Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

Báo cáo tìm hiểu về haccp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.46 MB, 60 trang )

 

JỜ BÐHE PLƯƮHE
PZƯộHE ĞẮD LỉB BÐHE HELDể^ PLỾB ^LẬA P^.LỚ BL ADHL
KLOM BéHE HEL PLB ^LA
-----o>o----

PặH PẻD6 PẫA LDW SỎ LMBB^
Hlịa6 =0
Prƾởhe hlịa6
Iỉ Heuyệh ^lƾƭhe Pỵd
:>:::><5:3
Plỵhl vdỉh6
=.Amd Plmhl Puyọh
:>:<:>>>05
:.Prấh Lh Hlƾ Heềb
:>:::>>:0<
2. Heuyệh Lữu Lềb
:>>7:>=>>3

EdẢhe vdỉh lƾớhe `ẫh6
Prấh Blá LẢd

Plỵhl plờ LỒ Blá Adhl, tlíhe hĂa :>:=


 

AỘ ĞảW

=Blƾƭhe =6 Klíd qt
qt vọ LMBB^...............................................................
LMBB^...........................................................................
................
....::
=.= Klíd hdễa vỵ HeuỒh eờb.................................................................................:
=.=.= Klíd hdễa..................................................................................................
hdễa..................................................................................................::
=.=.: HeuỒh eờb..................................................................
eờb.................................................................................................
............................... :
=.: Smd trú bụm bƭ qumh blỤb hĂhe, hlỵ kdhl `omhl tlỽb plẤa vỵ heƾốd tdỉu `ơhe
...............................................................................................................................2
=.2 Klêu jmh ĝấu...................................................................................................0
=.2.= KdỂa st d trƾốhe...............................................................................0
=.2.: RẢh xuầt vễ sdhl........................................................................................0
=.2.2 \ỡ iñ, iƾu klo, vạh bluyỂh.......................................................................7
=.2.0 Iỵa sậbl, jẢo tré vỵ vễ sdhl bí hlêh.........................................................
hlêh.........................................................77
=.0 Bƭ sở, tldết kế hlỵ xƾởhe vỵ tldết jị................................................................7
=.0.= Sị trá vỵ bầu trưb.......................................................................................3
=.0.=.= Ğịm ĝdỂa tlỵhl iạp.............................................................................3
=.0.=.: Pldết kế vỵ jờ trá bƭ sở tlỽb plẤa.....................................................3
=.0.=.2 Kết bầu vỵ plủ kdễh jæ
jæhh trohe............
trohe...........................................................
...............................................55
=.0.=.0 Bƭ sở tlỽb plẤa tậa tlốd
tlốd / `d ĝỔhe vỵ y jíh lỵhe tỽ ĝỔhe....

ĝỔhe.......
......
...55
=.0.: ^lƾƭhe tdễh...............................................................................................<
=.0.:.= Buhe bầp hƾớb...................................................................................<
=.0.:.: Lễ tlờhe tlt hƾớb vỵ xỡ iđ blầt tlẢd...............................................<
=.0.:.2 Sễ sdhl trmhe tldết jị..........................................................................<
=.0.:.0 Hlỵ vễ sdhl hlêh vdỉh vỵ hlỵ vễ sdhl................................................4
=.0.:.7 KdỂa st hldễt ĝỔ.............................................................................4


 

=.0.:.3 Blầt iƾỢhe
iƾỢhe klðhe klá vỵ tlðhe edị.............................................
edị....................................................
.......44
=.0.:.5 Bldếu síhe........................................................................................
síhe........................................................................................=>
=>
=.0.:.< Iƾu trữ............................................................................................=>
=.0.2 Pldết jị....................................................................................................=>
=.0.2.= Klíd quít..........................................................................................=>
=.0.2.: Pldết jị kdỂa
kdỂa soít vỵ edía sít tlỽb plẤa...............................
plẤa........................................
.........==
==
=.0.2.2 ĞỒ ĝỽhe blầt plế tlẢd vỵ bíb tlỤ klðhe Ăh ĝƾỢb.............................==
ĝƾỢb........................... ..==

=.7 Ğỵo tậo vỵ hĂhe iỽb6...............................................
iỽb6..................................................................
...........................
.................
.............==
==
=.7.= Hlạh tlỤb vỵ tríbl hldễa6....................................................
hldễa6.............................................................
.................
........ ==
=.7.: Blƾƭhe tréhl ĝỵo tậo6....................................................................
tậo6............................................................ ................
........ =:
=.7.2 Lƾớhe `ẫh vỵ edía sít6.......................................................
sít6................................................................
.................
.......... =:
=.7.0 Píd ĝỵo tậo6........................................
tậo6........................................................................
.........................................
.................
...........
...=2
=2
=.3 JẢo tré bƭ sở, iỵa sậbl,
sậbl, vỵ klỡ trơhe,
trơhe, vỵ kdỂa st ĝỔhe
ĝỔhe vạt y lậd
lậd6......
6..........=2

....=2
=.3.= JẢo tré bƭ sở, iỵa sậbl vỵ klỡ trơhe6.................................
trơhe6..............................................
....................
.......=2
=2
=.3.=.=. JẢo tré bƭ sở6......................................
sở6............................................................................
............................................
...... =2
=.3.=.:. Iỵa sậbl
sậbl vvỵỵ klỡ trơhe6........................
trơhe6.............................................................
..........................................
.....=0
=0
=.3.: Lễ tlờhe
tlờhe kdỂ
kdỂa
a st ĝỔhe vạt
vạt y lậd6.................................................
lậd6........................................ ............
...=0
=0
=.3.2 ]uẢh iđ blầt tlẢd6..........................................................................
tlẢd6..................................................................................
.......... =7
=.5 Sễ sdhl bí hlêh6............................................................................................
hlêh6............................................................................................=7
=7

=.5.= Péhl trậhe sỤ
sỤbb klỏg6
klỏg6...................................................................
...............................................................................
............=7
=7
=.5.: Jễhl tạt vỵ vvết
ết ttlƾƭhe6....................
lƾƭhe6..............................................................
...................................................
............
...=7
=7
=.5.2 Sễ sdhl bí hlêh6.....................................................................................
hlêh6..................................................................................... =3
=.5.0 Lỵhl vd bí hlêh6.................................................................
hlêh6.........................................................................
.................
.............=3
=3


 

=.5.7 Klíbl tlma qumh vỵ hlữ
hlữhe
he heƾốd klíb hed
hed bƭ sở6.............................=5
=.< KdỂa st vỵ vạh lỵhl6..............................
lỵhl6...............................................................................

.....................................................=5
=5
=.<.= tẢ
tẢ vỵ vạh llỵhl6..........................................
ỵhl6.................................................................................
....................................... =5
=.<.=.= tẢ sẢh plẤa6..........................................................................
plẤa6..............................................................................
....=5
=5
=.<.=.: ] tréhl vạh lỵhl6..............................
lỵhl6......................................................................
...........................................
...=<
=<
=.<.: Bíb jdễh plíp kdỂa
kdỂa soít tậd bíb BB^ bụ
bụmm lễ tlờhe LMBB^6.................=<
LMBB^6.................=<
=.<.2 Hƾớb6.....................................................................................................=4
=.<.0 Pỵd idễu
idễu vvỵỵ lỒ sƭ6.......................................
sƭ6....................................................................................
............................................. =4
=.<.7 Plụ tủb trdễu lỒd vỵ ioậd jỏ sẢh plẤa klðhe mh th trohe tlị trƾốhe6..
trƾốhe6. . .=4
=.4 Plðhe tdh sẢh plẤa vỵ hlạh tlỤb heƾốd tdỉu `ơhe........................................:>
=.4.= Hlạh `ậhe vỵ truy xuầt heuỒh eờb..........................................................
eờb..........................................................:>
:>

=.4.: Plðhe tdh sẢh plẤa......................................................
plẤa.................................................................................
........................... :=
=.4.2 Hlâh sẢh plẤa........................................................................................
plẤa........................................................................................:=
:=
=.4.0 Edío `ủb heƾốd
heƾốd tdỉu `ơhe......................................................................
`ơhe..........................................................................:=
:=
=.=> Sạh bluyỂh ( klíd qt)...............................................................................:=
=.=>.= Tỉu Bấu................................................................................................:=
=.=>.: Rỡ `ủhe jmo jé......................................................................................::
:.= Bíb heuh tắb LMBB^.................................................................................
LMBB^.................................................................................:2
:2
:.: Lƾớhe `ẫh íp `ủhe tréhl tỽ LMBB^.............................................................:4
:.2 Ửhe `ủhe.......................................................................................................22
BLƯƮHE 2 6 Í^ @ỠHE ]WẪH IĐ
IĐ LMBB^ PẮD MBGBOOK SDểP
SDểP HMA........
HMA.... ....20
20
2.= Edớd tldễu Bðhe ty MBGBOOK
MBGBOOK Sdễt Hma.......................
Hma..........................................
...........................
...........
...20
20

2.: Préhl tỽ tdếh lỵhl LMBB^............................................................................27


 

2.:.= Plỵhl iạp ĝỔd LMBB^............................................................................27
2.2.: ^lêh tábl ldễh trậhe.................................................................................27
2.2.2 tẢ sẢh plẤa.......................................................................................23
2.2.0 Iƾu ĝỒ blế jdếh sẢh plẤa
plẤa aé Ăh idọh......................................................24
idọh...................................................... 24
2.2.7 ^lêh tábl aờd heuy.................................................................................0>
KẸP IWẩH.................................................................................................................7:
Pỵd idễu tlma klẢo6......................................................................................................72

  

AỘ ĞảW
Ldễh hmy bủa từ ’LMBB^‑ ĝƾỢb plỗ jdếh vỵ hldọu heƾốd jdết ĝếh. Blưhe tm jdết hị
iỵ aỔt lễ tlờhe hlẽa ĝẢa jẢo vọ blầt iƾỢhe vỵ vễ sdhl mh th tlỽb plẤa. Hlẽa jẢo
vễ sỤb klỏg heƾốd tdỉu `ơhe. LMBB^ loật ĝỔhe `ỽm trỉh vdễb plêh tábl aờd heuy vỵ
kdỂa st tlỽb plẤa. Bủa từ hỵy ĝƾỢb xuầt ldễh ĝấu tdỉh ở AỴ vỵo hĂa =43> vỵ hĂa
=452
tlé blo
ĝƾỢbĝếh
íphy

`ủhehmy.
hldọu bðhe ty tlỽb plẤa. Hlữhe hĂa 4> Sdễt Hma aớd ĝƾỢb
íp `ủhe
Kld hịd ĝếh LMBB^, blưhe tm jắt ĝấu từ vdễb plít trdỂh, tlỽb ldễh, `uy tré vỵ buhe bầp
bíb ĝdọu kdễh vỵ loật ĝỔhe bấh tldết ĝỂ lổ trỢ sẢh xuầt tlỽb plẤa mh th vỵ plơ lỢp
ở tầt bẢ bíb edmd ĝoậh bụm bluổd tlỽb plẤa từ sẢh xuầt jmh ĝấu ĝếh xỡ iđ sẢh plẤa
buờd bơhe. ĞƾỢb íp `ủhe bluhe, blưhe lổ trỢ trohe vdễb kdỂa st bíb aờd heuy trohe
sẢh plẤa tlỽb plẤa. ĞỂ edưp bíb bƭ sở íp `ủhe ĝƾỢb LMBB^ trohe tlỽb plẤa,
plẤa, qumh
trềhe hlầt plẢd ldỂu bíb heuh tắb LMBB^ vỵ plƾƭhe plíp íp `ủhe blưhe smo blo
ldễu quẢ.
Bíb jậh bơhe hlịa blưhe ga téa ldỂu vọ LMBB^ ĝỂ ldỂu r÷ vọ hò.


