaCO3. H·y lµm thÝ nghiÖm ho¸ häc nhËn biÕt mçi chÊt trong c¸c lä trªn. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm.

(24) ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u hái bæ sung Câu 1 : Hãy nêu các ứng dụng trong đời sống của cacbon và hợp chất cña chóng mµ em biÕt ? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Câu 2 : Vì sao khi đun nóng ống nghiệm, cần hơ nóng đều ống nghiệm, sau đó mới tập trung đun ở phần ống nghiệm có chứa hóa chất ? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Câu 3 : Vì sao khi kẹp ống nghiệm hoá chất rắn lên giá để đun nóng cần phải phải để miệng ống hơi trúc xuống dới ? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................

(25) Kết quả đánh giá của giáo viên §iÓm thao t¸c TN (kÜ n¨ng lµm TN). §iÓm kÕt qu¶ TN (hiÖn tîng). (gi¶i thÝch hiÖn tîng). §iÓm ý thøc TN (tinh thÇn, thái độ). Tæng ®iÓm. NhËn xÐt cña gi¸o viªn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... X¸c nhËn cña gi¸o viªn (KÝ tªn).

(26) Bµi thùc hµnh sè 5 TÝnh chÊt ho¸ häc cña hi®rocacbon, dÇu má I. Mục đích  Cñng cè kiÕn thøc vÒ hi®rocacbon vµ dÇu má.  RÌn kü n¨ng thÝ nghiÖm, l¾p dông cô, quan s¸t, so s¸nh, ghi chÐp. II. Hãa chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh) 1. Ho¸ chÊt CaC2 dung dÞch Br2 níc cÊt 2. Dông cô. níc cÊt C6H6. èng nghiÖm : 5 èng nghiÖm nh¸nh : 01 Bé nót cao su cã èng dÉn khÝ : 01 Cèc thuû tinh D©y cao su Bé gi¸, kÑp s¾t §Ìn cån..

(27) III. Thùc hµnh PhiÕu thùc hµnh Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200…. C¸ch tiÕn hµnh : ThÝ nghiÖm 1 : §iÒu chÕ C2H2, thö tÝnh chÊt cña axetilen 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm a) §iÒu chÕ axetilen Cho vµo èng nghiÖm cã nh¸nh kh« (èng A) mét hoÆc hai mÈu CaC2 sau đó lắp dụng cụ nh hình vẽ (hình 4.25a sách giáo khoa). Sau đó nhỏ từ từ từng giọt nớc từ ống nhỏ giọt vào ống nghiệm. Thu khí axetilen tho¸t ra vµo èng nghiÖm (B) b»ng c¸ch ®Èy níc. Quan sát khí axetilen thu đợc và nhận xét. b) Thö tÝnh chÊt axetilen T¸c dông víi dung dÞch níc brom. DÉn khÝ axetilen tho¸t ra ë ống nghiệm (A) vào ống nghiệm (C) đựng 2ml dung dịch brom. Quan s¸t vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra? §èt ch¸y axetilen. §a èng nghiÖm dÉn khÝ axetilen ra ngoµi không khí rồi châm lửa đốt. Quan sát màu sắc ngọn lửa. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ..........................................................

(28) ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 2 : 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Cho vào ống nghiệm 1  2 ml dung dịch brom, sau đó cho thêm 1 ml benzen, lắc kĩ, sau đó để yên. Quan sát màu của dung dịch. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn.

(29) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u hái bæ sung Câu 1 : Các hợp chất hữu cơ mạch hở, chứa liên kết đôi có những phản ứng đặc trng nào ?.  A. Ph¶n øng thÕ.  C. Ph¶n øng trïng hîp.  B. Ph¶n øng céng.  D. Ph¶n øng ch¸y.. Hãy điền dấu () vào phơng án đúng. C©u 2 : ChÊt nµo díi ®©y cã thÓ lµm mÊt mµu dung dÞch brom ?.  A.CH CH  C.CH Cl 3.  B.CH =CH  D. C H. 3. 2. 3. 2. 6. 6. (benzen). Hãy điền dấu () vào phơng án đúng.. Kết quả đánh giá của giáo viên §iÓm thao t¸c TN (kÜ n¨ng lµm TN). §iÓm kÕt qu¶ TN (hiÖn tîng). (gi¶i thÝch hiÖn tîng). §iÓm ý thøc TN (tinh thÇn, thái độ). Tæng ®iÓm. NhËn xÐt cña gi¸o viªn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... X¸c nhËn cña gi¸o viªn (KÝ tªn).

(30) Bµi thùc hµnh sè 6 TÝnh chÊt cña rîu vµ axit I. Mục đích  Giúp các em củng cố những kiến thức đã học về r ợu etylic và axit axetic.  RÌn c¸c kü n¨ng thÝ nghiÖm nh quan s¸t, nhËn xÐt, ghi chÐp. II. Hãa chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh) 1. Ho¸ chÊt CH3COOH (nguyªn chÊt), Zn, CaCO3, qu× tÝm, CuO, C2H5OH (tuyệt đối) hoặc 960, H2SO4 đặc, nớc làm lạnh. 2. Dông cô ống nghiệm, đèn cồn, nút cao su, nút cao su có lỗ, ống dẫn khí, cốc 250ml, kẹp gỗ, giá thí nghiệm, diêm, que đóm..

