Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Cam ket thi dua

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.84 KB, 2 trang )

(1)

PHỊNG GD&ĐT BN ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA SEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Buôn Đôn, ngày 29 tháng 9 năm 2016


BẢN CAM KẾT


THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 1016-2017


Căn cứ vào kế hoạch số:27/PGD&ĐT ngày 07/09/2016.kế hoạch trọng
tâm năm 2016 -2017 của phòng giáo dục vàđào tạo Buôn Đôn


Căn cứ vào đại hội công nhân viên chức của trường mầm non Hoa Sen
ngày 29/09/2016. Nay cơng đồn cam kết với hiệu trưởng nhà trường thực
hiện chỉ tiêu của năm học như sau:


1, Huy động trẻ ra lớp duy trì và phát triển số lượng:
- Trẻ nhà trẻ ra lớp: 36,5 %


- Trẻ MG ra lớp: 87 %
- Trẻ 5 tuổi ra lớp: 100%
- Duy trì sĩ số: 100 %
- Tỷ lệ chuyên cần: 97%


2, Chất lượng chăm sóc giáo dục:
a. Đánh giá các lĩnh vực Giáo dục:


- Đánh giá trẻ phát triển về năm mặt của trẻ đạt: 95%
- Đánh giá trẻ theo bộ chuẩn đạt: 97%


b. Chất lượng chăm sóc ni dưỡng:- Phát triển chiều cao, cân nặng bình thường ( vào cuối năm học) đạt :
95%


Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng so với đầu năm: 6-8% (Chiều cao,Cân nặng)
3,Các chỉ tiêu đánh giá xếp loại và thi đua CBQL, GV, NV:


- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó(ban hành kèm theo Thơng tư
số 17/2011/TT- BGD&ĐT ngày 14/4/2011 của Bộ Trưởng Giáo dục)


Loại: Xuất sắc: 70%


- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV mần non ( ban hành kèm theo Quyết
định 02/2008/QĐ-BGD& ĐT ngày 22/1/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Loại tốt, khá là:85%
Loại TB:15 %


4. Các danh hiệu thi đua cuối năm:
- CSTĐ : 4 -5 đ/c


- LĐTT : 22- 26 đ/c
- GV dạy cấp tỉnh: 1-2 đ/c


- Trường đạt tập thể : lao động xuất sắc
- Công đoàn : Vững mạnh xuất sắc
- Chi đoàn : Vững mạnh


- Hội CMHS: Hội mạnh.Trên đây là những cam kết của cơng đồn và nhà trường cùng nhau
phối hợp thực hiện.(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×