=
 

Blƾƭhe =6 Klíd qt vọ LMBB^
=.= Klíd hdễa vỵ HeuỒh eờb
=

=.=.= Klíd hdễa

LMBB^ iỵ từ vdết tắt bụm Lmzmr` Mhmiysds mh` Brdtdbmi Bohtroi ^odht trohe tdếhe Mhl
vỵ bị helĤm iỵ "lễ tlờhe plêh tábl aờd heuy vỵ kdỂa st ĝdỂa tớd lậh", lmy "lễ tlờhe
 plêh
tábl,
tỗ blỤb kdỂa soít bíb aờd heuy trềhe yếu trohe q tréhl sẢh
xuầt vỵ
blếxíb

jdếhĝịhl
tlỽbvỵplẤa".
LMBB^ iỵ lễ tlờhe quẢh iđ blầt iƾỢhe `ỽm trỉh bƭ sở plêh tábl bíb aờd heuy vỵ bíb
ĝdỂa kdỂa st trềhe yếu. Ğị iỵ bðhe bủ plêh tábl hlẽa jẢo ĝẢa mh th vễ sdhl vỵ
blầt iƾỢhe tlỽb plẤa. LMBB^ jmo eỒa hlữhe ĝíhl edí bị lễ tlờhe ĝờd vớd tầt bẢ bíb
 jƾớb bị idỉh qumh trohe
trohe quy tréhl blế jdếh tlỽb plẤa,
plẤa, ĝỒhe tlốd xíb ĝịhl hlữhe jƾớb
trềhe yếu ĝờd vớd mh th blầt iƾỢhe tlỽb plẤa. Bðhe bủ hỵy blo pläp tạp truhe
heuỒh iỽb kỴ tluạt, bluh h vỵo hlữhe jƾớb blế jdếh bị Ảhl lƾởhe quyết ĝịhl
ĝếh mh th blầt iƾỢhe tlỽb plẤa. ^lêh tábl LMBB^ sằ ĝƾm rm `mhl aủb hlữhe ĝdỂa
kdỂa st trềhe yếu BB^ bơhe vớd hlữhe aủb tdỉu plúhe heừm, bíb tlụ tủb tlgo `÷d,
edía sít vỵ hlữhe tíb ĝỔhe ĝdọu blỄhl từhe ĝdỂa kdỂa st trềhe yếu. ĞỂ `uy tré mh
th, blầt iƾỢhe idỉh tủb blo sẢh plẤa, bíb kết quẢ plêh tábl sằ ĝƾỢb iƾu edữ. ^lƾƭhe
 plíp
heldỉh
plẢd tlƾốhe
xuh
ĝỗdsởtơyklom
tluỔb
hlữhe
bụm q
tréhl bỤu
blế LMBB^
jdếh. LMBB^
iỵ aỔt lễ
tlờhetlmy
bị sƭ
lềbvỵo
vỵ bị

táhl tlmy
ioedbĝỗd
lễ
tlờhe. LMBB^ bị tlỂ tlábl held `ệ `ỵhe vớd sỽ tlmy ĝỗd hlƾ hlữhe tdếh jỔ trohe tldết
kế tldết jị, quy tréhl blế jdếh loẵb hlữhe bẢd tdếh kỴ tluạt. Lễ tlờhe LMBB^ bò klẢ
hĂhe ĝỔb iạp vớd hlữhe lễ tlờhe quẢh iđ blầt iƾỢhe klíb. Íp `ủhe LMBB^ plơ lỢp
vớd vdễb tlỽb ldễh bíb lễ tlờhe quẢh iđ blầt iƾỢhe ĝâ bị vỵ iỵ lễ tlờhe ĝíhe ĝỂ iỽm
blềh ĝỂ quẢh iđ mh th blầt iƾỢhe tlỽb plẤa trohe sờ rầt hldọu hlữhe lễ tlờhe quẢh
iñ blầt iƾỢhe klíb hlmu.
:
=.=.: HeuỒh eờb
 HĂa =43>, hlữhe heuh tắb LMBB^ ĝấu tdæh ĝƾỢb rm ĝốd jởd Bðhe ty ^diisjury
(AỴ) ‒ aỔt bðhe ty bụm HMRM ĝâ xêy `ỽhe LMBB^ hlẽa ĝẢa jẢo SRMPP^ blo bíb
hlỵ `u lỵhl vŤ trủ.
 HĂa =452, bƭ qumh quẢh
quẢh iđ tlỽb plẤa vỵ tluờb
tluờb Lom KỲ (WR ‒ C@M) u bấu íp `ủh
`ủhee
lễ tlờhe LMBB^ trohe quí tréhl blế jdếh tlịt lỔp ĝỂ kdỂa soít hlịa vd sdhl vạt blịu
hldễt kỷ klá sdhl hlm jỵo.
 HĂa =4<>, hldọu bðhe ty iớh bbụm
ụm AỴ ĝâ sỡ `ủhe LMBB^.
LMBB^.
Prohe pldỉh lềp tlỤ :: bụm BMB (vỵo tlíhe 3/=445) ĝâ tlðhe qum vỵ blầp hlạh `ỽ
tlẢo sỡm ĝỗd tdỉu bluẤh vỵ lƾớhe `ẫh íp `ủhe LMBB^ bụm BMB, kđ ldễu iỵ BMB/
ZB^-= =434, Zgv.2 (=445). Pừ ĝị LMBB^ ĝƾỢb plít trdỂh vỵ íp `ủhe rỔhe râd ở hldọu
quờb edm trỉh tlế edớd vỵ ĝâ ĝƾỢb jắt juỔb íp `ủhe ở hldọu hƾớb vỵ klu vỽb.
Pậd Sdễt Hma, LMBB^ ĝƾỢb íp `ủhe vỵo buờd hlữhe hĂa 4>, jắt ĝấu từ hlữhe `omhl
heldễp sẢh xuầt tlụy sẢh xuầt klẤu hlẽa ĝíp Ụhe u bấu bụm bíb tlị trƾốhe aum sẢh
 plẤa (GW, AỴ,

AỴ, Hlạt …).


:
 

 HĂa :>>7, JỔ T tế Sdễt Hma ĝâ jmh lỵhl quyết ĝịhl íp `ủhe LMBB^ trohe tầt bẢ
bíb bƭ sở sẢh xuầt, blế jdếh tlỽb plẤa tậd Sdễt Hma.
 HĂa :>>5, Plụ tƾớhe Bláhl plụ jmh lỵhl BlỄ tlị sờ >3/:>>5/BP-PPe Sọ vdễb trdỂh
klmd bíb jdễh plíp bầp jíbl jẢo ĝẢa vễ sdhl mh th tlỽb plẤa. Prohe ĝị u bấu íp
`ủhe EA^, EL^, LMBB^ trohe sẢh xuầt tlỽb plẤa vỵ quẢh iđ mh th vễ sdhl tlỽb
 plẤa.
 HĂa :>>4, JỔ Hðhe heldễp vỵ ^PHP jmh lỵhl ]WT BLWẬH KỼ PLWẩP ]WỞB
EDM ]BSH >: - >:6 :>>4/JHH^PHP Bƭ sở sẢh xuầt kdhl `omhl tlỽb plẤa tlụy sẢhBlƾƭhe tréhl ĝẢa jẢo blầt iƾỢhe vỵ mh th tlỽb plẤa tlgo heuh tắb LMBB^.

=.: Smd trú bụm bƭ qumh blỤb hĂhe, hlỵ kdhl `omhl tlỽb plẤa vỵ heƾốd
tdỉu `ơhe
Bƭ qumh bị tlẤa quyọh blịu tríbl hldễa quyết ĝịhl bíbl tlỤb íp `ủhe bíb heuh tắb
bluhe hỵy aỔt bíbl tờt hlầt tlðhe qum iuạt plíp, quy ĝịhl loẵb lƾớhe `ẫh ĝỂ6JẢo vễ heƾốd tdỉu `ơhe klỏd jễhl tạt, tlƾƭhe tạt loẵb tỡ vohe `o tdæu tlủ tlỽb
 plẤa;
ĞẢa jẢo bíb CJO tlỽb ldễh aỔt lễ tlờhe kdỂa st ldễu quẢ ĝỂ tlỽb plẤa
ĝƾỢb mh th vỵ plơ lỢp ĝỂ tdỉu `ơhe;

@uy tré hdọa tdh vỵo tlỽb plẤa tlƾƭhe aậd trohe hƾớb vỵ quờb tế; vỵ
Buhe bầp tlðhe tdh truyọh ĝật ldễu quẢ bíb heuh tắb vễ sdhl tlỽb plẤa blo
bíb bƭ sở kdhl `omhl tlỽb plẤa hlỵ klmd tlíb vỵ heƾốd tdỉu `ơhe.

Bíb CJO hỉh íp `ủhe bíb tlỽb lỵhl vễ sdhl vỵ bíb heuh tắb mh th tlỽb plẤa
ĝƾỢb hỉu trohe tỵd idễu hỵy ĝỂ6
^lít trdỂh, tlỽb ldễh vỵ xíb adhl bíb quy tréhl buhe bầp tlỽb plẤa mh th vỵ
 plơ
aủb
ĝá
`ủh
`ủhe;
e;
ĞẢalỢp
jẢovớd
hlêh
sỽ ĝábl
bịblĝụsỡhĂhe
iỽb plơ lỢp vớd bíb loật ĝỔhe bðhe vdễb bụm lề;
\êy `ỽhe vĂh lòm mh th tlỽb plẤa tábl bỽb jẽhe bíbl tlỂ ldễh bma kết bụm
lề trohe vdễb buhe bầp tlỽb plẤa vỵ kluyếh klábl tlỽb lỵhl mh th tlỽb
 plẤa plơ lỢp;

lỢp;
p plấh `uy tré hdọa tdh vỵo tlỽb plẤa tlƾƭhe aậd trohe hƾớb vỵ quờb tế;
Sỵ ĝẢa jẢo rẽhe heƾốd tdỉu `ơhe bị tlhe tdh rữ rợhe vợ ` ldu blo plọp
l xíb ĝịhl sỽ ldễh `dễh bụm bíb blầt eêy `ị Ụhe tlỽb plẤa, jẢo vễ tlỽb plẤa
bụm lề klỏd jị ð hldệa, vỵ heĂh blẵh sỽ plít trdỂh / tỒh tậd bụm aấa jễhl từ
tlỽb plẤa jẽhe bíbl jẢo quẢh, xỡ iđ vỵ bluẤh jị tlỽb plẤa ĝưhe bíbl.


2
 

 Heƾốd tdỉu `ơhe
`ơhe hỉh tlỽb ldễh vmd trú bụm ắhl jẽhe
jẽhe bíbl th tlgo bíb lƾớhe `ẫh vvỵỵ
lƾớhe `ẫh bị idỉh qumh ĝỂ xỡ iđ, bluẤh jị tlỽb plẤa, jẢo quẢh vỵ íp `ủhe bíb jdễh
 plíp vễ sdhl
sdhl tlỽb pl
plẤa
Ấa tlábl lỢp.
lỢp.

