Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

hoa 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.76 KB, 6 trang )

(1)B.Ma trận đề kiểm tra.. Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức. Nhận biết TN. TL. Th«ng hiểu TN. TL. Tổng Vận dụng TN. TL. 1. Công thức hóa học-Hóa trị. -ViÕt ®ưîc CTHH -BiÕt ®ưîc c¸ch cña chÊt cô thÓ khi viÕt CTHH cña biÕt hóa trị của 2 đơn chất,hợp chất. nguyên tố hoặc hóa -Nªu ®ưîc ý nghÜa của CTHH trị của nguyên tố và nhóm nguyên tử.. 10%. Sè c©u,số điểm. 2(0,5®). 4(1đ). 2.Sự biến đổi chất-Phản ứng hóa học. -Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng HH. -Khái niệm về phản ứng hóa học.. Sè c©u,số điểm. 1(2®). 2 (0,5®) -Nắm được điều kiện và dấu hiệu để phản ứng hóa học xảy ra. Viết được PT chữ của phản ứng. 2(0,5®). 30%. 2(0,5®). 5(3®). -Xác định được ý 3.Định luật V-VậndụngĐLBTKL 60% nghĩa của một số bảo toàn khối Hiểu được nội trình hóa tính toán lượng lượng-Phương dung định luật phương học cụ thể. trình hóa học. bảo toàn khối -Lập PTHH từ sơ đồ chất trong PTHH lượng. có công thức hóa học -Cân bằng và hoàn thiện được PTHH cho trước Sè c©u,số điểm Tổng. 1(3®) 3(2,5®). Hä vµ tªn……………………. 4(1®). 1(3®). 2(3®) 2(0,5®). 2(3®). 3(6®) 12(10đ. Thø …… ngµy … . th¸ng …. n¨m 201... KiÓm tra 45’.

(2) Líp ………….. §iÓm Lêi phª cña gi¸o viªn. M«n Hóa 8. §Ò 1 A.Tr¾c nghiÖm (4®iÓm). I.Chọn hiện tợng(1 hoặc 2,…) ở cột II để ghép với một phần câu ở cột I cho phï hîp:(2đ) Cét I Cét II a. Hiện tợng vật lí 1. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. 2. Khi đốt đèn cồn, cồn cháy biến đổi thành nớc và khí là: ....................... cacbonic. 3. Dây sắt đợc cắt nhỏ thành đoạn rồi tán thành đinh. 4. §Ìn ®iÖn loÐ s¸ng khi bËt c«ng t¾c ®iÖn. b. HiÖn tîng ho¸ häc là: 5. Đốt đường thu được than và nước 6. Đinh sắt để trong không khí bị gỉ. ....................... 7. Rượu để lâu trong không khí bị chua (vị chua của dấm). 8. Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ màu nâu đỏ. II.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: (2đ). C©u 1: Nhãm c¸c chất nào sau đ©y đều là những đơn chất A. H2O, Na, HCl, K, O2 B. O2 , Ba , Fe , Cu , H2 C. H2SO4 , NaCl , Mg , Cl2 D. H2, O2 , HCl , CaO, H2O Câu 2. Trong phản ứng hoá học hạt vi mô nào không đợc bảo toàn? A. Nguyªn tö B. Ph©n tö C. C¶ hai lo¹i h¹t trªn D. Kh«ng lo¹i h¹t nµo C©u 3 . Cho biÕt kim lo¹i X cã hãa trÞ (III). C«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt X với nhãm SO4lµ: A. X3(SO4)2, B. X2SO4. C. XSO4. D. X2(SO4)3 Câu 4 .Dấu hiệu giúp ta khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra là: A. Có sự thay đổi về màu sắc,có toả nhiệt và phát sáng. B. Có sự thay đổi về hình dạng, có toả nhiệt và phát sáng. C. Có sự thay đổi về trạng thái, có toả nhiệt và phát sáng. D. Có có toả nhiệt và phát sáng,có sự thay đổi về hình dạng, trạng thái, màu sắc,... C©u 5. §iÒu kiÖn để x¶y ra ph¶n ønghóa học lµ: A. Các chất phản ứng phải được tiÕp xóc víi nhau. B. Hai chÊt ph¶i tiÕp xóc víi nhau. C. ChØ cÇn cã 1 chÊt cßn chÊt kia cã trong kh«ng khÝ. D. Ph¶i cã 3 chÊt tiÕp xóc víi nhau. Câu 6. Nến được làm bằng chất prafin, khi đốt nến xảy ra các quá trình sau: 1. Prafin nãng ch¶y. 2. Prafin láng chuyÓn thµnh h¬i. 3. H¬i nÕn ch¸y t¹o ra khÝ cacbonic vµ h¬i nưíc Qu¸ tr×nh diÔn ra hiÖn tưîng vËt lÝ lµ: A. 1 và 3 B. 1 C. 2 D. 1 vµ 2 C©u 7. Cho biÕt N cã hãa trÞ (IV). C«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt N với O lµ: A. NO2. B. NO C. N2O3 D. N2O C©u 8. Dãy gồm các CTHH viết đúng là: A. H2SO4, NaCl , Cl2, O2, Al2 ; B. HCl, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, H2O C. Cl2, HBr, N2, Na2PO4, H3PO4 ; D.Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, CuSO4, Na(OH)2 B.Tự luËn (6®iÓm). Câu 9:(3đ) Lập phương trình hoá học theo sơ đồ phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyªn tö, sè ph©n tö cña c¸c chÊt trong mçi phư¬ng tr×nh ph¶n øng. a. Fe + O2 ------ > Fe3O4.

