Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Cong van Huong dan to chuc Hoi thi GVCN gioi cap huyen NH 20162017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.84 MB, 5 trang )

(1)UBND HUYEN VAN NINH. PHONG GrAO DUC VA DAO T4O. CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lip - Trg do - Hanh phric. 36:4a19lPGDDT-GDTH. Vqn Ninh, ngdy. 47,. thdng I I ndm 2016. V/v T6 chric Hai thi GVCN gi6i tiiiu h9c cAp huy6n nim hQc 2016-2017. Kinh grii: Cdc truong ti€u hgc vd ph6 th6ng c6p l-2 trong huy6n CIn cu Th6ng tu s6.43120121TT-BGDDT ngiry 2611112012 ctn B0 Gi6o duc vd Drio t4o Ban hdnh Di6u le hQi thi girio vi€n chu nhiQm l6p gi6i gi6o dqc ph6 th6ng vd girio dpc thudng xuy€n; Cdn cir C0ng v6n s6 162I/SGDDT-GDTH ngtty 281912016 cua Sd Gi6o dqc vd Edo tao (GD&DT) Kh6nh Hda v6 viec Hudng din t6 chuc HQi thi gi6o vi6n chri nhiQm gioi (GVCNG) 6 c6p ti€u hgc cdp huy6n, thi x6, thdnh ph6 ndm hoc 20162017,. Thpc hiQn nhiQm vu n6m hoc 2016-2017 cria ngirnh vd cria cAp ti6u hgc, Phdng GD&DT Vpn Ninh x6y dlmg K6 ho4ch t6 chric Hqi thi GVCNG ti6u hgc c6p huyQn nhu sau:. r. MUC DICH,. vtU. CAU CUA HQI THI. 1. Mqrc tlich. :,. Tuydn chon, cdng nh$n gi6o vi6n d4t danh hiQu GVCNG d cdp ti6u hgc; tqo di6u kien d6 girio vi6n th6 hiQn n6ng lyc, hec tep, trao d6i kinh nghiQm v6 c6ng t6c chi nhiem l6p;. .. Ph6t hign, tuy€n duong vd nhdn rQng nh_0ng di6n hinh ti€n ti{in; g6p ph6n tao dQng lyc ndng cao ch6t lugng gi6o dgc cua mdi trudng, m6i Oia phucrng v2r thu hirt su quan t6m cria c6c luc lugng x6 hQi tham gia gi6o dqc hgc sinh;. G6p phAn d6nh gi6 thgc tr4ng n6ng lyc,. nghiQp vu su ph4m cria ttQi ngfi; tri d6 x6y dpng k6 ho4ch ddo tao, b6i dudng nhdm ndng cao ndng lqrc ldm c6ng tric chu nhiQm l6p cta girio vi6n; drip tmg y€u cAu Otii mOi girio dqc. 2. YGu. ciu. Viec tO chuc h.Qi thi phdi drim b6o khrich quan, trung thgc, c6ng bing; c6 trlc dr;ng girio dpc, khuy6n khich dQng vi6n girio vi€n hgc h6i, trao d6i, truyCn dat,. phd bii5n kinh nghiQm lirm c6ng t6c cht nhiQm 16p, gi6o dgc d4o dirc, phdm ch6t vd ning lqc cho hgc sinh ti€u hgc.. II. NQI DUNG VA HiNH THU'C THI Tdt ca cdc gi6o vi6n tham gia hQi thi dAu phai thgc hiQn 4 phAn thi, cq th6:.

