Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Đánh giá công tác đào tạo nhân viên mới thuộc phòng kinh doanh gói kỳ nghỉ tại công ty cổ phần đầu tư châu á – thái bình dương (apec group)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.77 KB, 126 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHOÁ LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠ O NHÂN VIÊN MỚ I
THUỘ C PHỊNG KINH DOANH GĨI KỲ NGHỈ TẠ I
CÔNG TY CỔ

PHẦ N ĐẦ U TƯ

CHÂU Á –

THÁI BÌNH DƯ Ơ NG (APEC GROUP)

NGUYỄ N THỊ THU NHUNG

Niên khoá: 2017 - 2021×