Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

giao an su 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.15 KB, 5 trang )

(1)

TUẦN: 2 Tiết :4
Ngày dạy :


Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG

KIẾN.1. Mục tiêu:


1.1 Kiến thức :
* HĐ1:


-HS biết: Nét nổi bật về XHPK ở Trung Quốc.


-HS hiểu: - Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.
* HĐ2:


-HS biết: - Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc.


-HS hiểu: - Tổ chức bộ máy nhà nước và các chính sách về đối nội, đối ngoại
của Trung Quốc


* HĐ3:


-HS biết: Những thành tựu lớn về văn hố, khoa học – kĩ thuật của Trung
Quốc.


1.2 Kỹ năng:


+ HS thực hiện được: - Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc
- Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại, từ đó rút ra
bài học liïch sử.+ HS thực hiện thành thạo: Trình bày, xác định được nội dung bài học bằng sơ
đồ.


1.3.Thái độ:


+ HS có thói quen: - Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến
lớn ở phương Đơng.


+ HS có tính cách: - Quan điểm đúng đắn về q trình lịch sử.


2. Nội dung học tập:


- Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.
- Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc.


- Thành tựu lớn về văn hoá, khoa học – kĩ thuật của Trung Quốc.


3.Chuẩn bị:


3.1. Giáo viên: Giáo án. Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến.
3.2. Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk


4. Tổ chức các hoạt động học tập:


4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 1’. Kiểm diện:7 A1:
7A2: .(2)

Câu 1: Nêu phong trào cải cách tôn giáo? Phong trào cải cách tôn giáo đã
phát triển như thế nào?+ Nguyên nhân:


- Giáo hội bóc lột nhân dân.


- Cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản.
+ Nội dung:


- Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội.
- Bãi bỏ lễ nghi phiền tối.


- Quay về giáo lí nguyên thuỷ.


+ Tác động: Góp phần thúc đẩy các cuộc khởi nghĩa nông dân. Lan rộng
sang nhiều nước Tây Âu: Anh, Pháp, Thuỵ Sĩ…


Câu 2: Chọn ý đúng: Phục hưng là gì ?


a. Khơi phục lại nền văn hố Hi Lạp và Rơ Ma cổ đại
b. Khơi phục lại nền văn hóa Tây âu


c. Khơi phục lại nền văn hố của xã hội phong kiến.
d. Khơi phục lại nền văn hóa Anh, Pháp


* Câu hỏi kiểm tra bài mới:


Câu 3: Em đã chuẩn bị những gì cho tiết học này?
HS trả lời. GV nhận xét.


4.3.Tiến trình bài hoïc: 33’.HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ. NỘI DUNG.
Giới thiệu bài mới. (1’)


*HĐ 1. Sự hình thành XHPK ở Trung Quốc . (10’)
* Phương pháp trực quan


- Học sinh đọc sách giáo khoa.


- Giáo viên (nêu qua): Từ 2000 năm TCN, người
Trung Quốc đã xây dựng đất nước bên lưu vực sơng
Hồng Hà. Với những thành tựu văn minh rực rỡ
thời cổ đại, Trung quốc đóng góp lớn cho sự phát
triển của nhân loại.


- Giáo viên xác định lưu vực sơng Hồng Hà trên
bản đồ.


+ Sản xuất thời kì Xn Thu- Chiến Quốc có gì tiến
bộ ?


TL: Công cụ bằng sắt ra đời – kĩ thuật canh tác
phát triển, mở rộng diẹân tích gieo trồng, năng suất
tăng.


+ Những biến đổi về mặt sản xuất đã có tác động
tới xã hội như thế nào ?


1. Sự hình thành XHPK ở Trung
Quốc:- Trong sản xuất: Công cụ
bằng sắt ra đời, năng suất tăng,
diẹân tích gieo trồng tăng.


- Trong xã hội:(3)

TL: Xuất hiện giai cấp mới là địa chủ và tá
điền (nơng dân lĩnh canh).


+ Như thế nào gọi là địa chuû ?


TL: Là giai cấp thống trị trong XHPK vốn là
những quí tộc cũ và nơng dân giàu có, có nhiều
ruộng đất.


+ Như thế nào được gọi là tá điền ?


TL: Nông dân bị mất ruộng đất, phải nhận
ruộng của địa chủ và nộp địa tơ.


Giáo viên kết luận: Quan hệ sản xuất phong kiến
hình thành.


Chuyển ý.


* HĐ 2: Xã hội Trung Quốc thời Tần- Hán: (12’)
* Phương pháp phân tích


- Học sinh đọc sách giáo khoa.+ Trình bày những nét chính trong chính sách đối
nội của nhà Tần ?


TL: - Chia đất nước thành quận, huyện. Cử quan
lại đến cai trị …


+ Kể tên một số cơng trình mà Tần Thuỷ Hồng bắt
nơng dân xây dựng ?


