Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

de KT Hinh 6 Chuong I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (70.3 KB, 2 trang )

(1)Họ tên:……………………………………….. Lớp...... KIỂM TRA HÌNH CHƯƠNG I Ngày 10/12/2016. ĐIỂM. LỜI PHÊ CỦA GV. ĐỀ BÀI Câu 1: Cho đoạn thẳng HK dài 9cm. Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng HK. Tính MH? B. Câu 2: a) Trên hình vẽ có mấy tia gốc O? Nêu tên các tia đó.. A. O. C. b) Nêu tên các tia đối nhau. Câu 3: Cho 3 điểm A, I, B không thẳng hàng. a) Vẽ tia IA, IB và đoạn thẳng AB b) Hai tia IA và IB có đối nhau không? Vì sao? c) Tia IA và đoạn thẳng AB có cắt nhau không? Tìm giao điểm của tia IA và đoạn thẳng AB( nếu có). Câu 4: Vẽ tia Ox. Trên tia Ox, lấy điểm B sao cho OB= 8cm, và điểm M sao cho OM=6cm. a) b) c) d). Điểm M có nằm giữa A và B không ? Vì sao? Tính độ dài đoạn MB Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN= 2cm. Tính độ dài đoạn MN Điểm B có là trung điểm của đoạn MN không? Vì sao? BÀI LÀM. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….

(2) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×