Tải bản đầy đủ (.docx) (30 trang)

TỔNG HỢP CÁC DẠNG GSAT SAMSUNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.42 MB, 30 trang )

DẠNG 1: DÃY SỐ, SUY LUẬN
Câu 1.
Số nào là số tiếp theo của dãy: 4; 25; 100; 289; …
a. 525
b. 676
c. 425
d. 575
2^2 , (2+3)^2, (2+3+5)^2, (2+3+5+7)^2, (2+3+5+7+9)^2

Câu 2:
Số nào tiếp theo của dãy: 5; 65; 765; .. a. 6565
b. 8765
c. 9865
d. 7565
Câu 3:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 17 34 51 68 … 102
a. 65
b. 75 c. 85 d. 95
Câu 4:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 1 5 13 29 x
a.61
b 65
c. 70 d. 75
Câu 5
1, 3, 7, 35, 41, …
a. 6
b. 205 c. 48 d. 287
Câu 6
A - C - F - …-O
a. B
b. J c. D D. P


Câu 7. C - F - Z - I - …
a. Q
b. R c. U d. W
Câu 8.1 Điền số vào ô trống


8.2

Câu 9.

Câu 10


Câu 11

Câu 12

Câu 13.


Câu 14.

Câu 15


Câu 16


DẠNG 2: TÍNH NHANH


Câu 1. Sân vận động có 10.000 chỗ. Trừ 100 chỗ không bán vé, 20% số vé bán với giá nửa giá bình
thường, cịn lại bán đúng giá 2$. Hỏi số tiền thu được từ việc bán vé.
a.

17820

b. 17900
c.

18900

d. 16800
Câu 2. 1 anh đi chợ bán trứng. Sáng anh ta bán được 2/3 số trứng, trưa bán 2/3 số trứng còn lại từ
sáng, chiều bán 2/3 số còn lại từ trưa, cuối cùng anh ta còn 10 quả trứng. Hỏi số trứng anh ta mang đi
bán.
a. 120
b. 270
c. 230
d. 240
Câu 3. Có 3 con ngựa, 1 con chạy 2p/vòng. 1 con chạy 3p/vòng, 1 con chạy 4p/vòng. hỏi sau bao
nhiêu phút thì 3 con găp nhau. (Khơng tính lúc xuất phát)?
a. 2,5p
b. 2p
c. 1p
d. 12p
Câu 4.
Tổng quỹ lương trả nhân viên là 6000 $. Lương nhân viên cấp cao gấp đơi lương nhân viên bình
thường. Có 4 nhân viên cấp cao và 2 nhân viên bình thường. Hỏi lương nhân viên bình thường bằng
bao nhiêu?
a. 1200

b. 2400
c. 1000
d. 2000

Câu 5. Có một khung thép hình chữ nhật rộng 6 cm, dài 10 cm, cao 8 m. Hỏi bán kính tối
đa của một ống trịn đặt trong khung thép là bao nhiêu.


a. 3cm
b. 5cm
c. 8cm
d. 6cm
Câu 6. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h. Nếu người đó đi với vận tốc
15km/h thì đến B sớm hơn được 1 giờ. Tính khoảng cách AB.
a. 80
b. 70
c. 60
d. 65
So sánh:
a.

A>B

b. Ac.
d.

A=B
Đáp án khác.


Câu 7.
So sánh căn 17 và căn bậc 3 của 28.
So sánh:
a. A>B
b. Ac. A=B
d. Đáp án khác.

Câu 8.
Cột A
Diện tích tam giác
được tạo bởi ba
đường thẳng
So sánh:
a. A>B
b. Ac. A=B

Điều kiện
Y =2x +3
Y= -1/2 x+3
Y=1

Cột B
24


d. Đáp án khác.

Câu 9.

