Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

phuong trinh van toc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.6 KB, 2 trang )

(1)DẠNG TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH VẬN TỐC Phương trình vận tốc có dạng: v v 0  at Trong đó v0 và a là các hằng số v0 : Là vận tốc ban đầu v: là vận tốc ở thời điểm t. t : Là thời gian để vận tốc tăng từ v0 đến v. Bài tập 1: Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là v 0=5m/s, gia tốc là 2m/s2. Lập phương trình vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc thời gian của vật. Bài tập 2: Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc ban đầu là v 0=50m/s, xét đến lúc xe dừng lại, gia tốc là 2m/s2. Lập phương trình vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc thời gian của vật. v(m/s) Bài tập 3: Một vật chuyển động với đồ thị như hình 1 a.Xác định vận tốc ban đầu của vật, tính gia tốc của vật. 10 b.Tính quãng đường mà vật đi được trong 2s đầu. c.Tính quãng đường mà vật đi được trong giây thứ 3 6 d.Lập phương trình vận tốc của vật. t(s) Bài tập 4: Một vật chuyển động có đồ thì vận tốc – Thời gian như hình vẽ 4. 0 2 a. Xác định gia tốc trong từng giai đoạn chuyển động của vật. Hình 1 b.Lập phương trình vận tốc thời gian cho từng giai đoạn chuyển động của vật. c.Tính quãng đường chuyển động trong 2 giây đầu. v(m/s) d. Tính quãng đường chuyển động trong 4 giây đầu. e. Tính quãng đường chuyển động trong 5 giây đầu. 20 f. Tính quãng đường chuyển động trong giây thứ 5. 10 t(s) 0. 2. 4. 5. Hình 4. BÀI TẬP TỰ LUYỆN v(m/s). Bài tập 4 : Một vật chuyển động với đồ thị như hình 2 a.Xác định vận tốc ban đầu của vật, tính gia tốc của vật. b.Tính quãng đường mà vật đi được trong 2s đầu. c.Tính quãng đường và thời gian chuyển động của vật d.Lập phương trình vận tốc của vật.. 12 6 t(s) 0. 2 Hình 2. Bài tập 5 : Một vật chuyển động với đồ thị như hình 3 a.Xác định vận tốc ban đầu của vật, tính gia tốc của vật. b.Tính quãng đường mà vật đi được trong 2s đầu. c.Sau khi xuất phát được 5s thì vật có vận tốc bao nhiêu, tính quãng đường đi được của vật trong thời gian đó d.Lập phương trình vận tốc của vật.. v(m/s). 6 t(s) 0. 4 Hình 3.

(2) Bài tập 4: Một vật chuyển động có đồ thì vận tốc – Thời gian như hình vẽ 4. a. Xác định gia tốc trong từng giai đoạn chuyển động của vật. b.Lập phương trình vận tốc thời gian cho từng giai đoạn chuyển động của vật. c.Tính quãng đường chuyển động trong 2 giây đầu. v(m/s) d. Tính quãng đường chuyển động trong 4 giây đầu. e. Tính quãng đường chuyển động trong 5 giây đầu. 40 f. Tính quãng đường chuyển động trong giây thứ 5. 20 t(s) 0. 2. 4. 5. Hình 4. Bài tập 5: Một vật chuyển động có đồ thì vận tốc – Thời gian như hình vẽ 5. a. Xác định gia tốc trong từng giai đoạn chuyển động của vật. b.Lập phương trình vận tốc thời gian cho từng giai đoạn chuyển động của vật. c.Tính quãng đường chuyển động trong 2 giây đầu. v(m/s) d. Tính quãng đường chuyển động trong 4 giây đầu. e. Tính quãng đường chuyển động trong 1 giây cuối. 80. 40 t(s) 0. 2. 6 Hình 5.

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×