Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

HD HAT QUOC CA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.68 MB, 4 trang )

(1)UBND HTIYEN cHAu THANH PHoNG crAo DUC vA DAo rAo. 56:. Z*. ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM DQc lfp - Tg do - Hgnh phric. IUO.PGDDT. ChduThdnh, ngdy. //. thdng 9 ndm 2016. HUONG oAN Vdi viQc t6 chrlc. hit. Qu6c ca t4i c6c co sd girio dgc vh dho Qo. Thyc hiQn COng vdn sd T7/HD-SGDDT ngiry 091912016 cria So Gi6o dgc vd Ddo tpo ve ftucrng ddn t6 chric h6t Qu6c ca t4i c6c co sd gi6o dgc vd ddo tpo; Phdng Gi6o dUc vd Ddo t4o Hudng ddn cdc don vi tryc thuQc thgc hign c6c nQi dung sau.. Qu6c ca ld bdi ca vi dai, ld bi6u tuqng cfia m6i qu6c gia, gln v?i lich sri d{c biQt, v$n mQnh thi€ng li6ng vd y chi, kh6t vgng cria m5i d6n tOc. Chdo co vd h6t nghi thfc quan trgng the hiQn tinh. thAn y6u Qudc ca.l ld mQt nghitE tnieng ii6ng, - . l, :' , r^ r !^ ^ ' nhiQm cfia m6i c6.ng ddn d6i vdi ddt nudc, ni€m tp hdo, tq tdn d6n tQc vd tr6ch nu6c, vdi nh6n ddn. ViQc h6t Qu5c ca dugc coi ld nghia v9, quy6n lgi cria c6ng dAn, dugc quy dlnh hi5t sftc nghi6m,tric; ngudi h6t camlh6y tU hdo khi h6t vd lu6n the hiQn ihing tinh th6n cria bdi QuOc ca. o. I ! I \ 1 t ' " ti€u "^ bi6u cria c6ch mAng ViQt Nam, nhirng bdi' h6t Ti€n qudn ca ld mQt trong dugc Cht tich UO Ctri Minh tr.uc ti6p duyQt ldm Qu6c ca cta nudc ViQt Nam D6n Chri CQng Hda. Nim 1946, Qudc hQi chqn Ti6n qudn ca ldm Qu6c ca. ThUc hien K€ ho4ch hdnh <lQng sO :ZtlrcH-UBND ngiry l7l8l20l5 cua UBND tinh vO kii hoach hdnh dQng thUc hiqn Chi thi 42-CT[W cria Ban Bi thu Trung uong Ding "TIng cuong rg ianh dBo cfia Delg OOi vOi cong t6c gi6o duc ly tu6ng c6ch m4ng, d?o ctfc l6i s6ng v5n h6a cho th€ he tr6 giai do4n 2015-2030"; Ktl hoach sO +SZ^G-UBND ngiry 2611012015 cria UBND tinh v0 ke hoach thUc hiQn QuyCt tlinh sO tSOtlqD-TTg ngdy 281812015 cria Thri.tuTg. C.hirh pht ph€ duyet pC 6n " tdngcuong gi6o dqc ly tucrng c6ch m4ng, d4o dfc, l6i s6ng cho thanh ni6n, thi6u ni6n vd nhi ct6ng giai dopn 2015 -2020"; ^'i. J.. Thuc hien Chi thi sd 1537/CT-BGDDT ngdy 05/512014 B0 Gi6o dpc vd Ddo tBo vC tAng cudng vd ndng cao hiQu qui mQt s6 hopt dQng gi6o dqc cho hqc sinh trong c6c ccv s0 giSo dgc, ddo tao.. Nhim thUc hiEn t6t circho4t dQng gi6o dpc trong nhd trudng, gop phdn gi6o dUc <tao dfc, l6i sOng, tyi tu&ng c6ch m4ng, ndng cao ch6t lugng giSo dgc todn diQn, firOng Gi6o duc vd Ddo t4o hu6ng Odn cac don vi tO chrlc h6t Qu6c ca cho hgc sinh,-c6n bQ gi6o vi€n (CBGV) tronlg c6c co so gi6o dgc vd diro t4o, cU thC nhu sau:. I.. Mgc dich, y6u c0u. 1.. E6y ld noi dung quan trgng trong c6ng t6c gi6o duc cira don vi..

