Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

y tuong DHTHAK4 Tran Thi NgaKTGHP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.66 KB, 1 trang )

(1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
---


---Ý TƯỞNG MỚI TRONG DẠY HỌC


MÔN TIẾNG VIỆTSinh viên thực hiện : Trần Thị Nga
Giảng viên: Th.S Trần Dương Quốc Hòa
Lớp: Đại học Giáo dục Tiểu học A-K4

×