(2) Thi. chri nhiQm: gi6o vi6n nQp cho Ban t6 chirc hQi thi hO so gi6o vi6n chu nhiQm c6 kdm theo nh6n xdt, d6nh gi6 cria hiQu tru<rng. H6 so 1.. hO sd gi6o viOn. girio vi€n chir nhiQm g6m co: s6 chu nhiQrn cua n6m hqc 2015-2016; b6o c6o thdnh tich c6ng t6c chu nhiQm lcrp kdm theo minh chring; s6ng kitin kinh nghiQm (SKKN) ho{c san ph6m nghidn cr?u khoa hoc su pharn irng dqng (NCKHSPUD) c6 t6c dung ndng cao chdt lugng gi6o dgc hgc sinh trong c0ng trlc cht nhiQm. Ban t6 chuc hQi thi d6nh gi6 vd ghi di6m h6 so gi6o vi€n chu nhigm.. 2. Bii thi hi6u bitit: Thi hi6u bii5t v€ chn truong, ducrng l6i, dlnh hudng d6i mdi gi6o duc vd c6c nQi dung chi d4o cua ngdnh, dla phuong li6n quan d6n c6ng t6c cht.nhiQm lop. Bdi thihi,Su biiit.ld bdi thi vitit, c6 th6 bing hinh thfc tU lu6n hoic trEc nghiQm kh6ch quan ho4c k5t hgp cit2 hinh thuc tr6n. Tru0ng ban t6 chfrc hdi thi quyet dlnh hinh thfc thi, thdi gian ldm bdi thi.. 3. Thi ri'ng xi'tinh hu6ng su'ph4m trong cdng t6c chi nhiQm ki'p: gi6o vi6n thi ung xu tinh hu6ng su pharn trong c6ng t6c chir nhi6m theo tinh hu6ng do Ban t6 chirc hQi thi tlua ra. 4. Thi k6 chuyQn v6 cdng t6c chfr nhiQm: gi6o vi€n te tai mQt viQc ldm d6 ! ,i, ^ lai 6n tuong s6u sdc nh6t cua ban thdn trong hoat dQng chrh nhi6m vd tr6 ldi cric cdu hoi cua Ban gi6r.n khdo c6 li6n quan d6n c6u chuyQn d6. ,.;. IIt. DOI TUO-NG, So LUQNG, DrtU KIEN, HO SODANG Kv DITTHT l. Diii tug'ng. .i. ,. Ld gi6o vi6n ti€u hgc dang lirm c6ng t6c chri nhi6m trong c6c trudng ti€u hoc tr6n dia bdn huyQn V4n Ninh. 2. Di6u kiQn.. C6 gi6y chimg nh4n dat GVCNG c6p trudng cira n6m hoc 2015-2016, ndm hoc 2016-2017. 3. Sii lu'o.'ng.. Cu chqn 01 gi6o vi€n/ truong gdm cric don v! sau: V4n Thg l, Van Thg 2, Van Phudc 2, Van Kh6nh 2, Van Thing 3, V4n Phir 1, Van Phir 3, V4n Hung 2, Van Hmg 3, Xudn Son, Van Thanh 2, PT C6p l-2 Van Thanh, Van Phudc 1. Cu chgn 02 giito vi6n/ truong g6m c6c clon v! sau: Dqi Ldnh 1, Dai Linh 2, Van Long, Van Kh6nh 1, Van Thdng I, V4n Thing 2, Van Phri 2; Van Gid 2, Van Gia 3, Vqn Luong 1, V4n Luong 2, V4n Hung 1. Cu chgn 03 gi6o vi6n/ trudng gdm c6c don vi sau: Vpn Binh, Van Gi6. l.. Phong GD&DT khuy,in khich cric trudng n€n cir chon gi6o vi€n dd d4t thdnh tich GVCNG c6p huyQn ndm hoc 2014-2015 i16 ldm nhAn t5-aien hinh phong trdo ,i. chu nhi€m gioi cdc c6rp cua trudng, cua ngdnh. 4. H0 so dE thi.. M6i truong tham dq HOi thi l6p danh s6ch g6m Tru&ng doan (CBeL) vd cric gi6o vi€n ddng kyf du thi; kdm theo m6i gi6o vi6n dr,r thi phAi c6 c6c h0 so sau: 2.

(3) + 36 cht nhiQm cira ndm hgc 2015-2016; + 86o crio thdnh tich c6ng t6c cht nhiQm l<rp (c6 xric nh{n cria HiQu trudng) kdm theo minh chung;. + SKKN ho{c s6n ph6m NCKHSPUD c6 t6c dung ndng cao ch6t luqng girlo dpc hgc sinh trong c6ng t6c chu nhiem (cd nh$n xit, ildnh gid crta HiQu trudng, kh6ng nhift thiA phdi xdp loqi); + Gi6y chimg nh{n danh hiQu girio vi6n chir nhiqm gi6i c6p trudng cira ndm hqc 2015-2016 vd nim hqc 2016-2017 . * Ltu. it: _: + Tdt ca cdc loai h6 so dung trong 01 bi Clear bag vd c6 nhdn bdng. td A4 "ghi rd t€n trudng, h6 so dv thi GVCN gioi cdp huyQn ndm hec 2016-2017, liet kA s6 fuqng ting loqi h6 so". %. + Thdi gian gui Phdng GD&DT trudc ngdy 24/02/2017.. IV. THOI GIAN, DIA.DIEM TO CHT,C HQI THI 1. Thd'i gian Cric trudng hoirn th.dnh t6 chfc binh bAu GVCNG n6m hgc 2016-2017 trudc ngity 2010212017 d6 lap h6 so gi6o vi€n tham gia hoi thi GVCNG c6p huyQn. .. Hgi thi GVCNG. c6p huyQn ndm hoc.2016-2017 dW kit5n tO chuc trong thd,ng 3/20 17 (Phdng sE c6 k€ hoqch cp th6 giti d6n c6c don vi). 2. Dla tli6m Dia di6m t6 chuc Hqi thi, Phong. sE. c6 k6 hopch cu th6 gdi d6n c6c don v!.. v. DANH GrA cAc Ner DUNG rHr vA. xtr quA cua ctAo vrtN.. 1. H6 scr girio vi6n cht nhiQm (SKKN hoec ki5t qui NCKHSPUD, s6 chir nhiQm cta ndm hgc 2015-2016; b6o crio thdnh tich c6ng tric chri nhiQm l6p kdm theo minh chimg):. + M5i nQi dung trong hd s<r dugc d6nh giri theo thang tli,5m 10; Tru&ng ban T6 chfc Hgi thi.quy <Iinh chi tiilt muc tli6m cho tirng ti€u chi trong drinh giir cttc nQi dung trong h6 so; + Di6m trung binh cong cua 3 nQi dung lir di€m cua ph6n thi h6 so girio vi€n. cht. nhiQm.. 2. BAri thi hi6u bi6t + Duoc d6nh gi6 theo thang di6m l0; -r Duoc 2 gi6m khiro ch6m dQc l4p theo Hu6ng. 3. BAi. din ch6m. cirB Ban DA thi.. thi [,ng x['tinh huiing su phlm. + Duoc danh gi6 theo thang tli6m l0;.Trucrng ban T0 chfc HQi thi quy dlnh chi ti6t muc di6m cho timg ti€u chi trong phdn thi ndy; .. * Duoc c6c gi6m kh6o ch6m dQc lflp; 3.