(31) III. Thùc hµnh PhiÕu thùc hµnh Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200…. ThÝ nghiÖm 1 : TÝnh axit cña axit axetic 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Cho lần lợt vào 4 ống nghiệm : mẩu giấy quì, mảnh kẽm, mẩu đá vôi nhỏ và một ít bột đồng(II) oxit. Cho tiếp 2ml axit axetic (CH3COOH) vào từng ống nghiệm, sau đó đem ống nghiệm có chứa đồng(II) oxit đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Quan s¸t, ghi chÐp nh÷ng hiÖn tîng x¶y ra trong tõng èng nghiÖm. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 2 : TÝnh chÊt cña rîu etylic vµ axit axetic..

(32) 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Cho vµo èng nghiÖm (A) mét vµi m¶nh sø tr¾ng (hoÆc c¸t s¹ch) 2ml rîu etylic khan (hoÆc rîu 960), 2ml axit axetic. Nhá thªm tõ tõ khoảng 1ml H2SO4 đặc, lắc đều ống nghiệm. Lắp dụng cụ nh hình 5.5 trong s¸ch gi¸o khoa. Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay hơi từ từ sang ống B, đến khi chÊt láng trong èng (A) cßn kho¶ng 1/3 thÓ tÝch ban ®Çu th× ngõng ®un. Lấy ống B ra cho thêm vào 2ml dung dịch, lắc rồi để yên. NhËn xÐt mÇu cña chÊt láng næi lªn mÆt níc. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................

(33) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u hái bæ sung C©u 1 : Cho c¸c chÊt sau : níc ; rîu etylic ; axit axetic. a) Những chất nào tác dụng đợc với kim loại Na ? ....................................................................................................................... b) Những chất nào tác dụng đợc với kim loại Mg ? ....................................................................................................................... c) Những chất nào tác dụng đợc với kim loại Cu ? ....................................................................................................................... d) Những chất nào tác dụng đợc với CuO (t0) ? ....................................................................................................................... e) Những chất nào tác dụng đợc với Na2CO3 ? ........................................................................................................................ Kết quả đánh giá của giáo viên §iÓm thao t¸c TN (kÜ n¨ng lµm TN). §iÓm kÕt qu¶ TN (hiÖn tîng). (gi¶i thÝch hiÖn tîng). §iÓm ý thøc TN (tinh thÇn, thái độ). Tæng ®iÓm. NhËn xÐt cña gi¸o viªn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... X¸c nhËn cña gi¸o viªn (KÝ tªn).

(34) Bµi thùc hµnh sè 7 TÝnh chÊt cña gluxit I. Mục đích Củng cố kiến thức đã học về gluxit Rèn luyện các kỹ năng thí nghiệm để nhận biết các hoá chất. II. Hãa chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh) 1. Ho¸ chÊt Dung dịch glucozơ 10%, AgNO 3 3%, dung dịch NH3 đặc, dung dịch saccaroz¬ 10%, hå tinh bét lo·ng, NaOH 10%, dung dÞch I 2. 2. Dông cô ống nghiệm, kẹp số, đèn cồn, giá ống nghiệm. III. Thùc hµnh PhiÕu thùc hµnh Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200…. ThÝ nghiÖm 1 : T¸c dông cña glucoz¬ víi b¹c nitrat trong dung dÞch amoniac (ph¶n øng tr¸ng g¬ng) 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Cho vào ống nghiệm 4 – 5 giọt AgNO 3 3% (ống nghiệm đã đợc rửa sạch bằng cách cho dung dịch NaOH 10% vào tráng đều và đun sôi, sau rửa sạch nhiều lần bằng nớc lã). Thêm tiếp đó vào khoảng 1ml dung dịch NaOH 10%. Sau đó cho thêm dung dịch NH3 đặc vào hỗn hợp phản ứng cho đến khi kết tủa tan hoàn toàn. Thêm tiếp hỗn hợp 1 giọt dung dÞch NaOH 10%, rãt vµo hçn hîp ph¶n øng 1ml dung dÞch glucoz¬ 10% lắc nhẹ. Đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn hoặc ngâm ống nghiệm đựng hỗn hợp phản ứng trong cốc nớc nóng già. Quan sát hiện tîng x¶y ra trong thÝ nghiÖm. Gi¶i thÝch? 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS. M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®-.