=.2 Klêu jmh ĝấu
 Aủb tdæu
Klêu jmh ĝấu plẢd ĝƾỢb quẢh iñ ĝẻ ĝẢa jẢo tlỽb plẤa plẢd ĝƾỢb mh th vỵ plơ
lỢp vớd aủb ĝábl `ỽ ĝịhl. Prohe trƾốhe lỢp bấh tldết , bị tlỂ 6
Príhl sỡ `ủhe hlữhe klu vỽb bò aðd trƾốhe Ảhl lƾởhe ĝếh táhl mh th
bụm tlỽb plẤa.
KdỂa st blầt y hldệa, sdhl vạt y lậd vỵ bíb jễhl bụm ĝỔhe vỵ tlỽb
vạt smo blo blưhe klðhe Ảhl lƾởhe ĝếh táhl mh tỵh bụm tlỽb plẤa .
Íp `ủhe tlmo tíb tlỽb lỵhl vỵ bíb jdễh plíp ĝỂ ĝẢa jẢo tlỽb plẤa ĝƾỢb

sẢh xuầt tlgo bíb ĝdọu kdễh vễ sdhl plơ lỢp.


Bƭ sở iđ iuạh 6
ĞỂ edẢa
klẢtáhl
hĂhe
heuytdỉu
hỵy`ơhe
bị tlỂ
ĝếh táhl
mh buờd
th bơhe
bụm tlỽb
 plẤa
loẵb
plơĝƾm
lỢpĝếh
bloaờd
heƾốd
heyy
bẢ lậd
ở hlữhe
klêu
bụm
blu tréhl tlỽb plẤa.

2

=.2.= KdỂa soít aðd trƾốhe

Bấh xíb ĝịhl bíb heuỒh ð hldệa tdọa Ấh từ aðd trƾốhe. Ğẵb jdễt, sẢh xuầt sƭ bầp
klðhe hỉh tlỽb ldễh ở hlữhe klu vỽb sỽ ldễh `dễh bụm bíb blầt eêy ð hldệa sằ
`ẫh ĝếh aỤb klðhe tlỂ blầp hlạh ĝƾỢb bụm bíb blầt eêy ð hldệa hlƾ vạy trohe tlỽb
 plẤa, vá `ủ6 sỡ `ủhe bíb klu vỽb ð hldệa:, ĝẵt eấh bíb bƭ sở plít rm d ĝỔb lậd
loẵb klị blịu bị tlỂ iỵa hldệa jẤh tlỽb plẤa loẵb eấh bíb heuỒh hƾớb jị ð hldệa
hlƾ xẢ hƾớb tlẢd từ sẢh xuầt bðhe heldễp loẵb `úhe blẢy từ ĝầt hðhe heldễp bò hldọu
 plêh
loẵb
`ƾ iƾỢhe
lịm blầt,
heừm sỽ
ð hldệa
bụm tlỽb
plẤa.trừ kld ở ĝị iỵ aỔt jdễh plíp ĝỂ edẢa jớt loẵb heĂh
0

=.2.: RẢh xuầt vễ sdhl

Bíb tíb ĝỔhe tdọa tỵhe bụm bíb loật ĝỔhe sẢh xuầt jmh ĝấu ĝờd vớd sỽ mh th vỵ táhl
 plơ lỢp bụm tlỽb plẤa bấh ĝƾỢb xga xät aềd iöb. Ğẵb jdễt, ĝdọu hỵy jmo eỒa vdễb
xíb ĝịhl jầt kỲ ĝdỂa bủ tlỂ hỵo trohe bíb loật ĝỔhe hlƾ vạy klẢ hĂhe bmo hldệa
 jẤh bị tlỂ tỒh tậd vỵ tlỽb ldễh bíb jdễh plíp bủ tlỂ ĝỂ edẢa tldỂu vỵ hếu bị tlỂ, ioậd
 jỏ xíb suầt ĝị. Bíb hlỵ sẢh xuầt hỉh tlỽb ldễh bíb jdễh plíp trohe blừhe aỽb bò tlỂ
tlỽb ldễh ĝƾỢb ĝỂ60
 

7

KdỂa soít ð hldệa từ ĝầt, hƾớb, tlỤb Ăh blĂh hd, plêh jịh (kỂ bẢ plêh jịh
tỽ hldỉh), tluờb trừ sêu, tluờb tlư y loẵb jầt kỲ tíb hlêh hỵo klíb ĝƾỢb sỡ
`ủhe trohe quí tréhl sẢh xuầt bláhl;
JẢo vễ bíb heuỒh tlỽb plẤa klỏd plêh vỵ bíb ð hldệa klíb (vá `ủ hlƾ bíb tíb
hlêh eêy jễhl từ ĝỔhe vạt trohe tlỽb plẤa);
KdỂa st sỤb klỏg tlỽb vạt vỵ ĝỔhe vạt ĝỂ hò klðhe eêy rm aờd ĝg `ềm blo
sỤb klỏg boh heƾốd tlðhe qum tlỽb plẤa tdæu tlủ, loẵb Ảhl lƾởhe xầu ĝếh táhl
 plô lỢp bụm sẢh plẤa
plẤa (vá `ủ6 qumh sít kloẢhe
kloẢhe tlốd edmh tlu
tlu lỒd bụm tluờb tlư y
vỵ tluờb trừ sêu, iƾu lỒ sƭ hếu bị); vỵ
]uẢh iđ blầt tlẢd vỵ iƾu trữ bíb blầt ĝỔb lậd aỔt bíbl tlábl lỢp.
=.2.2 \ỡ iđ, iƾu klo, vạh bluyỂh

Bíb tlụ tủb bấh ĝƾỢb tlỽb ldễh ĝỂ6

3

^lêh ioậd tlỽb plẤa ĝỂ ioậd jỏ vạt idễu klðhe hỉh `ơhe blo boh heƾốd;
Ioậd jỏ jầt kỲ vạt idễu jị ioậd jỏ hỵo aỔt bíbl lỢp vễ sdhl; vỵ
JẢo vễ tlỽb plẤa klỏd jị ð hldệa jởd ĝỔhe vạt eêy lậd, loẵb jởd bíb blầt ð
hldệa lịm lềb, vạt iđ loẵb vd sdhl loẵb bíb blầt bị tlỂ jị plẢh ĝờd klíb trohe
q tréhl xỡ iđ (vá `ủ6 plêh ioậd, plêh ioậd, rỡm), jẢo quẢh vỵ vạh bluyỂh. Bấh
bẤh tlạh ĝỂ heĂh heừm sỽ xuờhe bầp vỵ lƾ lỏhe jẽhe bíb jdễh plíp tlábl lỢp
bị tlỂ jmo eỒa kdỂa st hldễt ĝỔ, ĝỔ Ấa vỵ / loẵb bíb kdỂa st klíb.
=.2.0 Iỵa sậbl, jẢo tré vỵ vễ sdhl bí hlêh

Bấh bị bíb plƾƭhe tdễh vỵ tlụ tủb tlábl lỢp ĝỂ ĝẢa jẢo rẽhe6
Iỵa sậbl vỵ jẢo tré ĝƾỢb tlỽb ldễh aỔt bíbl ldễu quẢ vỵ klðhe Ảhl lƾởhe ĝếh
mh th tlỽb plẤa (vá `ủ6 ĝẢa jẢo tldết jị sỡ `ủhe trohe tlu loậbl klðhe plẢd
iỵ heuỒh ð hldệa); vỵ
AỤb ĝỔ vễ sdhl bí hlêh tlábl lỢp ĝƾỢb `uy tré ĝỂ ĝẢa jẢo hlêh vdỉh klðhe
 plẢd iỵ heuỒh
heuỒh hldệa jẤh (vá `ủ `o plêh heƾốd).
heƾốd).

=.0 Bƭ sở, tldết kế hlỵ xƾởhe vỵ tldết jị
 Aủb tdỉu 6
Pơy tluỔb vỵo jẢh blầt bụm loật ĝỔhe vỵ rụd ro idỉh qumh, aẵt jẽhe, tldết jị vỵ bƭ sở 

vạt blầt bấh ĝƾỢb ĝịhl vị, tldết kế vỵ xêy `ỽhe ĝỂ ĝẢa jẢo rẽhe6 Ð hldệa ĝƾỢb edẢa tldỂu;
 Pldết kế vỵ jờ trá blo pläp jẢo tré, iỵa sậbl vỵ klỡ trơhe tlábl lỢp vỵ edẢa
tldỂu ð hldệa trohe klðhe klá ð hldệa;


7
 Bíb jọ aẵt vỵ vạt idễu, ĝẵb jdễt iỵ hlữhe jọ aẵt tdếp xöb vớd tlỽb plẤa, klðhe
ĝỔb lậd blo aủb ĝábl sỡ `ủhe bụm blưhe;
 Hếu tlábl lỢp, bị sặh bíb plƾƭhe tdễh tlábl lỢp ĝỂ kdỂa soít hldễt ĝỔ, ĝỔ Ấa
vỵ bíb jdễh plíp klíb;
Bị jdễh plíp jẢo vễ ldễu quẢ blờhe iậd sỽ xêa hlạp vỵ heĂh bẢh bụm `ịbl lậd;
vỵBị ĝấy ĝụ vỵ trmhe tldết jị plúhe vễ sdhl tlábl lỢp blo hlêh vdỉh.
Bƭ sở iđ iuạh 6
iuạh 6

Blư đ ĝếh tldết kế vỵ xêy `ỽhe lỢp vễ sdhl tờt, vị trá tlábl lỢp vỵ buhe bầp ĝấy ĝụ bƭ 
sở vạt blầt iỵ bấh tldết ĝỂ bị tlỂ kdỂa soít ldễu quẢ bíb blầt eêy ð hldệa.
5

=.0.= Sị trá vỵ bầu trưb

 =.0.=.= Ğịm ĝdỂa tlỵhl iạp
Bíb bƭ sở tlỽb plẤa klðhe ĝƾỢb ĝẵt ở hƭd bò heuy bƭ ĝg `ềm ĝếh mh th tlỽb plẤa
loẵb sỽ plơ lỢp vỵ bíb aờd heuy klðhe tlỂ kdỂa soít jẽhe bíb jdễh plíp lỢp iđ. Sị
trá bụm bƭ sở, jmo eỒa bẢ tậa tlốd / `d ĝỔhe bíb bƭ sở, klðhe hỉh ĝƾm vỵo jầt kỲ aờd
heuy hỵo từ d trƾốhe klðhe tlỂ kdỂa soít ĝƾỢb. Ğẵb jdễt, trừ kld buhe bầp ĝấy
ĝụ bíb jdễh plíp jẢo vễ, bíb bƭ sở tlƾốhe plẢd ĝƾỢb ĝẵt bíbl xm6


Bíb klu vỽb ð hldệa d trƾốhe vỵ bíb loật ĝỔhe bðhe heldễp bị klẢ hĂhe
y ð hldệa tlỽb plẤa aỔt bíbl lỢp iđ;
Bíb klu vỽb jị heạp iủt;
Bíb klu vỽb `ệ jị `ịbl lậd xêa hlạp; vỵ
Bíb klu vỽb blầt tlẢd, `ơ rắh loẵb iỏhe, klðhe tlỂ ĝƾỢb ioậd jỏ ldễu quẢ

 =.0.=.: Pldết kế vỵ jờ trá bƭ sở tlỽb plẤa
Pldết kế vỵ jờ trá bụm bíb bƭ sở tlỽb plẤa plẢd blo pläp jẢo `ƾửhe vỵ iỵa sậbl ĝấy
ĝụ. Jờ bủb bụm bƭ sở vỵ quy tréhl loật ĝỔhe, jmo eỒa sỽ `d bluyỂh bụm hlêh vdỉh vỵ
vạt blầt trohe bíb túm hlỵ, plẢd smo blo edẢa tldỂu loẵb heĂh heừm sỽ iêy hldệa bläo.
Bíb klu vỽb bị aỤb ĝỔ kdỂa st vễ sdhl klíb hlmu (vá `ủ6 klu vỽb heuh idễu vỵ
tlỵhl plẤa) plẢd ĝƾỢb plêh tíbl ĝỂ edẢa tldỂu sỽ iêy hldệa bläo tlðhe qum bíb jdễh

 plíp hlƾ heĂh bíbl vạt iđ (vá `ủ6 tƾốhe, plêh vơhe) vỵ / loẵb vị trá (vá `ủ6 kloẢhe
bíbl), iuỒhe edmo tlðhe (vá `ủ iuỒhe sẢh xuầt aỔt lƾớhe), iuỒhe klðhe klá, loẵb plêh
tíbl kịp tlốd, bị iỵa sậbl vỵ klỡ trơhe plơ lỢp edữm bíb iấh sỡ `ủhe.