(4) 4. BAi. thi k6 chuyQn vd c6ng t6c chi nhiQm. r. Duoc d6nh gi6 theo thang di6m l0;.Truong ban T6 chirc HQi thi quy dinh chi ti6t muc di€m cho tirng ti€u chi trong ph6n thi ndy; .. + Duoc cric gi6m kh6o ch6rn dQc lQp;. Luu !t: Odi vOi 04 nQi dung t€n, m6i nQi dung duec 2 gidm khao chtim dQc lQp; niiu di€m cia 2 gidm khdo l€ch kh6ng qud 2 di€m thi di,im kiit luQn ld trung binh cQng diAm cila 2 gidm khdo. N€u diAm cia 2 gidm khao l€ch qud 2 di€m thi Thu lry bdo cdo Trudng ban gidm khao trao doi voi cdc gidm khdo xem xdt lqi, trong tru'dng. hqp kh6ng giai quy€t duEc thi bcio cdo Truong ban T6 chuc HQi thi xem xdt quy€t dinh.. 5. Erinh gi6 kiit qud cta gi6o vi6n dp' thi: Girio vi€n d4t c6c yOu cAu dudi dAy dugc cdng nhfln danh hi6u gi6o vi6n chu nhi6m gi6i c6p huy€n:. '': ss gi6o vi€n cht nhiem dat + H6. tt. 8 di6m trd l6n;. + BAi thi hi6u bi6t dat tir 8 di6m trol6n; + Bdi thi img xir tinh huiSng su ph4m d4t tir 8 di6m trd l6n; + Bdi thi. k,5 chuyQn. v6 c6ng tric chu nhiEm <lat tir 8 tliOm trd l6n.. 6. C6ch x6p h4ng tohn doirn: c6 2 i. cin cri. .,. + Ti l€ s6 gi6o vi6n dqt danh hiQu gi6o vi6n cht nhiQm gi6i/s6 gi6o vi6n dq thi. + Trudng ho. p c6 ctng ti le thi tinh trung binh cgng di€m c6c phAn thi crha t6t cai gi6o. vi€n dq thi trong ttodn. Don v! ndo cti di€m trung binh cQng cao hon thi ducrc x6p tr6n; i.. ViQc x6p hang todn dodn ld. c<y s<y. d6 x6t khen thu0ng gi6i tAp th€.. VI. CO CAU GIAI THIJONG VA KINH PHi TO CHUC 1 Co c6u giii thu0ng + Cric c6 nhdn d4t danh hi€u gi6o vi6n chrl nhi€m gi6i c6p huygn sE tluoc Phdng GD&DT c6p Gi5y chimg nh6n vd duoc khen thudng theo quy dinh hien hdnh.. + CIn cir sO don vi c6p truong dU thi, Phdng GD&ET quy dinh s5 luqng .ii. grar tnuong tap the.. 2.. Kinh phi. Thuc hiQn theo quy dinh hi6n hdnh tai thdi di6m tO chirc Hqi thi.. vtl.. CONG TAC TO CHITC. 1. Phong Gi6o duc vd Ddo tao thdnh l6p c6c ban d6 t6 chir.c H6i thi duoc thqc hiQn theo quy dinh tei di6u 9, tli€u 10, di€u di6u 12 cira Th6ng tu s6 43I2O12ITT-BGDDT.. ll,. 4.

(5) 2. Phdng GD&DT ldp k6 hoach t6 chuc Hgi thi cu th6 sE gui diin c6c don vi theo quy dinh tai di6u 13 cria Th6ng rv 43l2ol2lTT-BGDDT; d6ng thdi b/o c6o gui ve So theo quy dinh.. .;. ,. Trong qu6 trinh trien khai, n€u c6 gi vuting mdc, d€ nghi c6c don vi kip thdi phan 6nh v6i Phdng GD&DT (chuyOn mdn Tidu hqc) d6 c6 hu6ng giii quy6t./.. TFuSte ffidn{ G. Noi nhfn: - Nhu trcn (rh); - Sd CD&DT (b6o crio); - Ldnh dao PGD&DT (b6o c6o); - 86 phdn TV, TTr (phdi hop); - Luu: VT, GDTH.. PHONG PTIO TRU6NG. l). P. G. 0Nc. oDg. vA DA o. NguYEn Dfing. 5.

(6)

×