Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

VONG 2 LOP 320152016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.34 KB, 4 trang )

(1)ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP 3 VÒNG 2 (Mở ngày 14/9/2015) - 2 Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….. BÀI 1: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau: 27:3 = ………………………………………… ; 100+59 = ………………………………………… ; 123+50 = ………………………………………… ; 223+42 = ………………………………………… ; 72+27 = ………………………………………… ; 66+19 = ………………………………………… ; 519+406 = ………………………………………… ; 372+136 = ………………………………………… ; 452+361 = ………………………………………… ; 549+341 = ………………………………………… ; Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật: 1/. 2/ 3/ 5/. 4/ 6/. 7/. 8/ 9/. 10/. BÀI 3: Cóc vàng tài ba: 1/. 378. 397. 2/ 3/. 983 545. 575. 4/ 5/ 6/. 555. 297cm 547. 640. 647 769cm. 389 893. 380 839. 938. 565. 392cm. 387cm. 397cm. 759cm. 779cm. 557 749cm.

(2) 7/. 606. 506. 616. 8/. 516 427. 9/. 724. 248. 10/. 742. 208. 268. 258. 361. 355. 351. ĐÁP ÁN VÒNG 2 (Mở ngày 14/9/2015) - 2. BÀI 1: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau:. 247. 365.

(3) 27:3 = 9 ; 100+59 = 159 ; 123+50 = 173 ; 223+42 = 265 ; 72+27 = 99 ; 66+19 = 85 ; 519+406 = 925; 372+136 = 508 ; 452+361 = 813 ; 549+341 = 890.. Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật: 1/. >. 2/. 297. 3/ 5/. <; 4/ 250 ; 6/. 3. 216 ; 7/. 8/. 28. 567. 9/. =; 10/. 343. BÀI 3: Cóc vàng tài ba: 1/. 380. 2/. 893. 3/. 545. 4/. 397cm. 5/. 557. 6/ 7/ 8/. 759cm 616 724.

(4) 9/ 10/. 258 365.

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×