Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Đánh giá hoạt động marketing online của công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vincent cho tổng đại lý phân phối nha trang – thương hiệu sokfarm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.16 MB, 105 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG MARKETING ONLINE CỦ A
CÔNG TY TNHH MTV THƯ Ơ NG MẠ I VÀ DỊ CH VỤ VINCENT
ĐỐ I VỚ I TỔ NG ĐẠ I LÝ PHÂN PHỐ I NHA TRANG –
THƯ Ơ NG HIỆ U SOKFARM TRÊN NỀ N TẢ NG FACEBOOK

NGÔ VÂN ANH

Niên khóa 2017-2021×