Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (985.94 KB, 114 trang )

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a bao giờ sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các
thơng tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Nế u phát hiệ n có bấ t kỳ sự gian lậ n nào, tôi xin hoàn toàn chị u trách nhiệ m
trư ớ c Hộ i đồ ng cũng như kế t quả luậ n văn củ a mình.
Huế , ngày 01 tháng 06 năm 2020
Ngư ờ i cam đoan

Châu Thị Hoài Phư ơ ng

i×