Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp quảng bình tại cảng hòn la tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (674.04 KB, 98 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N TUẤ N MINH

NÂNG CAO HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG KINH DOANH
CỦ A CÔNG TY CẢ NG DỊ CH VỤ DẦ U KHÍ TỔ NG HỢ P
QUẢ NG BÌNH TẠ I CẢ NG HỊN LA TỈ NH QUẢ NG BÌNH

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×