Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Phân tích giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần hợp nhất quốc tế chi nhánh – TP HCM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 83 trang )

m
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

KHĨA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH GIAO NHẬ N HÀNG HÓA NHẬ P KHẨ U BẰ NG
ĐƯ Ờ NG HÀNG KHÔNG TẠ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N HỢ P NHẤ T

QUỐ C TẾ - CHI NHÁNH TP.HCM

GVHD: TS. Lê Thị Phư ơ ng Thanh
Sinh viên: Phùng Thị Diệ u Huê
Lớ p: K51B KDTM - QTKD
Khóa: 2017 – 2021

Huế , 01/2021×