Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

TOAN VIOLYMPIC LOP 2 VONG 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (185.82 KB, 5 trang )

(1)TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 – VÒNG 8 Họ và tên: …………………………………………………………… BÀI 1: TĂNG DẦN. BÀI 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT 1.. 2.. 3.. 4..

(2) 5. 6.. 7.. 8.. 9. 10. 11.. 12.. 13. 14. 15.. 16.. 17.. 18..

(3) 19. 20.. 21.. 22. 23. 24. BÀI 3: TÌM KHO BÁU 1. 2. 3. 4. 5.. 6. 7.. 8. 9. 32+58. 10.. 74+26. 30+60. 41-31.

(4) 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16 35-30 17.. 18.. 19. 20.. 21.. 71-46. 81-66. 37-2.

(5) 22.. 23..

(6)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×