Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh bến tre

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (26.73 KB, 1 trang )

TÓM LƯ Ợ C LUẬ N VĂN

Họ và tên:

Phan Thị Kim Ngân

Chuyên ngành: Quả n lý kinh tế ,
Khóa: 2016 - 2018
Ngư ờ i hư ớ ng dẫ n khoa họ c: PGS. TS. Trị nh Văn Sơ n
Tên đề tài nghiên cứ u khoa họ c: “HOÀN THIỆ N CÔNG TÁC QUẢ N LÝ
CHI BẢ O HIỂ M XÃ HỘ I TẠ I BẢ O HIỂ M XÃ HỘ I TỈ NH BẾ N TRE”
1. Mụ c đích và đố i tư ợ ng nghiên cứ u
Mụ c đích: Từ lý luậ n và đánh giá thự c trạ ng, đề tài nhằ m đề xuấ t mộ t số giả i
pháp góp phầ n hồn thiệ n cơng tác quả n lý chi BHXH tạ i Bả o hiể m xã hộ i Bế n Tre.
Đố i tư ợ ng nghiên cứ u: Công tác quả n lý chi BHXH tạ i Bả o hiể m xã hộ i tỉ nh Bế n
Tre.
2. Các phư ơ ng pháp nghiên cứ u đã sử dụ ng
Luậ n văn sử dụ ng các phư ơ ng pháp sau: Phư ơ ng pháp thu thậ p số liệ u thứ cấ p,
sơ cấ p, phư ơ ng pháp: phân tổ thố ng kê, phân tích thố ng kê mơ tả , so sánh và phân tích
kinh tế .
3. Các kế t quả nghiên cứ u và đóng góp củ a luậ n văn
Kế t quả nghiên cư u cho thấ y Luậ n văn đã hệ thố ng hóa lý luậ n và thự c tiễ n về
chi BHXH bắ t buộ c; Đánh giá đư ợ c thự c trạ ng công tác quả n lý chi BHXH ở tỉ nh Bế n
Tre và đề xuấ t đư ợ c mộ t số giả i pháp có tính khả thi nhằ m hồn thiệ n cơng tác quả n
lý chi trả BHXH tạ i tỉ nh Bế n Tre trong thờ i gian tớ i.
Trên cơ sở thu thậ p số liệ u và điề u tra thự c tế , thơng qua phân tích, đánh giá thự c
trạ ng quả n lý công tác chi trả chế độ BHXH tạ i BHXH tỉ nh Bế n Tre. phân tích và
đánh giá nhữ ng nhân tố ả nh hư ở ng đế n tổ chứ c bộ máy hệ thố ng BHXH; tình hình thu
chi, quả n lý thu chi BHXH; tình hình tham gia BHXH… luậ n văn đã nêu lên mộ t số
hạ n chế trong việ c thự c thi chính sách chi trả BHXH tạ i đị a phư ơ ng, đồ ng thờ i luậ n
văn đề xuấ t giả i pháp nâng cao hiệ u quả thự c thi chính sách BHXH trong tư ơ ng lai.

×