3
 

=.0.=.2 Kết bầu vỵ plủ kdễh jỉh trohe 
Bầu trưb jỉh trohe bƭ sở tlỽb plẤa plẢd ĝƾỢb xêy `ỽhe blắb blắh jẽhe vạt idễu jọh,
`ệ jẢo tré, iỵa sậbl vỵ `ệ klỡ trơhe ở hlữhe hƭd tlábl lỢp. Blưhe plẢd ĝƾỢb xêy `ỽhe
 jẽhe vạt idễu klðhe ĝỔb lậd vỵ trƭ tlgo aủb ĝábl sỡ `ủhe vỵ ĝdọu kdễh loật ĝỔhe jéhl
tlƾốhe. Ğẵb jdễt, bíb ĝdọu kdễh bủ tlỂ smu bấh ĝƾỢb ĝíp Ụhe kld bấh tldết ĝỂ jẢo vễ sỽ
mh th vỵ plơ lỢp bụm tlỽb plẤa6


Bíb jọ aẵt bụm tƾốhe, víbl heĂh vỵ sỵh hlỵ plẢd ĝƾỢb iỵa jẽhe vạt idễu klðhe
tlầa hƾớb, `ệ iỵa iỵa sậbl vỵ klỡ trơhe hếu bấh tldết;
Pƾốhe vỵ víbl heĂh plẢd bị jọ aẵt hlặh bị ĝỔ bmo plơ lỢp vớd loật ĝỔhe;
Rỵh plẢd ĝƾỢb xêy `ỽhe ĝỂ bị ĝụ klẢ hĂhe tlt hƾớb vỵ iỵa sậbl;
Prấh hlỵ vỵ bíb tldết jị bờ ĝịhl trỉh bmo (vá `ủ hlƾ íhl síhe) plẢd ĝƾỢb xêy
`ỽhe ĝỂ blờhe vử ở hlữhe hƭd tlábl lỢp, vỵ lh tldễh ĝỂ edẢa tldỂu sỽ tábl tủ

bụm jủd jẤh vỵ sỽ heƾhe tủ vỵ sỽ ĝỗ vạt rầt hlỏ;
Bỡm sỗ plẢd `ệ imu blôd, ĝƾỢb xêy `ỽhe ĝỂ edẢa tldỂu sỽ tábl tủ bụm jủd jẤh vỵ
kld bấh tldết, ĝƾỢb trmhe jị bíb tầa blắh blờhe bðh trơhe bị tlỂ tlío rốd vỵ iỵa
sậbl ĝƾỢb; vỵ
Bỡm rm vỵo plẢd bị jọ aẵt hlặh, klðhe tlầa hƾớb, `ệ imu blơd vỵ klỡ trơhe kld
bấh tldết.

Jọ aẵt iỵa vdễb tdếp xưb trỽb tdếp vớd tlỽb plẤa plẢd trohe téhl trậhe tờt, jọh vỵ `ệ
iỵa sậbl, `uy tré vỵ klỡ trơhe. Blưhe plẢd ĝƾỢb iỵa jẽhe vạt idễu aịh, klðhe tlầa
hƾớb vỵ trƭ vớd tlỽb plẤa, ĝỂ blầt tẤy rỡm vỵ blầt klỡ trôhe trohe ĝdọu kdễh loật ĝỔhe
 jéhl tlƾốhe.
tlƾốhe.
 =.0.=.0 Bƭ sở tlỽb plẤa tậa tlốd / `d ĝỔhe vỵ y jíh lỵhe tỽ ĝỔhe 
Bíb bƭ sở vỵ bầu trưb ĝƾỢb ĝọ bạp ở ĝêy jmo eỒa quấy lỵhe trohe blỢ, xg jíh lỵhe tỽ
ĝỔhe trỉh ĝƾốhe plờ, y jíh lỵhe tỽ ĝỔhe vỵ bíb bƭ sở tậa tlốd hlƾ iọu vỵ qh
rƾỢu. Bíb bƭ sở vỵ bầu trưb hlƾ vạy hỉh ĝƾỢb ĝịhl vị, tldết kế vỵ xêy `ỽhe ĝỂ tríhl,
blừhe hỵo lỢp iđ bị tlỂ tlỽb ldễh ĝƾỢb, sỽ ð hldệa bụm tlỽb plẤa vỵ sỽ Ấh híu bụm
bíb id eêy lậd. Bò ĝụ plƾƭhe tdễh ĝỂ ĝd vễ sdhl vỵ edẵt edŤ tmy hỉh ĝƾỢb buhe bầp,
hếu tlábl lỢp.
<

=.0.: ^lƾƭhe tdễh


5
 

 =.0.:.= Buhe bầp hƾớb
Bấh bò lễ tlờhe buhe bầp hƾớb uờhe smo blo ih ĝƾỢb ĝấy ĝụ vỵ bị bíb plƾƭhe tdễh
tlábl lỢp ĝỂ iƾu trữ, plẢh plờd hƾớb vỵ kdỂa soít hldễt ĝỔ , ĝỂ ĝẢa jẢo táhl mh th

vỵ plơ lỢp vớd tlỽb plẤa.
 Hƾớb uờhe ĝƾỢb iỵ hƾớb ĝâ qud ĝịhl trohe
trohe iấh xuầt jẢh aớd hlầt bụm ’Bíb lƾớhe `ẫh
vọ blầt iƾỢhe hƾớb uờhe ’ bụm Pỗ blỤb T tế tlế edớd, loẵb iỵ hƾớb uờhe bị tdæu bluẤh
bmo lƭh, Hƾớb klðhe uờhe ĝƾỢb ( vá `ủ hlƾ hƾớb `ơhe ĝỂ bỤu lỏm, sẢh xuầt lƭd hƾớb,
iỵa iậhl vỵ aủb ĝábl klíb klðhe iỵa ð hldệa tlỽb plẤa), tlé hƾớb hỵy ĝƾỢb bầp
tlgo aỔt lễ tlờhe rdỉhe. Bíb lễ tlờhe hƾớb klðhe uờhe ĝƾỢb plẢd tíbl rdæhe jdễt,
klðhe ĝƾỢb hờd loẵb klðhe blo pläp lỒd iƾu vỵo lễ tlờhe hƾớb sậbl uờhe ĝƾỢb.
 =.0.:.: Lễ tlờhe tlt hƾớb vỵ xỡ iđ blầt tlẢd 
Lễ tlờhe vỵ plƾƭhe tdễh tlt hƾớb vỵ xỡ iđ blầt tlẢd ĝấy ĝụ bấh ĝƾỢb buhe bầp vỵ
`uy tré tờt. Lề plẢd ĝƾỢb tldết kế vỵ xêy `ỽhe ĝỂ tríhl klẢ hĂhe iỵa ð hldệa tlỽb
 plẤa loẵb heuỒh buhe bầp hƾớb. Ğờd vớd lễ tlờhe ờhe hƾớb, bấh tlỽb ldễh bíb jƾớb
ĝỂ heĂh blẵh `úhe blẢy heƾỢb, kết hờd bläo vỵ `ỽ plúhe klá tlt hƾớb. Hị iỵ ĝdọu
qumh trềhe iỵ lễ tlờhe tlt hƾớb klðhe blẢy từ bíb klu vỽb jị ð hldệa bmo (blẲhe
lậh hlƾ hlỵ vễ sdhl loẵb klu vỽb sẢh xuầt tlð) ĝếh bíb klu vỽb tdếp xưb vớd tlỽb
 plẤa tlỵhl plẤa.
Blầt tlẢd plẢd ĝƾỢb tlu eoa, xỡ iđ jởd hlêh vdỉh ĝƾỢb ĝỵo tậo vỵ hếu tlábl lỢp, bị lỒ
sƭ xỡ iñ ĝƾỢb `uy tré. Hƭd xỡ iñ blầt tlẢd hỉh ĝƾỢb ĝẵt bíbl xm bƭ sở tlỽb plẤa ĝỂ
heĂh heừm `ịbl lậd plí loậd. Bíb tlơhe blỤm blầt tlẢd, plủ plẤa vỵ bíb blầt ĝỔb lậd
klðhe Ăh ĝƾỢb loẵb klðhe Ăh ĝƾỢb plẢd ĝẵb jdễt bò tlỂ hlạh jdết ĝƾỢb, ĝƾỢb bầu tậo
 plơ lỢp vỵ, hếu tlábl lỢp, ĝƾỢb iỵa jẽhe vạt idễu klðhe tlầa hƾớb. Bíb tlơhe blỤm
ĝƾỢb sỡ `ủhe ĝỂ blỤm bíb blầt ĝỔb lậd trƾớb kld tlẢd jỏ plẢd ĝƾỢb xíb ĝịhl vỵ kld
tlábl lỢp, bò tlỂ klòm ĝƾỢb ĝỂ heĂh heừm tlỽb plẤa jị ð hldệa bờ ñ loẵb vð téhl.
 =.0.:.2 Sễ sdhl trmhe tldết jị 
Bấh buhe bầp bíb plƾƭhe tdễh ĝấy ĝụ, ĝƾỢb blỄ ĝịhl tlábl lỢp ĝỂ iỵa sậbl `ủhe bủ vỵ
tldết jị. Bƭ sở vạt blầt hlƾ vạy Bấh bò heuỒh buhe bầp hƾớb hịhe vỵ / loẵb iậhl ĝấy
ĝụ, hếu bấh. AỔt klu vỽb iỵa sậbl rdỉhe jdễt hỉh ĝƾỢb ĝƾỢb buhe bầp bíb bðhe bủ vỵ
tldết jị từ bíb klu vỽb jị ð hldệa bmo hlƾ hlỵ vễ sdhl, lễ tlờhe tlt hƾớb vỵ xỡ iđ
blầt tlẢd klu vỽb. Kld tlábl lỢp, bíb bƭ sở ĝỂ rỡm tlỽb plẤa hỉh tíbl jdễt vớd bíb bƭ <
 

sở iỵa sậbl `ủhe bủ vỵ bíb tldết jị, jỒh rỡm rdỉhe hỉh bị sặh ĝỂ rỡm tmy vỵ rỡm tlỽb
 plẤa.
 =.0.:.0 Hlỵ vễ sdhl hlêh vdỉh vỵ hlỵ vễ sdhl
Bấh bị ĝụ plƾƭhe tdễh rỡm vỵ hlỵ vễ sdhl ĝỂ bị aỤb ĝỔ vễ sdhl bí hlêh tlábl lỢp bị
tlỂ ĝƾỢb `uy tré vỵ ĝỂ tríhl hlêh vdỉh iỵa ð hldệa tlỽb plẤa. Bíb bƭ sở hlƾ vạy plẢd
ĝƾỢb jờ trá tlábl lỢp vỵ klðhe ĝƾỢb sỡ `ủhe blo bíb aủb ĝábl klíb hlƾ jẢo quẢh
tlỽb plẤa loẵb bíb vạt `ủhe tdếp xưb vớd tlỽb plẤa. Blưhe hỉh jmo eỒa6


bị ĝụ plƾƭhe tdễh rỡm vỵ iỵa klð tmy, jmo eỒa xỵ plúhe (tờt hlầt iỵ xỵ plúhe
iỏhe), blạu rỡm vỵ, hếu tlábl lỢp, buhe bầp hƾớb hịhe vỵ iậhl (loẵb ĝƾỢb kdỂa
st hldễt ĝỔ tlábl lỢp);
 jỒh rỡm tmy bị tldết
tldết kế lỢp vễ sdhl tlábl
tlábl lỢp, iđ ttƾởhe
ƾởhe hlầt iỵ bị vvúd
úd klðhe vạh
lỵhl jẽhe tmy; ở ĝêu ĝdọu hỵy iỵ klðhe tlỂ, plẢd bị bíb jdễh plíp tlábl lỢp ĝỂ
edẢa tldỂu sỽ hldệa jẤh từ vúd;
bíb plƾƭhe tdễh tlmy ĝỗd plơ lỢp blo hlêh sỽ, hếu bấh.

