Tải bản đầy đủ (.pdf) (138 trang)

Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn hữu nghị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 138 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
Đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ LƯ U
TRÚ TẠ I KHÁCH SẠ N HỮ U NGHỊ ”
Sinh viên thự c hiệ n:

Giáo viên hư ớ ng dẫ n:

Nguyễ n Văn Lâm

Th.S Phan Thị Thanh Thủ y

Lớ p: K51E QTKD
Niên khóa: 2017 – 2021

Huế , tháng 1 năm 2021×