Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Thi dinh ki lan 1 bac ninh nam 2016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.38 KB, 1 trang )

(1)ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1 Năm học: 2015-2016 Môn: Toán- Lớp 11 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề). UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Câu 1 (3,0 điểm) 1) Giải các phương trình sau: a) sin 2 x . 1 2. b) 3 s inx  cos x  2. 2) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số . y  5 cos 2 ( x  )  1 3. Câu 2. (2,0 điểm) 1) Tìm hệ số của x 6 trong khai triển (1  3x)8 2) Từ 4 số a, b,1, 2( a  b) đôi một khác nhau lập được 18 số có ba chữ số đôi một khác nhau. Biết tổng của 18 số đó bằng 6440 . Tìm a, b. Câu 3. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : x  2 y  3  0 . Tìm ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số 2. Câu 4. (3,0 điểm) Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thang, AB song song với CD, AB  CD . 1) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD ), ( SBC ). 2) Tìm giao điểm P của SC với mặt phẳng ( ADN ). 3) Kéo dài AN và DP cắt nhau tại I . Chứng minh rằng tứ giá CDSI là hình thang. Câu 5. (1,0 điểm) Chứng minh rằng. 1 C. 1 2015. . 1 C. 2 2015.  ... . 1 C. 2015 2015. . 1008 1 1 1 ( 0  1  ...  2014 ) 2015 C 2014 C 2014 C 2014. -------------HẾT------------( Đề thi gồm có 01 trang) Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:…………………………………; Số báo danh:……………….

(2)

×