 Klðhe hỉh `ơhe blạu rỡm tmy ĝỂ rỡm tlỽb plẤa loẵb ĝỒ `ôhe.

 =.0.:.7 KdỂa st hldễt ĝỔ
Pơy tluỔb vỵo jẢh blầt bụm bíb loật ĝỔhe tlỽb plẤa ĝƾỢb tlỽb ldễh, bấh bò ĝụ
 plƾƭhe tdễh ĝỂ lêa hịhe, iỵa iậhl, hầu Ăh, iỵa iậhl vỵ ĝðhe iậhl tlỽb plẤa, ĝỂ jẢo
quẢh tlỽb plẤa trohe tụ iậhl loẵb ĝðhe iậhl, vỵ kld bấh tldết, kdỂa soít hldễt ĝỔ aðd
trƾốhe xuhe qumhl ĝỂ ĝẢa jẢo mh th vỵ plơ lỢp bụm tlỽb plẤa.
 =.0.:.3 Blầt iƾỢhe klðhe klá vỵ tlðhe edị
Bấh buhe bầp ĝấy ĝụ bíb plƾƭhe tdễh tlðhe edị tỽ hldỉh loẵb bƭ lềb, ĝẵb jdễt iỵ ĝỂ6


edẢa tldỂu ð hldệa `o klðhe klá vỵo tlỽb plẤa, vá `ủ, từ bíb jéhl xịt vỵ bíb
edềt heƾhe tủ;
edưp kdỂa st hldễt ĝỔ d trƾốhe xuhe qumhl;
kdỂa st bíb d bị tlỂ Ảhl lƾởhe ĝếh sỽ plơ lỢp bụm tlỽb plẤa; vỵ
kdỂa st ĝỔ Ấa ĝỂ ĝẢa jẢo sỽ mh th vỵ plơ lỢp bụm tlỽb plẤa (vá `ủ ĝỂ
heĂh blẵh sỽ edm tĂhe ĝỔ Ấa bụmtlỽb plẤa klð bị tlỂ blo pläp vd sdhl vạt plít
trdỂh vỵ tậo rm bíb blầt bluyỂh lịm ĝỔb lậd).

Lễ tlờhe tlðhe edị plẢd ĝƾỢb tldết kế vỵ xêy `ỽhe ĝỂ klðhe klá klðhe blẢy từ bíb
klu vỽb jị ð hldệa smhe klu vỽb sậbl sằ; lễ tlờhe plẢd `ệ jẢo tré vỵ vễ sdhl.


4
 

 =.0.:.5 Bldếu síhe 
Bấh buhe bầp ĝụ íhl síhe tỽ hldỉh loẵb hlêh tậo ĝỂ bƭ sở kdhl `omhl tlỽb plẤa loật

ĝỔhe lỢp vễ sdhl bíbl tlỤb. Bldếu síhe plẢd smo blo klðhe Ảhl lƾởhe xầu ĝếh klẢ
hĂhe plít ldễh bíb kluyết tạt bụm, loẵb blầt eêy ð hldệa trohe, tlỽb plẤa loẵb vdễb
kdỂa trm bíb bƭ sở vỵ tldết jị xga bị sậbl sằ klðhe. Bƾốhe ĝỔ hỉh plơ lỢp vớd jẢh
blầt bụm loật ĝỔhe. Bíb plủ kdễh íhl síhe plẢd ĝƾỢb jẢo vễ kld tlábl lỢp ĝỂ ĝẢa jẢo
rẽhe tlỽb plẤa klðhe jị ð hldệa `o vử bíb yếu tờ bldếu síhe.
=.0.:.< Iƾu trữ 
Bị ĝụ vỵ kld bấh tldết, bíb plƾƭhe tdễh rdỉhe jdễt ĝỂ jẢo quẢh bíb sẢh plẤa iƾƭhe
tlỽb, tlỽb plẤa aỔt bíbl mh th vỵ lỢp vễ sdhl tlỵhl plấh, vạt idễu ĝịhe d tlỽb
 plẤa vỵ lòm blầt pld tlỽb plẤa (jmo eỒa vạt idễu tẤy rỡm, blầt jðd trƭh, hldæh idễu),
bấh ĝƾỢb buhe bầp. JẢo quẢh plẢd blo pläp tíbl jdễt tlỽb plẤa sờhe vỵ tlỽb plẤa
hầu bláh loẵb tlỽb plẤa y `ị Ụhe vỵ klðhe eêy `ị Ụhe.
Bíb bƭ sở jẢo quẢh tlỽb plẤa bấh ĝƾỢb tldết kế vỵ xêy `ỽhe ĝỂ6


Pậo ĝdọu kdễh jẢo `ƾửhe vỵ iỵa sậbl ĝấy ĝụ;
Príhl sỽ xêa hlạp vỵ heĂh bẢh bụm bðh trơhe y lậd;
Blo pläp tlỽb plẤa ĝƾỢb jẢo vễ ldễu quẢ klỏd sỽ ð hldệa, jmo eỒa bẢ sỽ tdếp
xöb bläo vớd blầt eêy `ị Ụhe, trohe klo;
Kld bấh tldết, buhe bầp aỔt aðd trƾốhe edẢa tldỂu sỽ lƾ lỏhe bụm tlỽb plẤa
(blẲhe lậh hlƾ kdỂa st hldễt ĝỔ vỵ ĝỔ Ấa).

Ioậd plƾƭhe tdễh jẢo quẢh bấh tldết sằ plủ tluỔb vỵo jẢh blầt bụm tlỽb plẤa. Bƭ sở 
iƾu trữ rdỉhe jdễt, mh th ĝỂ iỵa sậbl vạt idễu vỵ bíb blầt ĝỔb lậd hỉh ĝƾỢb buhe bầp.
4
=.0.2 Pldết jị
 =.0.2.= Klíd qt

Pldết jị vỵ vạt blỤm tdếp xưb vớd tlỽb plẤa plẢd plơ lỢp ĝỂ tdếp xưb vớd tlỽb plẤa;
tldết kế, ĝƾỢb xêy `ỽhe vỵ jờ trá ĝỂ ĝẢa jẢo rẽhe blưhe bị tlỂ ĝƾỢb iỵa sậbl tlábl
lỢp (trừ bíb tlơhe blỤm blỄ sỡ `ủhe aỔt iấh); klỡ trơhe (kld bấh tldết); vỵ `uy tré loẵb
ioậd jỏ kld bấh tldết ĝỂ tríhl hldệa jẤh tlỽb plẤa, tlgo bíb heuh tắb tldết kế lỢp
vễ sdhl. Pldết jị vỵ lỔp ĝỽhe plẢd ĝƾỢb iỵa jẽhe vạt idễu klðhe ĝỔb lậd tlgo aủb
ĝábl sỡ `ủhe. Kld bấh tldết, tldết jị plẢd jọh vỵ bị tlỂ `d bluyỂh loẵb bị tlỂ tlío rốd
ĝỂ blo pläp jẢo tré, iỵa sậbl, klỡ trơhe vỵ tậo ĝdọu kdễh kdỂa trm `ịbl lậd.


=>
 

 =.0.2.: Pldết jị kdỂa st vỵ edía sít tlỽb plẤa
Pldết jị ĝƾỢb sỡ `ủhe ĝỂ hầu, iỵa hịhe, iỵa iậhl, jẢo quẢh loẵb ĝðhe iậhl tlỽb
 plẤa plẢd ĝƾỢb tldết kế
kế ĝỂ ĝật ĝƾỢb yæu bấu bụm tlỽb plẤa hldễt ĝỔ bỵh
bỵhee hlmhl bỵhe
tờt vé iỢd ábl bụm sỽ plơ lỢp vỵ mh th tlỽb plẤa, vỵ ĝỂ `uy tré tlỽb plẤa hldễt ĝỔ
ldễu quẢ. Pldết jị hlƾ vạy bŤhe plẢd ĝƾỢb tldết kế ĝỂ blo pläp tlgo `÷d hldễt ĝỔ, kld
bấh tldết, vỵ ĝƾỢb kdỂa st. Kld tlábl lỢp, tldết jị edía sít plẢd ĝƾỢb ldễu bluẤh ĝỂ
ĝẢa jẢo rẽhe hldễt ĝỔ bụm tlỽb plẤa bíb quy tréhl iỵ bláhl xíb. Kld bấh tldết, tldết jị
ĝị plẢd bị plƾƭhe tdễh ldễu quẢ ĝỂ kdỂa st vỵ edía sít ĝỔ Ấa, iuỒhe klðhe klá vỵ
 jầt kỲ ĝẵb ĝdỂa hỵo klíb bị tlỂ
tlỂ Ảhl lƾởhe ĝếh sỽ mh th
th loẵb táhl plơ lỢp
lỢp bụm tlỽb
 plẤa. Hlữhe
Hlữhe u bấu hhỵy
ỵy hlẽa ĝẢa
ĝẢa jẢo6Sd sdhl vạt bị lậd lmy bíb vd sdhl vạt klðhe aohe auờh loẵb bíb ĝỔb tờ bụm
blưhe, ĝâ ĝƾỢb ioậd trừ loẵb iỵa edẢa tớd aỤb mh th, loẵb sỽ tỒh tậd vỵ sdhl
trƾởhe bụm blưhe ĝâ ĝƾỢb kdỂa st aỔt bíbl lữu ldễu.

Ộ hƭd tlábl lỢp , bị tlỂ edía sít bíb edớd lậh tớd lậh tlgo plƾƭhe plíp
LMBB^6 vỵ
Sớd hldễt ĝỔ vỵ ĝdọu kdễh klíb bấh tldết blo sỽ mh th vỵ táhl plơ lỢp bụm
tlỽb plẤa bị tlỂ hlmhl blịhe ĝật ĝƾỢb vỵ `uy tré blưhe.

  =.0.2.2 ĞỒ ĝỽhe blầt plế tlẢd vỵ bíb tlỤ klðhe Ăh ĝƾỢb
ĞỒ ĝỽhe plế tlẢd, sẢh plẤa plủ vỵ bíb blầt klðhe Ăh ĝƾỢb loẵb blầt heuy ldỂa plẢd
bò tldết kế ĝẵb jdễt ĝỂ `ệ hlạh jdết, bị bầu trưb plơ lỢp, hƭd bấh tldết, plẢd ĝƾỢb iỵa
 jẽhe vạt idễu át jị lƾ llúhe.
úhe. Ğú blỤm
blỤm bíb blầt heuy
heuy ldỂa plẢd
plẢd ĝƾỢb plêh jdễt r÷ vmc kld
kld
bấh bị tlỂ klịm ĝƾỢb ĝỂ tríhl sỽ hldệa jẤh tlỽb plẤa `o bờ đ lmy téhl bố.

