Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

VL8 tuan33

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (31.55 KB, 2 trang )

(1)Ngày soạn: 17/04/2009 Ngaøy daïy: 20/04/2009 Tuaàn 33 tieát 33 Baøi 26. NAÊNG SUAÁT TOÛA NHIEÄT CUÛA NHIEÂN LIEÄU. A/ Muïc tieâu. * Kiến thức : - Phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt. - Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức. * Thái độ : Yêu thích môn học. B/ Chuaån bò. GV : SGK ; moät soá tranh aûnh tö lieäu veà khai thaùc daàu khí (neáu coù). HS : xem trước bài mới. C/ Tieán trình daïy hoïc. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Hoạt động 1: Ổn định lớp. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. 2/ Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt. Viết - HS lên bảng trả lời. phöông trình caân baèng nhieät. GV lấy ví dụ về một số nước giàu lên vì dầu lửa, khí đốt dẫn đến các cuộc tranh chấp dầu lửa, khí đốt. Hiện nay than đá, dầu lửa, khí đốt … là nguồn năng lượng, là các nhiên liệu chủ yếu con người sử dụng. Vậy nhiên liệu là gì? Chúng ta đi tìm hiểu qua bài học hôm nay. 3/ Hoạt động 3: Bài mới. Hoạt động 3.1: Tìm hiểu về nhiên liệu. GV: Than đá, dầu lửa, khí đốt là một số ví dụ I- Nhiên liệu. veà nhieân lieäu. - Yeâu caàu HS laáy theâm ví duï khaùc veà nhieân - HS laáy theâm ví duï khaùc veà nhieân lieäu vaø lieäu. tự ghi vào vở. Hoạt động 3.2: Thông báo về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. II- Naêng suaát toûa nhieät cuûa nhieân lieäu. - Yêu cầu để HS đọc định nghĩa trong SGK. - Đọc định nghĩa NSTN của SGK. - GV nêu định nghĩa năng suất tỏa nhiệt - HS tự ghi định nghĩa năng suất tỏa nhiệt cuûanhieân lieäu. củanhiên liệu, kí hiệu và đơn vị vào vở. Ghi - Giới thiệu kí hiệu, đơn vị củanăng suất tỏa nhớ luôn định nghĩa. nhieät. - Biết sử dụng bảng năng suất tỏa nhiệt của - Giới thiệu bảng năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, nêu đượcví dụ về năng suất tỏa nhieân lieäu. nhiệt của một số nhiên liệu thường dùng. - Goïi HS neâu naêng suaát toûa nhieät cuûa moät soá - Vaän duïng ñònh nghóa naêng suaát toûa nhieät nhiên liệu thường dùng. của nhiên liệu để giải thích ý nghĩa con số. - Giải thích được ý nghĩa con số. - HS: Naêng suaát toûa nhieät cuûa hidroâ laø - Cho biết năng suất tỏa nhiệt của hidro? So 120.106J/kg lớn hơn rấtnhiều năng suất tỏa sánh năng suất tỏa nhiệt củahidro với năng nhiệt của các nhiên liệu khác. suaát toûa nhieät cuûanhieân lieäu khaùc?.

(2) GV: Hiện nay nguồn nhiên liệu than đá, dầu lửa, khí đốt đang cạn kiệt và các nhiên liệu này khi cháy tỏa ra nhiều khí độc gây ô nhiễm môi trường đã buộc con người hướng tới những nguồn năng lượng khác như năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng điện … Hoạt động 3.3: Xây dựng công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. - GV yeâu caàu HS neâu laïi ñònh nghóa naêng suaát - HS neâu laïi ñònh nghóa naêng suaát toûa nhieät toûa nhieät cuûanhieân lieäu. cuûa nhieân lieäu. - Vậy nếu đốt cháy hoàn toàn một lượng m kg - Tự thiếtlập công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q thì nhiệt nhiên liệu bị đốtcháy tỏa ra và ghi vở: lượng tỏa ra là bao nhiêu? Q = q.m - Có thể gợi ý cách lập luận: Trong đó: Naêng suaát toûa nhieät cuûa 1 nhieân lieäu laø q (J/kg) Ýù nghĩa 1 kg nhiên liệu đó cháy hoàn toàn tỏa ra nhiệt lượng q (J). Vậy có m kg nhiên liệu đó cháy hoàn toàn tỏa ra nhiệt lượng Q = ? Q = q.m 4/ Hoạt động 4: Củng cố. - Yêu cầu HS trảlời câu hỏi C1. - Cá nhân H vận dụng được bảng năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu trả lời câu C1. - Goïi 2 HS leân baûng giaûi baøi C2. - Cá nhân HS trảlời câu C2 vào vở. GV löu yù HS caùch toùm taét; theo doõi baøi laøm của HS dưới lớp, có thể thu bài của một số HS đánh giá cho điểm. - Cho HS đọc phần có thể em chưa biết. 5/ Hoạt động 5: Dặn dò. - Hoïc baøi. - Laøm baøi taäp 26 SBT. - Xem trước bài mới..

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×