Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện triệu phong, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (780.29 KB, 118 trang )

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan nhữ ng nộ i dung trong luậ n văn này là nghiên cứ u củ a tôi.
Các thông tin, số liệ u trong bài hoàn toàn trung thự c và đề u đư ợ c trích dẫ n nguồ n
gố c rõ ràng.
Bấ t kỳ vi phạ m nào củ a chúng tôi sẽ bị xử lý theo quy đị nh quy chế củ a Đạ i
họ c Huế và Trư ờ ng Đạ i họ c kinh tế Huế .
TÁC GIẢ LUẬ N VĂN

Đoàn Quang Diệ n

i×