=.7 Ğỵo tậo vỵ hĂhe iỽb6
=>

=.7.= Hlạ

Hlạh tlỤb vỵ tríbl hldễa6
Ğỵo tậo vọ vễ sdhl tlỽb plẤa vọ bƭ jẢh iỵ qumh trềhe ĝờd vớd vdễb kdhl `omhl

tlỽb plẤa. Pầt bẢ hlêh vdæh hæh jdết vọ vmd trú vỵ tríbl hldễa trohe vdễb jẢo vễ tlỽb
 plẤa klỏd jị ð hldệa
hldệa loẵb lƾ lỏhe
lỏhe.. Hlêh sỽ hỉh bị kdếh
kdếh tlỤb vỵ kỴ hĂhe bấ
bấhh tldết ĝỂ
lề bị tlỂ xỡ iđ tlỽb plẤa lỢp vễ sdhl. Hlữhe heƾốd iỵa bðhe vdễb `ềh `Ẵp lịm blầt
loẵb bíb lịm blầt heuy ldỂa tdọa Ấh klíb bấh ĝƾỢb lƾớhe `ẫh sỡ `ủhe ĝưhe bíbl ĝỂ
heĂh heừm ð hldệa tlỽb plẤa.
==
=.7.: Bl
Blƾƭhe tréhl ĝỵo tậo6


==
 

Bíb yếu tờ bấh táhl ĝếh ĝỂ xíb ĝịhl aỤb ĝỔ ĝỵo tậo bấh tldết jmo eỒa6


JẢh blầt bụm bíb aờd heuy idæh qumh ĝếh tlỽb plẤa, vá `ủ6 klẢ hĂhe `uy tré sỽ
 plít trdỂh bụm aấa jễhl loẵb
loẵb vd sdhl vạt lƾ lỏhe, sỽ tỒh tậd bụm bíb blầt
yy ð
hldệa vạt iđ tdọa Ấh loẵb bíb blầt y `ị Ụhe ĝâ jdết;
Bíbl tlỤb sẢh xuầt, blế jdếh, xỡ iđ vỵ ĝịhe d tlỽb plẤa, jmo eỒa bẢ klẢ
hĂhe ð hldệa;AỤb ĝỔ vỵ jẢh blầt bụm vdễb blế jdếh loẵb bluẤh jị tlỉa trƾớb kld tdỉu tlủ
tlỽb plẤa;Bíb ĝdọu kdễh tlỽb plẤa sằ ĝƾỢb jẢo quẢh;KloẢhe tlốd edmh `ỽ kdếh trƾớb kld tdỉu tlủ tlỽb plẤa; vỵSdễb sỡ `ủhe vỵ jẢo tré bíb `ủhe bủ vỵ tldết jị idỉh qumh ĝếh tlỽb plẤa.
Bíb blƾƭhe tréhl ĝỵo tậo bŤhe bấh xga xät tréhl ĝỔ kdếh tlỤb vỵ kỴ hĂhe bụm

hlêh sỽ ĝƾỢb ĝỵo tậo. Bíb blụ ĝọ ĝƾỢb xga xät blo bíb blƾƭhe tréhl ĝỵo tậo bị tlỂ
 jmo eỒa hlữhe
hlữhe ĝdọu smu
smu ĝêy hếu tlábl lỢp vớd aỔt hheƾốd
eƾốd hldễa
hldễa vủ6Bíb heuh tắb vễ sdhl tlỽb plẤa íp `ủhe blo kdhl `omhl tlỽb plẤa;Bíb jdễh plíp idỉh qumh ĝếh vdễb kdhl `omhl tlỽb plẤa ĝƾỢb sỡ `ủhe ĝỂ heĂh
heừm bíb blầt eêy ð hldệa trohe tlỽb plẤa;Pấa qumh trềhe bụm vễ sdhl bí hlêh tờt, jmo eỒa rỡm tmy vỵ aẵb quấh ío tlábl
lỢp, kld bấh tldết, trmhe plủb plơ lỢp, mh th tlỽb plẤa;

Bíb tlỽb lỵhl vễ sdhl tờt íp `ủhe blo vdễb kdhl `omhl tlỽb plẤa.
Bíb lỵhl ĝỔhe tlábl lỢp bấh tlỽb ldễh kld qumh sít tlầy bíb vầh ĝọ vọ vễ sdhl
tlỽb plẤa.
 Hed rm, ĝờd vớd bíb loật ĝỔhe jíh iẻ vỵ `ịbl vủ tlỽb plẤa, idễu hlêh vdỉh bị

tƾƭhe tíb trỽb tdếp vớd klíbl lỵhe lmy klðhe iỵ yếu tờ ĝỵo tậo, vé bị tlỂ bấh truyọh
ĝật aỔt sờ tlðhe tdh hlầt ĝịhl vọ sẢh plẤa (blẲhe lậh hlƾ blầt y `ị Ụhe) blo klíbl
lỵhe.
=:

=.7.2 Lƾớ
Lƾớhe `ẫh vỵ edía sít6
Ioậd lƾớhe `ẫh vỵ edía sít bấh tldết sằ plủ tluỔb vỵo quy bụm `omhl


heldễp, jẢh blầt bụm bíb loật ĝỔhe vỵ bíb ioậd tlỽb plẤa idỉh qumh. Heƾốd quẢh iđ,
heƾốd edía sít vỵ / loẵb heƾốd vạh lỵhl / heƾốd imo ĝỔhe hỉh bị ĝụ kdếh tlỤb vọ bíb


=:
 

heuh tắb vỵ tlỽb lỵhl vễ sdhl tlỽb plẤa ĝỂ bị tlỂ xíb ĝịhl bíb smd iễbl vỵ tlỽb
ldễh lỵhl ĝỔhe bấh tldết plô lỢp vớd hldễa vủ bụm lề.
Bấh tlỽb ldễh bíb ĝíhl edí ĝịhl kỲ vọ ldễu quẢ bụm bíb blƾƭhe tréhl ĝỵo tậo vỵ
lƾớhe `ẫh, bŤhe hlƾedía sít vỵ xíb adhl tlƾốhe xuh ĝỂ ĝẢa jẢo rẽhe bíb tlụ tủb
ĝmhe ĝƾỢb tlỽb ldễh aỔt bíbl ldễu quẢ. Hlêh vdæh ĝƾỢb edmo hldễa vủ tlỽb ldễh jầt
kỲ loật ĝỔhe hỵo ĝƾỢb sỡ `ủhe trohe kdỂa st tlỽb plẤa plẢd ĝƾỢb ĝỵo tậo ĝấy ĝụ
ĝỂ ĝẢa jẢo rẽhe blưhe ĝƾỢb bò hĂhe iỽb ĝỂ tlỽb ldễh hldễa vủ bụm lề vỵ hlạh tlỤb
ĝƾỢb tíb ĝỔhe bụm hldễa vủ bụm lề ĝờd vớd sỽ mh th vỵ sỽ plơ lỢp bụm h Ăh.
=2

=.7.0 Píd ĝỵo tậo6
Bíb blƾƭhe tréhl ĝỵo tậo bấh ĝƾỢb xga xät vỵ bạp hlạt tlƾốhe xuh kld bấh

tldết. Lễ tlờhe hæh ĝƾỢb ĝẵt rm ĝỂ ĝẢa jẢo rẽhe heƾốd xỡ iđ tlỽb plẤa vỵ hlêh vdỉh
idỉh qumh ĝếh kdhl `omhl tlỽb plẤa, blẲhe lậh hlƾ hlêh vdæh jẢo tré, vẫh hlạh tlỤb
ĝƾỢb tầt bẢ bíb tlụ tủb bấh tldết ĝỂ `uy tré sỽ mh th vỵ plơ lỢp bụm tlỽb plẤa. LỒ sƭ 
hỉh ĝƾỢb iƾu edữ bíb loật ĝỔhe ĝỵo tậo.

=.3 JẢo tré bƭ sở, iỵa sậbl, vỵ klỡ trơhe, vỵ kdỂa st ĝỔhe vạt y lậd6
lậd6
=0
 


=.3
=.3.= JẢo tré bƭ sở
sở,, iỵ
iỵa
a sậ
sậbl
bl vỵ kl
klỡ
ỡ trơh
trơhe6
e6
* AỠB PDỈW6


ĞẢa jẢo `uy tré bƭ sở tlábl lỢp;ĞẢa jẢo sỽ sậbl sằ vỵ kld bấh tldết, klỡ trơhe ĝấy ĝụ;ĞẢa jẢo kdỂa st `ịbl lậd;

ĞẢa jẢo quẢh iđ blầt tlẢd; vỵ
Edía sít ldễu quẢ bụm vdễb iỵa sậbl vỵ klỡ trơhe, kdỂa st `ịbl lậd vỵ quẢh

iđ blầt tlẢd bíb tlụ tủb.

 

=.3.=.=. JẢo tré bƭ sở6
Bƭ sở vỵ tldết jị plẢd ĝƾỢb `uy tré trohe ĝdọu kdễh tlábl lỢp ĝỂ6


Pậo ĝdọu kdễh tluạh iỢd blo tầt bẢ bíb tlụ tủb iỵa sậbl vỵ klỡ trơhe;Loật ĝỔhe hlƾ `ỽ ĝịhl; vỵ HeĂh heừm ð hldệa tlỽb plẤa, blẲhe lậh hlƾ từ sêu jề, aẢhl kda ioậd, tlậbl
bmo johe tròb, aẢhl vủh, lòm blầt, eổ, hlỽm, tlụy tdhl, edầy.


=2
 

Bấh blư đ vễ sdhl trohe q tréhl vễ sdhl vỵ jẢo `ƾửhe ĝỂ klðhe Ảhl lƾởhe
ĝếh mh th vỵ plơ lỢp tlỽb plẤa. Hỉh sỡ `ủhe bíb sẢh plẤa tẤy rỡm plơ lỢp vớd jọ
aẵt tdếp xưb vớd tlỽb plẤa trohe tlỽb plẤa klu vỽb bluẤh jị vỵ jẢo quẢh.
@ủhe bủ iỵa sậbl plẢd ĝƾỢb bầt edữ ở hƭd tlábl lỢp vỵ tlgo bíbl tlỤb ĝỂ tríhl
 jị hldệa jẤh.
jẤh. Bíb tldết jị vễ sdhl
sdhl bấh ĝƾỢb edữ

edữ sậbl sằ, jjẢo
Ảo `ƾửhe vỵ tlmy
tlmy tlế ĝịhl kỲ
kỲ
ĝỂ klðhe trở tlỵhl heuỒh ĝỂ hldệa bläo jọ aẵt loẵb tlỽb plẤa
 

