Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Kiem tra 15 phut lan 1De 209

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.53 KB, 2 trang )

(1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Giải Tích 12. Thời gian làm bài: 15 phút; (10 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209. Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Hàm số A.  1  m  3. y. mx  3 x  m  2 nghịch biến trên từng khoảng xác định khi B. 1 m 3 C.  3  m  1 D. m. 2 Câu 2: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  x ? A. Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất; B. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất; D. Hàm số có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất;. y. 3x  1 2 x  1 .Khẳng định. Câu 3: Cho hàm số nào sau đây đúng ? A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là y=3/2 B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y=3/2 C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x= 1 3 2 Câu 4: Hàm số y = 2x – 9x + 12x – 4.đồng biến trên A. (-∞;1) và (2;+∞) B. (-∞,-1) C. (-∞;1) D. (1;+∞) Câu 5: Số điểm cực trị của hàm số A. 0 B. 2. y  f  x . x 1 x 2. C. 3. Câu 6: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số. D. 1 y. 2x  1 x  1 là đúng ?.  \   1. A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên ; B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–; –1) và (–1; +); C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–; –1) và (–1; +). D. Hàm số luôn luôn đồng biến trên.  \   1. ;. y = x3 - 3( m + 1) x2 + 3( m + 1) x + 1 Câu 7: Hàm số . luôn đồng biến trên ¡ với m A. - 1 £ m £ 0 B. -1<m<0 C. m<-1 hoặc m>0 D. m  1; m 0 ---------------------------------------------. Câu 8: Điểm cực đại của hàm số y = x4 – 2x2 – 3 A. (0;-3) B. (1,-4) C. (-1;-4) D. (0,4) 1 y  x 3  4 x 2  5 x  17 3 Câu 9: Cho hàm số . Phương trình y ' 0 có hai nghiệm x1 , x2 . Khi đó x1.x2 ? A. 8 B. 5 C.  8 . D.  5 3 2 Câu 10: Hàm số y x  3x  4 nghịch biến khi x thuộc khoảng nào sau đây: A. (0; ) B. ( ;  2) C. ( 3;0) D. (  2; 0). -----------------------------------------------.

(2)

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×