Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

Bai 11 To chuc thong tin trong may tinh T1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.17 MB, 22 trang )

(1)

(2) Caâu 1: Heä ñieàu haønh maùy tính (A) Chæ ñieàu khieån baøn phím vaø chuoät. (B) Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng. (C) Chæ ñieàu khieån caùc chöông trình (phaàn meàm). (D) Ñieàu khieån taát caû caùc thieát bò phaàn cứng và mọi chương trình hoạt động trên maùy tính. Hãy chọn phương án ghép đúng..

(3) Câu 2: Để có thể hoạt động, máy tính cần (A) Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản. (B) Caøi ñaët heä ñieàu haønh. (C) Nối với một máy in. (D) Caøi ñaët moät chöông trình queùt vaø dieät vi ruùt. Hãy chọn phương án ghép đúng..

(4) Câu 3: Để hoạt động được, máy tính caàn phaûi caøi ñaët moät heä ñieàu haønh. (A) Đúng. (B) Sai. Hãy chọn phương án đúng..

(5) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH HS học sinh Lớp 6. Lớp 6A. Lớp 6B. Lớp 6C. Cách tổ chức hình cây trong máy tính.

(6) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Cách tổ chức thông tin bên trong của máy tính. Thư mục Ổ đĩa. Tệp tin.

(7) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 1. Tệp tin: - Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ..

(8) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 1. Tệp tin: - Các dạng tệp tin: + Tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ… + Tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát… + Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh,… + Tệp chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi, phần mềm ứng dụng khác….

(9) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 1. Tệp tin: Tên tệp tin. Kích thước. Kiểu tệp tin. Thời gian cập nhật.

(10) Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. <Tên tệp>.<phần mở rộng>. Ví dụ: TRE XANH.doc.

(11) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 1. Tệp tin: Các tệp tin được phân biệt với nhau như thế nào? - Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp Tên tệp gồm những phần nào? - Tên tệp gồm 2 phần: + Phần tên + Phần mở rộng (phần đuôi) - Phần tên và phần đuôi được đặt cách nhau bởi dấu chấm.

(12) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. Tên thư mục. Thời gian cập nhập.

(13) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. Thư mục được tổ chức phân cấp, các thư mục có thể lồng nhau. D:\ Xa hoi Tu nhien Li Toan Tin. Tổ chức hình cây.

(14) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. Thư mục gốc Thư mục mẹ Thư mục con.

(15) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. - Khi một thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói thư mục ngoài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con. - Thư mục ngoài cùng (không chứa thư mục mẹ) được gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc là thư mục đầu tiên được tạo ra đầu tiên trong đĩa..

(16) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. a. Xác định thư mục gốc?. D:\. b. Thuvien có mấy thư mục con? Liệt kê ra.. Thuvien KHTN KHXH. Baihat. c. Tệp tin Van.doc nằm trong thư mục nào? Van.doc d. Thư mục KHTN là con Su.doc của thư mục nào?. Danca.mp4 Nhactre.mp4. e. Nhactre.mp4 được gọi là gì?.

(17) Tiết 21:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. * Lưu ý: - Tên các tệp tin trong một thư mục phải có tên khác nhau. - Các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau..

(18) Câu 1: Điền vào khoảng trống trong câu tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết 1. Tệp ……… bị lưu trữ 2. Khi một thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói Thư mục mẹ thư mục ngoài là...……………,thư mục bên trong là Thư mục con ………………… có thể 3. Trong thư mục…...……chứa tệp tin, nhưng trong tệp không thể tin……..……..chứa thư mục..

(19) Câu 2: Trong các câu sau, những câu nào đúng (A) Thư mục có thể chứa tệp tin; (B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác; (C) Thư mục có thể chứa các thư mục con; (D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con..

(20) Câu 3: Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin? (A) 1; (B) 10; (C) Không hạn chế số lượng chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ..

(21) Dặn dò: 1.Về nhà xem kĩ nôi dung bài học ngày hôm nay. 2. Làm các bài tập 1, 2, 5 SGK 3. Chuẩn bị tiếp phần 3, 4 SGK trang 46.

(22)

(23)

×