=.3.=.:. Iỵa sậbl vỵ klỡ trơhe6
Iỵa sậbl bị tlỂ ĝƾỢb tlỽb ldễh jẽhe bíbl sỡ `ủhe rdỉhe jdễt loẵb kết lỢp bíb

 plƾƭhe plíp vạt iđ, blẲhe lậh hlƾ hldễt, blỵ, `úhe blẢy rờd, vỵ iỵa sậbl blêh klðhe
(loẵb bíb plƾƭhe plíp klíb tríhl sỡ `ủhe hƾớb), vỵ bíb plƾƭhe plíp lịm lềb sỡ
`ủhe `uhe `ịbl blầt tẤy rỡm, kdọa loẵb mxdt. Edẵt klð loẵb bíb plƾƭhe plíp tlábl lỢp
klíb ĝỂ ioậd jỏ vỵ tlu eoa bẵh vỵ aẢhl vủh bị tlỂ bấh tldết trohe aỔt sờ loật ĝỔhe
vỵ / loẵb klu vỽb blế jdếh tlỽb plẤa hƭd bị hƾớb iỵa tĂhe klẢ hĂhe hldệa vd sdhl.
Bấh bẤh tlạh ĝỂ ĝẢa jẢo quy tréhl iỵa sậbl klðhe `ẫh ĝếh ð hldệa tlỽb plẤa, vá `ủ6
 pluh từ rỡm íp iỽb bị tlỂ iêy imh ð hldệa từ jẤh bíb klu vỽb, blẲhe lậh hlƾ sỵh hlỵ
vỵ bờhe râhl, trỉh aỔt `dễh tábl rỔhe vỵ iỵa ð hldệa bíb jọ aẵt tdếp xưb vớd tlỽb
 plẤa loẵb tlỽb
tlỽb plẤa ttdếp
dếp xưb.
]uy tréhl iỵa sậbl ƾớt sằ jmo eỒa, hếu tlábl lỢp6


Ioậd jỏ bíb aẢhl vủh bị tlỂ hléh tlầy ĝƾỢb klỏd jọ aẵt;Íp `ủhe `uhe `ịbl tẤy rỡm tlábl lỢp ĝỂ iỵa iỏhe ĝầt; vỵ
=7

Zỡm jẽhe hƾớb (hƾớb hòhe hếu tlábl lỢp) ĝỂ ioậd jỏ vạt idễu iỏhe iẻo vỵ bẵh
bụm blầt tẤy rỡm.
=.3
=.3.: Lễ tlờh
tlờhee kd
kdỂa
Ểa so
soít
ít ĝỔhe
ĝỔhe vạt
vạt eê
eêyy lậd6
lậd6
Rỽ xêa hlạp bụm `ịbl lậd plẢd ĝƾỢb edẢd quyết hemy iạp tỤb jởd aỔt heƾốd loẵb

bðhe ty bị bluh h vỵ tlábl lỢp lỵhl ĝỔhe sỡm blữm ĝƾỢb tlỽb ldễh. \ỡ iđ jẽhe
bíb tíb hlêh lịm lềb, vạt iđ loẵb sdhl lềb hỉh ĝƾỢb tlỽb ldễh klðhe y rm aờd ĝg
`ềm ĝờd vớd sỽ mh th loẵb táhl plơ lỢp bụm tlỽb plẤa. Heuh hlêh bụm sỽ xêa
hldệa bấh ĝƾỢb xíb ĝịhl vỵ klắb plủb ĝâ tlỽb ldễh ĝỂ heĂh sỽ bờ tíd `dệh. Bấh iƾu
edữ lỒ sƭ vọ sỽ xêa hldệa, tlgo `ữd vợ `dt tr.
=3
=.3.2 ]u
]uh iủ blt tld6


=0

 

 Hỉh ĝƾỢb tlu eoa vỵ jẢo quẢh trohe bíb lỔp bị hắp ĝạy vỵ klðhe ĝƾỢb ĝỂ
tlỤb Ăh tábl tủ vỵ trỵh rm hed. xỡ iđ, iƾu trữ tlỽb plẤa, vỵ bíb klu vỽb iỵa vdễb klíb
loẵb d trƾốhe idọh kọ tlgo bíbl tlỏm ldễp mh th vỵ plơ lỢp tlỽb plẤa. Hlêh vdỉh
blịu tríbl hldễa ioậd jỏ blầt tlẢd (jmo eỒa bẢ blầt tlẢd heuy lậd) plẢd ĝƾỢb ĝỵo tậo
tlábl lỢp ĝỂ blưhe klðhe trở tlỵhl heuỒh iêy hldệa bläo.
Klu vỽb iƾu edữ blầt tlẢd plẢd `ệ hlạh jdết, ĝƾỢb edữ sậbl sằ tlábl lỢp vỵ bị
klẢ hĂhe blờhe sêu jễhl plí loậd. Blưhe bŤhe hỉh ĝƾỢb ĝẵt bíbl xm klu vỽb blế
 jdếh.

=.5 Sễ sdhl
sdhl bí hlêh6
hlêh6
=5

=.5.= Pé
Péhl trậhe sỤb klỏg6
 Hlêh vdæh ĝƾỢb jdết loẵb held heố jị jễhl loẵb amhe jễhl bò klẢ hĂhe iêy

truyọh qum tlỽb plẤa klðhe vỵo jầt kỲ klu vỽb xỡ iđ tlỽb plẤa hỵo hếu bị klẢ hĂhe
tlỽb plẤa bụm lề jị ð hldệa. Jầt kỲ heƾốd hỵo jị Ảhl lƾởhe hỉh jío hemy jễhl tạt
loẵb bíb trdễu blỤhe jễhl tạt blo jmh quẢh iđ. Bị tlỂ tlábl lỢp ĝỂ hlêh vdỉh jị ioậd
trừ trohe aỔt tlốd edmh bủ tlỂ smu kld bíb trdễu blỤhe lết loẵb, ĝờd vớd aỔt sờ jễhl tạt,
ĝỂ ĝƾỢb klía sỤb klỏg trƾớb kld trở iậd iỵa vdễb
=<

=.5.: Jễ
Jễhl tạt vỵ vết tlƾƭhe6
AỔt sờ trdễu blỤhe bụm jễhl bấh ĝƾỢb jío bío blo jmh edía ĝờb ĝỂ bị tlỂ ioậd


trừ từ vdễb xỡ iđ tlỽb plẤa vỵ / loẵb kdỂa trm y tế bò tlỂ ĝƾỢb xga xät jmo eỒa6


Sỵhe `m;
Jễhl tdỉu blẢy;
 Hðh aỡm;Rờt;Ğmu lềhe kìa tlgo sờt;Pỗh tlƾƭhe `m jị hldệa trơhe r÷ rễt (hlềt, vết bắt, v.v.); vỵBlầt tlẢd từ tmd, aắt loẵb aŤd.
 Hlêh vdỉh bị vết bắt vỵ vết tlƾƭhe, kld bấh tldết, plẢd ĝƾỢb blỄ ĝịhl iỵa vdễb

trohe bíb klu vỽb lề sằ bị klðhe tdếp xưb trỽb tdếp vớd tlỽb plẤa. Kld hlêh vdỉh

ĝƾỢb pläp tdếp tủb iỵa vdễb, bíb vết bắt vỵ vết tlƾƭhe plẢd ĝƾỢb ĝƾỢb jmo plụ jởd iớp
vữm trít klðhe tlầa hƾớb tlábl lỢp vỵ, hếu tlábl lỢp, ĝgo eĂhe tmy. Bíb jdễh plíp


=7
 

tlábl lỢp hỉh ĝƾỢb ĝƾỢb íp `ủhe ĝỂ ĝẢa jẢo vữm trít klðhe trở tlỵhl heuỒh ð hldệa
(Sá `ủ6 adếhe trít bị u tƾƭhe plẢh so vớd tlỽb plẤa vỵ / loẵb bị tlỂ plít ldễh
 jẽhe y `ú kda ioậd lloẵb
oẵb y `ú ttdm
dm \).
=4

=.5.2 Sễ
Sễ sdhl bí hlêh6
 Hlêh vdỉh plẢd `uy tré aỤb ĝỔ sậbl sằ bí hlêh bmo vỵ, kld tlábl lỢp,
lỢp, aẵb quấh

ío jẢo lỔ plơ lỢp, blg ĝấu vỵ rêu, vỵ ĝd edỵy `äp. Bíb jdễh plíp bấh ĝƾỢb tlỽb ldễh
ĝỂ heĂh blẵh iêy hldệa bläo jởd hlêh vdỉh tlðhe qum rỡm tmy ĝấy ĝụ vỵ, kld bấh tldết,
aẵb eĂhe tmy.
 Hlêh vdæh, kỂ bẢ hlữhe heƾốd ĝgo eĂhe tmy, hæh vễ sdhl tmy tlƾốhe
tlƾốhe xuyæh, ĝẵb
 jdễt iỵ kld iỵa vdễb bí hlêh vễ sdhl sậbl sằ bị tlỂ Ảhl lƾởhe ĝếh mh th tlỽb plẤa.
Ğẵb jdễt lề hỉh rỡm tmy6


Kld jắt ĝấu bíb loật ĝỔhe xỡ iđ tlỽb plẤa;
Kld trở iậd iỵa vdễb smu tlốd edmh helỄ heƭd; hemy smu kld ĝd vễ sdhl; vỵRmu kld xỡ iđ jầt kỲ vạt idễu jị ð hldệa hỵo, blẲhe lậh hlƾ blầt tlẢd loẵb tlỽb
 plẤa sờhe vỵ blƾm qum blế jdếh ĝdọu hỵy bị tlỂ `ẫh ĝếh ð hldệa bíb aẵt
lỵhe tlỽb plẤa klíb.
ĞỂ klðhe iỵa ð hldệa tlỽb plẤa, hlêh vdỉh hỉh rỡm tmy jẽhe xỵ plúhe vỵ

hƾớb, rỡm sậbl vỵ imu klð tlgo bíbl klðhe iỵa hldệa ĝỔb jỵh tmy. Hƾớb rỡm tmy
klðhe hỉh tlmy tlế vdễb rỡm tmy vỵ blỄ hỉh sỡ `ủhe smu kld tmy ĝâ ĝƾỢb rỡm sậbl.
:>

=.5.0 Lỵ
Lỵhl vd bí hlêh6

Kld tlma edm vỵo bíb loật ĝỔhe xỡ iđ tlỽb plẤa, hlêh vdỉh hỉh lậh blế bíb
lỵhl vd bị tlỂ `ẫh ĝếh ð hldệa tlỽb plẤa, vá `ủ6


Löt tluờb loẵb vmpdhe;Klậb hlỗ;
 Hlmd, Ăh loẵb
loẵb uờhe;Blậa vỵo adễhe, aŤd loẵb hlữhe hƭd bị tlỂ jị ð hldệa klíb; vỵLắt lƭd loẵb lo `o tlỤb Ăh klðhe ĝƾỢb jẢo vễ.


=3
 

Klðhe hỉh ĝỂ bíb vạt `ủhe bí hlêh hlƾ ĝỒ trmhe sỤb, ĝỒhe lỒ, elda loẵb bíb
vạt `ủhe klíb hlƾ he tmy edẢ / ad aắt aẵb loẵb amhe vỵo klu vỽb xỡ iđ tlỽb
 plẤa hếu blưhe
blưhe ĝg `ề
`ềmm ĝếh sỽ mh th vỵ plơ
plơ lỢp bụ
bụmm tlỽb plẤa.
plẤa.
:=

=.
=.5.
5.77 Klíb
Klíbl
l tlma

tlma qumh
qumh vỵ hl
hlữh
ữhee he
heƾố
ƾốdd klíb
klíb he
hedd bƭ sở
sở66
Klíbl ĝếh bíb bƭ sở kdhl `omhl tlỽb plẤa, jmo eỒa bẢ bðhe hlêh jẢo tré, ĝẵb

 jdễt iỵ bíb bƭ sở sẢh xuầt, blế jdếh tlỽb plẤa loẵb bíb klu vỽb xỡ iđ, hếu tlábl lỢp,
hỉh ĝƾỢb lƾớhe `ẫh vỵ edía sít, aẵb quấh ío jẢo lỔ vỵ th tlụ ĝếh bíb ĝdọu kloẢh
vễ sdhl bí hlêh klíb blo hlêh vdỉh. @u klíbl hỉh ĝƾỢb lƾớhe `ẫh tlðhe qum bláhl
síbl vễ sdhl bụm `omhl heldễp trƾớb kld ĝếh tlĂa vỵ kluyếh klábl jío bío jầt kỲ ioậd
 jễhl tạt / tlƾƭhe ttábl
ábl hỵo bị tlỂ y rm bíb
bíb vầh ĝọ iêy
iêy hldệa bl
bläo.
äo.

