Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Kiem tra chuong 2 Bang tuan hoan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.58 KB, 2 trang )

(1)

Họ và tên: ...


KIỂM TRA 15 PHÚT – HĨA 10 CHƯƠNG 2


Câu 1: X có cấu hình 1s22s22p63s23p4. Vị trí của X trong bảng tuần hồn là (ơ, nhóm, chu kì):...
Câu 2: Cho A có cấu hình 1s22s22p63s23p63d54s2. Vị trí của X trong bảng tuần hồn là...
Câu 3: Cho X thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. Cấu hình của X là…………...


Câu 4: Cho crom có kí hiệu
52


24

Cr

. Cấu hình của Cr3+ là ...


Câu 5: Y- có cấu hình 1s22s22p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hồn là:...
Câu 6: So sánh tính kim loại của Mg (Z= 12) và Al (Z=13):...


Câu 7: So sánh tính phi kim của P (chu kì 3, nhóm VA) và Cl (chu kì 3, nhóm VIIA):...


Câu 8: A, B cùng một nhóm thuộc 2 chu kì liên tiếp, tổng điện tích hạt nhân của A, B là 26: Xác định điện tích hạt nhân
của A, B...


Câu 9: Cho A có Z = 19. Viết cơng thức oxit, hiđroxit của A:...


Câu 10: Cho biết các nguyên tố sau đây là kim loại, phi kim, khí hiếm:...


X: 1s22s22p63s23p3:………..Y: 1s22s22p63s23p63d24s2:………….………Z: 1s22s22p6:………...


Câu 11: Các ngun tố ở chu kì 6 có đặc điểm chung là:...


Câu 12: Các nguyên tố ở nóm IIIA có đặc điểm chung là:...Câu 13: Bảng tuần hồn có……..……chu kì,có …….…..nhóm A, có ……..…… nhóm B. Các chu kì……… là chu


kì ngắn, các chu kì……….. là chu kì dài. Số thứ tự của chu kì bằng……….trong nguyên tử. Trong bảng tuần
hồn nhóm kim loại mạnh nhất là ………nhóm phi kim mạnh nhất là………. Phi kim mạnh nhất
là………….. Kim loại mạnh nhất là………


Câu 14: X có Z = 35. Phát biểu sai là


A. X dễ nhận 1 electron tạo X- B. X là phi kim


C. Công thức oxit cao nhất của X là X2O7 D. Hợp chất khí của X với H là HX


E. Điều kiện thường X2 ở trạng thái lỏng.


Câu 15: Ion M3+ có tổng số hạt là 73, số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 17. Cấu hình và vị trí của M trong


bảng tuần hoàn là:...


Câu 16: Cho hỗn hợp 7,2 gam hai kim loại nhóm IIA ở 2 chu kì liên tiếp + HCl 1M vừa đủ tạo ra 4,48 lít khí.


- Hai kim loại là:...
...


- V HCl đã dùng là: ...


- Khối lượng muối thu được là:...(2)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×