Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

de thi HK I toan 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.52 KB, 6 trang )

(1)NhËn biÕt TN TL Nh©n, chia ®a thøc Phân thức đại số Tø gi¸c DiÖn tÝch ®a gi¸c. 1. 1. (0,25) 1. (0,2 5). (0,25) 1. 1. (0,25) 1. 1. 1. (1,0) Trêng THCS Nam Hµ A. Ma trËn. 4. (2,5) (3,0) 4 (1,0). (2,5) 5. 1. (1,0) (3,5) 3. (0, 5) (1,0) 6 16. 6. Phßng Gi¸o Dôc & §µo t¹o KiÕn An. Tæng. 1 (2,0). (0,25) 4. 1. (0,25). 2 (0,25). (0,25). VËn dông TN TL 2 1. (1,0). Tæng. §Ò 1:. Th«ng hiÓu TN TL. (5,25) (10) (3,75) §Ò kiÓm tra to¸n 8 - Häc k× I N¨m häc 2010 - 2011 Thêi gian lµm bµi: 90 phót. B. Nội dung đề I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2 ®iÓm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng C©u 1: KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 3x2.(2x3 - 5x) lµ : D. 6x5 - 15x3 A. 6x5 - 15x2 B. 6x5 - 15x2 C. 6x5 - 15x2 C©u 2: KÕt qu¶ ph©n tÝch ®a thøc ®a thøc 2x(y + 1) - y – 1 nh©n tö lµ : A. (y + 1) 2x B. (2x - 1)(y + 1) C. (2x – 1)(y - 1) D. (y+1)(2x + 1) C©u 3 : MÉu thøc chung cña hai ph©n thøc x −1 vµ 1 −2 x lµ : x+ 1 x −1 2 - 1 2 B. x + 1 C. x D. x - 1 A. (x – 1). x 1 x2  x 2 lµ: C©u 4 : KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 2 x 1 x2  4 x  2 x2  2 x 1 2x 2x B. x  2 A. C.. D. – 1 + x. Câu 5 : Khẳng định nào sau đây là sai ? A. Tứ giác có hai đờng chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đờng là h×nh thoi. B. Tứ giác có hai đờng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng là hình bình b×nh hµnh. C. Hình chữ nhật có hai đờng chéo bằng nhau là hình vuông. D. Hình chữ nhật có hai đờng chéo vuông góc với nhau là hình vuông. Câu 6: Cho hình vẽ 1, biết ABCD là hình thang vuông, BCM là tam giác đều. Số đo ABC A B b»ng: A. 900 B. 1200. C. 1000 D. 1500. D. C©u 7: Cho h×nh vÏ 2. DiÖn tÝch cña h×nh thang ABCD lµ: A 5cm. M H×nh 1 D. C.

