Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Quản lý nguồn thu tại đài phát thanh truyền hình quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (901.62 KB, 99 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N THỊ PHƯ Ơ NG CHI

QU N LÝ NGU N THU T I ÀI PHÁT THANH
TRUY N HÌNH QU NG TR

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2018×