TL: - Vạn lí trường thành; Cung A Phịng; lăng Li
Sơn.


+ Em có nhận xét gì về những tượng gốm trong bức
tranh hình 8 sách giáo khoa ?


TL: Rất cầu kì, giống như người thật, số lượng
lớn, thể hiện uy quyền của Tần Thuỷ Hoàng.


- Giáo viên: Chính sách tàn bạo, bắt lao dịch nặng
nề đã khiến nông dân nổi dậy lật đổ nhà Tần và
nhàHán được thành lập.


+ Nhà Hán đã ban hành những chính sách gì ?
TL: - Giảm thuế, lao dịch, xoá bỏ sự hà khắc
của pháp luật, khuyến khích sản xuất..


+ Em hãy so sánh thời gian tồn tại của nhà Tần và
nhà Hán. Vì sao lại có sự chênh lệch đó ?TL: - Nhà Tần 15 năm.
- Nhà Hán 426 năm


- Nhà Hán ban hành các chính sách phù hợp
với dân.


+ Tác dụng của chính sách đó đối với xã hội ?


quyền lực trở thành địa chủ.
+ Nông dân mất ruộng, phải
nhận ruộng của địa chủ trở thành
tá điền, phải nộp một phần hoa
lợi cho địa chủ gọi là địa tô.
- Quan hệ sản xuất phong kiến
hình thành.


2. Xã hội Trung Quốc thời Tần-
Hán:


+ Thời Tần:


- Chia đất nước thành quận,
huyện, trực tiếp cử quan lại đến
cai trị: thi hành chế độ cai trị hà
khắc.


- Ban hành chế độ đo lường, tiền
tệ thống nhất cho cả nước.


+ Thời Hán:- Xoá bỏ chế độ pháp luật hà
khắc.


- Giảm tô thuế, sưu dịch.
- Khuyến khích sản xuất phát
triển.


- Kinh tế phát triển, xã hội ổn
định.(4)

TL: Kinh tế phát triển, xã hội ổn định nên thế
nước vững vàng.


Chuyeån yù.


* HĐ3: Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời
nhà Đường (10’)


* Phương pháp hoạt động nhóm.


- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng
đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn
kiến thức và ghi bảng


* Nhóm 1: Chính sách đối nội của nhà Đường có gì
đáng chú ý ?


TL: Ban hành nhiều chính sách đúng đắn: cai
quản các vùng xa, mở nhiều khoa thi để chọn nhân


tài, chia ruộng cho nông dân, khuyến khích sản
xuất…


* Nhóm 2: Tác dụng của những chính sách đó ?
TL: Kinh tế phát triển, đất nước phồn vinh.
* Nhóm 3: Trình bày chính sách đối ngoại của nhà
Đường ?


TL: Mở rộng lãnh thổ bằng cách tiến hành
chiến tranh.


* Tích hợp: Liên hệ các triều đại phong kiến ở Việt
Nam.Mỗi khi xâm lược Đại Việt đều chịu thất bại
nặng nề.


* Nhóm 4: Sự cường thịnh của trung Quốc biểu hiện
ở những mặt nào ?


TL: - Đất nước ổn định.
- Kinh tế phát triển.
- Bờ cõi được mờ rộng.


3. Sự thịnh vượng của Trung
Quốc dưới thời nhà Đường:


+ Chính sách đối nội:


- Cử người cai quản các địa
phương.- Mở khoa thi chọn nhân tài.
- Giảm thuế, chia ruộng cho
nơng dân.


+ Chính sách đối ngoại:


- Tiến hành chiến tranh
xâm lược, mở rộng bờ cõi. ( trở
thành đất nước cường thịnh nhất
châu Á).


4.4.Tổng kết: 4’


+ XHPK ở Trung Quốc hình thành như thế nào ?


- Trong sản xuất: Công cụ bằng sắt ra đời, năng suất tăng, diẹân tích gieo
trồng tăng.


- Trong xã hoäi:


+ Quan lại, nông dân giàu thành địa chủ.
+ Nông dân mất ruộng thành tá điền.


-Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành.(5)

a. Cử người cai quản các địa phương.
b. Mở khoa thi chọn nhân tài.


c. Giảm thuế, chia ruộng cho nông dân.
d. Ban hành chế độ đo lường, tiền tệ.Đáp án: a,b,c đúng; d sai.


4 .5. Hướng dẫn học tập: 3' .
* Đối với bài học tiết này:


- Học bài.


* Đối với bài học tiết sau:


- Chuẩn bị bài mới: Trung quốc thời phong kiến (tt).
- Chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk


+ Trung Quốc thời Tống – Nguyên như thế nào?
+ Trung Quốc thời Minh – Thanh có gì biến đổi?


5.Phụ luïc:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×