(2) A. 56cm2 B. 28cm2. C. 36cm2 D. Mét kÕt qu¶ kh¸c. B. E H×nh 2. C. Câu 8: Cho DABC có diện tích là 30cm2; độ dài đờng cao ứng với đỉnh A là 6cm. Cạnh đối diện với đỉnh A là: A. 5cm B. 10cm C. 24 cm 5 D. 2 cm II. Tù luËn (8 ®iÓm) C©u 9 (2,5 ®iÓm) Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö a) 5x2 - 5xy + 7y - 7x b) x2 - y2 + 2x + 1 C©u 10 (2 ®iÓm): Cho ph©n thøc :. 5x  2 5 x  2 x 2  100 A ( 2  ). x  10 x x 2  10 x x 2  4. a) Rót gän A b) TÝnh gi¸ trÞ cña A t¹i x = 2010. Câu 11 (3,5 điểm): Cho DABC, các đờng trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi H lµ trung ®iÓm cña GB, K lµ trung ®iÓm cña cña GC. a) Chøng minh r»ng tø gi¸c DEHK lµ h×nh b×nh hµnh. b) NÕu BD vµ CE vu«ng gãc víi nhau th× tø gi¸c DEHK lµ h×nh g×? c) DABC cã ®iÒu kiÖn g× th× DEHK lµ h×nh ch÷ nhËt? VÏ h×nh minh ho¹. Khi đó tính diện tích hình chữ nhật DEHK biết BC = 6cm, AG = 4cm.. §Ò 2: I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2 ®iÓm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng C©u 1: KÕt qu¶ ph©n tÝch ®a thøc ®a thøc 2x(y + 1) - y – 1 nh©n tö lµ : A. (y + 1) 2x B. (2x - 1)(y - 1) C. (2x – 1)(y + 1) D. (y+1)(2x + 1) C©u 2 : MÉu thøc chung cña hai ph©n thøc x −1 vµ 1 −2 x lµ : x+ 1 x −1 2 - 1 2 B. x C. x + 1 D. x - 1 A. (x – 1) C©u 3: KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 3x2.(2x3 - 5x) lµ : D. 6x5 - 15x3 A. 6x5 - 15x2 B. 6x5 - 15x2 C. 6x5 - 15x2. x 1 x2  x 2 lµ: C©u 4 : KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh.

(3) 2 x 1 A. x  2. x2  4 x  2 2x B.. x2  2 x 1 2x C.. D. – 1 + x. Câu 5: Cho hình vẽ 1, biết ABCD là hình thang vuông, BCM là tam giác đều. Số đo ABC A B b»ng: A. 900 C. 1000 B. 1500 D. 1200 D M C Câu 6 : Khẳng định nào sau đây là sai ? H×nh 1 A. Tứ giác có hai đờng chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đờng là h×nh thoi. B. Tứ giác có hai đờng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng là hình bình b×nh hµnh. C. Hình chữ nhật có hai đờng chéo bằng nhau là hình vuông. D. Hình chữ nhật có hai đờng chéo vuông góc với nhau là hình vuông. Câu 7: Cho DABC có diện tích là 30cm2; độ dài đờng cao ứng với đỉnh A là 6cm. Cạnh đối diện với đỉnh A là: A. 5cm B. 10cm C. 24 cm 5 D. 2 cm C©u 8: Cho h×nh vÏ 2. DiÖn tÝch cña h×nh thang ABCD lµ: A 5cm A. 28cm2 C. 56cm2 B. 36cm2 D. Mét kÕt qu¶ kh¸c 4cm B. D. E H×nh 2. C. II. Tù luËn (8 ®iÓm) C©u 9 (2,5 ®iÓm) Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö a) 5x2 - 5xy + 7y - 7x b) x2 - y2 + 2x + 1 C©u 10 (2 ®iÓm): Cho ph©n thøc :. 5x  2 5 x  2 x 2  100 A ( 2  ). x  10 x x 2  10 x x 2  4. a) Rót gän A b) TÝnh gi¸ trÞ cña A t¹i x = 2010. Câu 11 (3,5 điểm): Cho DABC, các đờng trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi H lµ trung ®iÓm cña GB, K lµ trung ®iÓm cña cña GC. a) Chøng minh r»ng tø gi¸c DEHK lµ h×nh b×nh hµnh. b) NÕu BD vµ CE vu«ng gãc víi nhau th× tø gi¸c DEHK lµ h×nh g×? c) DABC cã ®iÒu kiÖn g× th× DEHK lµ h×nh ch÷ nhËt? VÏ h×nh minh ho¹. Khi đó tính diện tích hình chữ nhật DEHK biết BC = 6cm, AG = 4cm..