(3) b. Cu(NO3)2 + Al ------ > Cu + Al(NO3)3 c. Fe2O3 + CO ----- > Fe + CO2 d. Al + H2SO4 ------ > Al2(SO4)3 + H2 Câu 10:(2 đ) Đốt cháy 18g kim loại đồng (Cu) trong không khí thu đợc 30g hợp chất đồng(II)oxit(CuO). (Biết rằng đồng cháy đã phản ứng với khí ôxi trong không khí). a. LËp phương trình hóa học cña ph¶n øng b.Tính khối lợng khí ôxi đã phản ứng. Câu 11: (1đ). Để khử hết hoàn toàn m gam oxit Fe2O3 cần dùng 6 gam H2, thu đợc kim lo¹i s¾t cã khèi lîng b»ng 70% khèi lîng oxit ban ®Çu vµ 54 gam níc. TÝnh m. HÕt ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Hä vµ tªn…………………… Líp ………….. §iÓm Lêi phª cña gi¸o viªn. Thø …… ngµy … . th¸ng …. n¨m 201... KiÓm tra 45’ M«n Hóa 8. §Ò 2 A.Tr¾c nghiÖm (4®iÓm). I.Chọn hiện tợng(1 hoặc 2,…) ở cột II để ghép với một phần câu ở cột I cho phù hîp.(2®) Cét I Cét II a.HiÖn tîng vËt lÝ là: 1. Chiên mỡ quá lửa có mùi khét. 2. Đinh sắt để trong không khí bị gỉ. .............................. 3. Dây sắt đợc cắt nhỏ thành đoạn rồi tán thành đinh. 4. Khi đốt đèn cồn, cồn cháy biến đổi thành nớc và khí cacbonic. 5. Thả vôi sống vào nước thu được vôi tôi. b.HiÖn tîng ho¸ häc là: 6. ĐÌn ®iÖn loÐ s¸ng khi bËt c«ng t¾c ®iÖn. ........................... 7. Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi, 8. Nớc đá tan thành nớc lỏng. II.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:(2đ)..

