Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Giao An TLV 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.72 KB, 4 trang )

(1)TuÇn 17: TiÕt 17:. Thø s¸u ngµy 15th¸ng 12 n¨m 2012 lµm v¨n TËp. ViÕt vÒ thµnh thÞ n«ng th«n I. Mục đích, yêu cầu: RÌn kó n¨ng viÕt: Dựa vào nội dung bài tập làm văn miệng ở tuần 16, học sinh viết đợc một lá th cho bạn kể những điều em biết về thành thị (hoặc nông thôn): th trình bày đúng thể thức, đủ ý (em có những hiểu biết về thành thị hoặc nông thôn nhờ đâu ? Cảnh vật, con ngời ở đó có gì đáng yêu ? Điều gì khiến em thích nhất ?) dùng từ, đặt câu đúng. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng líp viÕt tr×nh tù mÉu cña l¸ th. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy học Hoạt động học A. KiÓm tra bµi cuõ: - 1 häc sinh kÓ l¹i chuyÖn. - KiÓm tra häc sinh bµi tËp 1, 2 - tËp lµm - 1 häc sinh kÓ nh÷ng ®iÒu m×nh v¨n tuÇn tríc. biÕt vÒ n«ng th«n (TT). - NhËn xÐt ghi ®iÓm. B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. - 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập. 2. Híng daãn häc sinh lµm bµi tËp. - 1 học sinh đọc: Cần Thơ ... - Gäi häc sinh nãi mÉu ®o¹n ®Çu l¸ th cña - Thuý Hµ th©n mÕn ... m×nh. - Cã thÓ viÕt l¸ th kho¶ng 10 c©u hoÆc dµi hơn, trình bày th cần đúng thể thức, nội dung - Häc sinh lµm bµi vµo vë. hîp lý. - Học sinh đọc th trớc lớp. - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh kém. - Gi¸o viªn nhËn xÐt chÊm ®iÓm mét sè bµi. 3. Cñng cè dÆn dß: - Häc sinh cha hoµn thµnh bµi viÕt vÒ nhµ viÕt tiÕp. - NhËn xÐt tiÕt häc. TuÇn 18: TËp lµm v¨n TiÕt 18 «n tËp cuèi häc kú i. TuÇn 19: TiÕt 19. Th¸ng s¸u ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2012 TËp lµm v¨n. Nghe - kÓ: chµng trai lµng phï ñng I. Mục tiêu: -Nghe – kÓ l¹i c©u chuyÖn Chµng trai lµng Phï ñng. -ViÕt l¹i c©u tr¶ lêi cho c©u hái b hoÆc c..

(2) II. §å dïng d¹y häc: Tranh minh häa truyÖn Chµng trai lµng Phï UÛng. -B¶ng phô viÕt: Ba c©u gîi ý kÓ chuyÖn Tªn Ph¹m Ngò L·o (1255- 1320) III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Më ®Çu: Gi¸o viªn giíi thiÖu s¬ lîc ch¬ng tr×nh -Häc sinh l¾ng nghe. tËp lµm v¨n cña häc kú II. B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÈn häc sinh nghe - kÓ chuyÖn -Häc sinh nghe - kÓ chuyÖn. a) Bµi tËp 1: -Học sinh đọc yêu cầu bài đọc 3 câu hỏi gợi - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu bµi tËp - giíi ý. thiÖu vÒ Ph¹m Ngò L·o. -GV kÓ lÇn 1.. -Chµng trai lµng Phï UÛng. TrÇn Hng §¹o, + TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? nh÷ng ngêi lÝnh. -GV kÓ lÇn 2. + Chàng trai ngồi bên vệ đờng làm gì ?. -Ngåi ®an sät. + Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi -V× trµng trai m·I mª ®an sät kh«ng nhËn chµng trai ? thấy kiệu Trần Hng Đạo đã đến.Quân mở đờng giận dữ lấy giáo đâm vào đùi chàng trai tØnh ra rêi khái chç ngåi. + V× sao TrÇn Hng §¹o ®a chµng trai vÒ -V× TrÇn Hng §¹o mÕn träng chµng trai kinh đô ? giµu lßng yªu níc vµ cã tµi; m¶I nghÜ viÖc nớc đến giáo đâm chảy máu vẫn không biết ®au,nãi rÊt tr«I ch¶y vÒ phÐp dïng binh. -Häc sinh tËp kÓ. -GV kÒ lÇn 3. -Tõng tèp häc sinh tËp kÓ. -C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt. -C¸c nhãm thi kÓ. -Tõng tèp häc sinh ph©n vai kÓ l¹i toµn bé b) Bµi tËp 2: Gi¸o viªn nh¾c c¸c em tr¶ lêi râ rµng, c©u chuyÖn. - Học sinh đọc yêu cầu bài tập. đầy đủ, thành câu. - C¶ líp lµm bµi c¸ nh©n. 3. Cuûng cè - dÆn dß: - Học sinh tiếp nối nhau đọc bài viết. - NhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ tËp kÓ l¹i.

(3) TuÇn 20: TiÕt 20. Th¸ng s¸u ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2013 TËplµm v¨n. Báo cáo hoạt động I. Môc tiªu: - Bớc dầu biết báo cáo trớc các bạn về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua theo bài tập đọc đã học (BT 1); Viết lại một phần nội dung báo cáo trên( về học tập, hoặc về lao động) theo mẫu (BT2). II. §å dïng d¹y häc: MÉu b¸o c¸o bµi tËp 2 ph«t« (nÕu cã) III:. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy A. ổn định lớp: B.KiÓm bµi cuõ:tra -Gäi häc sinh kÓ l¹i chuyÖn Chµng trai lang Phï UÛng. -§äc l¹i bµi b¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi ®ua ... -GV nhËn xÐt cho ®iÓm C.D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. a) Bµi tËp 1: -Báo cáo hoạt động của tổ chỉ theo 2 mục: + Häc tËp. Hoạt động học -H¸t vui. -2 häc sinh tiÕp nèi nhau kÓ. -1 học sinh đọc -Häc sinh l¾ng nghe. -Học sinh đọc yêu cầu bài tập..

(4) + Lao động -Báo cần chân thực, đúng thực tế. -Mỗi bạn đóng vai tổ trởng cần báo với lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng tự tin. b) Bµi tËp 2: - Báo cáo này có phần quốc hiệu - có địa -®iÓm, cã thêi gian - tªn b¸o c¸o. -Ngêi nhËn b¸o c¸o. -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh c¸ch viÕt c¸c dßng trªn. -§iÒn vµo mÉu b¸o c¸o néi dung thËt ng¾n gän râ rµng. -C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt. Gi¸o viªn chÊm ®iÓm mét sè b¸o c¸o. D. Cuûng cè dÆn dß: -Hs nªu l¹i bµi. -Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc, khen nh÷ng häc sinh lµm tèt bµi thùc hµnh. -VÒ nhµ viÕt tiÕp nÕu cha hoµn thµnh.. -C¸c tæ lµm viÖc lÇn lît theo c¸c bíc.. -Học sinh đọc yêu cầu bài tập.. -Tõng häc sinh tëng tîng m×nh lµ tæ trëng viÕt b¸o c¸o cña tæ vÒ c¸c mÆt häc tËp, lao động. -Một số học sinh đọc báo cáo.. -HS nªu. -Hs thùc hiÖn..

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×