Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Phát triển dịch vụ sổ liên lạc điện tử thuộc hệ sinh thái giáo dục vnedu tại trung tâm kinh doanh vnpt quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 115 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ VŨ VĂN

PHÁT TRIỂ N DỊ CH VỤ SỔ

LIÊN LẠ C ĐIỆ N TỬ

THUỘ C HỆ SINH THÁI GIÁO DỤ C VNEDU
TẠ I TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT QUẢ NG TRỊ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 8 34 01 01

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C
TS. LÊ THỊ PHƯ Ơ NG THẢ O

Huế , 2020×