Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ke hoach tuan 8nam hoc 20152016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.55 KB, 2 trang )

(1)PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG. CÔNG HÒA-Xà HỘI-CHỦ NGHĨA-VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc L¹c D¬ng, ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2015. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Tuần 8: Từ ngày 12/10 đến ngày 17/10/2015. 1/ Chính trị-tư tưởng. - Tiếp tục động viên tất cả CB-GV-CNV thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. - Thực hiện tốt các hoạt động tuần lễ học tập bằng các hoạt động thiết thực: Vận động quyên góp sách, phát động phong trào đọc sách của các lóp, sưu tảm các câu chuyện hay để đọc trong các buổi phát thanh măng non… - Tuyên truyền đến tất cả CB-GV-CNV và học sinh thực hiện tốt các hoạt động chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. 2. Chuyên môn. - Tiến hành dạy học từ tuần 8. - Tiếp tục dạy thêm các lớp cơ bản đối với khối 9 và khối 6 và bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9. - Triển khai chuyên đề tập huấn Intel, trường học kết nối. - Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, kiểm tra nội bộ trường học. - Thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT, làm và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, khắc phục tình trạng giáo viên không sử dụng đồ dùng dạy học của một số môn 3. Công tác chủ nhiệm. - Các lớp tiếp tục ổn định công tác tổ chức lớp, thực hiện tốt cơng tác chuyên cần ( giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên có biện pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số). - Giáo viên chủ nhiệm các lớp tiếp tục thu các khoản tiền theo quy định, nộp các giấy tờ liên quan đến hồ sơ miễn giảm học phí cho văn thư. - Nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ các lớp học thêm và bảo vệ tài sản, thực hiện tốt 15 phút đầu giờ. 4. Hành chính văn phòng. - Tổ văn phòng tiếp tục quán triệt tổ viên trực và thực hiện chấm công, theo dõi việc thực hiện nội quy, giờ giấc của toàn trường. - Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thanh lý tài sản, giải quyết các khoản tồn động từ đầu năm; Tham mưu cho lãnh đạo trong việc mua thêm một số máy mọc trang thiết bị phục vụ dạy học. - Các bộ phận thiết bị, thư viện và văn thư thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. - Tham mưu cho lãnh đạo để thực hiện tốt chủ đề của tuần lễ phát động học tập suốt đời “ Chung tay xây dựng thư viện, đọc nhiều sách hay”. - Bảo vệ trực và thường xuyên giám sát việc bảo vệ cơ quan. 5. Công đoàn. - Động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệmvụ được phân công. - Phối hợp với chính quyền trong các hoạt động. - Xây dựng và thực hiện kế hoạch 20/10..

(2) 6. Đoàn-Đội. - Chi đoàn tham gia tích cực trong các hoạt động phong trào. - Tổ chức phát động và thực hiện tốt kế hoạch “ Trường học kết nối”. - Đoàn-đội hoàn thành hồ sơ sau đại hội liên đội. 8. Lao động. - Lao động xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh trường lớp và phải kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ( chú ý việc quyên góp phân để chăm sóc cây xanh). Nơi nhận: -Ban lãnh đạo -TTCM,bộ phận -Lưu văn thư. HIỆU TRƯỞNG. ĐẶNG QUỐC CÔNG.

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×