Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Dethitheduc7docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.47 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GD &ĐT NAM TRÀ MY. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II.
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ MAI. NĂM HỌC: 2014 – 2015.
Môn : Thể Dục. Khối : 7.


I. Nội dung kiểm tra:


Đề: kiểm tra “chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”.
II. Hình thức kiểm tra:


- Giáo viên gọi tên học sinh lên thực hiện.


- Mỗi học sinh chỉ thực hiện hai lần nhảy “chạy đà chính diện giậm nhảy chân
lăng duỗi thẳng qua xà” .


- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 học sinh. Từng học sinh không nhảy 2 lần
liên tiếp nhau.


- Mỗi học sinh khi đến lược kiểm tra phải tiến lên vị trí kiểm tra đứng ở tư thế
chuẩn bị, khi giáo viên có lệnh mới được thực hiện bài kiểm tra.


III. Tiêu chí đánh giá:


Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh và thành
tích


(do giáo viên quy định).
- Đạt: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “Giỏi” hoặc


trong hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức
“Khá”.- Chưa đạt: Cả hai lần nhảy đều khơng thực hiện được động tác. Một số tình
huống khác do giáo viên quyết định.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×