Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

De thi tin hoc 10 hoc ki 1 chuan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.94 KB, 3 trang )

(1)ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Tin Học 10 Câu 1: Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm hệ thống? A. Windows B. Unix C. Internet Explorer D. Linux Câu 2: Hành động nào sau đây là không vi phạm pháp luật? A. Truy cập và phá hoại thông tin từ các trang của Chính Phủ B. Tìm kiếm và truy cập vào các trang thông tin phục vụ việc học tập C. Đăng tải các hình ảnh của bạn bè, người thân mà không cần hỏi ý kiến của họ D. Truy cập vào các tài khoản của người khác để lừa đảo, phát tán thông tin. Câu 3: Phần mềm là công cụ giúp tạo ra phần mềm khác gọi là phần mềm? A. Tiện ích B. Hệ thống C. Công cụ D. Ứng dụng Câu 4: Hệ điều hành thường được lưu trữ ở thiết bị nào? A. Đĩa mềm B. CD/ DVD C. Ổ cứng D. USB Câu 5: Trong CPU, bộ phận nào có nhiệm vụ xử lý số học/ logic? A. Cache B. Register C. ALU D. CU Câu 6: Khi muốn tắt hẳn máy tính ta chọn chế độ nào sau đây? A. Shutdown B. Stand By C. Restart D. Hibernate Câu 7: Hệ điều hành tiền thân của hệ điều hành Windows ngày nay là? A. MS DOS B. Linux C. Unix D. Ubuntu Câu 8: Số 4610 đổi ra hệ thập lục phân sẽ là? A. 2D B. 2C C. 2F D. 2E Câu 9: Trong xã hội tin học hóa ngày nay, việc mà chúng ta nên làm là? A. Sử dụng một mật khẩu cho toàn bộ tài khoản trên Internet, mật khẩu ngắn cho dễ nhớ B. Nâng cao kiến thức Tin học, có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và tôn trọng bản quyền tác giả C. Sao chép và đăng tải các nội dung từ website khác mà không cần ghi tác giả D. Khai báo trung thực các thông tin của bản thân lên các trang mạng xã hội Câu 10: Đặc trưng nào sau đây không phải của thuật toán? A. Tính dừng B. Tính xác định C. Tính đúng đắn D. Tình lặp vô hạn Câu 11: Khi muốn dán tệp hoặc thư mục đã sao chép ta sử dụng chức năng nào sau đây? A. Copy B. Paste C. Cut D. Rename Câu 12: Chức năng của chương trình dịch là? A. Chuyển đổi chương trình viết từ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy B. Chuyển đổi chương trình viết từ ngôn ngữ máy sang hợp ngữ C. Chuyển đổi chương trình từ hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao D. Chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang hợp ngữ Câu 13: Thiết bị nào sau đây là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên? A. ROM B. RAM C. CU D. ALU 2 Câu 14: Xác định Input của bài toán giải phương trình bậc 2 dạng ax  bx  c 0 với a 0 ? A. Nghiệm x1 , x2 B. Hệ số a, b, c C. a, b, c và x1 , x2 D. Biệt số  Câu 15: Khi tắt máy dữ liệu trên thiết bị nào sẽ bị mất đi? A. Ổ cứng B. Đĩa CD/ DVD C. USB D. RAM Câu 16: Cho đường dẫn: D:\BAI TAP\TIENG ANH\Bai tap.doc.

(2) Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau? A. Thư mục Bai tap.doc nằm trong tệp TIENG ANH B. Thư mục BAI TAP là thư mục con của thư mục TIENG ANH C. Trong ổ đĩa D có 2 tệp là BAI TAP và TIENG ANH D. Tệp Bai tap.doc nằm trong thư mục TIENG ANH Câu 17: Để đổi tên thư mục, sau khi nháy chuột phải ta chọn? A. Rename B. Copy C. Paste D. Cut Câu 18: Số E316 đổi ra hệ thập phân sẽ là? A. 226 B. 228 C. 227 D. 225 Câu 19: Hệ điều hành thuộc loại phần mềm? A. Công cụ B. Tiện ích C. Hệ thống D. Ứng dụng Câu 20: Để giải một bài toán trên máy tính ta thực hiện mấy bước cơ bản? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 21: Phần mềm nào sau đây là phần mềm hệ thống? A. Unikey B. Bkav C. Firefox D. Windows Câu 22: Vận dụng thuật toán tìm ƯCLN tìm ƯCLN của 32 và 24? A. 8 B. 12 C. 4 D. 6 Câu 23: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra? A. Máy quét B. Màn hình C. Máy in D. Máy chiếu Câu 24: Mã ASCII của kí tự ‘b’ là? A. 96 B. 97 C. 95 D. 98 Câu 25: Thuật ngữ Tin học trong Tiếng Anh ta có thể sử dụng từ nào sau đây? A. Formal B. Informatics C. Informal D. Normal Câu 26: Đặc trưng nào sau đây không phải của máy tính? A. Máy tính có thể làm việc 24h/ ngày B. Máy tính tính toán với độ chính xác cao C. Máy tính có thể suy nghĩ như con người D. Máy tính có thể kết nối với nhau Câu 27: Tên tệp nào sau đây là không hợp lệ? A. Thu_cuoi*.mp3 B. Bai hat tang me.wma C. DATA.INP D. Thoi_khoa_bieu.doc Câu 28: Mã Unicode mã hóa được bao nhiêu kí tự? A. 28 kí tự B. 24 kí tự C. 216 kí tự D. 22 kí tự Câu 29: Trong Windows, để chỉ thư mục ta thường dùng từ khóa nào sau đây? A. File B. Folder C. Box D. Bin Câu 30: Trong Windows, tên tệp không quá bao nhiêu kí tự? A. 126 kí tự B. 256 kí tự C. 512 kí tự D. 1024 kí tự Câu 31: Số 101112 đổi ra hệ thập phân sẽ là? A. 22 B. 20 C. 21 D. 23 Câu 32: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Thư mục có thể chứa tệp hoặc thư mục khác B. Tệp có thể chứa tệp hoặc thư mục khác C. Thư mục chỉ có thể chứa tệp D. Tệp chỉ có thể chứa thư mục khác Câu 33: Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào? A. Projector B. Printer C. Monitor D. Micro.

(3) Câu 34: Khi đang làm việc muốn tắt máy tính tạm thời để làm việc khác ta sử dụng chức năng nào sau đây? A. Turn Off B. Shutdown C. Hibernate D. Restart Câu 35: Ngôn ngữ lập trình nào sau đây được viết dưới dạng mã nhị phân? A. Ngôn ngữ máy B. Hợp ngữ C. Ngôn ngữ tự nhiên D. Ngôn ngữ lập trình bậc cao Câu 36: Số 2410 đổi ra hệ nhị phân sẽ là? A. 11001 B. 10001 C. 11000 D. 10011 Câu 37: Hệ điều hành Windows của hãng nào sản xuất? A. Intel B. Sony C. Microsoft D. Apple Câu 38: Theo thuật toán kiểm tra số nguyên tố, để kiểm tra số n có phải là số nguyên tố hay không ta chỉ cần kiểm tra n có chia hết cho 2 đến bao nhiêu? n. A. n B. [ n ] C. n D. 2 Câu 39: Dữ liệu và chương trình đang hoạt động được lưu trữ ở đâu? A. HDD B. CPU C. ROM D. RAM Câu 40: Trong biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối, hình ô van thể hiện thao tác nào sau đây? A. So sánh B. Nhập/ xuất C. Tính toán D. Lệnh gán 2. ----------- HẾT ----------.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×