(4) C©u 1 . Cho biÕt kim lo¹i X cã hãa trÞ (II). C«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt X với nhãm SO4lµ: A. X3(SO4)2, B. X2SO4. C. XSO4. D. X2(SO4)3 Câu 2. Nến được làm bằng chất prafin ,khi đốt nến xảy ra các quá trình sau: 1. Prafin nãng ch¶y. 2. Prafin láng chuyÓn thµnh h¬i. 3. H¬i nÕn ch¸y t¹o ra khÝ cacbonic vµ h¬i nưíc Qu¸ tr×nh diÔn ra hiÖn tưîng hóa học lµ: A 1 và 3 B. 2 C. 3 D. 1 vµ 2 C©u 3. Cho biÕt N cã hãa trÞ (V). C«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt N với O lµ: A. NO2. B. NO C. N2O5 D. N2O Câu 4 . Dấu hiệu giúp ta khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra là: A. Có sự thay đổi về màu sắc, hình dạng, trạng thái ;có toả nhiệt và phát sáng… B. Có sự thay đổi về hình dạng, có toả nhiệt và phát sáng. C. Có sự thay đổi về trạng thái, có toả nhiệt và phát sáng. D. Có có toả nhiệt và phát sáng,có sự thay đổi về hình dạng, trạng thái. C©u 5.§iÒu kiÖn x¶y ra ph¶n øng lµ: A. Ph¶i cã 3 chÊt tiÕp xóc víi nhau. B. Các chất phản ứng phải được tiÕp xóc víi nhau. C. ChØ cÇn cã 1 chÊt cßn chÊt kia cã trong kh«ng khÝ. D. Hai chÊt kh«ng cÇn tiÕp xóc víi nhau. C©u 6. Dãy gồm các CTHH viết đúng là: A. H2SO4, NaCl2 , Cl2, O2, Al2 B. H2Cl, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, H2O C. Cl2, HBr, N2, Na3PO4, H3PO4 D. Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, CuSO4, Na(OH)2 C©u 7: Nhãm c¸c chất nào sau đ©y đều là những đơn chất A. H2O, Fe, HCl, Na, N2 B. NO2 , Ca , Pb , Cu , H2 C. H2SO4 , KCl , Al , Cl2 D. H2, O2 , Zn , Cu, N2 Câu 8. Trong phản ứng hoá học hạt vi mô đợc bảo toàn là: A. Nguyªn tö B. Ph©n tö C. C¶ hai lo¹i h¹t trªn D. Kh«ng lo¹i h¹t nµo B.Tự luËn (6®iÓm). Câu 9 (3đ). Lập phương trình hoá học theo sơ đồ phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyªn tö, sè ph©n tö cña c¸c chÊt trong mçi phư¬ng tr×nh ph¶n øng. a. P + O2 ------ > P2O5 b. O2 + CO ----- > CO2 c. Cu(NO3)2 + Al ------ > Cu + Al(NO3)3 d. Fe + H2SO4 ------ > FeSO4 + H2 Câu 10 (2đ) Đốt cháy hết 1,6 gam CH4, thu đợc 4,4 gam CO2 và 3,6 gam nớc. (Biết r»ng khÝ metan CH4 ch¸y lµ x¶y ra ph¶n øng víi khÝ oxi sinh ra khÝ cacbonic CO2 vµ níc). a. LËp phương trình hóa học cña ph¶n øng b. Tính khèi lîng khÝ oxi đã phản ứng ? Câu 11 (1đ). Để khử hết hoàn toàn m gam oxit Fe2O3 cần dùng 6 gam H2, thu đợc kim lo¹i s¾t cã khèi lîng b»ng 70% khèi lîng oxit ban ®Çu vµ 54 gam níc. TÝnh m. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................