(4) C. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm §Ò 1: PhÇn I: Tr¾c C©u 1 2 nghiÖm (2,0 ®) §¸p ¸n D B C©u 9. C©u 10. Néi dung 3 4. 5. 6. 7. 8. C. C. C. B. B. A. a) 5x2 - 5xy + 7y - 7x = 5x(x - y) - 7(x - y) = (x - y).(5x - 7) b) x2 - y2 + 2x + 1 = (x + 1)2 - y2 = (x + y + 1).(x - y + 1) a) §K: x ≠ 0 vµ x≠  10. §iÓm Mçi c©u 0,25 ®iÓm 1,25® 1,25® 1®. 5x  2 5 x  2 x 2  100  ). x( x  10) x( x  10) x 2  4 (5 x  2)( x  10)  (5 x  2)( x  10) ( x  10)( x  10)  . x( x  10)( x  10) x2  4 A (. PhÇn I: Tù luËn (8,0 ®). 10 x 2  40 10( x 2  4) 10    (*) x( x 2  4) x( x 2  4) x. b) Víi x = 2010 tho¶ m·n §KX§ nªn thay x = 2010 vµo (*). 1®. 10 1 A  2010 201 ta cã:. C©u 11. H×nh vÏ. 0,5 ®. A E. D G.

(5) C. B. 1,0®. a) Ta có ED, HK lần lợt là đờng trung bình của DABC và DGBC nªn: 1 ED = HK (cïng = 2 BC ). ED// HK (cïng // BC)  tø gi¸c DEHK lµ h×nh b×nh b×nh hµnh. b) NÕu BD  CE th× HD  EK  hình hình hành DEHK có 2 đờng chéo vuông góc với nhau nªn lµ h×nh thoi . c) * H×nh b×nh hµnh DEHK lµ h×nh ch÷ nhËt  HD = EK  BD = CE  DABC cân tại A (một tam giác cân  có 2 đờng trung tuyến b»ng nhau) * TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt DEHK:. 0,75®. 0,75®. 0,5®. 1 1 SDEHK = ED . EH = 2 BC. 2 AG = 3.2 = (6 cm2). §Ò 2: PhÇn I: Tr¾c C©u nghiÖm (2,0 ®) §¸p ¸n C©u 9. C©u 10. 1. 2. Néi dung 3 4. 5. 6. 7. 8. C. B. D. D. C. B. A. B. a) 5x2 - 5xy + 7y - 7x = 5x(x - y) - 7(x - y) = (x - y).(5x - 7) 2 2 b) x - y + 2x + 1 = (x + 1)2 - y2 = (x + y + 1).(x - y + 1) a) §K: x ≠ 0 vµ x≠  10. §iÓm Mçi c©u 0,25 ®iÓm 1,25® 1,25® 1®. 5x  2 5 x  2 x 2  100  ). x( x  10) x( x  10) x 2  4 (5 x  2)( x  10)  (5 x  2)( x  10) ( x  10)( x  10)  . x( x  10)( x  10) x2  4 A (. PhÇn I: Tù luËn (8,0 ®). 10 x 2  40 10( x 2  4) 10    (*) x( x 2  4) x( x 2  4) x. b) Víi x = 2010 tho¶ m·n §KX§ nªn thay x = 2010 vµo (*) A. C©u 11. ta cã: H×nh vÏ. 1®. 10 1  2010 201. 0,5 ®. A E. D G. K H a) Ta có ED, HKB lần lợt là đờng trung bình của DABC C vµ DGBC nªn:. 1,0®.

(6) 1 ED = HK (cïng = 2 BC ). ED// HK (cïng // BC)  tø gi¸c DEHK lµ h×nh b×nh b×nh hµnh. b) NÕu BD  CE th× HD  EK  hình hình hành DEHK có 2 đờng chéo vuông góc với nhau nªn lµ h×nh thoi . c) * H×nh b×nh hµnh DEHK lµ h×nh ch÷ nhËt  HD = EK  BD = CE  DABC cân tại A (một tam giác cân  có 2 đờng trung tuyến b»ng nhau) * TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt DEHK: 1 1 SDEHK = ED . EH = 2 BC. 2 AG = 3.2 = (6 cm2). 0,75®. 0,75®. 0,5®.

(7)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×