=.< Kda soớt vợ vh lợhl6
lợhl6
AB PDặW6Rh xut tlb pla mh th vỵ plơ lỢp blo boh heƾốd jẽhe bíbl6
\êy `ỽhe bíb u bấu tldết kế idỉh qumh ĝếh heuh idễu tlð vỵ bíb tlỵhl plấh

klíb, tlỵhl plấh / bðhe tlỤb, sẢh xuầt, blế jdếh, plêh plờd vỵ sỡ `ủhe bụm
heƾốd tdỉu `ơhe ĝƾỢb ĝíp Ụhe hlu bấu plơ lỢp vớd iĤhl vỽb kdhl `omhl tlỽb
 plẤa;Pldết kế, tlỽb ldễh, edía sít vỵ xga xät bíb lễ tlờhe kdỂa st ldễu quẢ plơ
lỢp vớd kdhl `omhl tlỽb plẤa.

::

=.<.=
tẢ vỵ vạh lỵhl6

 

=.<.=.= tẢ sẢh plẤa6
tẢ bị tlỂ jmo eỒa, hếu tlábl lỢp6


Aủb ĝábl sỡ `ủhe bụm tlỽb plẤa, vá `ủ6 blo `ơ hị ĝâ sặh sỵhe ĝỂ Ăh lmy hò
ĝƾỢb `ỽ ĝịhl ĝỂ Ăh tlga blế jdếh jởd heƾốd tdỉu `ơhe loẵb `omhl heldễp klíb,
vá `ủ hlƾ tlụy sẢh sờhe ĝỂ hầu bláh;Bíb sẢh plẤa `ỵhl blo bíb hlịa heƾốd tdỉu `ơhe `ệ jị tỗh tlƾƭhe bủ tlỂ, vá
`ủ6 sữm bðhe tlỤb blo trẻ sƭ sdhl loẵb tlỽb plẤa ĝẵb jdễt aủb ĝábl y tế;=5
 Jầt kỲ tlðhe sờ kỴ tluạt idỉh qumh hỵo, vá `ủ6 tlỵhl plấh tlỵhl plấh, mw, pL,
ioậd plƾƭhe plíp jẢo quẢh ĝƾỢb sỡ `ủhe (hếu jầt kỲ), loẵb bíb ĝẵb táhl qumh
trềhe idæh qumh ĝếh tlỽb plẤa, blẲhe lậh hlƾ jầt kỲ blầt y `ị Ụhe hỵo;Jầt kỲ edớd lậh idỉh qumh hỵo `o bƭ qumh bị tlẤa quyọh tldết iạp ĝờd vớd tlỽb
 plẤa loẵb, trohe trƾốhe
trƾốhe lỢp klðhe
klðhe bò, tldết
tldết iạp jở
jởdd CJO;Buhe bầp lƾớhe `ẫh ĝỂ sỡ `ủhe tlæa, vá `ủ edữ ĝðhe iậhl blo ĝếh kld hầu, hầu
ĝếh aỔt hldễt ĝỔ trohe aỔt kloẢhe tlốd edmh xíb ĝịhl, tlốd lậh sỡ `ủhe bụm sẢh
 plẤa (hy sỡ `ủhe);JẢo quẢh sẢh plẤa (vá `ủ hlƾ tụ iậhl / ĝðhe iậhl / ỗh ĝịhl trohe kễ) vỵ bíb
ĝdọu kdễh vạh bluyỂh bấh tldết; vỵ
 

Sạt idễu ĝịhe d tlỽb plẤa ĝƾỢb sỡ `ủhe.
=.<.=.: ] tréhl vạh lỵhl6
CJO hỉh xga xät tầt bẢ bíb jƾớb trohe loật ĝỔhe ĝờd vớd aỔt sẢh plẤa bủ tlỂ.

Bị tlỂ lữu ábl kld plít trdỂh iuỒhe jdỂu ĝỒ, blo tlầy tréhl tỽ vỵ sỽ tƾƭhe tíb bụm tầt bẢ
bíb jƾớb xỡ iđ trohe loật ĝỔhe, jmo eỒa bẢ vị trá heuh idễu tlð, tlỵhl plấh vỵ bíb
sẢh plẤa truhe edmh ĝd vỵo `úhe blẢy vỵ hƭd bíb sẢh plẤa truhe edmh, sẢh plẤa plủ
vỵ blầt tlẢd ĝƾỢb tlẢd rm hed loẵb ioậd jỏ. Rƭ ĝỒ `úhe blẢy bò tlỂ ĝƾỢb sỡ `ủhe blo
aỔt sờ ioậd tlỽb plẤa tƾƭhe tỽ bíb sẢh plẤa ĝƾỢb sẢh xuầt jẽhe bíbl sỡ `ủhe bíb
 jƾớb sẢh xuầt loẵb blế jdếh tƾƭhe tỽ, ĝỂ ĝẢa jẢo tầt bẢ bíb jƾớb ĝọu ĝƾỢb hắa jắt.
Bíb bíb jƾớb bấh ĝƾỢb xíb hlạh iỵ bláhl xíb jẽhe ĝíhl edí tậd blổ vọ loật ĝỔhe loẵb
quy tréhl.
Sá `ủ6 Blo hlỵ lỵhe, sƭ ĝỒ quy tréhl bị tlỂ `ỽm trỉh bíb loật ĝỔhe bluhe từ
vdễb tdếp hlạh heuh idễu / tlð heuh idễu, jẢo quẢh (iỵa iậhl, ĝðhe iậhl, hldễt ĝỔ
 plúhe), bluẤh
bluẤh jị trƾ
trƾớb
ớb kld sỡ ``ủhe
ủhe (edẵt
(edẵt,, râ ĝðhe), vỵ hầu Ăh lloẵb
oẵb bluẤh jị tlỤb Ăh.
Ăh.
:2

=.
=.<.
<.:: Bíb

Bíb jdễh
jdễh plíp
plíp kdỂa
kdỂa so
soít
ít tậd
tậd bíb
bíb BB^
BB^ bụm
bụm lễ tl
tlờh
ờhee LMBB
LMBB^6
^6
Kld kết quẢ edía sít blo tlầy bị sỽ smd iễbl, CJO hỉh tlỽb ldễh lỵhl ĝỔhe

klắb plủb. Lỵhl ĝỔhe sỡm blữm hỉh jmo eỒa bíb lỵhl ĝỔhe smu, hếu tlábl lỢp6


Ğƾm quí tréhl trở iậd kdỂa soít, vá `ủ, tlmy ĝỗd hldễt ĝỔ loẵb tlốd edmh, loẵbhỒhe ĝỔ
Blầt klỡ trôhe;


=<
 
Bð iạp jầt kỲ sẢh plẤa hỵo jị Ảhl lƾởhe vỵ ĝíhl edí ĝỔ mh th vỵ / loẵb táhl
 plơ lỢp bụm
bụm hị;\íb ĝịhl vdễb xỡ iđ tlábl lỢp sẢh plẤa jị Ảhl lƾởhe klðhe ĝƾỢb tlị trƾốhe
blầp hlạh;\íb ĝịhl heuh hlêh `ẫh ĝếh smd iễbl; vỵPlỽb ldễh bíb jƾớb ĝỂ heĂh blẵh sỽ tíd `dệh.

:0

=.<.2 Hƾớb6
 Hƾớb, bŤhe hlƾ hƾớb ĝí vỵ lƭd hƾớb iỵa từ hƾớb, plẢd plơ lỢp vớd aủb ĝábl

`ỽ kdếh bụm hị `ỽm trỉh rụd ro bíbl tdếp bạh. Blưhe klðhe ĝƾỢb y ð hldệa tlỽb
 plẤa. Hƾớb vỵ ĝí plẢd ĝƾỢb jẢo quẢh vỵ xỡ iđ trohe bíbl tlỤb klðhe `ẫh ĝếh vdễb
blưhe jị ð hldệa vỵ tậo rm lƭd hƾớb sằ tdếp xưb vớd tlỽb plẤa sằ klðhe `ẫh ĝếh sỽ
hldệa jẤh bụm hò. Hƾớb klðhe plơ lỢp ĝỂ sỡ `ủhe kld tdếp xưb vớd tlỽb plẤa (vá `ủ6
aỔt sờ ioậd hƾớb ĝƾỢb sỡ `ủhe ĝỂ kdỂa st iỡm vỵ lƭd hƾớb sằ klðhe tdếp xưb trỽb
tdếp vớd tlỽb plẤa) hỉh bị aỔt lễ tlờhe rdæhe jdễt klðhe kết hờd vớd loẵb blo pläp

hƾớb lỒd iƾu vỵo lễ tlờhe ĝờd vớd hƾớb sằ tdếp xưb vớd tlỽb plẤa. Hƾớb tuấh lh ĝỂ
tíd sỡ `ủhe vỵ hƾớb tlu lỒd từ v.`. Bíb loật ĝỔhe blế jdếh tlỽb plẤa, jẽhe bíbl iỵa
 jmy lƭd vỵ / loẵb iềb
iềb plẢd ĝƾỢb xỡ iñ ở ĝĝêu
êu bấh tldết ĝỂ ĝẢa jẢ
jẢoo rẽhe hƾớb klð
klðhe
he Ảhl
lƾởhe ĝếh sỽ mh th vỵ plơ lỢp bụm tlỽb plẤa.
:7

=.<.0 Pỵ
Pỵd idễu vỵ lỒ sƭ6
LỒ sƭ tlábl lỢp blo loật ĝỔhe kdhl `omhl tlỽb plẤa hỉh ĝƾỢb iƾu edữ trohe

tlốd edmh vƾỢt q tlốd lậh sỡ `ủhe bụm sẢh plẤa loẵb tlgo xíb ĝịhl bụm bƭ qumh bị
tlẤa quyọh.
:3

=.<
=.<.7 Plụ
Plụ tủb
tủb tr
trdễ
dễu
u lỒd
lỒd vỵ io
ioậd
ậd jỏ sẢ
sẢh

h plẤa
plẤa klðh
klðhee mh to
th
ỵh troh
trohee tl
tlịị
trƾốhe6


CJO plẢd ĝẢa jẢo ĝƾm rm bíb quy tréhl ldễu quẢ ĝỂ Ụhe plị vớd bíb iổd trohe
lễ tlờhe vễ sdhl tlỽb plẤa. Bíb smd iễbl bấh ĝƾỢb ĝíhl edí vọ tíb ĝỔhe ĝờd vớd
sỽ plơ lỢp loẵb mh th bụm tlỽb plẤa.Bíb tlụ tủb plẢd blo pläp xíb ĝịhl th `dễh, hlmhl blịhe vỵ ldễu quẢ, ĝỒhe
tlốd ioậd jỏ klỏd tlị trƾốhe jởd (bíb) CJO vỵ / loẵb heƾốd tdỉu `ơhe trẢ iậd CJO
 jầt kỲ tlỽb
tlỽb plẤa hỵo bị tlỂ y heuy ldỂa
ldỂa blo sỤb klỏg
klỏg bỔhe ĝĝỒhe.
Ồhe.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×