(2) 2. Nhim qu6n triQt Chithi 42-CTITW cria Ban Bi thu Trung uong DAng vC "Tdng cudng sqt ldnh dqo ctia Ddng ddi vdi c1ng tdc gido dyc lj, nOng cdch mang, dgo duc, ltii siing vdn h6a cho thi! h4 tud giai doqn 2015 2030". 3. X6c ttinh 16 tr6ch nhiQm cia c6c td chr?c trong nhd truong vC vi6c tdng cucrng c6ng tric girio dgc ly tudng ciich mang, dao duc, t5i s6ng vdn h6a cho thli hQ tr6.. 4. XAy dyng th6 hC thanh thii5u nhi gidu ldng yOu qu€ huong, d6t nudc; c6 <t4o dric c6ch mang, thric ch6p hdnh ph6p lu{t, vi cQng d6ng.. j. 5. T6 chrlc tritin khai m6t ciich thuong xuy6n, thqc hiQn thi6t thgc, hiQu qu6 phn hqp v6i tinh hinh thgc t6 don vi; Chri y d6n ,ie. iu nat, tne nlQn ru iO, t.qng, tu , x. .. -,a. hiro cta mdi con ngudi d6i v6i qu6c gia. ddn tQc. 6. Thuong xuy€n kitlm tra, giim s6t viQc td chric thgc hiQn.. II. C6c chi ti6u il4t tluqc tl6n cuiii hgc k) I hirng nIm - 100% trudng hgc td chric h6i thi Qu6c ca hdng nim.. - 100% hgc sinh tt lop 3 trd l€n thuQc bdi h6t Qu6c ca. .- 100% hgc sinh t'i lop 6 trd l6n hrlt dring giai diQu bdi h6t Qu6c ca trong. c6c bu6i chdo cd.. - l00Yo.cbn bQ qudn l5;, c6n bQ gi6o vi6n, nh6n vi6n hrit dung ldi vd giai diQu bdi hat qu6c ca trong c6c bu6i chdo cd.. . - 100% hgc sinh ddu c6p clugc hu6ng d6n h6t drlng ldi vd giai diQu bdi h6t. Qu6c ca.. III. NQi dung l. Hit Quiic ca @. rr. thii ndt. - Tu th6 nghiCm trang trong. hirc h6t,. hudng vC qu6c t1,.. - Trang phpc (theo quy dinh don vi).. - H6t tiling ldi vd giai diQu bdi h6t Qu6c ca. b) Nhqc hdt Quilc ca trong cdc budi chdo cd - Nginh hgc. Mim. non,. + Chdo cd theo nghi. Miu. 16. gi6o. Nhd nu6c.. + Ph6t nhqc c6 ldi. + Tdp thtl c6n bd girio vi€n hiit theo. - C6p Ti6u hgc. + Chdo cd theo nghi. 16. Nhd nu6c.. + Phiit nhac n6n cho hgc sinh h6t theo (c6 thd kh6ng c6 nhac ndn)..

(3) + Tdp th€ c6n bQ gi6o vi6n h6t theo. - C6p THCS. + Chdo cd theo nghi. 16. Nhd nu6c.. + Kh6ng nhac vd kh6ng tr5ng, tlrt. ci. chn bQ gi6o vi€n vir HSSV. cing. hat. - Trudng c6 nhidu c5p hoc: Dg chung tai bu6i. 16. chdo cd. + Chdo cd theo nghi l5 Nhd nu6c. + Phrit nhqc ndn cho hgc sinh h6t theo. + TAp th6 c6n bQ gi6o viOn hiit theo.. - Luu. f:. Chi d6nh tr6ng dQm rheo khi h6t Qu6c ca trong cdc bu6i t6 chric. sinh hoat DQi ho6c theo nghi thirc DQi.. thi hdt Quiic ca - Cdc tton vi trudng hgc t6 chuc h6i thi hdng ndm (c6p Ti6u hqc trd l6n), 2. HQi. .. c6. th€ k6t hqp vdo hQi thi ca mria nh4c c6p trucrng.. - Don vi x6y. dpg. kti ho4ch, dg to6n kinh phi t6 chric.. - Truong thdnh l{p Ban giSm kh6o: Do Hi6u tru&ng quy€t dlnh.. - Thi h6t theo 16p; khuy6n khich t6 chric cho c6n bQ c6ng chric vd ngudi lao tlQng trong ciic co sd gi6o duc vd ddo tao. - Tdng k6t khen thunng. b6o c6o ktlt qua.. IV. T6. chrirc thgc hiQn. 1. C6c phdng Gi6o dgc vir Diro t4o:. - Lap Huong din tri€n khai,ciic trudng truc thuQc thr,rc hi6n, chi d4o hQi d6ng bQ mdn t6 chuc thr,rc hiQn k€ hoach vd biio c6o v€ phong Gi6o dpc vd Ddo t?o.. .. - Thdi gian b6o c6o vdo cu6i hgc 2. C6c don v!. trulng. kj I hdng ndm.. hgc:. - X6y dpng k6 ho4ch tri6n khai thr,rc hiQn tai don vi; phdt dQng trong rodn don vi vC viQc hrit Qu6c ca theo chi dao cta Chinh phn vd cria ngdnh; chi dao t6 chuc Dodn - D6i, gi6o vi€n 6m. nhac hudng d6n hgc sinh h6t dring ldi vd giai di€u bdi hrit Qu6c ca. 86o c6o k6t qu6 thgc hiQn v€ tr6n theo c5'p quan t1;. :. ^I. voi tre mam non, mdu - DOr gi6o vd hgc sinh lop 1,2 thunng xuy€n cho c6c em nghe bdi hAt Qu6c ca.. - Ngodi viQc dpy cho cdc em cdch_ chdo co, hdt qu6c ca, gi6o vi€n cdn gi6i thich cho c6c em hi6u tai sao co bdi qudc ca, ra ddi, j nghia, n6i dung..

(4) - TO chric Dodn - DQi: chiu triich nhiQm chinh trong hoat ddng h6t Qu6c ca. Girlo vi6n phq tr6ch Am nh4c c6 trich nhi€m.ph6i hgrp trong t6 chric tip luyQn vd cric hoat dQng c6 li6n quan d6n viQc hrit Qu6c ca trong HS.. - Chi, Dang b0 chiu tr6ch nhiQm chinh trong t6 chric hrit Qu6c ca trong ddi ngfr c6ng chric, vi6n chric vd ngudi lao dQng. TrCn ddy ld huong d6n t6 chric h6t Qu6c ca tai c6c don vi truc thuQc Phdng Gi6o dUc vd Ddo t4o, y€u cAu HiQu trudng c6c rl<rn vi thuc hien t6t nQi dung huong d6n ndy./.. Noi nhQn: - Cric don vi truc thu6c; - Luu: VT, NG.. KT.TRI,ONG PHONG PH6 TRI'ONG PHONG. GIAO DU VA DAO TA. Nguy6n Long H6.

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×