Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Ảnh hưởng của công tác quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng của nhân viên tại khách sạn century riverside huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 96 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
Ả NH HƯ Ở NG CỦ A CÔNG TÁC QUẢ N TRỊ
NGUỒ N NHÂN LỰ C ĐẾ N SỰ

HÀI LÒNG CỦ A NHÂN VIÊN

TẠ I KHÁCH SẠ N CENTURY RIVERSIDE HUẾ

HỒ

THỊ THẢ O NGUYÊN

NIÊN KHÓA: 2017-2021×