Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

52 28

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 15 trang )

(1)

(2) Bài cũ: Tính: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và 42 số trừ lần lượt là: 32 và 5. 6.

(3) 10. 10. 10. 10. 10. Có 52 que tính, bớt đi 28 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?.

(4) 10. 10. 10. 10. 10. ? 52 – 28 = 24. Có 52 que tính, bớt đi 28 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?.

(5) 52 28 24.  2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ. 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1..  2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3. bằng 2 vieát 2.. Vaäy : 52 – 28 = 24.

(6) 1)Tính: -. 62 19 43. -. 32 16 16. -. 82 37 45. -. 92 23 69. -. 72 28 44.

(7)

(8) 2) Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 72 và 27 -. 72 27 45. b) 82 và 38. c) 92 và 55.

(9) 2) Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: b) 82 và 38 -. 82 38 44. c) 92 và 55 -. 92 55 37.

(10) 3) Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây? Tóm tắt:. Bài giải:. 92 cây. Số cây đội Một trồng được:. Đội Hai: 38 cây. Đội Một: ? cây. 92 – 38 = 54 ( cây) Đáp số: 54 cây..

(11) Trò chơi: Tìm nhà cho các con vật.

(12) Trò chơi :Tìm nhà cho các con vật. 27 27. 19 19 16. 24 24 32 – 13 =. 33 33 42 -15=. 62 -29=. 22 - 6=. 32 - 8=.

(13)

(14)  Xem trước bài: Luyện tập. . Xem lại bài.Thực hành thêm các phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 52 -28..

(15) Tiết học kết thúc C Chuùc caùc em vui veû. HeïHOÏ n GIOÛI gaëp laïi!.

(16)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×