Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ke hoach BDHSG tin 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.43 KB, 2 trang )

(1)

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2016 - 2017


MÔN: Tin học 11


Giáo viên bộ mơn: Nguyễn Quang Tuấn
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Thuận lợi:


- Học sinh ở gần trường, các em học cùng một lớp từ THCS.


- Giáo viên n tâm cơng tác, có điều kiện hướng dẫn học sinh học trong các giờ tự học.
- Được BGH, tổ khối quan tâm luôn tạo điều kiện giúp đỡ.


2. Khó khăn:


Mơn tin học chưa được các học sinh học tốt lựa chọn.
II. MỤC TIÊU CHUNG:


1. Về kiến thức


HS có được hệ thống kiến thức phổ thông cơ bản, ban đầu, tương đối hiện đại và thiết thực từ
đơn giản đến phức tạp, gồm:


- Kiến thức cơ sở chung;


- Kiến thức chuyên sâu một số dạng bài tập đặc trưng;
2. Về kĩ năng


HS có được hệ thống kĩ năng lập trình từ cơ bản ban đầu và thói quen làm việc khoa học


gồm :


- Kĩ năng đọc hiểu bài tốn, tìm thuật toán


- Kĩ năng vận dụng kiến thức lập trình vào giải các bài tốn từ đơn giản đến phúc tạp;
- Kĩ năng khắc phục các sự cố khi lập trình trên máy


3.Về thái độ


HS có thái độ tích cực như :
- Hứng thú học tập bộ mơn.


- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng; phát hiện và giải quyết vấn
đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.


- Ý thức vận dụng những tri thức đã học vào cuộc sống.
4. Chỉ tiêu phấn đấu:


Tổng số HS tham gia đội tuyển 1
Mục tiêu phấn đấu: SL đạt giải 1
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Trong giờ học chính khóa:


- GV tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm tìm hiểu, phát hiện, lĩnh
hội các kiến thức cơ bản.


- Học sinh tích cực, chủ động tìm hiểu phát hiện kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV.
- Ra bài tập phù hợp cho học sinh giỏi


2. Trong giờ phụ đạo:- GV hướng dẫn, giúp đõ HS rèn kĩ năng làm các bài tập cơ bản.


- Học sinh chủ động, tích cực tìm hiểu làm các dạng bài tập theo sự hướng dẫn gợi ý của
giáo viên.


3. Hướng dẫn học sinh tự học:(2)

- Học sinh học theo nhóm thảo l làm các bài tập theo yêu cầu giáo viên.
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO BUỔI.


Chuyên


đề Số buổi Nội dung bồi dưỡng Mục Tiêu


1 01 Hệ thống kiến thức về thuật toán Hệ thống lại kiến thức về thuật toán


2 01 Kiến thức chung về lậptrình


Hình thành kiến thức chung về lập trình:
- Cấu trúc chương trình


- Phép tốn, biểu thức, câu lệnh gán
- Lập trình trên máy tính


3 02 Cấu trúc rẽ nhánh Hình thành và rèn luyện cho HS kiến thức cơ bản về cấu trúc rẽ 2 nhánh (câu lệnh If-Then)
4 04 Cấu trúc lặp Hình thành và rèn luyện cho HS kiến thức cơ bản về cấu trúc lặp For – do và while - do


5 02 Chương trình conHình thành kiến thức về chương trình con;
Cách thức sử dụng chương trình con để viết
chương trình;


Phân biệt cụ thể các trường hợp sử dụng thủ tục và
hàm;


6 01 Kiểu tệp


Hình thành kiến thức về kiểu tệp văn bản;


Thực hiện thành thạo các thao tác với tệp văn bản;
Vận dụng các kiến thức tổng hợp để lập trình dọc
ghi DL tệp


7 04 Kiểu mảng


Hình thành kiến thức về mảng;
Cách truy xuất dữ liệu từ mảng


Vận dụng kiến thức về mảng để giải quyết các bài
tốn tin học cơ bản, nâng cao;


8 04 Kiểu xâu


Hình thành kiến thức về xâu;
Cách truy xuất dữ liệu từ xâu


Vận dụng kiến thức về xâu để giải quyết các bài
toán tin học cơ bản, nâng cao;Phân biệt các dạng bài tốn có thể sử dụng


mảng/xâu với những bài toán sử dụng các kiểu Dl
khác


9 07 Bài tập tổng hợp Sử dụng tổng hợp các kiến thức để giải quyết các
bài tập thực tế và luyện đề thi


10 1 Thi thử Làm quen với tâm lí thi cử về thời gian, cách xử lí tình huống
Tổng 27


Thanh Chương, ngày 06 tháng 09 năm 2016
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×