Tải bản đầy đủ (.pdf) (133 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách sạn century riverside huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 133 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N
LÒNG TRUNG THÀNH CỦ A NHÂN VIÊN TẠ I
KHÁCH SẠ N CENTURY RIVERSIDE HUẾ

Sinh viên thự c hiệ n

Giáo viên hư ớ ng dẫ n

Nguyễ n Hữ u Tín Hùng

TS. Lê Thị Phư ơ ng Thả o

NIÊN KHÓA 2017 - 2021×