Trong một đám đông 100 người, người ta đếm có 70 người mặc áo vest, 85 người đeo ca
vát, 75 người đội mũ, và 80 người đi giầy. Hỏi ít nhất có bao nhiêu người mặc đủ áo vest,
đeo ca vát đội mũ, và đi giầy?
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
Câu 10.
Khi trộn nguyên liệu xây một cơng trình, người ta dùng 1/3 hỗn hợp là cát, 3/5 hỗn hợp là
nước, và 12 kg sỏi. Hỏi tổng khối lượng hỗn hợp là bao kg (coi hỗn hợp trộn đều như
nhau)?
Câu 11. Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếngdâng
lên 3m rồi lạirút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày th
ì con ếch có thể nhảy ra khỏi giếng.
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
Câu 12.
Hai người đánh 2 trang sách trong 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang
sách trong 10 phút?
a. 20 người
b. 8 người
c. 10 người
d. 14 người
Câu 13. Có 2 cốc trong đó cốc A chứa 1 lit sữa, cốc B chứa 1 lit cà phê, đổ 1/10B vào A,


sau đó đổ 1/10A vào B, tính tỉ lệ thể tích cà phê trong B?
a. 9%

b. 90%
c. 90,1%
d. 90,91%
Câu 14. Ông A đi hướng bắc 15m, rồi đi hướng đông 30m, rồi đi hướng bắc 15m. Hỏi
ông này cách vị trí ban đầu bao nhiêu m?
a. 32,4
b. 42,4
c. 35,4
d. 45,4
Câu 15. Người A lau nhà hết 5h, người B lau nhà hết 6h. Hỏi khi cả người cùng lau nhà
thì sẽ mất bao lâu?


DẠNG 3: LOGIC HÌNH

-

Gồm các loại bài tập chính:
Bài tập hình chiếu: Cho 3 hình chiếu và tìm hình chiếu trục đo với đủ các loại góc nhìn.
Bài tập hình 3D được ghép bởi 3 hay nhiều khối và bạn phải tìm 1 trong các khối ghép
3D đó với các loại góc nhìn khác nhau,
B tập gấp giấy và người ta đục lỗ ở góc bất kỳ sau đó tìm hình đúng..
Bài tập xoay hình theo quy luật hoặc tìm hình đúng với quy luật đã cho ( phần này gần
giống phần loogic số, việc khó nhất là tìm ra quy luật).
Bài 1.

1. A
2. B
3. C
4. D

5. E


Câu 2.

Câu 4.


Câu 6. Tìm hình tiếp theo

Câu 7.


Tìm hình logic với dãy hình trêna. 1b. 2c. 3d. 4


Câu 9.

Hình nào bên dưới thích hợp với ơ trống còn lại?a. 1b. 2c. 3


d. 4
Câu 10.


Câu 11. Cho hình chiếu trục đo của vật thể tìm hình chiếu tương ứng


Câu 12. Tìm hình chiếu trục đo tương ứng với 3 hình chiếu sau


Câu 13. Gấp giấyCâu 14.

Câu 15. a.

b.


Câu 16.

DẠNG 4: TEST LOGIC


Câu 1.


Câu 2.

Câu 3

.


Câu 4.

Câu 5.

Câu 6.Câu 7.


Câu 8, 9, 10, 11, 12

câu 1: 1*5 = 5, 5+ 2 = 7, 7*5 =35, 35 + 2 = 37, 37*5= 185, 185+2 = 187, 187*5 = 935
câu 2: 5 + 0*2 + 1 = 6, 6+ 1*2 + 1 = 9, 9+3*2+1 = 16, 16 + 7*2 + 1 = 31, 31 + 15*2 + 1
= 62, 62 + 31*2 + 1 = 125, 125 + 63*2 + 1 = 252
câu 3: 3 - 1^3 = 2, 2 + 2^3 = 10, 10 - 3^3 = -17, -17 + 4^3 = 47, 47 - 5^3 = -78, -78 + 6^3
= 138, 138 - 7^3 = -205


Câu 13, Câu 14


Câu 16, Câu 17, Câu 18


×