(5) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... §¸p ¸n-BiÓu §iÓm. Đề 1 A.Tr¾c nghiÖm (4®iÓm). I. (2đ): mỗi ý đúng 0,25đ a. 1,3,4 (0,75đ) b. 2,5,6,7,8 (1,25đ) II.Khoanh đúng mỗi cõu được 0,5điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 Câu B B A D A D A B Đáp án B.Tư luËn (6®iÓm). Câu 9(3đ):-Lập đúng mỗi phương trình được 0,5 đ. Xác định đúng tỉ lệ số nguyên tö,sè ph©n tö cña c¸c chÊt ë mçi phư¬ng tr×nh ®ưîc 0,25®. 1. 3 Fe + 2O2 Fe3O4. Sè nguyªn tö Fe : Sè ph©n tö O2: Sè ph©n tö Fe3O4 lµ: 3:2:1 2. 3Cu(NO3)2 + 2Al ------ > 3Cu + 2Al(NO3)3 Sè ph©n tö Cu(NO3)2 : nguyên tö Al : Sè nguyên tö Cu: Sè ph©n tö Al(NO3)3 lµ: 3:2:3:2 3. Fe2O3 + 3CO ----- > 2 Fe + 3CO2 Sè ph©n tö Fe2O3: Sè ph©n tö CO: Sè nguyên tö Fe: Sè ph©n tö CO2 lµ: 1:3:2:3 4. 2 Al + 3 H2SO4 ------ > Al2(SO4)3 + 3 H2 Sè nguyên tö Al: Sè ph©n tö H2SO4: Sè ph©n tö Al2(SO4)3: Sè ph©n tö H2 lµ: 2:3:1:3 C©u 10(2®) a. Lập đúng phương trình hóa học(1đ).. 2Cu + O2. b.Tính đúng khối lượng oxi đã phản ứng được (1đ). C©u 11(1®).. 2CuO Khèi lư¬ng O2 = 12g.. a. Lập đúng phương trình hóa học(0,25đ) Fe2O3. + 3 H2. . 2Fe. + 3H2O. b.Tính đúng khối lượng oxi Fe2O3 đã phản ứng được (0,75đ) m = 160 g HÕt..

(6) Đề 2 A.Tr¾c nghiÖm (4®iÓm). I(2đ): mỗi ý đúng 0,25đ a. 3,6,8 (0,75đ) b. 1,2,4,5,7 (1,25đ II. Khoanh đúng mỗi cõu được 0,5điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 Câu C C A B C D A Đáp án C B.Tư luËn (6®iÓm). Câu 9(3đ):-Lập đúng mỗi phương trình được 0,5 đ. Xác định đúng tỉ lệ số nguyên tö,sè ph©n tö cña c¸c chÊt ë mçi phư¬ng tr×nh ®ưîc 0,25®. 1. 4P + 5O2 2P2O5. Sè nguyªn tö P : Sè ph©n tö O2 : Sè ph©n tö P2O5 lµ: 4:5:2 2. O2 + 2CO 2CO2 Sè ph©n tö O2: Sè ph©n tö CO : Sè ph©n tö CO2 lµ: 1:2:2. 3. 3Cu(NO3)2 + 2Al 3Cu + 2Al(NO3)3 Sè ph©n tö Cu(NO3)2 : nguyên tö Al : Sè nguyên tö Cu: Sè ph©n tö Al(NO3)3 lµ: 3:2:3:2 4. Fe + 2 H2SO 4 FeSO4 + H2 Sè nguyên tö Fe : Sè ph©n tö H2SO4: Sè ph©n tö FeSO4: Sè ph©n tö H2 lµ: 2:3:1:3 C©u 10(2®) a. Lập đúng phương trình hóa học(1đ). CH4 +2O2 CO2 + 2 H 2O b.Tính đúng khối lượng oxi đã phản ứng được (1đ). C©u 11(1®).. Khèi lư¬ng O2 = 6,2g. a. Lập đúng phương trình hóa học(0,25đ) Fe2O3. + 3 H2. . 2Fe. + 3H2O. b.Tính đúng khối lượng oxi Fe2O3 đã phản ứng được (0,75đ) m = 160g HÕt..

(7)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×