(35) vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ThÝ nghiÖm 2 : Ph©n biÖt glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét 1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Có 3 lọ mất nhãn đựng ba dung dịch glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột đợc đánh số ngẫu nhiên (1, 2, 3). Lấy mỗi dung dịch 1 – 2 ml cho vào các ống nghiệm có đánh số tơng ứng. Sau đó tiến hành các thí nghiÖm sau : a) Nhá 1 – 2 giät dung dÞch iot vµo ba dung dÞch trong ba èng nghiÖm. Quan s¸t vµ ghi chÐp c¸c hiÖn tîng x¶y ra. b) Lµm thÝ nghiÖm tr¸ng g¬ng (tiÕn hµnh nh ë thÝ nghiÖm 1) víi 3 dung dÞch trªn. Quan s¸t vµ ghi chÐp c¸c hiÖn tîng x¶y ra. 2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 3. Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ tríc khi thÝ nghiÖm vµ hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm Dù ®o¸n cña HS vÒ hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Mô tả hiện tợng, kết quả quan sát đợc khi tiến hành thí nghiệm.

(36) ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... ........................................................... ......................................................... 4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u hái bæ sung C©u 1 : Glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét ,xen luloz¬ cã tÝnh chÊt nµo gièng nhau? Có thể dựa vào tính chất nào của glucozơ để nhận biết đợc chất này ? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... C©u 2 : HiÖn tîng g× x¶y ra khi cho dung dÞch saccaroz¬ vµo èng nghiÖm đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 rồi ngâm trong cốc nớc nóng ? A. Kh«ng cã hiÖn tîng g× x¶y ra. B. Dung dịch đen dần, có kết tủa đen ở đáy ống nghiệm. C. Dung dÞch ®en dÇn, cã chÊt r¾n s¸ng b¸m vµo thµnh èng nghiÖm. D. Dung dịch đục dần, có kết tủa nâu tạo ra..

(37) C©u 3 : Cho c¸c thuèc thö sau : Na ; qu× tÝm ; AgNO 3 trong NH3 ; NaOH ; Na2CO3. Có thể dùng những thuốc thử nào ở trên để phân biệt dung dịch glucoz¬ vµ dung dÞch axit axetic ? Gi¶i thÝch ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ Kết quả đánh giá của giáo viên §iÓm thao t¸c TN (kÜ n¨ng lµm TN). §iÓm kÕt qu¶ TN (hiÖn tîng). (gi¶i thÝch hiÖn tîng). §iÓm ý thøc TN (tinh thÇn, thái độ). Tæng ®iÓm. NhËn xÐt cña gi¸o viªn ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... X¸c nhËn cña gi¸o viªn (KÝ tªn).

(38) Híng dÉn sử dụng đĩa VCD thí nghiệm (kèm sách) Để xem đợc nội dung đĩa VCD, thờng sử theo các cách dới đây : Cách 1 : Sử dụng đầu đĩa VCD, DVD để xem giống nh việc xem đĩa VCD ca nhạc hoặc phim Cách 2 : Sử dụng máy vi tính có ổ đĩa CD, DVD Thao t¸c xem trªn m¸y tÝnh th«ng thêng theo c¸c bíc sau : Bớc 1 : Cho đĩa VCD vào ổ đĩa, sau đó nhắp đúp (2 lần liên tiếp) chuột tr¸i vµo biÓu tîng My Computer trªn mµn h×nh Bớc 2 : Nhắp đúp chuột trái vào ổ đĩa có chứa đĩa VCD vừa cho vào trớc đó Bớc 3 : Nhắp đúp chuột trái vào th mục MPEGAV Bíc 4 : Khi mµn h×nh hiÓn thÞ c¸c ®o¹n video díi tªn AVSEQ*.DAT, nhắp chuột phải vào đoạn video cần xem, sau đó nhấn chuột trái chọn Open With... (H×nh 1). H×nh 1 : Chän Open With... NÕu ch¬ng tr×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o “Caution”, tiÕp tôc nhÊn chuét tr¸i vµo nót Open With... Khi hiÓn thÞ hép tho¹i Windows, chän Select the program from a list, sau đó nhấn nút OK (Hình 2).

(39) H×nh 2 : Chän ch¬ng tr×nh xem phim Bíc 5 : Sau khi mµn hiÓn thÞ hép tho¹i Open With chän ch¬ng tr×nh xem phim có sẵn trong Windows là Windows Media Player sau đó nhấn OK để xem phim.. H×nh 3 : Chän ch¬ng tr×nh xem phim Windows Media Player Chó ý : Trong hép tho¹i Open With nªn tÝch chän vµo « tríc dßng ch÷ Always us.... để xem các đoạn video còn lại đợc thuận tiện hơn.. Môc lôc Néi quy phßng thÝ nghiÖm......................................................... Bµi thùc hµnh sè 01 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit vµ axit ....... Bµi thùc hµnh sè 02 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬ vµ muèi..... Bµi thùc hµnh sè 03 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña nh«m vµ s¾t........ 3 4 11 19.

(40) Bµi thùc hµnh sè 04 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña phi kim vµ hîp chÊt cña chóng........................................................................................ 25. Bµi thùc hµnh sè 05 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña hi®rocacbon, dÇu má................................................................................... Bµi thùc hµnh sè 06 : TÝnh chÊt cña rîu vµ axit.................... Bµi thùc hµnh sè 07 : TÝnh chÊt cña gluxit............................... Hớng dẫn sử dụng đĩa VCD thí nghiệm thực hành................. 31 36 41 46.

(41)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×