Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân của công ty bảo hiểm nhân thọ dai ichi việt nam chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 127 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦ A CÔNG TY BẢ O HIỂ M
NHÂN THỌ DAI-ICHI LIFE VIỆ T NAM - CHI NHÁNH HUẾ

TRẦ N THỊ KIM OANH

Khóa họ c: 2016 – 2020×