Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Chuyển dịch cơ cấu lao động ở huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 123 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
-------------

LƯ Ơ NG HẢ I THIỆ NCHUYỂ N DỊ CH CƠ

CẤ U LAO ĐỘ NG

HUYỆ N QUẢ NG ĐIỀ N, TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SỸ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

HUẾ , NĂM 2018×