Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Ứng dụng phương pháp IPA đo lường chất lượng dịch vụ tại khách sạn mandila beach đà nẵng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.43 MB, 144 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
Ứ NG DỤ NG PHƯ Ơ NG PHÁP IPA ĐO LƯ Ờ NG CHẤ T
LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ TẠ I KHÁCH SẠ N
MANDILA BEACH ĐÀ NẴ NG

LÊ THỊ HỒ NG HẠ NH

KHÓA HỌ C: 2017-2021
1×