Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước đakrông, huyện đakrông, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (879.68 KB, 118 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
---

---

NGUYỄ N THỊ HUYỀ N TRANG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SOÁT CHI VỐ N ĐẦ U TƯ
XÂY DỰ NG CƠ

BẢ N TẠ I KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C

ĐAKRÔNG, HUYỆ N ĐAKRÔNG, TỈ NH QUẢ NG TRỊ

Chuyên ngành: Quả n lý kinh tế
Mã số : 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS PHÙNG THỊ HỒ NG HÀ

Huế , 2018
×