Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Tài liệu Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép lập Văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.41 KB, 1 trang )

Thủ tục hành chính
Báo chí-Cục Báo chí
Tên thủ tục :
Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép lập Văn phòng đại diện của cơ
quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài
Cơ quan thực
hiện :
Cục Báo chí
Nội dung :
Thủ tục
Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép Lập văn phòng đại diện
của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài.
Trình tự thực hiện
- Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền
thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) và qua hệ thống bưu chính
- Cục Báo chí thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời cho phép hoặc không
cho phép việc sửa đổi.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Cục Báo chí
- Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ

- Nếu thay đổi trưởng đại diện và các thành viên:
+ Văn bản của cơ quan báo chí đề nghị thay đổi và ý kiến của cơ quan chủ
quản.
+ Lý lịch của người đề nghị thay đổi (có xác nhận của cơ quan quản lý
nhân sự).
- Thay đổi trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, địa chỉ liên lạc phải thông báo
cho Bộ Thông tin và Truyền thông 10 ngày trước khi có sự thay đổi.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.


Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ
tục hành chính:
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và
Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính
- Văn bản chấp thuận
Lệ phí (nếu có):
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
(nếu có và đề nghị đính
kèm):

Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính
(nếu có):

Căn cứ pháp lý của thủ tục
hành chính
- Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo
chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.
- Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin -
Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam
liên quan đến nước ngoài.

×