Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

BIEN BAN KIEM TRA PCGD THCS PHAN KT THUC TE HO GIA DINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (706.79 KB, 5 trang )

(1)

UBND HUYỆN TÂN KỲ
ĐOÀN KIỂM TRA PCGD&CMC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghĩa Phúc, ngày 09 tháng 12 năm 2016


BIÊN BẢNKIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN


KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2016
Đơn vị kiểm tra: Xã Tân Xuân – Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An.
1. Thành phần đoàn kiểm tra:


1. Nguyễn Duy Nam, Chuyên viên Phòng GD&ĐT Tổ trưởng
2. Nguyễn Hồng Sâm, P.Hiệu trưởng THCS Nghĩa Phúc Tổ viên
3. Lương Văn Bá, Giáo viên THCS Dũng Hợp Tổ viên
4. Nguyễn Thị Hương, P.Hiệu trưởng TH Tiên Kỳ Tổ viên
5. Vũ Thị Sâm, P.Hiệu trưởng TH Nghĩa Phúc 3 Tổ viên
6. Nguyễn Thị Sen, P.Hiệu trưởng MN Giai Xuân 1 Tổ viên
2. Thành phần tham gia của đơn vị kiểm tra:


3. Nôi dung kiểm tra


Kiểm tra thực tế thông tin một số hộ gia đình để so sánh, đối chiếu với sổ
điều tra gốc và phần mềm, cụ thể như sau:


TT Xóm Họ tên chủ hộ Số


phiếu


Số khẩu
thực tế
Số khẩu
trong
SĐT gốc
Ghi chú


TT Xóm Họ tên chủ hộ Số(2)

TT Xóm Họ tên chủ hộ Số
phiếu


Số khẩu
thực tế


Số khẩu
trong
SĐT gốc(3)

TT Xóm Họ tên chủ hộ Số
phiếu


Số khẩu
thực tế


Số khẩu
trong
SĐT gốc(4)

TT Xóm Họ tên chủ hộ Số


phiếu


Số khẩu
thực tế


Số khẩu
trong
SĐT gốc


Ghi chú(5)×