Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Bồi dưỡng tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 nâng cao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 98 trang )

tạo cho HS qua
việc phát triển hệ thống bài tập phần Tính chất sóng ánh sáng,
Luận văn thạc sĩ, ĐH Vinh.
[12]. Hoàng Thị Thu (2009), Phát triển bài tập chương Điện tích - Điện
trường vật lí 11 NC nhm rèn luyện năng lực sáng tạo cho HS, Luận
văn tốt nghiệp, ĐH Vinh.
[13]. Nguyễn Nh- ý - Đỗ Việt Hùng - Phan Xuân Thành, Từ điển Tiếng Việt
căn bản

96


PHơ LơC
Bµi kiĨm tra 15 phót

Catèt cđa mét tÕ bµo quang điện làm bằng xêdi có công thoát electron
A 1,89 eV . Chiếu vào catốt một chùm sáng đơn sắc màu vàng có b-ớc sóng

0,589 m và công suất P 0,625W
a, Tìm giới hạn quang ®iƯn ®èi víi catèt ?
b, T×m hiƯu ®iƯn thÕ h·m phải đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt
tiêu dòng quang điện ?
c, Tìm c-ờng độ dòng quang điện bÃo hòa ? Giả sử trong tr-ờng hợp lí
t-ởng cứ mỗi phôtôn đến đập vào catốt làm bật ra một electron.
Đáp án và biểu điểm

a, (3 điểm)
o 0,657 m
Viết đ-ợc biểu thức tính o
Thay số để tính đúng ob, (3,5 điểm)
U h 0,21V

Viết đ-ợc biểu thức tính U h
Thay sè ®Ĩ tÝnh ®óngUh

1,5®

c. (3,5 ®iĨm)
I bh  0,3 A

LËp ln ®óng ®Ĩ thÊy N e  N ViÕt ®óng biĨu thøc I bh

1,5®

Thay sè ®Ĩ tÝnh ®óng I bh
97


Bài kiểm tra 45 phút
Câu 1: Chiếu một chùm sáng có b-ớc sóng 0,489 m lên mặt catốt của
một tế bào quang điện, ng-ời ta thấy hiệu điện thế hÃm để triệt tiêu dòng
quang điện là U h 0,39 V .
a, Tìm giới hạn quang điện và công thoát electron của kim loại làm catốt ?
b, Biết công suất của chùm sáng tới mặt catốt là P 12,5 W , và c-ờng độ
dòng quang điện bÃo hòa bằng I bh 0,05 A . Tìm hiệu suất của hiệu ứng

quang điện ?
Câu 2: Cho biết b-ớc sóng của bốn vạch trong dÃy Ban-me:
vạch đỏ H (  0, 6563  m) , v¹ch lam H ( 0, 4861 m) ,
vạch chàm H  (  0, 4340  m) , v¹ch tÝm H (  0, 4102  m) .
H·y tÝnh b-íc sóng của ba vạch quang phổ trong dÃy Pa-sen ?

Đáp án và biểu điểm
Câu 1: (4 điểm)
a,

b,

o 0,578 m ; A 2,15 eV
Tính đ-ợc o
Tính đ-ợc AH 1%
Viết đúng biểu thức tính c-ờng độ dòng quang điện bÃo hòa

0,5đ

Viết đúng biểu thức tính công suất

0,5đ

Thiết lập ®-ỵc biĨu thøc tÝnh hiƯu st l-ỵng tư

0,5®

Thay sè tÝnh H đúng

0,5đ

Câu 2: (6 điểm) 43 1,875 ( m) ; 53  1,2813  m ; 63  1,0939 m
Vẽ sơ đồ chuyển mức năng l-ợng của nguyên tử hidroLập luận để đ-a ra công thức tính 43 , 53 , 63

3,5®


Thay sè tÝnh ®óng 43 , 53 , 63

1,5®

98×