Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Ke hoach tuan 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.23 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 08/KH-LN La Ngâu, ngày 04 tháng 9 năm
2016


KẾ HOẠCH TUẦN 6


(Từ 05/9/2016 đến ngày 10/9/2016)
1. Cơng tác quản lý:


- Duy trì các hoạt động giáo dục.


- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017 (Lúc 07h00 ngày 05/9/2016).


2. Công tác chuyên môn:


- Từ ngày 7/9-13/9: Dạy và học theo PPCT và thời khố biểu tuần 2.


- Đăng kí danh sách GVDG và GVCNG cấp trường (theo mẫu gởi qua mail).
- Các khối nộp kế hoạch văn hóa địa phương; nộp biên bàn bàn giao chất lượng
giáo dục; nộp góp ý dự thảo sửa đổi TT30 (Trước ngày 7/9). Nộp dự thảo các kế hoạch
chuyên môn; thống nhất các loại HSSS (Ngày 9/9).


- Tập huấn phần mềm Vnedu, SEQAP; sắp xếp học bạ; rà soát, đối chiếu giấy
khai sinh với hồ sơ của phần mềm online; kí duyệt DS học sinh lên lớp, ở lại lớp (Lúc
14h00 ngày 08/9/2016).- Cập nhật hồ sơ phổ cập, xoá mù chữ (Đ/c Trần Quốc Chương).-Điều tra, ghi
phiếu theo hộ; Giao danh sách toàn trường cho THCS và Mẫu giáo.


3. Công tác Đội Sao:


- Triển khai nề nếp sinh hoạt đội sao. Tập nghi thức, tập trống, hát Quốc ca, Đội
ca.


- Tổ chức phát thanh học đường (Chủ đề: Tựu trường, ATGT, vệ sinh học
đường…).


- Triển khai lại nền nếp hát đầu và giữa giờ, các hoạt động trong giờ chơi… (Ban
VT phối hợp GVTPT đội); Tập bài hát trong tháng cho học sinh khối 3,4,5


Kiểm tra nề nếp tác phong và vệ sinh cho học sinh; Phối hợp với y tế tổ chức
ngậm và chải răng fluor; Phối hợp với đoàn thể La Ngâu Tổ chức Trung Thu cho các
em học sinh (10/9/2016)


4. Công tác khác:


- Kiểm tra, đôn đốc các lớp thực hiện phong trào xanh hố phịng học và trang trí
lớp học (Ban VT phối hợp GVTPT đội); Kiểm tra vệ sinh cá nhân và giáo dục kiến thức
vệ sinh cá nhân cho HS các lớp (Ban YTHĐ phối hợp GVTPT đội).(2)

- Phát động phong trào đọc sách tại TV (GVCN tổ chức cho HS đến TV đọc
sách)


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG


- CB, GV, NV;


- Lưu VT.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×